i tttllil «ïijl aai lt helaipi Tan nstirMt laidlmaw, 111. Zaterdag 5 Juni 1915. Een en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. ïh Firma J. IKI..C. POT, THOLEN. Public atiën. 'str 'f; L! m LQ Lokaaltrein en Overbrugging. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. BI js per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco it f 1,175. Voor het buitenland 90 cents, zouder geïll. Zondagsblad, rdil onden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het iireau to T h o I e n of vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerscko. L. UITGAVE Telrf. Interc. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleohts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. visie-ligging opgaven van candidaten. ïtargemeester der Gemeente Tholen maakt de bij hem ingeleverde opgaven van Candi- Toor de op heden gehouden verkiezing, ter :ng van een plaats in den Gemeenteraad even door hem opgemaakte proces-verbaal van der candidatenlijst, ter gemeente-secretarie m ieder ter inzage liggen; afschriften dier stukken aangeplakt en tegen der kosten verkrijgbaar zijn. den 31 Mei 1915. 3KI 30 61 Stemming voor den Gemeenteraad. largemeester der Gemeente Tholen brengt ter :o kennis, dat op Zaterdag den 12 Juni a.s., morgens 8, tot des namiddags 5 uren, de zal geschieden ter vervulling van een plaats Gemeenteraad, ter voorziening in de vacature ir Stel. andidaten in alphabetische volgorde zijn BERGE, VAN DEN, C. GOOSSEN, H. JONG, DE, P. A. ns wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 t Wetboek van Strafrecht, luidende die opzettelyk zich voor een ander uitge- aan eene krachtens wettelijk voorschrift uit- ven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met •nisstraf van ten hoogste één jaar", en, den 31 Mei 1915. De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. ;emeester en Wethouders van Tholen maken dat vanaf heden tot en met den 14 Juni ode ter secretarie ter inzage ligt een lystvan EJi revenen voor de loting ter aanwijzing van iel der brandweer de loting is bepaald op 15 Juni aanstaande, 3;ende des voormiddags te 11 uur. en, den 5 Juni 1915. ftkking tegen van ongebuild tarwebrood verminderden prijs. emeestcr en Wethouders der gemeente Tholen i ter openbare kennis, dat ter uitvoering van ive van den Miuister van Landbouw, Nijver- Handel dd. 24 April 1915, no. 455, afd. door hen eene regeling is ontworpen, krach- elke na goedkeuring door den Minister vaD 1^ qw, Nijverheid en Handel, in de gemeente Jji rden verkrijgbaar gesteld build tarwebrood tegen den prijs van twaalf er kilogram, gaar gebakken met eene speling gewicht van vijf procent, einde de uitvoering der regeling te kunnen eiden en zoo spoedig mogelijk, nadat de van Landbouw, Nijverheid en Handel de zal hebben goedgekeurd, met de verkrijg ing een aanvang te kunnen maken, wordt oofd van een huisgezin of alleenloopend per- te gebruik wenscht te maken van de gele- om ongebuild tarwebrood tegen de hierboven 0 prijzen te koopen, uitgenoodigd daarvan idigste aangifte te doen aan den Burgemeester (•pgave -. o den naam en de woonplaats van den brood- XJÜ. van wien hij het brood wenscht te betrekken; r zooveel hoofden van huisgezinnen betreft, aantal leden van het gezin, kinderen bene leeftijd van twee jaren niet medegerekend. het doen der aangifte bestaat gelegenheid op gen van 10 tot 12 uur op het Stadhuis. 