veeniad, [iijjl aas It itlaipi rai oestertealt, lullin, nu. ne 1579. Zaterdag 19 Juni 1915. Een en dertigste jaargang. de en U EN Eerste Blad. oom, Firma J. NI. C. POT, THOLEN. Publicatie n. BINKEN LAND. IERSEKSCHE THOOLSGHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 8 per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco t f 1,175. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad, igezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of v66r DONDERDAGMIDDAG bl) onzen medewerker te lerseke. idsit tLOG BAÉ VEE VEZ. Burgemeester der gemeente Tholen brengt ter BV0{ bare kennis, dat op Dinsdag 29 Juni aanstaande, plaats hebben de verkiezing van 3 leden van Gemeenteraad, wegens periodieke altreding van eeren C11UIST1AANSK. .00, N0SKE- lAro QÜIST' t op dien dag, van des voormiddags negen tot erPM ïamiddags vier aren, ter secretarie der gemeente soor len Burgemeester kunnen worden ingeleverd opgaven van candidaten, ledoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 Gemeentewet, welke opgaven moeten inhouden naam, de voorletters en de woonplaats van den UITGAVE Telef. Iutero. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 4,0 cents j iedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. VERKIEZING GEMEENTERAAD. 161 HOL idaat. rmulieren voor de opgaven zijn van af heden )o met den dag der verkiezing ter secretarie loos verkrijgbaar. Op die formulieren is vermeld oor de candidaatstelling vereische aantal hand bogen van kiezers, bevoegd tot deelneming aan verkiezing. i inlevering der opgaven moet geschieden per- ijk door één of meer der personen, die de hebben onderteekend. De candidaat kan >ij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt bewijs van ontvangst afgegeven. Burgemeester brengt hierbij in herinnering el 151 der Kieswet, luidende als volgt die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 ert, wetende dat zij is voorzien van handteeke- 3d van personen, die niet bevoegd zijn tot deel- aan de verkiezing, waarvoor de inlevering liedt, terwijl zonder die handteekeningen geen Dend aantal voor eene wettige opgave zou over- Bn, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten' ïte drie maanden of eene geldboete van ten ste honderd twintig gulden. Bt gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende hg niet bevoegd is tot deelneming aan de ver- eene voor die verkiezing ter inlevering be- opgave, bedoeld bij artikel 51, heeft onder- ïnd. holen, 12 Juni 1915. Be Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTBO. den hiedi hied. b7 R Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat volgend schryven op heden bij hem van den Terrilorialen Bevelhebber in Zeeland, enz. is tomen ykens ingekomen bericht heeft een garnalen- lelaar uit Stellendam een tot zinken gebrachte van een zandplaat gelicht, deze uiteen genomen niet onschadelijk gemaakte afvuurtoestel in huis genomen. let het oog op het groote gevaar, aan dergelijke lelingen verbonden, niet alleen voor den dader ook voor zijn omgeving, is het noodzakelijk, alle personen, die door den aard van hun bedryf it anderen hoofde op of bij het water komen, i dergelijke ondernemingen nadrukkelijk gewaar- n vo: ff(j wor(jen en jien verboden wordt, aangespoelde ie hl it zinken gebrachte inynen aan te raken. de grond van het vorenstaande heb ik de eer elAchtbare beleefd te verzoeken, deze waar- wing en dit verbod ter algeuceene kennis in Uwe :ente te breDgen. den vervolge zal bij mij van U ook bericht tracht worden omtrent het blootliggen van tot in gebrachte mijneD. holen, den 12 Juni 1915. De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. Grfl irten en hoop per RAT urgemeester en Wethouders der gemeente Tholen en bekend, dat het afschrift van het proces- aal, vermeldende den uitslag der op heden ge len stemming, ter verkiezing van een lid van Raad