wttlafl, fHijil aai it Mam m oesterteelt, laiilnv, O 1580. Zaterdag 26 Juni 1915 Een en dertigste Jaargang. Eerste Blad. Firma J. M. C. POT, THOLEN. Publicatiën. Faillissementen in Nederland. <7 u Van onze berichtgevers. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad fl.10, franco post fl,l,75. 5Toor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad, pgezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te Tholen ot tóér DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGAVE Teler. Interc. 16. 162 e BURGEMEESTER van Tholen, maakt het vol de bij hem ontvangen schrijven van den Heer fitoriale Bevelhebber in Zeeland enz., dd. 22 Juni 6, algemeen bekend heb de eer UEdelachtbare het navolgende mede leelen. welgezinde Nederlander heeft per auto een >ek gebracht aan Zeelandwaarbij hem gebleken at het niet de minste moeite kost om inlichtingen Jekomen nopens de opstelling* vaD troepen in andzelfs ongevraagd werden hem door dorps- ouers inlichtingen verschaft, let behoeft geen betoog dat dit ontoelaatbaar is. iitsdien verzoek ik U net noodige te verrichten den Inwoners Uwer gemeente mede te deelen in 's Lands belang geen onnoodige mededeel ingen ens militaire aangelegenheden aan anderen mogen den gedaan en die aangelegenheden in geen geval en worden besproken met personen die hen niet loonlijk als te goedfcr trouw bekend zijn. k acht het raadzaam daarbij te wyzen op den iud van de desbetreffende bepalingen in het Wet- k van Strafrecht, luidende rtikel 98. Hij die opzettelijk bescheiden, be ten ol inlichtingen omtrent eenige zaak, waarvan weet dat de geheimhouding door het belang van Staatwordt geboden, hetzy openbaar maakt, :jj aan eene buitenlandscbe mogendheid mededeelt, in handen speelt, wordt gestraft met 'gevangenis- ft van ten hoogste zes jaren, irlikel 272, Hij die opzettelijk eenig geheim, welk hfi, uithoofde van zyn betzij tegenwoordig jj vroeger ambt of beroep, verplicht is te bewaren, end maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van hoogste zes maanden, of geldboete van ten hoog- zes honderd gulden. De Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz. BROCX. rholen, den 21 Juni 1915. De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. Zomerzitting. lo de zomerzitting van de Provinciale Staten Zeeland zullen verschillende mededeelingen 'den gedaan, waaronder een voor het stellen jelen voor subsidie aan vakscholen, ian de orde zal zijn de benoeming van het der Staten, bedoeld in art. 89 der Provin- e wet, het buitengewoon lid der Ged. Staten. Behandeld zullen worden behalve de reeds leger vermelde, de volgende voorstellen Tot aanhouding van de verzoeken van de gmaatschappij Zuid-Beveland om een leloos voorschot voor den aanleg en de iloitatie van locaalspoorwegen op Zuid-Beveland van het bestuur der Provinciale vereenigiug bestrijding der tuberculose om subsidie voor 16, beiden omdat het onderzoek nog niet is eloopen. [Voorstellen tot het verleenen van subsidiën ambachtscholen, aan avondvakscholen, aan handelsschool en aan handelscursussen, aan tenscholen, aan de vereeniging „Koningin Jibia der Nederlanden'' te Sluis voor hare itwerkschool. Verder nog eene subsidie voor wagendienst TholenSt-Maartensdijk voor jaren 1916, 1917 en 1918 van f 4>00 per jaar. üj dit laatste voorstel wijzen Ged. Staten op dat door M. J. Hoek, wed. C. Bal, Z. de v1 iter en wed. M. Polderman te Tholen voor wagendienst TholenSt-Maartensdijk voor tijd van drie jaren andermaal een subsidie de Provinciale fondsen, gevraagd wordt tot bedrag hetwelk zij in de jaren 19131915 vangen hebben. Uit de van de ondernemers vangen opgave blijktdat in het tijdvak van Mei 1912 tot 30 April 1913 zijn vervoerd 93, van 