No. 109 Zaterdag 13 Augustus 1887. J. M. C. POT, Coöperatieve -freraijcing voor den Oestcrliaudel. FEUILLETON. OM HET GELD. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Tholbn.' Advertentiëu van 1 tot 4 regels 4-0 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. Bij dit No. be.hoort een b ij voegsel. Den 3en Febr. van dit jaar werd fe lerseke ene vergadering gehouden van eenige helang- ebbenden bij den oesttrhahdel, die naar ten zeide den achteruitgang der oesterprij- en wilden stuiten, ja, wat meer zegt, "öp de eene f andere kunstmatige wijze lie prijzen wilden ■pdruven en stabiel verklaren. Het verhandelde n de uitkomsten dier vergarle.vjrig des- ijds minder vatbaar vooi publiciteit geoordeeld, ïaar wie eenige mannetfi kende, die er aan deel uen, kon wel begrijpen, dat zij niet zoo <v= zouden "zijn, de wereldmarkt te willen i of zich in te beelden dat zooveel en .^schillende belanghebbenden tot algeheele arachtige samenwerking zouden te bewegen in- Nu de tijd van openbaarmaking is aangebro- n blijkt dan ook, dat dergelijke illusiën de •rgaderden niet tot handeien gedreven hebben, ij hebben, blijkens eene deze week verspreide irculaire, eene vereemging willen oprichten, die oor coöperatie de belangen der oesterhandelaars il bevorderen doch zonder dwangmiddelen en jet eerbiediging var. ieders persoonlijke vrijheid. Hoe zij dat plan wil verwezenlijken kan men jzen in de ontwerp-statuten, uiede deze week ;j druk verschenen, welke samengesteld zijn door ene commissie bestaande uit de volgende 6 -:».renP. A. De Jong Az., Dr. F. Leo de jeeuw, C'. Lindenberg, B. A. Overman, Jhr. J. j. C. Pompe van Mecrdervoort e:i W. F. J. ■Vagtho, daarloe in de bovengemelde vergade- ing van 3 Febr. benoem^. Het geheele ont- rerp draagt de kenmerken van grondige studie n zaakkennis; het zit naar het ons toeschijnt ■itstekend in elkander en verraadt de hand van en deskundige. Een rechtsgeleerde heeft er oor gezord of verklaard, dat de statuten voi- opii aan de wet van 17 Nov. 1876 (stbl. 227). De statuten zijn er nu, en nu zal men ook trachten de vereeniging tot stand te brengen: den i Sen dezer zal te Bergen op Zoom bij den heer IJzerlooy (gezegd: de Polderboer) met dal doel eene vergadering gehouden worden. Een paar grepen uit de statuien zullen ons doen zien met. welk soort vereeniging men hier te doen heeft. Zij zal heetenCoöperatieve vereeniging voor den oesterhandel en voor 30. jaren te lerseke gevestigd zijn. Zij zal er in dn eerste plaats naar streven eenheid van kwaliteit en prijstio- teering te bevorderen en als handels-agent voor IVrtT®..'.eden optreden. Met andere woorden: zij wil de ë?i' van de Zeeuwsche odster ophouden en, door ik wilde concurrentie tv temperen, de prijzen verbeteren. Een eXpc&'r'- jnformatie- i bureau, dat de handelsbetrekking met bi'.'.hTtJn- en buitenlandsche koopers onderhoudt, is een I harer middelen om tot haar doel te komen. Artt. 10 13 geven ons te zien, hoe zij j het denkbeeld: onderlinge samenwerking zonder dwang en zonder opoffering der persoonlijke vrijheid, wil verwezenlijken. Volgens art. 10 l hebben de gewone leden d. z. pachters van per- ceclen of oesterhartdelaars) het recht (maar zij'» niet verplicht) hun voorraad leverbars oesters I geheel of gedeeltelijk ter beschikking der ver- eeniging te stellen. Doen zij het, dan moeten zij de orders, die het Bestuur hun toevertrouwt i uitvoeren volgens de door de Algcra. Verg. te i ^tellen eischen van kwaliteit en gewicht en onder het handelsmerk der Vereeniging. Wie niet namens de Vereeniging wil verzen den kan toch de hulp inroepen van liet infor- rnatie-bureau. Gelijk reeds in het voorgaande ligt opgesloten kan ieder lid ook voor eigen rekening expedieeren, hij kan het zelfs beiden te gelijk: buiten de Vereeniging om en namens de Vereeniging. Ieder lid kan ook als expe diteur roor zijne medeleden optreden. Gewone leden storten bij hunne intrede 100 gld. in een waarborgfonds, welke zij evenwel bij vrijwillige uittreding geheel of gedeeltelijk ■7) Novelle. Eenige uren later waren in de woning van 'ii ouden heer Ekhart de notaris en de ge- ligen bijeen, om het testament van den rnil- >nair wettig te beteekenen. Frans van Rossen 1 alles erven en Edunrd slechts een plicht- itig gedeelte ontvangen; met dat geld kon j dan zijn schulden afbetalen en ondervin- ii, hoe smakelijk het is, in dienst van vreern- .