mulat, injji aai ti Mum tai aasttrltall, luiliii, tn. IV 1561. Zaterdag 13 Februari 1915. m- Een en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. DE OORLOG Sf t. f_ Firma J. M. C. POT, THOLEN. Publicatie n. ce: mond- en klauwzeer. 3n' staat van V. P. N., afdeeling Zeeland. Faillissementen in Nederland. Van onze berichtgevers. MA| voi aai *>elt >R^ besl )Ij| SCHE THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. )S Prijs per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco FTD' post f 1,J 7b. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad. l Insezonden stukken, enz. worden alterlljk op DONDERDAGAVOND Ingewacht ean het brut», j Méh— Mei ïeli bureau te Tholen ol véér DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker Ie lerteke. UITGAVE Telkp. Interc. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatiing opgegeven, wordt aleohta 2 maal in rekening gebraoht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ^HERSTEMMING voor den Gemeenteraad. )e Bargemeester der Gemeente Tholen brengt ter I ^nbare kennis, dat op Zaterdag, den 20 Februari li staande, van dea morgens acht tot des namiddags uren, de herstemming zal geschieden ter ver- ling van een piaata in den Gemeenteraad. )e candidaten, in alphabetische volgorde, zijn HELE, VAN D. fONG, DE P. A. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 het Wetboek van Strafrecht, luidende ,Hjj die opzettelijk zich vooreen ander uitgevende eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven kiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis- if van ten hoogste een jaar". Tholen, den 6 Februari 1915. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat, QQitt ons land sedert 28 April j.1. geheel vrij van nd- en klauwzeer ia geweest, in de laatste weken *le ziekte weder onder het vee is uilgebroken, ifdzakelijk in het Oosten van het land en vry ;er in rechtstreeksch verband met de epizoötie in rti&chiMid. Benige gevallen moeten worden toegeschreven aan bezoek van personen, die werkzaam waren op i Duitsche boerderij, waar mond- en klauwzeer irsclileandere weer ontstonden eenige dagen na e -bezoek van vreemde kooplieden. Dok nu weer hebben zicb, evenals bij de invasie 101 1911, gevallen voorgedaan, waarvan de aangifte 10st geschiedde, nadat de verschijnselen zich al ge- ]Qmen tijd hadden geopenbaard en een groot aantal 10 ren ziek was geworden; in één gemeente werd >r het gebruik van onvoldoend verhitte ondermelk T" zuivelfabriek het mond- en klauwzeer binnen kele dagen over 13 boerderijen verspreid. '9' Voor hel succes der bestrijding is het van het 1 *N»tste belang, dat van elk vermoedelijk geval van en klauwzeer onmiddellijk wordt kennis ge- Gewezen wordt op het gevaar, hetwelk schuilt in t toelaten in de veestallen van kooplieden, bekenden familieleden uit Duitschland. ^Herinnerd wordt aan artikel 13 der wet van 28 'as/li 1870 (Staatsblad No. 131,) luidende '^MtjjWanneer zich bij eenig stuk vee verschijnselen n een besmettelijke ziekte openbaren, is de houder hoeder verplicht daar\an onmiddellijk kennis te tfW|ren aan den Burgemeester der gemeente, waar het zich bevindt". jyjTholen, den 6 Februari 1915. De Burgemeester voornoemd J. W. WAGTHO. 01 UITSLAG VERKIEZING. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Tholen iken bekend, dat het afschrift van het proces- ibaal, vermeldende den uitslag der op beden ge- aden stemming, ter verkiezing van een lid van u Raad is aangeplakt en voor een ieder ter Ge- -«entesecretarie ter inzage ligt. Tholen, den 6 Februari 1915. erg Staat der gemeente-eigendommen. rgemeester en Wethouders der Gemeente Tholen igen ter openbare ken ais, dat een afschrift van in staat van hetgeen Daar het burgerlijk recht fèndom der Gemeente is, tegen betaling der kosten, f Gemeentesecretarie vorkrijgbaar is. Tholen, den 6 Februari 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester J. W. WAGTHO. De