1 Mei 1913 tot 30 April 1914 5342 van 1 Mei 1914 tot 30 April 1915 5267 *onen. De ontvangsten, met inbegrip van f 400 'idie van de provincie en f 140 van ge- enten, bedroegen in die tijdvakken respec- :T1 'dijk f3881.85, f3734 05 en f3620.10. ^tegenover stonden uitgaven van respectieve- 13983.75, 1 4093 en f4237.50, zoodat de dienst een tekort heeft opgeleverd in het eerste genoemde tijdvak van f 101,90 en in het daar aan volgende van f 358,95 en in het laatstge noemde f 617,48. Voor de jareo 1916, 1917 en 1918 zijn door de gemeenten St-Maartensdijk, Poortvliet en Scherpenisse sn'osidiëa voor den dienst toegestaan onderscheidelijk tot een jaarlijksch bedrag van 155, f 15 en f25. Naar B. en W. van Tholen aan Ged. Staten hebben medegedeeld, zal die gemeente ongetwijfeld weder een subsidie van f 45 per jaar verleenen. Volgens het oordeel der gemeentebesturen voorziet de wagendienst in een groole behoefte, daar hij het eenige openbare middel van vervoer op het eiland 1 holen is, en zon het zeer te bejammeren zijn, indien de dienst werd gestaakt. Naar Ged. Staten meenen bestaat er aanleiding, om aan adressanten voor hun dienst evenals vroeger een subsidie te verleenen voor een tijdvak vao drie jaar, ingaande 1 Januari 1916, tot een bedrag van f 400 per jaar, mits de gemeenten evenals de vorige jaren eene bijdrage verleenen te zamen van ten minste f 140 per jaar. Het is niet meer dan billijk, dat de ge meenten door eenige subsidie van hare belang stelling doen blijkeo, door de aangegeven be dragen zullen de geldmiddelen dier gemeenten zeker niet te veel worden gedrukt. Aldus ein digen Ged. Staten hunne toelichting. Voorstel tot wijziging van de begrooting van inkomsten en uitgaven der proviDcie, aanwijzend in ontvang en uitgaaf f 1.164.370,725 en een post voor onvoorzien ad f 22.060,325. Ged. Staten van Zeeland stellen aan de Pro vinciale Stalen voor overeenkomstig het desbe treffend verzoek ten behoeve vaa de school voor band en bouwkundig teekenen te Tholen weder om voor vijf jaar van 1916 tot en met 1920 eeu subsidie te verleenen van 10 der gewone uitgaven met als minimum bet bedrag dat over 1914 werd outvaDgen. Ten slotte het voorstel om ter dekking van de uitgaven der Provincie de volgende opcenten te belfen, 41 op de hoofdsom der groudbelastiug op de ongebouwde eigendommen, 33 op die op gebouwde eigendommen en 28 op de hoofdsom der personeele belasting. Volgens mededeeling van Van der Graaf en Co's Bureaux voor den Handel, zijn over de vorige week in Nederland uitgesproken 22 faillisse menten, tegen 35 faillissementen iu dezelfde week van het vorige jaar. Over het gansche kalenderjaar, deze week inbegrepen, 640 tegenover 861 in denzelfden tijd van het vorige jaar. Vergadering van den Raad der gemeente Tholen op Donderdag 24 Juni 1915. Voorzitter, de Burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heer A. Holle- stelle, Wethouder, wegens ongesteldheid. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. 1. Ingekomen stukken. a. Miss. B. en W. van Poortvliet d.d. 18 Maart 1915, betreffende aansluitiug aan de gasfabriek, waarin wordt medegedeeld dat de raad het verzoek iu behandeling zal nemen en waarbij tevens verzocht wordt eventueel cokes uit de fabriek voor de gemeente beschikbaar te stellen. b. Miss. Ged. Staten d.d. 14 Mei houdende goedkenring van het Koh. der Hoofd, omslag dienst 1915. c. Request van J. G. Vreeswijk Jr., ver zoekende ontslag als onderwijzer en lid van de commissie tot wering van schoolverzuim, wegeus vertrek, naar elders, met ingang van 1 September. De voorzitter stelt voor dit ontslag te verleenen en brengt een woord van hulde aan den heer Vreeswijk, daar deze heeft getoond een