m ntttlal pstji aai It Itlaipi m atsltrltill, lattin, m. m GE lite 1569. Zaterdag 10 April 1915. Een en dertigste jaargang. EN es Eerste Blad. DE OORLOG. ISSE fhoi Firma J. M. C. POT, THOLEN. ddeli [rot Publicatie n. leii BR mo iouds Vau onze óertcistgevera. I 800 en An iTerpj LS, Ie 8oi open in dg levi iEN. nalllej 19 IERSEKSGHE THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'rijs per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco nost f1,175. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad. gezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te T h o I e n of v66r DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGAVE Telrï. Interc. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleohti 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. IEIDI eebruj imelk op] A. U ioOlMi thee! sig zij 'j ip zo Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat 4en dezer het verbod van uitvoer van bruine in uit Zeeland is ingetrokken, olen, 6 April 1915. VISCHAKTEN. B1NNENVISSCHERIJ. Burgemeester der gemeente Tholen maakt be- dat ter Gemeente-Secretarie kosteloos verkrijg- zijn formulieren voor de aanvragen tot het 1 een Visch- of, Hengelakte, voor het aanvangende 1 Juli a.s. en eindigende 30 Juni pvolgende, en noodigt belanghebbenden uit b aanvragen zooveel mogelijk vóór den 1 Juni in hem in te dienen, navolgende akten worden uitgereikt iroote Vischakten, tot bet visschen met alle ge oorloofde vischtuigen, tegen betaling van f 2.50; Kleine Vischakten, tot het visschen met een daarin genoemd vischtuig, tegen betaling van f 1; lengelakten, tot het visschen met meer dan één hengel, tegen betaling van i 0.50. or het visschen met één hengel, geen loop- of jengel en geen peur zynde, behoett geene aan- te geschieden, stelooze vergunningen om te visschen worden meer verleend, olen, den 6 April 1915. van 1. H. 'EN. lam. MME i. li LER I. Dz. overv n desif llatie ie, eD )rgen ehaml JACHTAKTEN. Burgemeester der gemeente Tholen maakt be- dat ter Gemeente-Secretarie kosteloos ver- laar zijn blanco aanvragen ter bekoming van ikten, voor het nieuwe seizoen, aanvangende 1 a.s. en eindigende 30 Juni van het volgende Jen noodigt belanghebbenden uit hunne aan- n ter bekoming dier akten, zooveel mogelijk, den 1 Juni e.k. ter Secretarie in te dienen. oleD, den 6 April 1915. et rage ingang vau 16 April a.s. is benoemd ivengaarder te Scherpenisse J. M. van g Graaff, thans kautoorhouder aldaar. h e Burgemeester van Tholen, maakt bekend, dat den Territorialcn Bevelhebber in Zeeland, aan pondenten van couranten, enz. verboden is, leelingen te doen nopens troepenbewegingen, nin van het Nederlandsche leger als van de tilandsche legers. Voorts wordt er op gewezen, j bij overtreding van dit verbod gevaar loopen erblijf in Zeeland te woiden ontzegd, olen, den 9 April 1915. De Burgemeester voornomd, J. W. WAGTHO. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. OMC IS, BJ ILVE 8-NÜ oorlog, de oorlog en nog eens de oorlog men ook komt en wat men ook leest of 't is altijd „de oorlog." Is of er weer herleving komt in de be- telling der menschen voor de gebeurte- op het veld vau eer(?) Men schijnt al len een kentering in den thans geworden van zaken te gelooven en wacht in steeds ere spanning op den dag die deze kente- zal brengen die tevens de verlossing zal 'kenen van het zwaar op Europa drukkende ,ejuk. In de ziel der volkeren wordt naar gesmacht. En geen wonder ook Als straks rwoestingen door den gruwbaren krijg aan- ibt eens achter elkaar geschreven werden in 'oek, dan zou dat duizenden en duizenden ijden moeten tellen. Wat al ellende moet >lkeren straks neerdrukken. Richt uwe oogen 5 verwoestingen door den krijgsbenden aan- d, richt ze naar de smart van de duizen- vaders en moeders, echtgenooteu en nabe- den, richt