Secretaris H. J. LABAN. De Burgemeester yaa Tholen maakt bekend, flat, met het oog op dt> militaire maatregelen, •elke in verband met de bestaande omstandig- 1 ffeden moeten worden genomen, deze gemeente, eSichteni Koninklijk beluit, is verklaard in it ingang vau 12 Februari. De desbetreffende bepalingen der wet van Mei 1899 (Staatsblad no. 128), zooals deze edert gewijzigd is, zijn, te beginnen met dien Ds^ig, toepasselijk. Tholeö, 12 Februari 1915. mJ* De Burgemeester, J. W. WAGTHO. Het belangrijkste nieuws van het oorlogs terrein is, dat er geen nieuws is! Misschien moge menigeen dat onbelangrijk noemen in werkelijkheid is het oubelangrijk voor de beide strijdende partijen. Het beduidt namelijk dat, ofschoon geen vol strekte rust, dan toch een betrekkelijke rust heerscht op de verschillende oorlogsgebieden. Wel dreunt nog steeds de donder van het kanon over de onzalige velden waar de strijd heerscht, wel worden nog elkeu dag ontzettende massa's menschenlerens opgeofferd, maar toch groote slagen vallen er niet. Wel is thaos weer in Rusland een groote slag in wording en zullen we straks weer van alle partijen opsom mingen krijgen van zooveel honderdduizend, zooveel tienduizend dooden, gewonden en ge vangenen. En misschien behaalt een der worstelende partijen nu eens werkelijk weer succes van eenige beteekenis. Misschien gelukt het den Rus weer met zijn millioenen in Oost- Pruisen binnen te vallen, maar ook is het waarschijnlijk dat de Duitscher zich staande houdt in zijn veldversterkingen of dat hij dank zij de versterkingen van versche manschappen, waarvan de Russen gewag maken, weer eenige vorderingen maakt en den vijand weer dwingt tot een gevoeligen aftocht waarbij duizenden soldaten wordeu vernietigd Maar in elk geval thans betrekkelijke kalmte. Gelukkigof misschien ook wel ongelukkig. Immers thans hebben beide partijen reeds sinds tal van dagen de gelegenheid gehad om hunne legers te versterken en gaat straks de strijd opnieuw en nog heviger, nog moorddadiger beginnen. Hoe de partijen staan We durven niets te beweren. Als men de dagblad berichten goed volgt is eenige vooruitgang le bespeuren aau de zijde der geallieerdeu. Maar ook hier geldt het weerde krant, brengt de leugens in het land. Een hoop der daghladberichten komt uit onbekende bronnen en het is zelfs zoo sterk dat we dezer dagen iemand, kersversch uit Brussel komend, hoorden beweren dat, wat gemeld werd over den toestand in deze stad in de in Holland verschijnende bladeo, zeer sterk overdreven was. Eu zoo zal het ook wel zijn met de berichten van de gevechtsterreinen. Niettemin valt de groote soberheid der Duitsche en de geestdrift in de Fransche, Bel gische en Eugelsche berichten voorzeker op. Het Berlijnsche bericht over den toestand aan het Westelijk front luidt Een aanval in de Argonueu bezorgde ons terreinwinst. Den vijand werden 6 officieren en 307 man, twee machinegewereu eu 6 kanonnen van klein kaliber afgenomen. In de Zuidelijke Vogeezen hebben we eenige kleine voordeelen behaald. In deze geest is dagelijks het nieuws dat ons bereikt, zoowel van Fransche als van Duitsche zijde. En zooals het in Frankrijk is, zoo is het ook in Rusland of liever aan het oostelijk front. Zooals we de vorige week reeds meldden dreigt Duitschland met een blokkade van de Engelsche kust, met een duikbooten-oorlog tegen de Engelsche handelsvloot. Daar het voorgekomen is dat Engelsche haudelschepen de neutrale vlag voerden, kan geen verzekering worden ge- gegeven dat neutrale schepen zulleü worden gespaard. Het wordt dus gevaarlijk ook voor onze scheepvaart. Ieder schip dat buiten 30 zeemijlen van onze kust vaart, heeft kans ge- torpedieerd te worden. In de pers der neutrale landen iB men hier allesbehalve over te spreken en vooral Amerika slaat een hoogen toon aan tegen Duitschland, ofschoon de verklaring van de Engelsche regeeriDg dat het volkomen ge rechtvaardigd kan