pjjfl aan I Map ra ütefe No. 111 Zaterdag 27 Augustus 1887. J. M. C. POT,. P u l> t i c a t i ii. openbare vergadering van den Gemeenteraad van lerseke. ONZE KINDEREN. FEUILLETOH. HEREEN1GD. L5 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 60 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzer, medewerker te lerseke. UITGEVER: Tholbs. 1 Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge- Ir acht. op Maandag, den 29 Augustus 1887, des namiddags te zes uren. TE BEHANDELEN ONDERWERPEN 1Mededeeling Ingekomen stukken. Aanbieding der Begrooting voor 1888. Voorloopige vaststelling der Rekening over 1S86. Goedkeuring der rekening van het arm bestuur over 1886. Goedkeuring der begrooting van het arm bestuur over IS83. Al of niet vernieuwing van het Torenuurwerk, fer^uek van den kerkeraad der Chr. Geref. gemeente om afschaffing van de kermis. Vaststelling Reglement van orde voor den Gemeenteraad. Benoeming stembureau verkiezing 2e kamer leden. 10. Reclames tegen aanslagen in den hoof- delijken omslag. Yersekeden 26 Augustus 18^7. l)e Burgemeester D. KOELEMAN. 2. 4. 8. 9. inetr.it ter kennis van de ingezetenen, dat het ver voer van secroetmest in deze luajtwf kan plaats heb ben gedurende den nacht van Vrijdag 26 Aug. op Zaterdag 27 Aug.j van Maandag 29 Aug. op Dinsdag 30 Aug. en van Dinsdag 30 Aug. óp Woensdag 31 Aug. Tholen, den 24 Aug. 1887. gemeente op den gewonen tijd. waarop zij geopend is. Gedaan te Versekc den 20 Augustus 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. KOELEMAN. T)è Secretaris D. .SPRUIT. Vervolg. Ten slotte, als mij de vraag gedaan werd Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholen. j Gelet op artikel 203 der gemeentewet Brengen bij deze ter kennis van de Ingezetenen dat de BegroóHng cm de ghmhelijkt fwhWr» «'„j „eloöft srii" nu"werkelijk"nSt,dat du kin- ,dw„8T"t' 1SS8 0P !*- deren ondeugender zijn dun in onze jeugd?" den aan den Raad is aangeboden, en, voor een lijd- D J r» i vufc van ilngen, een ieder ter lezing j 'k «l»0O»de» «Och laten tv,j ons is nedergclegd op dc Secretarie der Gemeente alwaar daarin niet verdiepen, evenmin als in die andere, tegen betaling der kosten, afschriften var. dezelve of de rociisch van nature ten k wade geneigd is. kunnen worden verkregen. j Laten we liever eerst ons zeiven herzien en Tholen, den 25' Augustus lbö«. verbeteren en daafha met vaste en behoedzame Burgemeester en Wethouders voornoemd, hand de ons toevertrouwde panden leiden op C. J. DE VIJLDER VAN NOORDEN den weg der deugd. Dit is zeker, dat een kind zeer gemakkelijk kwade voorbeelden navolgt, dus gezorgd voor goede." Dit wil ik hier nog even aanstippen: een kind is van nature bedrijvig en weetgierig, en van die eigenschappen kan bij de opvoeding zeer veel partij getrokken worden. Een kind wil al spoedig iets te doen hebben en over stelpt u met honderden vragen. Welnu geef het wat te doen, is het niet iets nattigs dat het dan maar iets onschadelijks zij, en dood zijn weetlost niet door zijn vragen met een snauw of nog erger te beantwoor den, wat ik reeds zoo dikwijls gehoord heb. Ledigheid is des duivels oorkussen. Weet een De Wethouder, A. VAN DER BURGHT. Kohieren 's Rijks directe belastingen. De Burgemeester brengt ter kenni» van belang hebbenden, dat bet kohier van bet Patentrecht en voor de belasting op het Personeel over bet le kwar taal van bet dienstjaar 1887/s aan den Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld, en ieder daarop voor komende belastingschuldige verplicht is zijnen aan slag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Yerseke, den 23 Augustus 1887 De Burgemeester J. DE KOEIJER, l.b. VERKIEZING. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter kennis van de kiezers voor leden van de Iweede kamer der Statu-Generaal in deze Gemeente, dat tengevolge der ontbinding van de Tweede kamer der j Staten-Gencraal bij kon. besl. van den 13 dezer iStsbl. na. 155) de verkiezing van twee leden dier kamer voor snede van art. 101 der kieswet, zal pk op Donderdag 1 September e.k., van des morgens 9 noodig tengevolge der aftreding van de boeren Jli: tot des namiddags 5 uur, op het gemeentehuis al- Mr. A. I de Savornin Lobman en A. Baron Schim- jSj en z00 wordt een kind weer scheef beoor- LOO) ae verKiezing van iwoo xou«u u.c. burgemeester en Wethouders der gemeente Yerseke kmd niet, wat bet goeds zal doen dan neemt bet hoofdkiesdistrict Gocs, ingevolge de 2e. zin- Lbrengen ter openbare kennis, dat de verkiezing voor: het de eerste de beste^ gelegenheid Ie baat om i van art. 101 der kieswet, zal plaats hebben 1 twee leden van de 2c kamer der Staten-Generaal, wat aan te pakken, t zij goed hetzij kwaad. Natuurlijk, want het weet nog niet wat kwaad daar, waartoe minstens 6 (lagen te voren bij lederen j melpenninck van der Oye van Nijetibeok. alhier zal kiezer een gestoten brief van oproeping, een stem- j plaats hebben op Donderdag, den 1 September 1897, briefje bevattende, is te buis bezorgd. tnsschen des morgens 9 en des namiddag» 5 aren; Tholen, 22 Aug. 1887. n het Gemeentehuis. Dat de oproepingsbrieven daartoe den 23 .Augustus Burgemeester cn Wethouders van Tholen brengen, jl. bij de kiezers zijn bezorgd en dat de kiezer, die j ingevolge art. 1 der verordening'op het ophalen van j geen biljet ontvangen of het zijhe mocht verloren j om door bewijzen van geduld, liefde eu wijsheid vullnis-t straat-. secreetrae*t en dergelijke dezer gc- hebben, een ander kan bekomen ter Secretarie der het hooge denkbeeld, dat ieder kind van zijne leeld door de schuld der ouders. In zijn on wetendheid doet liet veel wat verkeerd en ge vaarlijk is en dan roept men wat is de mcnsch toch verdorven. Laat ieder vader en moeder cr naar streven Naar het Esgelsch. „Koin binnen, .lackson, de kinderen gaan ;.iist theedrinken. Gij zult eene afwisseling voor en zijn, want zij zien niet dikwijls prettige ge- 'oliten, die arme kleinen, floe kon ik weigeren? Ik, een met bezig- ,en overladen stedeling, zonder vrouw of d in het groote Londen, waar ik jaar in jaar hard moest werken voor mijn dagelijkse!) ood. Hoe kon ik weigeren, toen de eerlijke oogen van den goeden mijnheer Green mij har telijk welkom heetten het buitentje lag dicht bij een der voorsteden van Londen terwijl hij aan den helder geschuurden belknop trok, die met een scherpen klank overging en bijna op bet zelfde oogenblik, waarop de «oor den van zijne lippen kwamen, het hek voor ons deed openen. „Ik heb een gast meegebracht, Dolly. „Zij kent mijn bel, Jackson, en laat niemand anders het hek voor papa openen; „cn terwijl hij sprak, bukte hij een weinig om een allerliefst meisje, van zeventien jaar of daaromtrent, een kus te geven. Toen zij mij zag, kreeg Dolly een kleuren op hetzelfde oogenhlik kreeg ik de overtuiging, dat er aan dit meisje iets was, geheel verschil lende van al de anderen, die ik tot dusverre ontmoet had. Ik was op dat tijdstip, nog slechts vijf en twintig jaar oud, koel en terughoudend in mijn omgang met het schoone geslacht, en gaf de voorkeur aan "P.n llinke wandeling of het een of ander avondvermaak in gezelschap een goed vriend, boven den omgang net de vrouwen, die ik tot dusverre op mijn evens pad ontmoet had. Maar ik had Dolly Green nimmer te voren gezienen al mijne ingebeelde minachting van de schoone sekse verdween, alsvorens bare wan gen de gewone kleur hadden hernomen. wZullen we theedrinken op het grasperk, papa, onder den bruinen beuk of is 't soms Zij aarzelde en keek naar mij, waarschijnlijk omdat zij betwijfelde of „onder den bruinen beuk" wel de geschikte plaats was om een vreemden lieer van zes voet lengte en met ren zwaren baard te ontvangen. De stem was vol komen in overeenstemming met het gelaat even lief, even zacht en even innemend. Ik ge loof dat ik reeds tot over mijne ooren op deze bedeesde kleine Dolly verliefd was, nog voordat ik aan haar was voorgesteld. Maar ik bedenk daar, dat wij eigenlijk in het geheel niet aan elkaar werden voorgesteld, tenzij inen mijnheer Green's woorden: „dit is dc uudste van de kinderen, mijn eenige troost sinds ik hare moe der verloor," voor eene introductie wil honden. Inwendig hoopte ik, dnt het theedrinken op het grasperk door zou gaan het zou ons, naar mij dacht, spoediger op ons gemak zetten, dan een deftig samenzijn in de zitkamer. Daarom waagde ik bet tot den heer Green te zeggen „Het is een heerlijke, zoele avondzou het niet prettiger wezen op het grasperk dan in huis?"

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1