ze op de wanhopigen, die heel leven door vreeslijke verminking van hun zien verwoest, richt ze op de armen u ««""oei, ajouii ac up uc armen ItyC »og tot grooter armoede zullen zijn gekomen, richt ze op de midden klasse der maatschappij, op de menschen, die met noesten vlijt hun brood wonnen en betrekkelijke welvaart genoten en hun bestaan nu geheel opnieuw moeten opbouwen, richt ze op de grooten der aarde, op de keizers en koningen en op de diplomaten die dezen oorlog hebben uitgelokt en een outzettende schuldenlast van al die duizenden omgekomen onschuldigen op hun geweten vopleu drukken O Wat al ellende, zal uw mond uitroepen als uwe oogen aanschouwen. Wat een gruwel; kon dat werkelijk bestaan En het is waar het menschdom gevoelt thans reeds het drukkende van den last der ellende die dezen onzaligen oorlog op hen doet drukken en straks zal het nog beter worden gevoeld. De telegrammen en berichten die vau het Westelijk front ons bereiken zijn bijna alle het zelfde. Over het geheel hebben de geallieerden het offensief en worden hier en daar de aan vallen afgeslagen, over het algemeen hebben ze succes en ze hebben schrijft een Engel- schcaan, ons twee belangrijke zaken geleerd l.e dat het Duitsche front op verschillende plaatsen kan worden doorbroken, wat op het moreel der troepen aan den eeuen kant een moedgevende uitwerking heeft en natuurlijk aan de andere zij verslappend werkt. En in de tweede plaats hebben ze geleerd dat een krachtige» aanval aanval op een zeker punt zooals bij Neuve Chappelle de kansen van den vijand op andere punten aanmerkelijk verzwakt. De aanvallen der Franscben bij Perthes hebben de Engelsche aanvallen bij Neuve Chappelle aanmerkelijk gesteund en beide hebben er toe meegewerkt dat de Russen bet Duitsche offen sief in het Oosteu hebben tot staan gebracht. Dit moge men zich herinneren, zegt de Engelsch- man, als de kolossale vcrlieslijsten der gealli eerden de vraag doen rijzen of het succes zulke verliezen waard was. Hieruit zien we dus dat de verliezen der geallieerd211 enorm moeten zijn geweest. De Russen melden, dat de operatiën iu de Karpathen zich gunstig ontwikkelen, de Oosten rijkers daarentegen beweren, dat de Russen herhaaldelijk teruggeworpen zijn. De gevechten duren voort. De pogingen der Russen om Joir te breken iu de linie Zboro, Szbopko, Labororew mislukten geheel en de kleinere aanvallen werden telkens bloedig afgeslagen. Intusschen aldus vervolgt het Oosten- rijksche bericht werd een krachtiger druk van de Russen tegeu ons midden voelbaar, dat vooral tengevolge van haar tegenover Baligrod vooruitspringende frontdeelen aan een sterkere troepeumacht gelegenheid bood tot aanvallen niet slechts op het front, maar ook op de flanken. Deze gevechten, die onze troepen wel haast bovenmeuschelijke eischen stelden, bestonden uit een geheele reeks van botsingen in de berg achtige en steeds weer nieuwe stellingen ople verende streek. Hoewel de vijand aanzienlijke versterkingen deed aanrukken, waaronder het geheele belegeringsleger van Przeraysl, wisten onze troepen tegen het voorwaarts rukken van den machtigen vijand twee weken lang in heeten strijd stand te houden. Om den Uszok-pas zijn voortdureud heete gevechten geleverd, zonder dat de Russn eenig voordeel behaald hebben. Zaterdagavond is bij de Russische kust de Turksche pantserkruiser „Medjidije" op een mijn geloopen en gezonken. Het Turksche hoofdkwartier deelt mede De Turksche vloot bracht Zaterdag bij Odessa twee Russische schepen tot zinken. De bemauning werd gevangen genomen. Terwijl dit gebeurde naderde de kruiser „Medjidije". Bij de vervolging vau een vijandelijke mijnzoeker stiet hij in de buurt van de vesting Otsjakof, aan den vijande lijken oever, op een drijvende mijn en zonk. De bemauning der „Medjidije" is door Turksche