11 dbakkers die ongebuild tarwebrood tegen de r engenoemde prijzen verkrijgbaar willen stellen, na goedkeuring der regeling door den Minister, 'ld tarwemeel tegen verminderde prijzen van leente betrekken. Zij moeten daarvan ten ste aangifte doen bij den Burgemeester van ;emeente, waar zij brood wenschen te verkoopen. lïe inlichtingen worden ter gemeente-secretarie en, 1 Juni 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. W. WAGTHO. De Secretaris, H. J. LABAN. I M, OT, POLITIE VERORDENING. De Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., ter standplaats Middelburg; Gezien de Koninklijke Besiuiten van 29 Augustus 1914 (Staatsblad no. 435), van 8 September 1914 (Staatsblad no. 448) en van 11 Februari 1915 (Staatsblad no. 81), waarbij de gemeenten in de Provincie Zeeland zijn verklaard „in Staat van beleg"; Gelet op artikel 22 van do Wet 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 128); Stelt bij deze de navolgende nieuwe verordening van politie vast en besluit te bepalen: Artikel 1. Deze verordening is van toepassing op de wateren genoemd in Art. 1 van het Bijzonder Reglement van Politie voor het Nedcrlandsche gedeelte van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, vastgesteld bij Kon. besluit van 27 Januari 1912 (Staatsblad no. 16), voor zoover deze wateren niet vallen onder de ge meente Neuzen. Art. 2. In deze verordening wordt verstaan onder schipper: ieder gezagvoerder over een vaartuig, of die dezen vervangt, of geacht kan worden dezen te vervangen. Art. 3. Het is verboden een vaartuig, hetzij bewoond of onbewoond, hetzij geladen of ledig, zonder vergunning van of van wege den Territorialen Bevel hebber in Zeeland op tc leggen, of te laten opliggen. Art. 4. De schipper, die de lastgeving heeft ontvangen, zijn vaartuig hniteu de wateren, vallende onder deze verordening te brengen of te doen brengen, is ge houden daaraan zoo spoedig mogelijk te voldoen. Bij nalatigheid in de uitvoering dezer lastgeving kan daarin op kosten van den schipper worden voor zien, onverminderd de straf bepaald by Art. 43 der Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 128), zijnde hechtenis van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste drie honderd golden. Uitgegeven te Middelburg, den 29 Mei 1915. De Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., BROCX. Afgekondigd te Tholen den 29 Mei 1915. Aan de uitnoodiging van bet Lokaaltrein- coinité voor het eiland Tholen, tot het bijwonen van eene vergadering te St-Maartensdijk, waar belangrijke mededeelingen zouden worden gedaan inzake een lokaaltreinverbindiDg op bet eiland en de overbrugging van de Eendracht, die hier mede nauw verbaud houdt, had een 150-tal autoriteiten van gemeenten en polders gehoor gegeven. Het Lokaaltrein-comité beeft zich samengesteld uit de h.b. Jhr. J.van Vredenburch, voorzitter, J. A. Snijders te Bergen op Zoom, secretaris, Dr. Jenny Weijerman, lid van den centr. ge zondheidsraad eu gedelegeerd lid vandeZ.-Bev. Lokaalspoormaatschappij en Jhr. E. A. O. de Casembroot, beiden leden. Aan de bestuurstafel hadden plaats genomen behalve bet comité, de h.b. Beelaerts van Blok land en Ankersmit, ingenieurs van de Maat schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen en de heer Ringers, Ingenieur van den Rijkswater staat. De heer De Casembroot was afwezig. Nadat de voorzitter de vergadering met een kort inleidend woord had geopend, zette de heer Weijerman uiteen wat de bedoeling was van het bijeenroepen van deze vergadering. Het comité heeft zich verzekerd van de mede werking van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, die bereid is de plannen en begrootingen te maken en een eventueele buurt- verkeertrein in exploitatie te nemen. Deze lokaal- trein zou moeten loopen met eeu beperkte snel heid, maximum 35 K.M. per uur, zoodat men in een half uur van Stavenisse naar Bergen op Zoom zou kunnen rijden. De bedoeling zit voor de lijn aan te leggen op normaalspoorbreedte 1,435 M. binnenwijdte der spoorstaven). Dit vooral met het oog op het internationaal vervoer van landbouwproducten. (In bijna alle landen van Europa, behalve Rusland en Spanje, bestaat deze breedte). Evenals op Beveland zullen dan ook tusschen de verschillende stations