107 Zaterdag 30 Juli 1887. J. M. C. PO?, Publicatie n. beken dm akzn g. ONZE KINDEREN, FEUILLETON. OM HET GELD. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te ierseke. UITGEVER: i Teolen. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, S maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. De Burgemeester der gemeente Tholen, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de staat Sa, bevat tende afschrift van de schaal van schatting :n opgaaf van de belastbare opbrengst der daarin als typen ge rangschikte perceelcn, beide zooals zij dojr de Hoofd commissie zijn vastgesteld, op de Secretarie der ge meente voor een ieder ter inzage zal liggen tot dat de herziening is voltooid. Tholen, den 25 Juli 1887. De Burgemeester voornoemd C. J. DE VULDER VAN NOORDEN. BEKENDMAKING. VERKIEZING. «»n houder? van Tholen. maken bekend, dat bij de op 20 dezer plaats gehad hebbende opening van stembriefjes, voor de benoeming van drie leden voor den Gemeenteraad, is gebleken, dat als zoodanig zijn verkozen, de Heeren M. G. van Stapelc en mr. J. H. L. van Buren, terwijl er alsnog eene herstemming zal moeten plaats hebben tusscben de Heeren "W. F. J. Wagtho en J. M. Boom, welke de meeste stemmen op zich verce- nigd hebben dat de dag voor deze herstemming door hen is bepaald op Dinsdag den 2 Augustus 1887, van des voormiddags 9 lot des namiddags 5 uur; voorts, dat de processen-verbaal van steni-inlevering en stemopneming van den 19 en 20 Juli jl. aange plakt en ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter inzage nedergelegd zijn. Tholen, den 25 Juli 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. J. DE VULDER VAN NOORDEN De Wethouder A. VAN DER BURGHT. Vervolg. OPROEPING VAN VERLOFGANGERS De Burgemeester van Ierseke fi roept bij deze op: de Milicien -verlofgangers, Lau- rus de Leeuw en Piëta' de Dreu dor lichting 1884, behoorende tot het 3e regiment Infanterie, om op Woensdag den 10 Augustus 1887, des namiddags vóór 4 uren tegenwoordig te zijn te Middelburg bij bun korps, voorzien van zijne equiperaentstukken, zijn nieuwigheid"of vreemdighetd de oogen branden We zeiden reeds, dat men hoogst voorzichtig wezen moet met zijn woorden in het bijzijn van kinderen. Hetzelfde geldt van onze daden, en dit alles te meer, omdat kinderen zulke ver bazend scherpe optnerkers en luisteraars zijn. Ieder, die ook maar een weinig omgang met kinderen gebod heeft, zal zich herinneren, hoe bij het spreken over de minst ongewone zaken de ooreu gespitst worden, en op de kleinste te worden gesteld van 10 Auguvttis 1887 13 September 1887. Yerseke, den 26 Juli 1887. Kohier'èn 'rs Rijksdirecte betastinger. De Burgemeester brengt ter kennis van belanghebben den, dat het kohier van Patentrecht over het dienst jaar 188T/s aan den Ontvanger ter invordering is ter hand gesteid, en ieder daarop voorkomende belas tingschuldige verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Yerseke, den 27 Juli 1887. De Burgemeester, D. KOELEMAN. tot den i en schitteren alsof er niets anders om hen be- j stond. Hoewel dit sommigen' misschien wat vreemd 'toeschijnt, is het toch zeer natuurlijk. Vooréen kind geldt nog niet liet spreekwoord: „Er is niets nieuws onder de zon/1 Omdat zij nog zoo weinig kennen en weten, is bijna alles nieuw voor hen, en wat nieuw is trekt de aandacht, zelfs van den volwassene. De opleiding van kinderen is een hoogst moeilijk werk, zoo moeilijk, dat men bet er al gemeen voor houdt, dat pas op 't laatst der vorige en in 't begin der tegenwoordige eeuw de echte natuurlijke en dus de eenige ware dslagen er voor gevonden zijn. "Vooral se- gronc Burgemeester en Wethouder? van Tholen brengen, ingevolg# art. 1 der verordening op hel ophalen van vuilnis-, straat-, secreetmcst en dergelijke dezer ge- meente ter kennis van de ingezetenen, dat het ver- j mcunt® op den gewonen voer van secreetmcst in deze maand kan plaats heb- Gedaan te YerseL den 27 Juli 188-. ben gedurende den nachtBurgenm'tcr en Wethouders voornoemd, van Vrijdag 29 Juli op Zaterdag 30 Juli en van Maandag 1 Aug. op Dinsdag 2 Aug. Tholen, den 25 Juli 1887. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Yerseke i dert dien tijd is men er over gaan denken en brengen ter openbare kennis, dat de verkiezing voor schrijven en is zij tot een wetenschap geworden, eén lid van den Gemeenteraad, noodig tengevolge van pedagogiek genaamd. eene herstemming tusscben de heeren D. Schipper yeej jg er over opvoeding van kinderen J:. en J. Sandee Js. alhier zal plaats hebben op gj gPSChreven en hoewel het wenschelijk ware, Dinsdag, den 2 Augustus 1887, tusscben des mor- t°die wprW., en wt.ajes wat meer geuteen- gem 9 en des namiddag. 5 uren; in bet ^eente- j «erden M0 j, het toch niet volstrekt on- huis: dat de oproepingsbrieven daartoe den 23 .lui-, jl. bi dc kiezers Jjn bezo.gd en da. de «rs, die rnogehjk om /.onder dat zrjne kinderen tot deog- geen biljet ontvangen of het zijne uto, verloren heb-zame tnenschen te vormen. Men eergete daarbij ben. een ander kan bekomen u secretarie der gc- evenwel niet, dat een niet onbelangrijk gedeelte waarop zij geopend is. D. KOELEMAN. De Secretaris D. SPRUIT. dezer taak door de ouders aan onderwijzers en godsdienstleeraars wordt overgedragen. Dit neemt niet weg dat de ouders de. eerste en voornaamste i opvoeders blijven en dat zij zich van dezen hun nen gewichtigsten ouderplicht niet geheel kun nen ontslaan, al zouden zij het ook willen. De 15) Novelle. Den middag van den daarop volgende- dag lag Anna met gevouwen handen te ted en luisterde voortdu/end. Ieder oogenblik tc^h kon den haar wrekers komen, maar ook ti/ens de zaak verraden zijn. Zij ademde nauweijks, zoo hoog was de strijd in haar binnenste tusschcn hoop en vrees. tBetje" fluisterde zij, «gij blijft t'ch bij mij Hebt ge dat fleschje wel bij u, en zult ge het toonen als de rechters verschijuen Die vragen had zij dieu dag al iikwijls her haald, en telkens had de oude vpuw haar ge ruststellend geantwoord. „Hoor!" riep zij eensklaps, .klinken daar geen vreemde stemmen r" Maar neen, het was de herfstwind, wiens ge fluit en gesuis dikwijls tot haar kamer door drong. Dagen lang had Auna nachteloos op het ziekbed gelegen en nog vers'heiden dagen z\j daarna wachten eer de oude vrouw 0r haar uitgaansdag het adres van Adeline kon .e weten komen en den brief bezorgenthans wemelde het in het park van duizende gele bladeren, en de kooue regen kletterde tegen de vensterramen. De dag neigde ten avond en nu hoorde men duidelijk vreemde stemmen. Anna richtte zich op en werd beurtelings rood en bleek. Thans gevoelde zij dat het beslissend oogenblik nabij was. Eenige personen, druk sprekende liepen door deu gang en hielden voor de deur van haar kamer stil. Men klopte, en duidelijk hoorden zij de dokter zeggen „Ik begrijp niet waarom en op wiens bevel hier een onderzoek moet plaats hebben. Door haar eigen echtgenoot is mevrouw van Rossen mij ter verpleging toevertrouwd en mijnheer Ekhart weet het ook en keurt het goed dat zijn dochter in dit gesticht vertoeft. De oude vrouw opende de deur en eenige heeren traden binnen. Aller oogen zochten mevrouw van Rossen die op dit oogenblik al haar geestkracht verzamelde, om goed te kun nen spreken. „Ik zie de president der rechtbank voor mij, en onze oude dokter, als ik mij niet vergis/' zeide zij „ik stel mij onder uw hoede heeren en verzoek u; mij zoo spoedig mogelijk naar het huis van mijn vader te brengen, en onder zoek te doen naar een en ander dat ik u zal meedeelen. De dokter van het gesticht beproefde te lachen, maar de opkomende verachting in zijn oogen verrieden genoegzaam wat hij gevoelde. «Alle krankzinnigen spreken zoo," riep hij woedend. „In iedere kamer van dit huis vindt men een persoon die meent vervolgd te worden." De president fronste het voorhoofd en zeide „Om iemand tegen zijn wil in een krankzin nigengesticht op te sluiten, moet men een bc- 1 velschrift hebben. Ik verzoek u ons dit te i toonen, doch vooraf wil ik u nog een paar v ra - gen doen." Intusschen had de dokter verscheidene vragen aan mevrouw van Rossen en haar verpleegster gedaan. „Mag ik nu het drankje eeus zien dat ge ontvangen hebt ora uw meesteres in te geven,"

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1