oorlogsschepen, die zich in de buurt bevonden, gered. Voor het schip zonk vierden de sluitstukken der kanonnen weggenomen en de kruiser zelf getorpileerd. Een vijandelijke mijnenzoeker is eveneens tol zinken gebracht. Verder is er weinig van de Dardanellen-actie te vertellen. Ondertusscheu gaat ook de onderzeeboot-actie in vle Noordzee haar gaug. Hieronder volgt een opsomming van wat er de laatste dagen is gedaan door de Duitsche duikbooten. De Duitsche onderzeeboot U 10 heeft op 40 mijl van Shields (Oostkust van Engeland) drie Engelsche treilers in den grond geboord. De bemanningen zijn gered. De „Staffa", van Rotterdam naar Leith, kwam daar Vrijdag aan. De gezagvoerder rapporteert dat in den morgen van den 30sten, toen het scliip de Engelsche kust naderde, 'een Duitsch vliegtuig er een bom naar wierp, die geen vijf meier van het schip in het water viel. Er werd een sein-vuurpijl opgelaten, die vlak bij 't gelaat van der. vlieger ontplofte, waarop deze zich van het. schip verwijderde. Het Engelsche stoomschip Lockwood is Vrij dagnacht op de hoogte van Stal Poiut (Zuid westkust vau Engeland) getorpedeerd. De beman ning werd door een visschersboot van Brixham gered. De Engelsche treilers Jasou, Gloxinia en Nellie zij» Vrijdagmorgen vroeg in de Noordzee in den grcnd geboord door de Duitsche onderzeeboot U ilO. De opvarenden van de Jasou en de Glo xii :a, tezamen IS man, zijn door de treiler Rhodesia in de Tyne binnengebracht. Kort daarop kwam de treiler Girl Kathleen, uit Yarmouth, binnen met de bemanning van de Nellie. De bemanningen van de treilers verklaren, dat de Duitsche onderzeeër de Engelsche vlag voerde. De Duitsche commandant zeide, toen hem gevraagd werd waarom hij treilers in den grond boorde, dat hij last had elk soort schip te laten zinken. De bemanning van de Jason vertelde, dat zij gedurende den tijd, dat zij zich aau boord van de onderzeeboot bevonden, met de grootste hof lelijkheid zijn behandeld. Hun was ook broo l, kolfie en tabak verstrekt. Zij hadden aan boord van de U 10 vijftieu Duitschers gezien, van wie er velen Engelsch spraken en vrijuit met hen praatten. Veler oogen in Nederland zullen gericht zijn op Zuid-Afrika, nu Generaal De Wet en de andere zoo bekende leiders van den opstand terecht staan. Zooals bekend is heeft de regee ring der Unie het besluit genomen dat aau de rebellen geen doodvunuis moer mag worden vol trokken. Jopie Fourie is echter voor dat besluit werd genomen gelusileerd. Bij de terechtstelling der opstandelingen blijkt meer en meer dat de gewapeude opstand meer was een protest op9taud tegen 't invalleu iu Duitsch-West-xkfrika, dan een opstand tegeu de regeering. Meer dan de helft der rebellen was onge wapend en sommigen hunner waren gewapend met hagel- en sportgeweren, luchtgeweren en windbuksen. Bij de verschillende getuigeuverhooren is telkens weer gebleken dat de leiders der in 't veld zijnde opstandelingen bevel hadden gegeven niet eerst te schieten op de regeeringstroepen maar als van de tegenoverstelde zijde gevuurd werd, terug te schieten. De heele actie is dus op niets uitgeloopen en kon ook geen ander resultaat hebben. Immers al had het grootste gedeelte van het ZuidAfri- kaansche volk aau de zijde der rebellen gestaan, de opstand was te kort voorbereid, er waren geen wapenen en geen munutie eu men bad het Engel sche gezag nooit kuuuen staan, terwijl hij een biu- neulandscben oorlog ook nog het gevaar van een inval van Duitsche zijde bestond, waardoor heel Zuid-Afrika het tooneel had kunnen worden van een groot bloedbad en Zuid Afrika had zijn vrijheid er niet door herwonnen! De opstand thaus is een dwaasheid geweest die kostbaar burgerbloed heeft gekost en die edele Afrikaanders vau elkaar heeft vervreemd. ST-ANNALAND. Vrijdag jl. 2 dezer werd aau de Waterkeering