reilt!, p| aai de SÉsp m oeslerteelt, lalon, eiz. No. 101 Zaterdag 12 Juni 1887. M. C. POT, W" Zij die zich van lieden af op dit blad abonneerenontvangen de in dit kwartaal nog te verschijnen nummers gratis. Publicaties. FEUILLETON. OM HET GELD. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Tholbs, Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. LOTING VOOS DE SC HTJ Tt ES I-J. De alfabetische iSfamfijVteri' van af de personen. die aan £e Uiting voor de schutterij van dit jaar moeten dee,Yiemen. zullen ter inzage van een iedei liggen in het gemeentehuis dezer gemeente van Zaterdag den 18 Juni tot Zaterdag, den '25en dezer loopendc maand, des voormiddags van 9 tot 12 uren, teneinde een ieder In staat zoude zijn, om, ingeval hein op die lijsten ecnigc personen of omstandigheden mochten voorkomen, die op dezelve zouden behoorcn te wor den aangeteekend of daarvan moeten worden wegge laten, zulks bij de met het opzicht over de loting belaste commissie ter kennis te brengen. De loting over het loopende jaar is bepaald op den 25 dezer maand, des namiddags te 7 uren. Yerseke, den 17 Juni 1887. Burgemeester en Wethouders van Yerseke J. DE KOEIJER, l.b. Be Secretaris D. SPRUIT. De Fransche Revolutie en de Parijsche wereldtentoonstelling in I88S. lil Hoe weinig wij van de aanleiding tot de Groote Revolutie gezegd hebben, toch blijkt er uit dat het Fransche volk rechtmatige grieven 9) Novelle. „Eduard,'' vraagde zij na een lange pauze, meer om hem aflleiding te geven, dan in de hoop eenig antwoord le ontvangen „Eduard, hoort ge niets van Anna De jonge man schrikte. Ook het wegvoerpu van zijn zuster had hij op dien ongelukkigen dag vernomenhet deukbeeld aan dat on schuldige vrouwtje verhoogde zijn haat. Maar hij waagde het niet aan zijn zieke moeder hel ergste mee te de.elen en schudde slechts zwij gend het hoofd. Mevrouw Ekhart streelde zijn gloeiend gelaat en zeide met bevende stem „Ik zal spoedig sterven Eduard, maar het komt er voor mij niet op aan hoe of'waar. Ga gij van hier weg, voor gij u laat overwinnen, en den uioed u be geeft, zooais het mij gegaan is. Uw vader is de slaaf van dien man met zijn adellijken naam, maar onedel karakter. Ga mijn kind, en redt tegen de regeering had. Het was dan ook geen wonder, dat, teen eenmaal de Staten-Generaal bij elkander war:n en de derde stand of de af gevaardigden van het volk, door kleingeestig heden van den koning en de hofpartij geprik keld om afzonderlijk te vergaderen, zich lot nationale vergadering verklaarden, deze instem ming vond bij het Parijsche volk. Hiermede begon de Revolutie. De Nationale vergadering ging aanstonds ijve rig aan het welk om een geheel nieuwe orde van zaken in hel leven te roepen en de grond slagen te leggen voor het nieuwe staatsrecht. Eene verklaring van de rechten van den mensch werd uitgevaardigd, alle voorrechten van den eeneu stand bc en den anderen werden afge schaft, de bel.' ringenaan allen opgelegd, '■'.uuffj'; tp iniu'"17* - OOT vrijheid van druipers en godsdic-nst uitgevaar digd en de rechtspleging veranderd. Het recht van eerstgeboorte, heerendiensten, tienden, gil den, de pijnbank en andere instellingen uil de middeleeuwen moesten wijken voor de langza merhand ontstane begrippen van meerder huma niteit en van vrijheid, gelijkheid, en broeder schap. be staatsinrichting werd geheel gewij zigd. H«erbij trad, gelijk te begrijpen is. het sedert jaren gepieuikte denkbeeld der volkssou- vereiniteit op den voorgrond de koning was om het volk en niet het volk om den koning. Men kreeg dus eene wetgevende vergadering door het volk gekozen en de macht des konings werd zoodanig beperkt, dat hij slechts een scha duw van gezag overhield. Op het gebied der wetgeving werd hem zelfs alle macht ontnomen, behalve dat hij een door de Kamer aangenomen wet lijdelijk schorsen kon. Dit zijn in 't kort de nieuwigheden, die de Revolutie aan Frankrijk geschonken heeft en die in latei jaien met grooter of kleiner wijzigin gen in de onderdeden' door bijna alle Euro- peesche volkeren eveneens zijn begeerd en, meestal uiet moeite en strijd, ook zijn verkre- u, nu