talrijke los- en laadplaatsen worden opgericht. In ver band met de richting waarin zich de landbouw in onze provincie beweegt is dit beslist nood zakelijk Hoe de spoorweg zal worden gelegd, is een kwestie vau later zorg en moet worden overge laten aan de ingenieurs die de plannen maken, doch de bedoeling ligt voor, Bergen op Zoom als uitgangspunt te nemeu. In verband hiermede is de bouw van een brug over de Eendracht te Tholen een nood zakelijkheid. Immers een spoortreiu kan niet met de thans bestaande pont worden overgezet. Het samenroepen tot deze vergadering bedoelt hoofdzakelijk de beantwoording der vraag zijt ge van een spoorwegverbinding gediend, en wilt ge niet ten achter staan bij andere deelen van ons land. Dit moet dan getoond worden door de toezegging van geldelijken steun. Men be denke hier dat men hier nog geheel op een eiland zit en een brug is dus eeu vereischte. Deze brug moet tolvrij zijn. De onderhouds- kwestie moet hiervan vooraf worden geregeld. In de voorloopige overwegingen is besloten de gemeente Tholeu schadeloos te stellen voor het verlies van het veer, dat dus in de kosten moet worden opgenomen. Daar de brug bestemd moet zijn èn voor spoor èn voor voetgangers en voertuigen (of er één brug zal komen, of twee smalle bruggen, één voor de spoorlijn en een voor voertuigen, is een zaak later uit te makeu door 'fe ingenieurs), zullen een gedeelte der kosten koinen ten laste van den spoorwegmaat schappij en het ander gedeelte ten laste van de andere belanghebbenden. Reeds is uit de onderhandelingen van het gemeentebestuur van Tholen met Rijk en pro vincie gebleken dat het Rijk eeu derde deel der kosteu bij willen dragen, mits de belanghebbende gemeeuten dit ook doen en de proviucie even eens 1/i iu den vorm van een reuteloos voorschot. Het is daarom nu aan de hier aanwezigen te beslissen ot meu bereid is de rest gezameutlijk bijeen te brengen. Is men daartoe bereid dan zullen vanwege de S.S. Maatschappij de plannen worden gemaakt en uitgewerkt. Hoe groot het bedrag zal zijn dat Tholeu zal moeten bijdragen kon de spreker nog niet mededeelen, wel dat wat gevraagd zal worden de draagkracht van de bevolking niet zal overschrijden. Het is dus de vraag als wij nu alles voor elkaar trachteu te brengen ot gij in beginsel bereid zijt uw aandeel iu de kosteu bij te dragen. De S.S. Mij zit op Tholen niet te wachten en heeft meer aanvragen. Daarom kan het werk niet worden gedaan, als er kans bestaat dat later besloten z^u worden niet mede te «erker. De maatschappij wil ook later in overweging nemen de exploitatie op zich te nemen, waardoor we de verzekering krijgen dat deze aau te stellen eischen zal voldoen. Zult ge straks achter ons staan als beslissend wordt gesproken. Vindt ge het aaubod van dien aard dat hierop in kan wordeu gegaan Het antwoord op deze vraag moest straks ge- gevcu worden, niet ia den vorm van applaus waarmede gewoonlijk een spreker wordt bedankt maar door daden. Wie inlichtingen wenscht kan ze krijgen. Steekt uw hoofden eens bijeen en be raadslaagt zoo ge zit, als polder- of gemeente bestuur. Uit de kaarten van den aanleg op Z.-Bevelaod zult ge hier straks kunnen zien dat tusschen de stations tal vau laadplaatsen komen, wat van groot gerief zal zijn vooral voor het bieten- vervoer. De Provincie geeft een renteloos voorschot af te lossen in 20 jaar tijd. Daar dit bedrag moet bijeengebracht worden door gemeeute en polderbesturen per iu«oner en per H.A. schot- baar land, zal het niet zooveel bedroegen. (De spr. wijst hierbij op het voorbeeld der gemeente Loppersum die voor het tot stand brengen eener spoorweg verbinding een leeuing aanging'van f80.000.) Wil men dus straks na overleg, toezegging hiertoe doen, dan kunnen plannen etc. worden gemaakt en voorgelegd. Zegt meu echter dat ge niet van deze plannen gediend