heeten dat handelschepen onder neutrale vlag varen, ook danig wordt bestreden. Ondertusschen is Duitschland reeds aan 't werk met zijd onderzeeschen bezigheid. Reeds een paar schepen zijn aangevallen en verongelukt. Te IJ muiden liep gistermorgen de Engelsche stoomer Laerts binnen die Woensdag middag door een Duitsche duikboot werd aange vallen en vervolgd. Het schip werd door verschillende schoten getroffen en ook werd er een torpedo op afgezonden die echter geen doel trof. De kapitein had de Nederlandsche vlag laten hijsclicn en achtte zich daartoe volgens eigen verklaringen aan de dagblad-correspon denten, volkomen gerechtigd daar hij vele vreemdelingen van niet-oorlogvoerende landen o.a. Chineezeu en Noren aan boord bad. De vervolging duurde oDgeveer 3 kwartier. De kapitein had geweigerd op sommatie te stoppen. LANDBOUW-VEETEELT. Volgens ofücieele mededeeling zijn inzake den strijd tegen het mond- en klauwzeer in de geineeuten Kloetinge, Noordgouwe, Ierseke, Oud- Vos8cmeer, Rilland, Krabbendijke, Waarde, Krui- ningen, Schor*, Biezelinge, Kapelle en Wemcl- dinge commissies van waakzaamheid opgericht. Te kennen is gegeven om de moeilijkheden in den strijd tegen de gevreesde ziekte te helpen overwinnen, het wcnschelijk is, dat in alle ge- meeiileu genoemde commissies worden opgericht. Door plotselinge verhindering vaö den heer H. A. Hankeu, werd Donderdag 11. te Middelburg de alge mee u e vergadering der V. P. N., afdee- liog Zeeland geleid door den heer W. K. Hering, die met vreugde de oprichting van de onderaf- deeling Tholen herdacht. Het bestuur heeft zijn voorstel om het quotum te betalen door de afdeeling, te verhoogen vau 15 cent op 20 cent ingetrokkeu. Van het hoofdbestuur is ingekomen een ver zoek om aaudeelen te nemen in het bedrag noodig voor de oprichting van het fokstation le Amersfoort en eene mededeeling dat de begroo- tiüg voor 1915 eerst na het intreden vau nor maler omstandigheden zal worden vastgesteld. Uit het jaarverslag van den secretaris, de heer J. M. Slegt, blijkt dat iu 1914 16 toornen kippeu en 2 toornen eenden zijn goedgekeurd als foktoomeu, de resultaten waren goed. De onderafdeling Oostburg zag haar leden aantal stijgen van 70 tot ruim 200, het aantal leden bedraagt nu 824, tegen 688 iu 1913, 759 iu 1912 en 808 in 1911. Het niet-doorgaan van de Provinciale tentoon stelling heeft het onmogelijk gemaakt de lok- tooneu daar te exposeeren, waarvan het bestuur zooveel verwachting had. De rekening van den penningmeester, de heer Slegt, wordt door de afgevaardigden van Tholen en Hulst nagezien en goedgekeurd, in outvang op f 890,49 en in uitgaat op f908,91, alzoo met een kwaad slot van f 16,42. Tot bestuursleden wordeu herkozen de heereu H. A. Hauken, P. de Lozane en M. J. Rottier, en tot afgevaardigde naar de algemeene verga deringen de heer W. K. Hering en tot zijn plaatsvervanger de heer Rottier. Het quotum te betalen door de onderafdee- lingen wordt voor 1916 weder op 15 cent be- De hegrooting voor 1915, door het bestuur opgemaakt met een eindcijfer van f 349,50 en eeu kwaad slot van f89,50 wordt ouveranderd goedgekeurd. De volgende algemeene vergadering zal weder te Middelburg plaats hebben. Vervolgeus wordt besproken bet voorstel van Noord Holland om het minimum der contributie voor ieder lid te bepalen op f 1,50. Dit vindt geen instemming, er zijn afdeelingen als Wal cheren eu Oostburg, die slechts t 1,25 heffen eo die leden zouden verliezen. Bij de rondvraag verzocht de afgevaardigde yan Zuid-Bevelaod bij de keuring ook te letten op de huisvesting der uitloopende dieren. Dit werd toegezegd. De heer Vorsterman van Oyen Jr. vroeg wat gedaan moest worden als een eigenaar meer dan een toom te keuren heeft, waarop geantwoord werd dat meerdere toomeu kunnen worden goed gekeurd, maar slechts voor één premie wordt gegeven. De bedoeling is van alle soorten in de verschillende deelen der provincie