zeer goed onderwijzer te zijn. d. Goedgekeurde besluiten tot wijziging der begrootingen voor 1914 en 1915. e. Missive. Ged. Staten d.d. 4 Juni, hoodende goedkeuring geldleening. f. 1. Request van ds. G. Enkelaar en anderen Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 cents; grooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleohtt 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. d.d. 4 Juni verzoekende op het genomen besluit iniake het laten doorgaan der kermis 1915 terug te komen en te besluiten tot afschaffiug vaa de kermis. 2. Request van M. J. Hoek en anderen verzoekende op het bedoelde besluit niet terug te komen. 3. Request van H. Koppejan d.d. 31 Mei namens der vereen, vau Kermisvakgenooten „Ous Belang", verzoekende het genomen besluit te handhaven. Hierbij merkt de voorzitter op, dat op een der adressen een aantal namen voorkomen, blijk baar door dezelfde hand geschreven. Spr. wenscht daarom eerst te te onderzoeken of deze personen willens en wetens het adres hebben onderteekend. Wordt besloten deze adressen tot een latere vergadering aan te houden. g. Bezwaarschriften tegen aanslagen in de Hoofd. Omslag van eenige ingezeteneu. Worden iu handen gesteld van de commissie tot onder zoek. h. Request van M. J. Hoek c. s., d.d. 29 Mei verzoekende verlenging van den termijn waar voor subsidie is verleend aan den wagendienst TholenSt-Maartensdijk. Wordt op voorstel van B. en W. met op 1 na algemeene stemmen ingewilligd, echter met bepaling, dat zoodra een sneller middel van ver voer tot stand komt, de subsidie kan komen te vervallen. De heer Quist onthield zich bij de stemming. 3. Wijziging Bouwverordening. De bouwverordening wordt gewijzigd in ver band met het optrekken van gebouwen in ge wapend beton. De Gezondheidscommissie advi seerde steeds, voor elk gebouw afzonderlijk, ad vies bij de commissie te vragen. 3. Toelating Raadslid. Een commissie bestaande uit de heeren Van Vredenburch, Vau Hiele eo Noske, wordt door den voorzitter verzocht, de ingekomen geloofs brieven te onderzoekeu en adviseert tot toelating van deu heer P. A. de Jong tot lid van den gemeenteraad. Dienovereenkomstig besloten. 4. Besloten wordt een stuk groud in erfpacht te verstrekken aan JansseD, aan het verlengde van de Kruittorenstraat. 5. Wijziging van "Je verordening op het beheer vajih^t_gasbedrijf, in velband met de nieuwe functionaris, de boekhouder, die in de bestaande verordening niet wordt genoemd. Ook wordt nog een veraudering gebracht op voorstel van dhr.j v. Vredenburch, iu het artikel bepa lende den prijs der fittings. 6. B. en W. worden gemachtigd om eenige wijzigingen aan te brengen in de gebouwen der gasfabriek op advies van de arbeidsinspectie en nog eenige verbeteringen te laten aanbrengen waarvan de kosten zullen bedragen pl.m. f270. In verband met de artt. 93, 95 en 96 der wet op het lager onderwijs zouden B. en W. het gewenscht achten eeu commissie van toezicht op het lager onderwijs in deze gemeente te beioemen. De gemeenteverordening zou dan op dit punt gewijzigd moeten worden. Het Dag. Beit. meende dat de commissie reeds heden kon wo'den benoemd en de voorzitter heeft reeds aat eenige personen gevraagd of ze eventueel in deze commissie wilden zitting nemen. 3e voorzitter stelt voor de heeren Mr. J. A. de Jong, A. Avé en J. Pouwer als zoodanig te beioemen. Genoemde heeren worden met bijna algmeene stemmen gekozen. Een stem werd uitgebracht op den heer C. M. v. Rijssel. Terder brengt de voorzitter ter tafel het veiveo van het stadhuis. Volgens deu voorzitter zot dit zeer noodzakelijk zijn, terwijl ook eeoige nocdzakelijke reparaties moeten geschieden. Op meerdere plaa*seu worden de stadsklenren hiervoor gebezigd. 