«Ia! Pi ai de Map Bericht aan onze Abonnés. No. 113 Zaterdag 10 S J. M. C. PO LIEFDE OF PLICHT? Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden slukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aa:i het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bii onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Thol e n. Enkele directiën van groote bladen stellen nu en dan hunne abonnenten in de gelegen heid. tegen uiterst lagen prijs, een of ander nuttig boekwerk te verkrijgen. Voor bladen van minder groote oplagen, valt het moeielijk met even goed succes dergelijke aanbiedingen te doen. Niettemin willen wij, in het belang van ons blad, ondernemen wat wij kunnen, zij het dan ook met eenige opoffering onzerzijds. Wij bieden onzen lezers daarom aan; het be roemde werk óoo^ IDA BOY—Ed. dijk van den Dalempolder. Tholen den 5 September 18S7. De Burgemeester en Wetho C. J. DE VULDER. VA. De li'ttfio A. VAN DER 'i Burgemeester en Wethouders der Gelet op artikel 203 der gemeej Brengen bij deze ter kennis v dat de Begrooting van de ptaatxi uitgaven dezer gemeente, voor het j aan den Raad is aangeboden, en, van veertien dagenvoor een ieder gelegd op de Secretarie der Gerue' betaling der kosten, afschriften v worden verkregen. Yersetce, den 31 Augustus 188Y

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1