is aangeplakt en voor een ieder ter ge- ite-secretarie ter inzage ligt. holen, den 12 Juni 1915. argeraeester en Wethouders van Tholen maken dat broodkaarten voor hoofden van gezin- oi elleenloopende personen slechts znllen worden jeveo op naam van één bakker li die het brood gedurende een volgenden ter- van 14 dagen van een anderen bakker wenschen 'strekken, moeten daarvan tijdig aangifte doen. Wordt geen brood meer erlaDgd, dan gelieve men daarvan eveneens aangilte doen. Tot het doen van aangiften wordt gelegenheid ge geven op het Stadhuis eiken DINSDAGMORGEN VAN 10—12 UUR. De broodkaarten zullen bij de betrokken bakkers worden bezorgd. Tbolen, den 12 Juni 1915. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Be Burgemeester, J. W. WAGTHO. Be Secretaris, H. J. LABAN. Stand van het fruit en der warmoezerijgewassen onder glas en in de open lucht op I Juni 1915. Het onderstaande bericht betreffende den stand van het fruit en der warmoezerijgewassen onder glas en in de open lucht is, met medewerking der Rijkstuinbouwleeraren, samengesteld naar gegevens, verstrekt door de correspondenten van de Directie van den Landbouw. Fruit. Over het algemeen kan gezegd worden, dat de vooruitzichten voor den fruitoogst gunstig zijn. Wel laat de stand der Engelsche krozen en van de andere pruimen te weDschen over, terwijl ook de perziken van den vollen grond weinig beloven, maar bij de overige fruitsoorten, en dat zijn voor ons land de meest belangrijke, zijn de bloei en de vruchtzetting door elkander jhoed verloopen. Pruimen en perziken en vooral de Engelsche krozen hebben hier en daar ernstig van nachtvorsteu geleden appels, peren en kersen weinig of niet. De peren hebben alom rijk ge bloeid eu goed gezet, maar uit verscheidene provinciën wordt medegedeeld, dat vele jonge vruchtjes afvalleu. Uit Zeeland wordt veel schade gemeld, veroorzaakt door de peregalmug en de pererouwmug. Uit Noordbrabant wordt bericht, dat onder de appels in het bijzonder de belle fleurs eeu ruimen oogst beloven, terwijl de goud renetten minder vrucht hebben gezet dan het vorige jaar. Appels. De stand is zeer goed te Groningen e. o., Utrecht e. o., iu Zuid-Oostelijk Utrecht, de Over-Betuwe, de Hoekscbe en Alblasserwaard en bet Westland goed tot zeer goed op Zuid Beveland, goed te Drachten, St-Anua Parochie, Loppersum, ZaodeweeT, Winschoten, Asseü, in Westelijk Utrecht, Bommelerwaard, Neder-Be- tuwe, Maas en Waal, Gelderland ten Noorden vau den Rijn en Overijssel, West-Friesland, de Beemster, Dordsche Waard, Oveiflakkee, Ij3sel- monde, Walcheren, Oo6t-Noordbrabant. en Maas kant en in geheel Limburg vrij goed te Leeu warden en Berliknm. Peren. De stand is zeer goed te Groningen e. o., Loppersum, Zandeweer, Assen, in de ge heele provincie Utrecht, de Bommelerwaard, Alblasserwaard, Hoekscbe Waard, Overflakkee, het Westland, het land vau Heusden, aan den Maaskant, te Bergen op Zoom e. o. en in geheel Limburg; uitmuntend in de Over-Betuwe en de Dordtsche Waard goed tot zeer goed op Zuid- Beveland en in Oost-Noordbrabantgoed te St. Auna Parochie en Winschoten, iu de Neder- Beluwe en Maas en Waal, op lJsselmonde en Walcheren vrij goed in Gelderland ten noorden van den Rijn en Overijsselmatig te Leeu warden en te Berlikum. PerzikeD. De kasperziken staan matig in het Westland en op Ysselmondevrij goed in de Hoeksche Waard e.n te Zandeweer, overal elders goed tot zeer goed. De perziken in de open lucht staan slecht iu het Westland, Noord- Limburg en de Hoeksche Waard; matig op Walcheren, Ysselmonde en iu de omgeving van Utrechtvrij goed op Zuid-Beveland en in Zuid- Limburg overal elders goed. Warmoezerijgewassen. Over het algemeen is de stand der warmoe zerijgewassen bevredigend. Uit onderscheidene plaatsen wordt melding gemaakt van schade, veroorzaakt door vorst vroege aardappelen, uitgeplante boonen, bloemkool, erwten