van den Calamiteuzen Suzanna polder alhier, tusschen de rauen 15 en 17a met goed gevolg een kraagstuk gezonken, ter lengte van de lange zijde 82,5 M. korte zijde 75 M., breedte 15 M. of ter oppervlakte van 1185 M2. Twee vorige dagen waren de pogingen tot zinking mislukt. Een zoontje van alhier verblijf houdende Belgische vluchtelingen oud 8 jaar, had ver leden week bij het slootje springen, het onge luk zijn been te breken. Het kind is ter verdere behaudeling overgebracht naar het Gasthuis te Bergen op Zoom. ST-MAARTENSDIJK. Zaterdag 3 April werd de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van de alhier bestaaude controle-vereeniging. Het ledental der vereeoiging bedraagt thans 30 met plm. 175 koeien. Uit de rekening vau deo penningmeester blijkt dat er totaal over 1914 outvaugen is f 340,78 de uitgaven bedroegen f 372,625, nadeelig saldo f 31,845. De h.h. P. J. Noom eu J. L. Kodde adviseeren na controle dezer rekening tot goed keuring daarvan. Tot dekking van het tekort wordt besloteu een omslag te heffen van f 0,23 per koe over de in den laatsten termijn gecon troleerde koeien. Een voorstel om de coutributie van f 1,70 op f2.per koe te brengen, wordt met het oog op het gering aantal aanwezige leden aaugehoudeu tot een volgende vergadering. Uit het verslag van den secretaris blijkt, dat van de 159 iu 1914 gecontroleerde koeien van 126 volledige melklijsten ziju opgemaakt. Deze bestonden uit 36 vaarzen eu 90 oudere koeien. De 36 vaarzen gaven gemiddeld een rnelkop- brengst van 3146 K.G. met 3,45 pet. vet iu 279 melkdagen. De hoogste gaf 4988 K.G. melk met 3,38 pet. vet eu 359 melkdagen, de laagste 2073 K.G. oielk met 3,44 pet. vet in 233 melk dagen. Beide vaarzen verkeerden iu normaleu toestand. De 90 oudere koeien gaven gemiddeld iu 307 melkdagen 4326 K.G. melk met 3,32 pet. vet. De hoogste hiervan git in 332 melkdagen 6212 K.G. melk met 3,47 pet. vet voorafgaande droogstal 24 dagen. De laagste gaf in 213 melk- dageu 2235 K.G. melk met 3,83 pet., vooraf gaande droogstal 136 dagen. Beide koeieo zijn ingeschreven in het N. ld. S. Van 2 uitmuntende aialleu koeien, wat huu bouw aaögaat, gaven 6 koeien van stal no. 1 gemiddeld iu 328 melkdagen 5101,6 K.G. melk met 3,43 pet. vet. Van stal no. 2 gaven eveneens 6 koeien ge middeld in 306 melkdagen 3720,3 K.G. melk met 3,17 pet. vet. De aftredende bestuursleden de h.h. 1. M. Hage, J. C. Westerweel en G. Hoek Mz., werden op voorstel van den heer P. J. Noom bij acclamatie herkozen, respectievelijk als voorzitter en com missarissen. Door de vereeniging „Landbouwbelang" werd Zaterdag 3 April alhier aanbesteed de leveriug van 25000 K.G. Chilisalpeter. Eenige inschrijver I. J. v. d. Have te Rotterdam; voor f 15,60. De levering is gegund. Bij de gehouden algem. vergaderiug van de ledeu der Boerenleenbank alhier bleek uit het verslag van den boekhouder dat op 31 Dec. 1914 het aantal ledeu 51 bedroeg, thans 56. Het totaal der ontvangsten bedroeg f 36364,385, totaal uitgaven f35726,645. Uitgegeven werden 33 spaarboekjes; iugelegd werd f 24281,96, terugbetaald f 12540. Aangevraagd werdeu 16 voorschotten eu loopende rekeningeu. Afgewezen 2. De balans wees aan een actief van f 12852,745, een passief van f 12973,16; verlies alzoo I 120,415, 't welk echter gedekt wordt door de nog te ontvangen Rijkssubsidie ad f175. De rentevoet weru vast gesteld op 3,72 pCti. voor de spaarbank eu 5/2 P^* vour te verstrekken voorschotten. De beloouing van den kassier werd voor 1915 vastgesteld op f 125. Tot lid van het bestuur werd benoemd de heer Jb. Hage l.Cz,, tot lid van den raad van toezicht de heer M. Souke. Tot leden plaatsvervangers vau het bestuur en den raad vau toezicht de heeren Auth. L. Hage en 1. M. Hage Jbz. tot afgevaardigden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1