het nog lijd is," zeide zij gejaagd. Eduard stond op en zag eenigen tijd somber voor zich, een smart, zoo vernietigend, als hij nog nooit ondervonden had, doorvlijmde zijn ziel. „Ik voor hem wijken, moeder? dat nooit. Neen, neen ik zal blijven om mij te wreker. Hij kuste haastig haar lippen, haar handen en fluisterde nog: „ik blijf hier moeder oin hem te straffen, ei. Ik zal niet rusten voor ik mijn doel bereikt heb, al werd Ik zelve daardoor vernietigd, maar houd u rustig moeder, dan wordt ge weer gezond en zult ge later alles ver nemen goeden nacht Daarop begaf bij zich naar zijn kamer, niet i om te slapen, maar om in de eenzaamheid de j verschrikkelijkste nren van zijn leven door te brengen en zijn plannen te beramen. Slechts één denkbeeld hield hem staande. „Ik zal het niet opgeven," sprak hij bij zich zelve, „ik wil blijven leven om hem te tref fen om mijn goede moeder en zuster, om mij i zelve te wreken. Laat alles over mij losbar- sten, als ik slechts mijn doel bereik. gen. Zij hebben de maatschappij hervormd en de oude staatsinrichting omver geworpen. Zij zijn in één woord de goede vruchten der Revo lutie, de belichaming van den nieuwen tijd geest. Zij zijn reeds zoodanig in het volksle ven ingeweven, dat alle tegenstand en de be doeling om ze te herroepen geweken L zelfs van hen, die zich anti-revolutionair noemen. Hadden de revolutie-mannen van '89 het bij de invoering dezer nieuwe instellingen gelaten, de beginselen der revolutie hadden nooit zulk een tegenstand ondervonden en de eerste Fransche Revolutie stond niet als een drama geboekt zoo donker als de wereldgeschiedenis er weinige bevat. Maar de vergadering geraakte weldra onder den invloed, en de regeering kwam in handen van beethoofden, van razende en dwe- perr, van tijger? cpen^chen^edaante, on willige en bloeddorstige moordenaars, die de hervormingen hulden in een kleed van de groot ste gruweldaden welke het goede voor de toeschouwers haast onzichtbaar en onkenbaar maakten. Schandelijke moorden, onnoodige men- schenslachterij op groote schaal, terechtstellingen bij duizenden waren een drietal jaren aan de orde van den dag. Het doel van de mannen van 89 was Frankrijk te behouden, na 92 scheen de toeleg der bewindhebbers het Fransche volk uit te roeien. Gelukkig, dat de tijgers einde lijk elkander verslonden, en c*- zoodoende een einde kwam aan den waanzin. Toen pi»3 was er rust. Lodewijk XVI was een onbeduidend, spilziek, zwakhartig en korzichtig vorst, onbekwaam tot elke doortastende en ferme handeling. Zich vleiende met de gedachte, dat hij het goed meende met zijn volk, leefde hij gerust voort, jagende, kerkgaande en millioenen verspillende. Toen liet Parijsche volk reeds volop in opstand was en de Bastille had verwoest, vroeg hij heel onnoosfiel aan een zijner vrienden „Is er dan oproer „Neen, er is een cmwetfeliug" kreeg hij tot antwoord. Als hij den toestand had Boven Eduard's hoofd hadden zich infusschen de onweerswolken steeds dreigender opgestapeld. Weinige dagen na de opening van zijn kan toor en den open brief, welke tegen zijn ge- haten zwager zoovee! smadelijke uitvallen be vatte, volgde het antwoord van laatstgenoemde niet zooals de jonge driftkop in stilte verwacht had met „verkwister" of „dwaas" aan het hoofd j maar in den vorm van een kort en kalm ant- woord, hetgeen hoofdzakelijk inhield, dat een eervolle beschuldiging, in zooverre die van een i eerlijk man uitging zeer zeker een beleediging zou zijn, maar geenszins in een geval waarbij een bekenden dief en bedrieger het stoutweg i waagt, den goeden naam van zijn zwager uit zelfzuchtige oogmerken te bekladden. „Mijnheer Ekhart kan mij geen kwaad doen," J luidde het slot, „want ik acht hem, door den j slechten daad van zijn zoon, nietswaardig, en wil niet met hem gezamenlijk genoemd of be sproken worden." De oude heer Ekhart beefde van toorn toen i hij den brief, aan zijn zoon gericht, las. Hij verbood Frans den brief aan Eduard te zenden, doch van Rossen stoorde zich niet aan dit ver bod, en scheen heimelijk genoegen te scheppen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1