zijt, welnu dan wenschen we Tholen „wel te rusten". Een levendig applaus dankte den heer Weijer man voor zijn warm pleidooi. Hierna werd door de verschillende besturen onderling de zaak besproken. Namens de vergadering bracht de heer J. W. Wagtho, burgemeester van Tholen, het comité en in het bijzonder den heer Weijerman dank voor hetgeen in deze was gedaan, hierbij de hoop uitsprekende dat deze arbeid niet te vergeefs zou zijn geweest. Spr. sprak juist dezen morgen een paar grond eigenaars in Tbolen die verklaarden zeker 50 ct. per Hectare te willen bijdragen. Z.Ed. heeft zich iu kwaliteit van Rentmeester van het Kroon- domeiu ook reeds gewend tot den admiuistrateur van de domeinen met deu vraag hoeveel uit de Kroondomeinen zal worden bijgedragen. De heer D. van de Velde, notaris te Tholen had net vernomen dat f 0.50 per Hectare te weinig zou zijn en dat op f 1(hoogstens) zou moeten worden gerekend en 20 ct. per inwoner der gemeenten. Spreker stelde voor voorloopig te besluiten met de plauneu zooals Dr. Weijerman ze voorlegde mede te gaan en dau later definitief te besluiteu als nadere plannen waren gemaakt en kouden worden voorgelegd. De heer Dr. JenDy Weijermann gaf hierop eenige globaal cijfers van de kosten van aanleg op Zuid-Beveland. Deze zijn per 30 K.M. pl.m. f 100.000, welk bedrag hier voor Tholen ook wel ongeveer zal noodig zijn. Deze cijfers zouden tegen kunnen vallen doch ze zijn ruim genomen en men kon dan de bij drage op 50 a 90 ct. per H.A. en 20 ct. per inwoner stellen. Doch men weet niet wat vor- moeilijkheden zich knnneu op doen vooral met den bruggenbouw. De Zeeuwsche Stroomen zijn zeer lastig. Da heer Ringen, Inspecteur van den Rijks- Waterstaat te Hansweert herinnerde er aan dat de brugplannen te Tholen reeds jaren hangen en altijd afstuiten op maren.'Reeds vroeger is in beginsel tot brugbouw besloten. Nu komt er bij een brug geschikt voor spoorverkeer. De brugkwestie moet z.i. het eerst de beslissing hebben, anders komt er aan de zaak geen einde. De voorzitter stelde hierop de volgende motie vooi z/De hier aanwezigen, voor hun persoon, ver klaren steun te willen verleenen aan het plan voor het tot stand komen van een brug en lokaalspoor op Tholen, mits de tolaalkosten niet meer zullen bedragen dan fl per H.A. en 20 cent per inwouer." De heer Verstraate, lid van den gemeenteraad te Stavenisse prees den arbeid door bet comité verricht. Spreker meent dat het comité wel alle personen die belang bij deze zaak hebben heeft opgeroepen. Zij die hier ontbreken zullen ver hinderd zijn. Spr. achtte het echter moeilijk nu een beslissing te nemen eu zou eerst een com missie benoemd willen zien uit gemeente- en polderbesturen evenals bij de Waterleiding. Is het niet wenschelijk dat het comité de gegevens op het papier stelde en aan de betrokken be sturen voorlegde Uit de besprekingen is gebleken dat het veer te Tholen zal worden afgekocht. Op de haven van Stavenisse drukt echter ook een schuldenlast. De heer Belaerts van Blokland, vertegen woordiger der Mij. tot Expl. van Staatsspoor wegen beantwoordde den beer Verstraate. Spr. merkte op dat het nu niet de bedoeling is een bindend besluit te nemen, maar te vernemen of men met de plannen instemt. Spreker is niet tegen comité's, doch heeft menigmaal kunnen opmerken dat comité's, de zaken op de lange baan schuiven. Men wil dus nu slechts weten hoe men denkt over de plannen, later zullen dan natuurlijk begroetingen enz. worden over- Hierop werd de motie van den voorzitter weder, nu in eeuigszins gewijzigden vorm voor- De hier aanwezigen verklaren zich voor hun persoon bereid, zooveel in hun vermogen is, het totstandkomen van een lokaalspoorweg op het eiland Tholen te bevorderen, mits lo. De spoorbrug over de Eendracht mede

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1