y Bfiii au fls klaiBi iai lesterteelt, larilni, tn 5 1581 Zaterdag 3 Juli 1915. Een en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. 3oo orl bom: ijl. 'ELIE TÖÈ& m i> Public atiën. T, iïne it Goi 10 L Firma J. M. C. POT, THOLEN. Faillissementen in Nederland. BINNENLAND. Van onze berichtgevers. SN J H. ISTEi iterdai NG IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Effect Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco post fl,J76. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad, gezonden stukken, enz. worden oiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aart hot bureau te Tkolen el vóór DONDERDAGMIDDAG M| onzen medewerker Ie lerseke. IE N SI p van tot v t een Wed. er-visie-IIgging opgaven van Candidaten. Burgemeester der Gemeente Tholen maakt be- t bg de bij hem ingeleverde opgaven van idaten voor de op heden gehouden verkiezing, ervulling van drie plaatsen in den Gemeenteraad, als het door hem opgemaakte proces-verbaal van der candidatenlijsten, ter gemeentesecretarie ieder ter inzage liggen it afschriften dier stukken aangeplakt en tegen ing der kosten verkrijgbaar zijn. tolen, den 29 Juni 1915. MMING VOOR DEN GEMEENTERAAD. Burgemeester der Gemeente Tholen, brengt ter bare kennis, dat op Zaterdag, den 10 Juli aan- ide, van des morgens acht tot des namiddags vijf de stemming zal geschieden ter vervulling van plaatsen in den Gemeenteraad, candidaten, iu alphabetische volgorde, zijn GE, VAN DEN, C. tISTIAANSE M. SS EN H. EE J. D. A. BERE ircna wordt de aandacht gevestigd op artikel Tre«i het Wetboek van Strafrecht, luidende lij die opzettelgk zich voor een ander uitgevende, Tuin eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven LIE1 lies C. A Ko< ering deelneemt, wordt gestraft met gevangenis- vao ten hoogste een jaar", icilen, den 29 Juni 1915. e Burgemeester vao Tholen maakt bekend, de militieplichtiogen voor de lichting 1916 voor 10 dezer hun wenschen met be ting tot de inlijving kunnen kenbaar maken aangifte ter secretarie, holen, den 3 Juli 1915. De Burgemeester voornoemd J. W. WAGTHO. HOI ERS, ZIL rcE. uitg I. ing i Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., ter plaats Middelburg izieo de Eoninklgke Besluiten van 29 Augustus i (Staatsblad no. 435), van 8 September 1914 tsblad no. 448) en van 11 Februari 1915 (Staats- no. 81/ waarbij de gemeenten in de Provincie and zijn verklaard „in Staat van beleg", liet op artikel 22 van de Wet van 23 Mei 1899 tsblad no. 128); 'lt bg deze de navolgende verordening vast Artikel I. o ieder, die in het bezit is van postdaiven, niet tot zijn eigen hok behooren, zal daarvan kennis geven aan den dichtst bijzijnden Mili- Commandant, die deze duiven zal doen kort en. Artikel 2. Ie duivenhokken Inoefen den geheelen dag open- iterwgl geen duiven mogen worden vastgehouden athokjes, of op andere verborgen plaatsen. Worden vastzittende aangetroffen, dan worden zij in g genomen en aan mij opgezonden. Artikel 3. Ie vervoer van postduiven, met uitzondering van Jestemd voor de wedvluchten en waartoe mach- i# verleend door den Direcleur van den Rijka- oivendienst, is verboden. Artikel 4. Burgemeesters zullen van deze verordening '*ijld afkondiging doen em de duivenhouders in imeente er mede in kennis stellen. Artikel 5. Ireding van deze verordening wordt, ingevolge van de Wet van 23 Mei 1899 (Stbl. no. 128), met hechtenis van ten hoogste een maand of ite van ten hoogste drie honderd gulden, •gegeven te Middelburg, 28 Juni 1915. Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., ter plaats Middelburg; tien de Koninklijke besluiten van 29 Augustus (Stbl. no. 435), van 8 September 1914 (Stbl. 118) en van 11 Februari 1915 (8tbl. no. 81), bïj de gemeenten in de Provincie Zeeland zijn ürd „ie Staat van beleg"; 'et op artikel 22 van de Wet van 23 Mei 1899 no. 128); UITGAVE Telef. Intero. 