1 No, 108 Zaterdag 6 Augustus 1887. EN J. M. C. POT, Publicatie n. FETJILLETOH. 031 HET GELD. ONZE KINDEREN. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 60 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te Jcrseke. UITGEVER: T IIOLE Si Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. Burgemeester en Wethouders van Tholen Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat op Maandag den 15 Augustus 1887, des namiddags ten 12'/s nor, ten raadhuize aldaar, zal plaats hebben, de loting ingevolge artikel 7 van het plan dergeld- leening ten laste dezer gemeente, groot f37000, goedgekeurd door Reeren Gedeputeerde staten van Zeeland, bij bun besluit van 21 April 1882, No. 1999. welke obligatiën op den 1 September 1887 zullen worden afgelost, en zal na de loting van de ge trokken nummers, op dezelfde wijze, ook in de Middelburgscbe Courant" worden kennis gegeven. Tholen, den 6 Augustus 18SÏ. Burgemeester en Wethouders van Tholen; Brengen bij deze ter kennis van de belanghebben den, dat van Maandag den Augs. tot en met Woensdag den 10 Augs. 1887, des voormiddags van 9 tot 12 ure, in de Gemeentekamer zal worden ge vaceerd tot de afgifte der patentbladen voor bet loopende dienstjaar, en noodigen mitsdien de patent- plichtigen dezer Gemeente uit, om op voorschreven tijd en plaats in persoon deszelfa patent te komen afhalen, met informatie wijders, dat zoodanige patent bladen welke niet mochten worden afgehaald vol gons art. 2 van het Koninklijk besluit van den 17 October 1820, door een daartoe bevoegd persoon tegen betaling van 10 centen, aan de huizen der patentplic.htigen zullen worden bezorgd. Tholen, den 6 Augustus 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. J. DE VULDER VAN NOORDEN. Be Wethouder A. VAN DER BURGHT. Afgekondigd en aangeplakt te Yersekc, den 30 Juli 1887.. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. KOKLEMAN. Be. Secretaris, D. SPRUIT. VERKIEZING. Burgemeester cn Wethouders van Yerseke. Gelet op art. G9 der wet van 4 Juli 1850 (Stbl. no. 37; brengen ter openbare kennis dat de proces sen-verbaal van de inlevering it opening der stem briefjes der herstemming voor tic benoeming van éën lid van der. Gemeenteraad, zooah die van het Bureau van stemopneming ontvangen zijn, op beden voor een ieder ter Secretarie ter inzage nedergelegd en in afschrift ter gewone plaatse n<;".geplakt zijn cn dat daaruit blijkt dat op zich verc ■'^bebben/!-• bccren B. Schipper Jz. een en zevènttg en Joos Stutdee Jc. zes en veertig stemmen, zoodat eerstgenoemde is ge kozen. Yerseke. den 4 Augustus 1887. Burgemeester n Wethouders voornoemd J. DE KOEIJER, l.b Be Secretaris D. SPRUIT. AFHALING VAN PATENTEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente Yerseke brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de pa- tenlbladen en de afschriften daarvan, over het dienst jaar 1837/ss aan de patentplichtigen zullen worden uitgereikt van af Maandag den 1 tot cn met Maandag den 15 Augustus, des voormiddags van 9 tot 1 en des namiddag van 3 5 ure. Voorts wordt in herinnering gebracht dat de pa tentbladen. welke gedurende den aangegeven tijd niet zijn afgehaald, door den deurwaarder der directe belastingen aan de huizen der patentplichtigen zul len worden bezorgd, voor welke bezorging 10 cents voor elk palent zal mogen worden gevorderd. 16) Novelle. In de prachtige gemeubileerde kamer, die we in hei begin van ons verhaal binnentraden liep Frans van Rossen, onrustig heen en weer. Hij kwam in den laasten tijd niet meer op het kan toor en ontving geen bezoek. Met bleek ge laat ingezonken oogen en zaamgeperste lippen, wandelde hij als een rustelooze geest over de zware tapijten. Zooeven had hij de tijding ontvangen dat zijn zwager Eduard van een zware ziekte her steld was, en zich weder onder de menschen vertoonde. Die plotselinge ongedachte tijding had hern vernietigd, Eduard, zijn doodsvijand bewoog zich weer onder de menschen, werd zeker weer gevierd en geëerd en hij zelf werd gr-.reesd maar niet geacht. Vervolg Ieder opvoeder, in de eerste plaats vader en moeder, heeft om zijn doel te bereiken hoofd zakelijk drie dingen noodig: een vasten wil, een beetje gezond verstand en karakter (natuurlijk een zoo edel, en volmaakt mogelijk karakter). Een vasten wil is noodig om het kind tot gehoorzaamheid te