fuktoomen te hebban. Besproken werd nog het stellen van garantie voor broedeieren, men bleek hieraan te veel be zwaren te vinden. Ook werd nog gewezen op de moeielijkheid om thans eieren, vooral bij kleinere hoeveel heden, naar België uit te voeren, waardoor thans uit Zeeuwsch-Vlaanderen de meeste eieren naar Engeland gaan. Hierop werd de vergadering gesloten. Volgens mededeeling van Vau der Graaf en Co's Bureaux voor den Handel, zijn over de vorige week in Nederland uitgesproken 30 faillisse menten, tegen 39 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. IERSEKE. In Jouuari werden op het post-, telegraaf- en telefoonkantoor behandeld 994 telegrammen waarvan 202 verzonden en 792 ontvangen en er werden 330 gesprekken gevoerd waarvan 17 onderlinge, 138 uitgaande en 175 inkomende, en ontvangen 46 oproepberichten. Op de postspaarbank werd ingelegd f 4574,48 en teruggevraagd f 7631,41. Uitgegeven 9 boekjes. De heeren P. J. Poleij, J. Bakker en A. Mol zijn benoemd als commissie van waak zaamheid iu zake mond- en klauwzeer; de eerste als voorz., de tweede als secretaris. Wie er belang in stelt op de kiezerslijst geplaatst te worden, heeft nog tot 14 Febr. nam. 4 uur gelegenheid zich daartoe op de gemeente-secretarie aan te geven. In het begin dezer week gaf iemand uit Ierseke een kat aan een kennis te Kapelle. Het dier werd in een zak da&rheea vervoerd. Een paar dagen later zat poes 's morgens vroeg weer bij zijn oude huis voor de deur eu maakte van de eerste gelegeuheid de beste ge bruik om binnen te sluipeD. ST-MAARTEN8DIJK. Iu een 11. Woensdag avond gehouden vergadering werd besloten tot oprichting van een vereenigicg tot onderlinge aankoop van steenkolen, aanvankelijk met 105 leden. Als bestuursleden werden gekozen de hh. C. Groenewewege, P. Westerweel, Johs. J. Nelisse, Adr. Geluk, Johs. Koopman, J. P. Hage eu N. J. Bierens. Donderdagavond trad alhier op voor de Vereeniging van gedipl. oud-leerlingen van den Landhouwwintercursus te Stavenisse, de heer L. B. v. d. Slikke, landbouwkundige te Zwijn- drecht, met een lezing over bemesting en vee- voedering in dezen tijd. Op zeer onderhoudende en leerzame wijze behandelde de spreker achter eenvolgens de bemestiug vau graangewassen, aardappels, suiker- en voerbieten en de vlinder bloemige gewassen als klavers, erwten, boonen enz. De behandeling der stof was er vooral op gericht om niettegenstaande de moeilijkheden die aan het verkrijgen vau kunstmest verbonden ziju, toch te trachten eeu zoo groot inogeiijkeo oogst veor het jaar 1915 te verkrijgen. De heer v. d. Slikke gaf dienaangaande nuttige wenken en raadgevingen. Van de gelegenheid in de pauze gegeven tot doen van vragen werd eeu ruim gebruik ge maakt en de spreker beantwoordde de vragers op de meest welwillende wijze. Na de pauze werd behandeld de veevoe lering voornamelijk van koeien en jongvee. Ook bierbij viel voor de aanwezige veehouders zeker ook te leeren, en waar sommigen wellicht ook al eens vroeger dit onderwerp hoorden behandelen, daar zal zeker de aangename vorm, waarin de heer v. d. Slikke zijn leerstof voordroeg, hen tot luisteren hebben gedwongen. Ook na de behandeling van dit deel zijner rede werden door den spreker verschillende vragen beantwoord. De voorzitter der vereeniging, de heer Hage van Scberpenisse, was zeker de tolk van al de aanwezigen toen hij den heer v. d. Slikke dank zei voor deu aangenaam leerzamen avond den aanwezigen verschaft. Gaarne hadden «ij nog wel wat meer landbouwers tegenwoordig gezien. ST-PHILIPS LA ND. In de op 5 Februari jl. gehouden raadsvergadering werd medegedeeld het verslag der commissie no. 1 tot wering van schoolverzuim en het verslag ingevolge de Wo ningwet. Voorts werden benoemd de leden voor de twee stembureaux en de kohieren der honden belasting en hoofdelijken omslag 1915 vastge steld op f 151,25 en f 3991,47.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1