en peulen, alsmede aarbeien, hadden daar van te lijden. In Zeeland hadden tuin boonen last van insecten en zwamziekten, iu Limburg leed de kool van aardvlooien. Uit het Westland en oit Zee land wordt medegedeeld, dat de vroege aardappelen ongelijk zijn opgekomen, hetgeen aan zwak pootgoed wordt toegeschreven. In Friesland wordt bij het gewas vroege aardappelen nog al geklaagd over den slechten stand der variëteit „Eerstelingen". De Hollandscbe muizen staan daar veel beter. In de omgeving van Utrecht heeft de bloemkool veel last van de koolvlieg. a. Onder glas. Komkommers. De stand is goed te Leeuwarden e. o., Groningen e. o., Loppersum e.o., in Gel derland ten noorden van den Rijn, de Over- Betuwe, Sloterpolder en Boeren wetering, Dordtsche Waard, Rotterdam e. o., Overschie, IJselmonde, Veur, Voorschoten, Wassenaar, Breda e. o., Bergen op Zoom en in Zuid- en Noord-Limburg; zeer goed in de Hoeksche Waard, op Walcheren eu in Midden-Liraburg; vrij goed te Berlikum, iu Zuid-Oostelijk Utrecht, Overijsel en Bomme lerwaard matig te Hoogezaud-Sappemeer. b. Iu de opeu lucht. Sluitkool. De stand is zeer goed op Zuid- Beveland eu te Rockaojegoed iu de omgeving van Groningen, te Zandeweer, Hoogezand- Sappemeer, Winschoten, Assen e. o., in Maas en Waal, aan den Langedijk, in het Westland, te Rijnsburg, Breda, Bergen op Zoom, en in Midden-Limburgvrij goed te Zuidwolde, Loppersum, Strijen, iu de Dordtsche Waard en in Noord-Limburgmatig te Drachten en in Gelderland ten Noorden van den Rijn en Overijssel. Bloemkool. Dit gewas staat uitmuntend in de omgeving van Rotterdamzeer goed te Walcheren en Zuid-Beveland en te Rockanje goed te Assen, in Maas eu Waal-, Zuid-Ooste lijk Utrecht, de Sloterpolder en Broekwetering eu de Dordtsche Waard, het Westland, te Zwiju- drecht, Leiden e.o., Rijosburg, Breda, Bergen op Zoom, Midden-Limburg vrij goed tot goed in West-Friesland en aan den Langedijk vrij goed te Zandeweer, Loppersum, Hoogezaud- Sappemeer, Utrecht e. o., Westelijk Utrecht, West-Friesland, de Beemster, Over-Betuwe, Stolwijk, Veur, Voorschoten en Wassenaar; matig te Leeuwarden e. o., Drachten, Winschoten, Gelderland ten Noorden vau den Rijn, Overijsel, Bommelerwaard, Hoeksche Waard, Overschie en Noord-Limburgvrij slecht te Groningen e. o. en in Zuid-Limburg. Vroege aardappelen. De vroege aardappelen staan zeer goed te Zandeweer, in Maas en Waal, de Alblasserwaard, de Dordsche Waard, Gp lJsselmonde en in midder.-Liinburggoed tot zeer goed in Gelderland ten noorden van den Rijn, Overijssel en de Bommelerwaard goed te Drachten, Winschoten, Assen, Utrecht e.o. Westelijk en Zuid-Oostelijk Utrecht, Deil, Wes- Friesland, Hoeksche Waard, Alexanderpolder, IJselmonde, Rockaoje, Walcheren, ZuidBevelaud, Rijosburg e.o.vrij goed te Berlikum, Loppersum, in de Over-Betuwe, aan den Langedijk, te Wassenaar, Voorschoten, Veur, Breda e.o. Bergen op Zoom, Vlijmen en in Noord- en Zuid-Lim burg; matig te Zwijndrecht en in de omgeving van Leiden; vrij slecht iu het Westland. Tuinboouen. Deze staan zeer goed te Beverwijk e. o., Rockaoje, Overschie en op Walcheren goed tot zeer goed in Gelderland ten Noorden van den Rijn vrij goed in het Westland, Zuid- Beveland, te Veur, Wassenaar, Voorschoten, Breda e. o., Bergen op Zoom, Vlijmen en in Zuid-Limburgmatig te Groningen e. o. eu Paterswolde, overal elders goed. S'.oksnijboonen. Deze staau bijna overal goed tot zeer goed. Alleen vrij goed te Berlikum, Leeuwardeu e. o., Paterswolde, Gelderland ten Noorden van den Rijn, Overijssel, Utrecht e. o., Westelijk Utrecht, het We.stlaud en in de om geving van Leiden matig te Groningen e. o. Stamslaboonen De staud van dit gewas is zeer goed te Roelofarendsveen (stokslabooueo), Rotterdam e. o., Rockanje en op Walcheren; I goed iu Zuid-Oostelijk Utrecht, Maas en Waal, Beverwijk en te Langeranr (stokslabooneu), in