3e voorzitter toout de vergadering een model wasrop de stadskleuren geel, rood en zwart zijn aargebracht en dat een zeer mooi effect maakt. let ontverven van den gevel zou ook zeer gevenscht zijn. Het gebouw is van natuursteen opgetrokken. )e heer van Vredenburch wil advies vrageD var tecbncie op dit gebied, terwijl voorzitter bet ook gewenscht zou vinden om zoo mogelijk Rijkssteun te verkrijgen voor restauratie. De heer Quist vestigt er de aandacht op dat de heer Noske reeds eenige jaren terug er op had gewezen dat het Stadhuis moest worden opgeknapt. De heer Noske wijst er op dat de gevel van het stadhuis zoo wordt ontsierd door het aan plakken van allerlei plakaten. Hierin zal de voorzitter voorzien. Aan de Oud-Vossemeersche Poort is een gelegenheid voor aanplakken. Aau de Oudelandsche Poort moet echter nog iets worden gezocht. De gemeente heeft naast de woning van Singerling nog een stuk grond, die daarvoor zou kunnen worden gebruikt. De heer Quist vraagt naar een adres van J. Vercouteren dat ingediend is. Is dat reeds behandeld vraagt spr. Het blijkt dat dit adres gericht was aan de gascommissie en dat de betref fende zaak reeds in 't reine is. De heer Van Hiele zou een verbetering wenschen aangebracht te zien in den waterafvoer nabij de Oud-Vossemeersche Poort; daar liggen twee rioolputten die echter te ver van elkander liggen verwijderd. B. en W. zullen een onderzoek instellen. De heer Noske brengt het dagelijksch bestuur een woord van hulde omtrent het beschikbaar stellen van regeeringsbrood en vraagt tevens of er ook kans is dat regeeriogsspek wordt ver krijgbaar gesteld. Uit het antwoord van den voorzitter, dat het varkentje reeds is aangekocht, doch nog moet gemest worden, blijkt dat reeds pogingen in deze richting worden gedaan. Verder vraagt de heer Noske hoe het zit met het drinkwater, Spr. heeft vernomen dat de kerkebak vrijwel leeg is. De voorzitter antwoordt dat hij dat zal onder zoeken en dat er evenals vroeger weer water uit Bergen op Zoom kan worden gehaald, vaten hiervoor zullen beschikbaar worden gesteld door de spiritusfabriek. Daar niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de openbare vergadering en gaat de zitting over in eene met gesloten deuren. noemd IBRSEKE. De heer C. van Liere is be noemd tot commissaris der Coöp. bakkerij. - Mej. v. d. Vliet te Kolijnsplaat, die de vorige «eek Maandag benoemd werd tot onderwijzeres aan school 1, zal reeds op 15 Juli in fuoctie treden. De inschrijving van nieuwe leerlingen voor de Pransohe taal is open tot 26 Joni. Tegen een kreeften vissoher hier is proces verbaal opgemaakt wegens het in voorraad hebben vau ruim 40 kreeften beneden de maat. Van het mosselvaartuig Y.E. 26 woe io de Zuiderzee de mast over boord. Voor anker gekomen brak de ketting. Ï.E. 39 verleende hulp en bracht eerstge- vaattuig in de haven van Durgerdam. Tot kantoorbediende op het post- en tele graafkantoor hier is aangesteld J. van Dalsea te Serooskerke. De vrijz. kiesver. „Algemeen Belang" heeft besloten de aftredende leden van den gemeenteraad, de bh. J. L. Bom, T. Cupéry, C. Hartoog en M. Wesdorp opnieuw eandidaat te stelleD. Woensdag ontstond hier in een huis op het dorp, terwijl daar niemand thuis was, een binnenbrand. Een voorbijganger merkte het en bluschte met anderen den brand. Er ontstond eenige schade die door verzekering gedekt is. Een jongeling van lerseke kreeg op de scheepswerf Zeeland te Hansweert, waar hij werkzaam is, hij het ponsen een stukje staal in het oog. Dit bloedde hevig zoodat genees- kuodige behandeling Doodig was, die nog voortduurt. Men hoopt het oog te. kunnen be houden.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1