16. Stelt bg deze de navolgende verordening vast Artikel 1. Op Vrijdag den 2 Juli 1915, of een der volgende dagen, zullen nabij den spoorwegdara door bet Kreekrak schietoefeningen gehouden worden, gedurende welke het verboden is, zich te bevinden in den Eersten-Batbpolder, teu Noorden van den Spoorwegdam, in den polder, bekend als Nieuwe- of Hooge- waardsche polder, op de slikken en wateren ten Noorden en ten Zuiden van voornoemden spoorwegdam tot aan de ter waarschuwing geplaatste roode vlaggen. Art. 2. Wanneer schietoefeningen gehouden worden, zal dit aangeduid worden door roode vlaggen geplaatst in de Ooster-Schelde ten Noorden van den in artikel 1 genoemden spoorwegdam en op de oevers van het watergebied ten Zuiden van dezen. Art. 3. Overtreding van deze verordening wordt, ingevolge art. 43 van de Wet van 23 Mei 1899 ('Stbl. no. 128/ gestraft met hechtenis van ten hoogste eene maand of geldboete ven ten hoogste drie honderd gulden. Uitgegeven te Middelburg, den 29 Juni 1915. WAARSCHUWING. Artillerie-Schietoefeningen. De Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., waarschuwt een ieder tegen het aanraken van niet gesprongen artillerie-projectielen, zijnde zulks levens gevaarlijk. Van het vinden van dergelijke projectielen moet onmiddellijk kennis gegeven worden aan den Burge meester ter plaatse of den Kantonnements-commandant te Krabbendgke. Schijven, vlaggen, overblijfseleu van gesprongen projectielen zijn Kgkseigendommon, waarvan het ont vreemden strafbaar is volgens de Wet. Middelburg, 29 Juni 1915. De Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., ter standplaats Middelburg Gezien de Koninklijke Besluiten van 29 Aug. 1914 (Stbl. no. 435), van 8 Sept. 1914 ('Stbl. no. 448) en van 11 Febr. Stbl. no. 81, waarbij de gemeenten in de Provincie Zeeland zijn verklaard „in Staat van beleg"; Gelet op artikel 22 van de Wet van 23 Mei 1899 ("Staatsblad no. 128); Stelt bij deze de navolgende verordening vast Artikel 1. Allen, die zich in Zeeland bevinden, zijn verplicht, op de eerste vordering van de ambtenaren, genoemd in artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering, of of van militairen met den rang van korporaal en hooger, patrooillecoramandantea, of schildwachten, stil te houden en zich volkomen te legitimeeren en te motiveeren met welk doel zij zich ter plaatse ophouden. Art. 2. De Burgemeesters zullen van deze verordening onverwgld afkondiging doen in hun gemeente. Art. 3. Overtreding van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste eene maand of geld boete van ten hoogste drie honderd golden. Uitgegeven te Middelburg, 1 Juli 1915. De Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., BROCX. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Tholen. De heer P. J. Waale, directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier is, benoemd tot lid van de commissie belast met het afnemen van de in 1915 te houden examens van voor den telegraafdienst bestemde adspirant-comiezen en surnumerair der post- en telegrafie en voor het telegraaf-radicaal. Mej. K. J. M. Avé alhier is op verzoek eervol ontslag verleend als tijdelijk kantoorbe diende op het Post- en Telegraafkantoor alhier. Volgeos mededeeling van Van der Graaf eu Co's Bureaux voor den Handel, zijn over de vorige week in Nederland uitgesproken 26 faillisse menten, tegen 30 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Over het gansche kalenderjaar, deze week inbegrepen, 666 tegenover 891 in denzelfden tijd van het vorige jaar. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; grooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleohts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Door Ged. Stalen zijn volgens art. 88 der Ongevallenwet 1901, in de commissie welke haar zetels hebben te Tholen en lerseke, herbe noemd als lid-werkgever de heeren W. Moelker te Tholen en T. Fabery de Jonge te Goes en als lid-werkman de heeren K. J. Lindhout te Tholen en C. Boelant te Kruiningen. ST-ANNALAND. Bij enkele candidaatstelliug herkozen tot leden van den Gemeenteraad de heeren Jan Goedegebuure, M. J. Heijboer en D. Quakkelaar. Alles was er hier op ingericht om op 3 dezer een aanvaDg te maken met beschikbaar stelling vau brood van ongebuild tarwemeel, doch omdat de schipper deze week te vroeg uit uit Rotterdam vertrok en daardoor geen meel heelt medegebracht, kan daaraan geen gevolg worden gegeven. SI-MAARTENSDIJK. De heer N. N. alhier, die vroeger al eens het ongeluk had tweemaal deu knie van hetzelfde been te breken, begaf zicb Zondagavond omstreeks half 10 van zijn woning naar een woning in de buurt, toen hij iets T.p.lde kraken in de knie van zijn vroeger nog niet getroffen been en terstond neerviel.' Bij geneeskundig onderzoek bleek de knie ge broken en achtte de arts alhier het raadzaam dat de heer N. zich onder speciale behandeling zou stellen, tot welk eicde hij zich Maandag liet vervoeren naar Bergen op Zoom, waar de bekende operateur uit Breda de heer Dr. Chartier van Dissel hem heden onder behandeling nam. Dinsdag ziju candidaat gesteld voor