feuïlletös. No. 106 Zaterdag 23 Juli 1887. J. 1. C. POT, Publicatiën. De geschiedkundige beschrijving van Tolen. 031 HET GELD. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. nnwnFon\r Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te iersekc UITGEVER: Thol k n. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 -maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening ge- bracht. Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholen' Gelei op artikel 219 der gemeentewet Brengen bij deze ter kennis van de Ingezetenen, dat de Rekening van de inkomsten en uitgaven dezer Gemeente, over het jaar 1886 aan den Raad is over gelegd, en die Rekening van den lSen tot den 31 Juli a s. op de Secretarie der Gemeente, voor een ieder ter inzage zal leggen, alsmede dat tegen be taling der kosten, afschriften van haar kunnen wor- den verkregen. Thol en den 17 Juli 1887. SCHUTTERIJ. De Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholen maken aan de belanghebbenden bekend, dat de com missie uit het gemeentebestuur, belast met bet onder- wek nopens de al of niet gegrondheid der redenen welke tot vrijstelling of uitsluiting van de dienst der schutterij zijn ingebragt, hare eerste gewone jaarlyk- sche zitting zal beginnen op Maandag den -o Juli eerstkomende, tot onderzoek van hen aan wie, of der redenen waarom in het voorgaande jaar voor waardelijke vrijstelling is verleend. "Wordende de belanghebbende personen ten over vloede uitgenoodigd, de schriftelijke bewijzen tot sta ving hunner redenen van vrijstelling, bij de wet ge vorderd, twee dagen te voren ter secretarie alhier over te leggen. Terwijl eindelijk de geconcemecrde personen wordr kennelijk gemaakt, dat zij zich diptehjk op de door de voornoemde commissie daartoe bepaalde tijdstippen. voor dezelfde zullen hebben te sisteren. als zullende degenen welks zulks tnogtcn verzuimen, gehouden worden gcene redenen tot vrijstelling te hebben, en, voor zoo verre zij dicnstpligtigc nommera getrokken hebbende, bij de schutterij worden ingelijfd, tot zij in een volgend jaar hunne reclames, zullen hebben doen gelden. Gedaan te Tholen den 18 Juli 188». Ba ra'-meester en Wethouders voornoemd C. J. DE "V. V. NOORDEN. ])v Wethouder, A. VAX DER BURGHT. De Burgemeester der Gemeente Tholen, brengt bij deze ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hem ontvangen en aan den Ontvanger der Directe Belastingen ter invordering is verzonden, het kohier van het patentrecht voor het dienstjaar 1887;SS, met uitnoodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat, om na bekomene kennisgeving van zijnen aanslag, ten spoedigste het door hem verschuldigde te kwijten, met herinnering tevens, dat de bezwaren dienaan gaande mochten bestaan, binnen drie maanden na heden behooren te worden ingediend. Tliolen den 18 Juli 1887. üe Burgemeester der Gemeente 1 holen, brengt ter j kennis van de ingezetenen, dat de Heer Commissaris des Koning» in deze pro- I vincie, op Dinsdag 26 Juli a.s deze gemeente zal bezoeken en aan elk die zijn Moog Edel Gestrenge over het een en ander wepscht sproken •.aarloe gelegenheid zal geven,Teh'raadhui-o (.Hier des na middags ongeveer 2 uur Te dien einde zal op Zaterdag 23 i-n Maandag 20 Juli 1S67 van des morgens 9.30 1- "ur des middagsop de Secretarie dezer gemeente, eene lijst in- gereedheid liggen om zich daarop te doen inschrijven. Het zal tevens den Burgemeester zeer aangenaam zijn, indien de Ingezetenen van af Dinsdag 26 dezer, ran nf des morgens 8 uur, tot des voor middags van Donderdag 28 dezer maand, de Nationale vlag uit hunne woningen willen doen uithangen, gedurende welken tijd de Heer Commissaris des Konings zich m dit eiland en des avonds terug komende, in deze ^emeenle, zicli zal ophouden. Tholen. den 16 Juli 1887. De Burgemeester voornoemd. C. J. DE VITl.DER VAN NOORDEN. Vervolg INHOUD. Jan van Glnncs door de verpanding lieer van Tolen. Filips de Schoone sterft, anno 1506. Zijn 7,0011 Karei neemt insgelijks geld onder verband der stad op tot lossing van Luxemburg. De afgevaardigden van Tolen verschijnen niet meer ter vergadering van de Staten, wel de pandheer, en Tolen verliest door de verpanding zijn rang onder tic stemmende steden. Tolen lijdt groot nadeel door den stormvloed van 1511. De stadsmuur langs de Eendracht, niet bestand tegen den drang des waters, stort om. Treurige toestand der „bezoute" polders. Ge ringe pachtsommen der landen en bijzonder lage pi-ijzen der granen. De jaariijksche verkooping der goederen, ncdev- 1 gelegd aan den voet van liet Heilige Kruis- altaar op Pinksteren. 