brengen, en gehoorzaamheid is een hoofdfactor in de opvoeding. Wat gij ook doet, leer in de eerste plaats uw kind ge hoorzamen. Wat gij beveelt of verbiedt, moet stipt nagekomen worden door het kind, wat gij belooft of dreigt even stipt door u zelf. Maar dan moet ge eerst overwegen of ge niet onrede lijk zijt in uw verbod, bevel, belofte of dreige ment, want anders moet ge zelf beginnen met te veranderen, en ge dient het beeld der on veranderlijkheid te zijn. Door het kind aan gehoorzaamheid te gewennen, maakt gc het hem gemakkelijk, als gij steeds weet, wat gij wilt, dan weet uw kind ook spoedig, wat gij wilt en het komt al zeer spoedig tot stipte gehoorzaam heid. En als ge dan steeds het goede wilt, dan wordt dal goede een richtsnoer voor zijn handelen, dat het kind bijblijft en waarvoor het u later zal zegenen. „Och, dat weten we al lang" denkt ge zeker. Ik antwoord: „Ik heb u immers vooruit al gezegd, dat ik u weinig nieuws zou mededeelen. Ge weet dat alles en nog veel meer, maar doel ge het ook? Niemand zal ontkennen, dat de practijk veel te wenschen overlaat. IIoc komt dat? Dat zit 'em eigenlijk in een kleinigheid: de meeste ouders zijn te bang van een beetje huilen en pruilen van hunne kinderen: en dit heeft het treurig gevolg, dat het waar is, wat wel eens schertsende gezegd wordt: dat kind in de wieg of in den kinderstoel regeert het heeie huis. Zonder de vaders geheel vrij te spreken, lij den vooral moeders aan onvastheid van wil. Moeder heeft Jantje bevolen een boodschap te doen, maar Janjte wil op het oogenblik liever spelen, en laat zijn lip hangen. Het einde is, dat moeder de boodschap zelf doet of aan een ander opdraagt of aan Jantje een extra-belooning toezegt als hij het dan toch maar doen wil. Dat is de eerste stap op een gevaarlijken weg. Het begint met een huilend gezicht te zetten, vervolgens komt een openlijke weigering, ein delijk ziet men kinderen hunne inoeder slaan of schoppen. En wat doet de moeder? Hon derdmaal gebieden of verbieden zonder gevolg, dreisMk. schelden enz. maar handelen niet. schelden heeft veel treuriger gevolgen, ïïan men gewoonlijk denkt. Behalve dat het het gemoed verharten tot ruwheid opleidt, maakt het ook ongevoelig. Zelfs ouders van meer be schaafden stand hoort men soms de uitgelezenste scheldnamen bezigen. Het kind zal er zich spoe dig niets van aantrekken, of, wat nog veel erger is, zichzelf gaan houden voor hetgeen men Hij lachte luid als ietnand die zijn verstand verloren heeft, De heeren die builen de deur stonden en toegang begeerden moesten tweemaal klop pen om gehoord te woiden. Dat afgrijselijk lachen had het kloppmi de eerste keer onhoorbaar gemaakt. Frans trok de deur woest open. Met verwilderde oogen 9laarde hij de binnen- tredenden aan. Wat moesten die menschen hier? De beide heeren hielden zich even stil, groet ten zonder te spreken, en maakten zich daarna bekend, als beambten van het crimineel gerechts hof. Zij verlangden dat er voorloopig een ver zegeling zou plaats hebben. Van Rossen had de vrijheid, papieren die voor kantoorgehruik noodig waren, en die hij als zoodanig de be ambten moest voorleggen, vooraf uit zijn lesse naar te nemen. Men vraagde hem ook of dit zijn werkkamer was? Eerst toen deze vraag herhaald werd scheen Frans van Rossen hen te begrijpen. „Een beschuldiging tegen mij van mijn zwa ger, van Eduard, schreeuwde hij, ja ja ik be grijp het, maar hij liegt. Ik protesteer tegen verzegeling en duld niet dat men mijn lessenaar aanroert." De beambten haalden de schouders op en j wisselden een blik. j „Hier is een schriftelijke volmacht," sprak J de een, «wij moeten in alle geval de ons op- gedragen taak ten uitvoer brengen." „Dat kunt gij doen," antwoordde Frans koel, j maar ik verlang eerst om mijn zaken in orde te brengen." „Gij kunt uw zaken in orde te brengen doch j alleen iü onze tegenwoordigheid, daarom ver- zoeken wij u ons te volgen naar uw kantoor." Zonder meer te zeggen, gingen de beambten i naar beneden en traden bet kantoor binnen. I Voor den lessenaar gekomen, nam de beambte 1 lak en band uit zijn zak, terwijl het groo* I stadswapen voor den dag kwam. Alles ging zoo zacht in zijn werk, alsof het een kleinigheid was. Toen een lucife/ werd aangestoken en de verzegeling plaats had, kon

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1