leelafl, piji aan ie Map No. 105 Zaterdag 16 Juli 1887. ,;r. J. ML C. POT, Publicatie n. FEUILLETON. OM HET GELD. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND Ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: T HOLE N. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Mkê advertentie, Z Maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. Oproeping van verlofgangers in werkelijken dienst. De Burgemeester der gemeente Tholen brengt ter :inis van de verlofgangers, hieronder vermeld, dat worden opgeroepen om onder de wapenen te komen. Datums v. opkomst garnizoenspl. D. A. Lindhout, 15 Aug. Utrecht. Herin. Uijl, 10 n Vlissingen. K. J. v. Oeffelen, 10 n Middelburg, jLeendert v. Ocveren, 10 Vlissingen. Corn. Bazen, 10 Middelburg. zijn, indien de Ingezetene» van af Dinsdag 26 dezer, van af des morgens 8 uurlol des voormiddags van Donderdag 28 dezer maand, de Nationale vlag uit hunne woningen willen doen uithangen, gedurende weiben tijd de Heer Commissaris des Konings zich in dit eiland en des avonds terug komende, in deze gemeente, zich zal ophouden. Tholen. den 16 Juli 1887. De Burgemeester der gemeente Tholen maakt bekend dat door hem is ontvangen eene cir culaire van den heer Commissaris des Konings dezer De opgeroepen verlofgangers zullen zorgdragen lo. provincie dd. 28 Juni 11., van den volgenden inhoud Na onderzoek is in ij geblaken, dat er gegronde reden bestaat voor vornieuwde toepassing van het laatste lid van art. 2 van het Koinnlijk Besluit, dd. 25 Augustuc 1880 (Staatsblad no. 16-1). ditmaal voor de geheele provincie. Dientengevolge worden d<: i>ij=.3J"i1ii)gen tegen het vangen, dooden en vervoeren van de bonte krimi, de roekde kauwkerkkauwtorenkauwlorenka, de huivnnsch, de ringmusch, boom-., berg- of veldmmch, voor de geheele provincie Zeeland opgeheven, en ine opkomst mocht verhinderen, zy daarvan zoo-! zulks van 1 Juli 1887 tot en met 31 Maart 1888. a mogelijk, door een op gezegeld papier geschre- Terwijl, volgens art. 5 der wet van 25 Mei 18S0 n en behoorlijk gelegaliseerde geneeskundige ver- Staatsblad no. 89, tot bescherming van diersoorten, «ring, ter Gemeente-Secretarie moeten doen blijken, nuttig voor landbouw of houtteelt, het slechts is vrij- Het&niet ontvangen eener bijzondere oproeping ont- i gelaten de genoemde vogels, evenals al de overige ,iat zij zich daags vóór bun vertrek ter Gemeente ccrefarie vervoegen, ten einde op hunne verlofpas- door den Burgemeester den dag van vertrek doen vernielden, 2o. dat zij op de aangegeven ii, in uniform gekleed en voorzien van hunne f.l'g.iwde vnn ,ur\k met >ot verlof medegenomen voorwet., vau klecdtng uitrusting, bij hunne korpsen zijn aangekomen r vier uren na den middag. Verder wordt hun medegedeeld, dat, ingeval 2iekte tiging, bedoeld in art. 26 van genoemde wet, bevoegd zijn zich met geladen schietgeweer in het veld te bevinden. Zij aan wie, krachtens art. 26 der wet tot rege ling der jacht en visacherij, eene buitengewone mach tiging is uitgereikt tot het schieten van schadelijk gedierte of schadelijk gevogelte in het algemeen, zul len daarvan, gedurende den tijd dat die machtiging geldig is, mits niet langer dar. den 31 Maart 1S88, gebruik kunnen maken tot het dooden ook van de vogeh ten aanzien van welke de verbodsbepalingen der wet tot bescherming van nuttige diersoorten thans gedeeltelijk worden opgeheven. Zij die geene buitengewone machtiging bezitten, evenals zij die slechts gemachtigd zijn tot het dooden met schietgeweer van bepaald aangewezen schadelijke dieren, zullen, zoo daaraan behoeltc bestaal, op de gewone wijze, door tusschenkomst van den Burge meester .hunner woonplaats, eene machtiging kunnen aanvragen tot "bet 'schieten s Lt s ci meni'Ui' art. 2 van het Konihïijk Besluit van 25 Augustus 1880 (Staatsblad no. 164; onder no. 2, 3, 4, 9 en Tholen, den 16 Juli 1887. De Burgemeester voornoemd C. J. DE VÜLDER VAN NOORDEN. eft den verlofganger geenszins van zijne verplich- ng tot opkomst onder de wapenen, daar de tegenw oordige kennisgeving eenig en alleen als bewijs eldt. dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen. Afgekondigd en aangepiakt te Tholen, den 13 Juli 1887. De Burgemeester der Gemeente Tholen, brengt ter ennis van de ingezetenen, dat de Heer Commissaris des Konings in deze pro vincie, op Dinsdag 26 Juli a.s. deze gemeente zal bezoeken- en aan elk die zijn Hoog Edel Gestrenge over het een cn ander wenscht te spreken daartoe beschermde dieren, te vangen of te dooden. wanneer I zij zicb bevinden hetzij op. aan of in eene woning of op het daarbij behoorende erf, hetzij in tuinen, fruitboomgaarden of kweekerijen, zal van 1 Juli 1887 tot en met 31 Maart lö88 het vangen of doo den van de bovengenoemde vogels overal, ook op het veld, zijn