Alblasserwaard, de Hoeksche Waard, IJsselmoude, 'Zwijndrecht, Zuid-Beveland, Midden- en Noord- I Limburg goed tot zeer goed in de Dordsche I Waard; vrij goed te Leeuwarden e. o. Berlikum, Paterswolde, Zuidwolde, Gelderland ten noorden van den Rijn, Overijssel, Utrecht e. o., Westelijk Utrecht, West-Friesland, het Westland, Leiden e. o., Zuid-Limburg; matig te Drachten, Gro ningen e. o., Loppersum e. o. en in de Beemster. Erwten. De erwten staan uitmuntend iü de omgeving vaD Rotterdamzeer goed te Zande weer, Zuid-Oostelijk Utrecht, Beverwijk, lJssel monde, Zwijndrecht, Walcheren, Leiden e. o., Bergen op Zoom, Midden-Limburggoed tot zeer goed in de Dordsche Waardgoed te Leeuwarden e. o., Drachten, Assen, Utrecht e. o., inde Over-Betuwe, Maas en Waal, West-Fries- laod en de Beemster, de Hoeksche Waard, te Rockanje, op Zuid-Beveland, te Veur, Voor schoten, Wassenaar, Breda, Vlijmen en in Zuid- Limburg; vrij goed te Paterswolde, Gelderland ten Doorden van den Rijn, Overijsel, westelijk Utrecht, Roelofarendsveen, Langpraar in het Westland en Noord-Limburgmatig in de om geving van Groningen. Openbare Raadsvergadering, gehouden te Oud-Vossemeer den 14 Juni 1915. Voorzitter, bij afwezigheid van den Burge meester, de heer F. J. Ampt, wethouder. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering worden de notulen van het verhandelde in de vorige vergadering gelezen en onveranderd vastgesteld. Voor kennisgeving wordt hierop aangenomen de mededeeling dat blijkens de begrooting vaa de Gezondheidscommissie, zetelende te Tholen, de gemeente over 1916 in de kosten f 116,60 zal hebben bij te drageD. Een schrijven van Ged. Staten, d.d. 4 Juni jl. No. 41, houdende goedkeuring van het besluit tot wijziging van het besluit tot het aaugaan eener geldlcening betredende de restauratie vau den gemeeDtetoreD, en het proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger, waaruit bleek dat in kas was f 4736,03. Worden eveneens voor kennisgeving aangenomen. Hierop is aan de orde een voorstel van Burge meester en Wethouders tot af- en overschrijving van- en op posteo der gemeentebegrooting dienst 1914. De voorzitter deelt mede dat de vergadering in hoofdzaak hiervoor is belegd, eenige vorde ringen betreffende de gemeentetoren zijn te laat ingekomeü, waarom daarmede geen rekening gehouden is kunnen worden. Thans blijkt de post onvohloende te zijn en is verhooging noodig. Na toelichting der bedragen, niemand het woord verlangende, wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Niets meer te behandelen zijnde, vraagt de heer Friderichs bij de omvraag of het niet mo gelijk is bij opmaking de posten betreffende het onderhoud ruimer te ramen, waardoor wijziging minder noodig zal zijn. De voorzitter zegt dat het plan reeds bestaan heeft om voor het opmaken van de begrootiug met den heer Vriens de wegen, straten en eigen dommen na te gaan, ten einde een raming in te dienen van hetgeeu voor onderhoud uoodig zal zijn. Dit is in 1914 nog niet geschied, omdat het door verschillende omstandigheden niet kon, dit jaar moet evenwel een raming worden ingediend. Ten slotte wordt nog medegedeeld dat de bestrating van het terrein om het braudspuit- huisje is opgedragen aan F. Duijnhouwer te Goes, omdat deze het werk f 100,goedkooper uit voert dan van Hiele, terwijl laatstgenoemde zijn opgave niet kon verminderen. Niemand meer het woord verlangende, wordt de vergadering gesloten. DE EERSTE KAMER heeft het eedswetje met -23 tegen 17 st. zuiver rechts tegen links verworpen. Dr. Kuyper, die anders zelden de verga lering bezoekt, was dit maal verschenen om zijn stem tegen het wets ontwerp te verheffen. Volgens de M. C. wordt iu welonderrichte kringen verzekerd, dat de verwerping geeu aauleidiug zal geven tot het aftreden van één of meer ministers.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1