1 Wederrechtelijk geïnde bede door den reut- I meester van Zeeland Beoosten-Scheld, Hendrik van de Werve. Da stad lijdt groote schade <f$or oen bmt- I Felix-vloed van Zaterdag 5 November 1530. Overzicht der rampen elders door dit stonngetij 1 teweeggebracht. I Jan van Glimes sterft, anno 1532, en wordt I opgevolgd door zijn zoon Anthouie, die in het volgende jaar markies wordt van Bergen op Zoom. Dc gelden onder verband der stad opgenomen, jeu 10,000 gulden bedragende, worden afbetaald, ianno 1550. N j Overzicht der stad, anno D>52, ot juist eene j eeuw na den brand van 1452. Bezichtiging der stad en van de graven van I Klara van Botland, Maria van den Abeele, dun kannnnnik Johan Witzen, den deken Cornelis Yoms, Guy van Blois Authoniszoon, en van anderen, j Wat een devoot kerkganger verhaalt nopens liet leven der deugdzame Klara van Botland I wegens hare groote mededeelzaamheid en van de verandering harer geschonken aalmoezen in geurïire rozen." De eeuwigdurende rente door haar Gemaal Gay van Blois gevestigd voor een jaar iijksche „Visitatione sepulchri" in het Hoogkooi 14) Novelle. Toen zij weder bijkwam was de denr der ce! I geopend en .oor dezelve stond een rolstoel voor Mevr. van Rossen klaar. De oude Belje omhulde de aan haar toevertrouwde kranke met doeken en dekens en rolde haar toen door den tuin. Anna liet zich alles welgevallen. De dokter sloeg zijn offer gade als wilde hij zeggen „Gij ontgaat uw noodlot niet meer, de dood heeft reeds° de hand naar u uitgestrekt de? te beter dus Haar oogen dwaalden over de groene velden. Daar was vrijheid, daar «as leven, daar lachte het geluk der aarde zij zelve geleek op een lang afgestorvene, uit haar vreeselijk graf voerde geen wig meer naar liet vrije leven uit het krankzinnigen gesticht drong geen boodschap door tot het oor van den rechter, zij was ver loren, veroordeeld, eeuwig En al had zij zich aan de ijzeren pijlers vast geklemd en het uitgekreten, wat haar hart met vertwijfeling vervulde, wat zou 't haar baten Men zou zeggen, zie eens welke ongelukkige krank zinnige welk een vreeselijk lijden Zoo'n jonge vrouw Het was haar alsof zij die treurige hartgrievende woorden hoorde. En toch, als de mensch vertwijfelt en ver moeid de oogen sluit, strekt zich terzelfder tijd de helpende hand uit en brengt licht. Anna zag onverschillig naar de voorbijgangers, toen op eens een vrouwelijke gestalte haar aan dacht trok. Wie was dat? Zij had haar uiecr crezien, 'n enkele maal, maar waar? Op een; Xiel 't haar in. Het was de verloofde van Eduard, die hij zoo innig lief had, ofschoon hij over een huwelijk niet dat arme meisje, nooit tot zijn vader durfde spreken. Het. was Adeline van j i Nordheim. Toen Anna haar zag hief ze hare handen op, en 't was alsof het stomme; //Red inij" door Adeline's ziel drong. Langzaam bet ijzeren hek naderende kon zij Anna "beter zien. Dat, was het tweede offer van Frans, een doodelijke zieke, een gevange- i ne dat gezicht deed haar hart bloeden! „Befje." fluisterde Anna, zie ginds staat de verloofde van mijn broeder. Verzoek haar mor- 1 gen terug te komen, om een brief te halen, „och Betje vraag het haar en laat uie even alleen." Betje hield de rolstoel slil en zocht ergens wat te verrichten; haar blik bemerkte evenwel in de nabijheid meerdere bedienden van het ge sticht zij boog zich dus over Mevrouw v. Ros sen heen en fluisterde „Zie maar eens rond, men schijnt ons^te be spieden, dus ik kan niet van hier gaan." Daarop voegde zij er op luiden toon bij. „Morgen zuüen wij op dit uur weer een uit stapje uiakr.i mevrouw, want de frische lucht schijnt u goed te aoen. Adeline had. het gehoord. Een laatste blik, een hoofdknik, nauwelijks merkbaar, maar toch begrepen en de vluchtige ontmoeting wa» voor bij. Anna beefde over haar geheele lichaam, i spoedig hoopte zij, van de nabijzijnde overwin ning zeker te zijn, dan weer teekemle hare ver- l beeldingskracht als was alles verloren. Koortsaandoemngen bij koortsaandoeningen i woelden door de aderen van de ongelukkige. Zoolang alieu in huis niet sliepen kon de oppas- ter geen gereedschap halen, en indien haar brief eens in banden aan den dokter kwam, dan was haar vonnes geveld. Eindelijk was de laatste lamp nitgebluscht en de laatste rondgang van dc opperste toeziener ge daan. De oude vrouw haalde schrijfgereedschap 1 en papier waarna mevrouw van Rossen met be vende hand eenige regels op papier bracht, toen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1