vrijgelaten, daar die vogels gedurende dezen termijn in dit opzicht niet meer als beschermd zijn aan te merken. De bepalingen der wet van 13 Juni 1857 (Staats blad no. 87 tot regeling der jacht en visscherij blijven evenwel ten volle van kracht. Daar art. 20, 2c alinea dier wet straf bedreigt gelegenheid zal geven, ten raadhuize alhier des na- j tegen hem die, zonder daartoe bevoegd te zijn. zich middags ongeveer 2 uur. Te dien einde zal op Zaterdag 23 n Maandag 25 Juli 1887 van des morgens 9.30 12 uur des middags, op de Secretarie dezer gemeenteeene lijst in- gereedhèid liggen om zich daarop te doen inschrijven. Het zal tevens den Burgemeester zeer aangenaam 13) Novelle. Die toevallige ontmoeting had zooveel leed en *eugde van vervlogen dagen te voorschijn ge pen, en maakte het gesprek zoo vertrouwe- dat het was als hadden twee vriendinnen ander weergevonden. „Betje," sprak mevrouw van Rossen bijna isterend, „het is een beschikking van God, .t gij jnist mijn oppaster moest zijn, ik ben lus verzekerd dat ik niet vergeven zal worden. Gij zult u niet laten overhalen mij met geweld iets in te geven, misschien ziet ge zelfs kans met mij te vluchtenMijn vader zou u rijk beloonen «Dat kan niet goede mevrouw." zeide Betje op vasten toon. „Het zou volkomen onmogelijk ,'r. daar alle uitgangen streng bewaakt worden. Een rilling overviel Anna. „Ach, hoe jammer," zuchtte zij. Mijn broe der heeft men zonder bestaan gemaakt, en wie met geladen schietgeweer in het veld bcviifdt, vestig ik er met nadruk de aandacht op. dat het dooden der genoemde diersoorten in het veld door middel van schietgeweer alléén mag geschieden door hen, die, hetzij in open jachttijd krachtens eene groote jachtakte, hetzij krachtens eene buitengewone mach- De verbodsbepalingen tegen het vangen, dooden en vervoeren van de bonte Kraai. Roek, Kauw. Kerk kauw, Torenkauw, Torenka, Huismusch, Ringmusch Boom-, Berg- of Veldmmch. zijn voor de geheele provincie Zeeland opgeheven en zulks van 1 Juli 1887 tot en met 31 Maart 1888, zoodat dit overal, ook op het veld, zal zijn vrijgelaten, daar die vogels, gedurende dezen termijn, in dit opzicht niet meer als beschermd zjjn aan te merken. Evenwel mag het dooden der genoemde diersoorten in het veld door middel van schietgeweer alleen ge schieden door hen, die, hetzij, in open jachttijd, krach tens eene groote jachtakte, hetzij krachtens eene bui tengewone machtiging, bevoegd zijn zich met geladen schietgeweer in het veld te bevinden. Zij. aan wie eene buitengewone machtiging is uit gereikt tot het schieten van schadelijk gedierte ot schadelijk gevogelte in het algemeen, zullen daarvan, gedurende den tijd, dat die machtiging geldende is. mits niet langer dan tot 31 Maart 1888, gebruik weet of mijn moeder niet up haar sterfbed ligt en reikhalst naar baar dochter en ik ben hier in de gevangenis en kan den verrader die zooveel onheil stichtte niet ontmaskeren. O, Betje hoe vreeselijk is dat alles, help mij toch smeekte zij wanhopend. Betje haalde een fleschje te voorschijn, dat de dokter gegeven had, wanneer mevrouw zeer zenuwachtig was, en schonk eenige druppels in een glas water. „Dat is vergift!" riep Anna uit. „Lieve mevrouw, hoe komt u op zoo'n ver schrikkelijk denkbeeld, wil ik er eerst zelf eens van drinken „Om Godswil, doe het niet Betje, gij zondt vergeven zijn geloof, mij. Kom zie mij aan Betje" vervolgde zij, „hen ik krankzinnig, nog niet, maar als ik deze druppels dronk zou ik Jt worden geloof mij toch, ik ken dat gif, en zoudt ge mede schuldig willen zijn aan zulk een misdaad De oude vrouw beefde. Wat moest zij doen? zij wist het zelve niet. „Luister eens Betje," vervolgde de jonge vrouw, „als gij aan den dokter zegt, dat ik ge weigerd heb de druppels in te nemen, dan zal men er mij met geweld toe dwingen niet waar? Gij zijt dus degenen die mij tot een ongeneese- lijke krankzinnigheid veroordeelt wilt ge dat doen „Daar is 't fleschje," zeide Betje. „Neem het, God moge het mij vergeven, als ik zonde bedrijf, ik meen er het beste mede. Maar wat moet ik aan den dokter zeggen?" „Hoe gaf hij u het bevel „In geval van een een „Losbarsting van waanzin of groote zenuwach tigheid zeker. Antwoordt hem dus vooreerst, dat ik heel kalm ben geweest, en berg liet fleschje op een verzekerde plaats." Betje deed zooals zij haar verzocht had en stelde mevr. v. Rossen voor eens wat frisschc lucht te gaan inademen, doch Anna had geen lust, en wilde liever dat de vrouw haar al leen liet en intusschen informeerde hoe het met haar moeder en broeder ging Dit was evenwel zeer moeilijk voor Betje, daar zij dc patiënte niet mocht verlaten. Ein delijk vernam zij door een oppasser dat me vrouw Ekhart overleden, en Eduard als dief

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1