•n, het uoodige onderhond te verdienen. De jde heer Ekhart geleek, toen hij die laatste oorden er bijvoegde, in zijn leunstoel hangende, ieer op een lijk dan op een levend mensch. lij wist en gevoelde het, dat hij bij den langdu- igen, onvaderlijken krijg tegen de» zoon. thans veder een niet te herstellen gruwzaam feit voeg- -naar zijn gierigheid kou er niet toe be- diten, het geld in gevaar te brengen. Hoe had hij niet gespaard, zoo zelfs dat hij bijna veracht werd om zijn gierigheid; hoe had hij zich en de zijnen niet van alle levensvreugde afgehouden, om slechts meer geld tc kunnen opstapelen, om elk jaar rijker te worden Geen genoegen, geen levensgenot van welken aard ook, teekende zijn langen weg, dan alleen door rekenen en verdere kantoorwerkzaamheden zou hij zich te vergeefs zoo ingespannen, en alles ont zegd hebben om nu het geld met kwistige hand door zijn zoop. te laten gebruiken Woord voor woord las hij nogmaals het testament na, om het daarna te onderleekenen, doch voor hij aan 't einde was, werd er aan de deur geklopt met verzoek of de oude heer even roor iemand te spreken was. Geërgerd door deze stoornis stond hij op en ging naar de huiskamer. De achter geblevenen wachtten intusschen, de notaris las het testament nog eens over, de ge tuigen duisterden maar de oude heer kwam niet terug. Eindelijk vervoegde zich een hunner bij de huisknecht met verzoek om mijnheer Ekhart te mogen spreken, waarop het bericht kwam dat terug erlangen. Bovendien contribueerén zij jaarlijks f25. Buitengewone leden betalen eene contributie van f2,50 zonder meer. Het Bestuur bestaat uit 3 personen (hoofd bestuur) en 6 commissarissen, welke laatste te allen tijde het recht hebben de 3 eerste geza menlijk of ieder afzonderlijk tijdelijk te schor sen. De seretaris-penningmeester is een bezol- j digd ambtenaar en behoeft geen üd der ver eeniging te zijn. Het Bestuur kan bezoldigde controleurs aan stellen, die er voor waken, dat namens de Ver eeniging geen oesters verzonden worden, dan die aan de gestelde eischen voldoen. De Algeineene Vergadering in Augustus stelt vast, met welke prijsnoteringen de Ver eeniging het nieiiyj-p...seizoe» .zal «f.c We zouden ons zeer vergissen indien deze vereeniging, als zij tot stand komt, mettertijd niet allergunstigst werkte. Zij zal knoeierijen en valschen handel tegengaan, en als haar naam eenmaal in binnen- en buitenland gevestigd is, alle soliede kooplui in hun eigenbelang lang zamerhand dwingen zich bij haar aan te sluiten. Den consumenten zal haar bestaan eveneens aangenaam worden. Het is toch voor ieder kooper van het grootste belang een waarborg te hebben voor de soliditeit der gekochte waar, te weten wat men koopt en zeker te zijn dat men geen knollen voor citroenen ontvangt. Als het waar is, dat men, vooral in het bui tenland, dikwijls Franscbe als Zeeuwsche oesters consumeert, dan kan de Vereeniging, al sluit zij den handel in vreemde oesters niet uit, aan dat bedrog voor een groot gedeelte den bodem inslaan, hetwelk voor Zeeland zeker hoogst wenschelijk is. Profeteeren is moeilijk, maar wij zouden der vergadering op 18 Aug. willen aanraden zich niet door een aanvankelijk gering ledental te laten afschrikken. Als de Vergadering eenmaal bestaat en zich aan haar beginsel houdt, zal zij ongetwijfeld meer en meer veld winnen. de heeren op een anderen tijd ontboden zouden worden, daar op heden de ouderteekeniog niet kon plaats hebben. Het was echter niet van de oude heer dat die boodschap kwam, maar van een jonge bi*** »ïuiw, die naast de kanapé stond, en bet hooid v jj haar bijna machteloo- zen ouden vader steunde. Anna had, van de rechterlijke bescherming ten volle verzekerd, zoo spoedig haar gezond heid bet maar toeliet, het ouderlijk huis opgezocht en was juist op het rechte oogenblik aange komen om een zwaren last van de ziel des ouden vaders af te kunnen nemen. Daar binnen toch lag het testament gereed, slechts op de onderteekening wachtende, waarin de inan universeel erfgenaam zoa worden, van j wiens listen en schanddaden thans de bedrogen i vader de eerste zekere kennisgeving ontving. Bijna schuw, aan alle ledematen bevende, zag hij naar het veranderde bleek geiaat van zijn j dochter op; woest drongen alle schrikkelijke ge- dachten van alle kanten in zijn hart. De moeder, na veel lijden gestorven, zijn zoon verstooten I en onteerd, de dochter opgesloten in een krank-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1