ULiii fölaö, pijl ai Ie Map i No. 128 Zaterdag 24 I EN J. M. C. PO' Publicatie n. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents, tfoor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON- ERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te tcrseke. UITGEVER: Tholbn. e Secretarie der gemeente zal op Maandag 26 December a.s. uithoofde van den 2e ïtdag alleen geopend zijn des voormiddags elf tot twaaf uur tot het doen van aangif- voor den Burgerlijken Stand. erseke den 22 December 1887. Burgemeester van 1'erseke, D. KOELE MAX. hirgemeester eu Wethouders van Yerseke igen ter openbare kennis, dat op heden zijn sloot de nos. 11, 12, 21 en 42 der obliga- van de. geldleeuing groot f31500, ten las- ier gemeente aangegaan den 15 Januari t 7 ihtPRs raadsbesluit van 6 Januari 1837 no. 8 -i I.:: i^deontpf-rdo Staten Doch hoe bloedeloos de slrij zal zij tevens wezen. Dat is dat is goed ook. Geen wonde uitslag hangt veel af voor het landen omdat, door de sterk van het aantal strijders, van w weet of zij water of vuur zulle- verschillende partijen hare eig niet kunnen meten, zal ieder krachtig mogelijk op te treden, omdat er uit blijken kan, dat t de lauwe onverschilligheid voo* belangen van ons vaderland ci is. Laat de strijd gerust fel zij maar eerlijk en humaan bh menige verkiezingscampagne bij een wezenlijken oorlog' zoo vaak de ridderlijkIk'1'

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1