twee leden van deu gemeeuteraad de h.h. W. M. Kloet (aftr.)P. Gaakeer (aftr.) en C. M. Quakkelaar. De stemming heeft plaats op 8 Juli, de herstemming zoo noodig op 22 Juli. Behalve regeeringsbrood, waarvan het ge bruik zeer toeneemt hier, zal er ook buitenlandsch spek beschikbaar worden gesteld a 40 ceut per 5 ons. De eerste zending van 300 kilogram wordt heden Vrijdag verwacht. De heer J. Bazen geboortig van hier, thans Rijksklerk, is met ingang van 1 Juli belast met de waarneming van het kantoor der directe belastingen en accijnzen te Alkemade. IERSEKE. De werkuiansver. E. m. M. heeft aan het gemeentebestuur verzocht de verstrekking van regeeringsspek tegen verminderden prijs te bevorderen. Een spoodige uitvoering van dit verzoek is ie wachten tegeu 50 cent per pond. De heer J.J. J. Sipsma, adjunct commies ter gemeente-secretarie te Emmen, vroeger te lerseke, is te Zeist geslaagd voor het diploma gemeente-secretaris. Voor de verkiezing van 4 raadsleden zijn 5 candidaten gesteld, nam. de aftredendeo, de heeren J. L. Bom, T. Cuperj, C. Hartoog en M. Wesdorp eu de heer J. Ossewaarde. Door de Visschersvereeniging alhier is aan den havencommandant, de coutre-admiraal Laurent te Antwerpen, verzocht om de verze geling van vaartuigen met mossels geladen en voor Brussel bestemd te mogen verbreken, wijl dit in het warme jaargetijde tot behoud der mossels kan strekken. Zaterdag 11. is hier een kuikentje geboren met 4 volkomen pootjes, 2 op de gewone plaats ■eu 2 meer naar voren. De laatste staan vlak naast elkander, kunnen door het kuikentje niet willekeurig bewogen worden cd liggen tegeu borst en buik. Als het diertje blijft leven, waar kans op is, dan zal het weinig last vau zijn overtollige pootjes hebben. In de verleden week gehouden vergadering van de anti-rev. kiesver. Ora et Labora werd het wenschelijke van een strijdkas en van ver gaderingen met inleidingen en opstellen besproken De zoogenaamde Waterloo-collecte bracht hier op f 18,22. De dames L. van der Jagt en M. Zweedijk van lerseke ziju met ingang van 1 Juli aange steld als leerling-verpleegster in het krankzin nigengesticht Vrederust te Bergen op Zoom. In Juni werden op het post-, telegraaf- en telefoonkantoor behandeld 407 telegrammen, waarvan 154 verzonden en 253 ontvangen en 220 telef gesprekken gehouden, nam. 4 onder linge, 114 uitgaande en 102 inkomende. Op de postspaarbank werd ingelegd f 5564.53 en terugbetaald f 2588.57, Uitgereikt 5 boekjes. OUD-VOSSEMEER. Met het uitreikeu der broodkaarten is aangevangen aangegeven haddea zich tot Woensdag 119 personen, wier kaarten gelden voor ongeveer 675 menschen. De collecte voor den gewapenden dienst bracht dit jaar in deze gemeente op f 11,525. De uitslag der verkiezing voor deze ge- meeute is, dat de heeren M. C. Polderman en L. M. Friderichs, welke door de vrijziunige kiesvereeniging „Eendracht en Vrijheid" weder candidaat waren gesteld, bij enkele candidaat- stelling zijn herkozen. Een eigenaardig gezicht levert het op, dat het kerkplein om ocze gerestaureerde kerk geheel beteeld is met bietenvoor zoover de grond niet afgegraven is en hoornen den groei niet beletten, staat dit gewas er uitstekend bij. De uitzaai geschiedde uiet voor rekening van de kerkvoogdij, maar de grond is door particu lieren gehuurd. POORTVLIET. Bij enkele candidaatstelling zijn de h.h. N. A. Bruijnzeel en J. A. van Nieuweuhuijzen (beide aftredend) herkozen als leden van den gemeenteraad. Gedurende de maand Juni werd in de Rijkspostspaarbank ingelegd f99.-— en terug betaald f 465, Door het hulptelegraafkantoor werden behandeld 76 telegrammen t.w. verz. 33 en ontv. 43, terwijl 65 gesprekken door de telefoon werden gevoerd. STAVENISSE. Als lid van den Gemeeute raad alhier zijn candidaat gesteld de aftredende leden, de h.h. L. Hage en C. L. Dorst, benevens de heer Jak. Gaakeer. Vrijdag 9 Juli zal de stemming plaats hebben. Op het Rijkstelefoonkantoor werden in het 2e kwartaal verhaudeld 470 telegrammen, nl. 250 ontvangen 220 verzondeu, terwijl er 1080 gesprekken gevoerd werden. Iu 1914 waren deze cijfers resp. 378, 195, 183 en 950 terwijl ze in 1913 bedroegen 697, 282, 415 en 1265. SCHERPENISSE, Dinsdag speelde de Dam club der^ St-Joseph gezelleuvereeniging „Ons Genoegen' te Bergen op Zoom 'u revanche wed strijd legen de Damclub „Dam en Mat" alhier. Evenals de vorige wedstrijd werd ook deze door laatstgenoemde club gewonnen. De uitslag is „Ons Genoegen". 0-2 W. Strijbos. 0-2 L. Proost. 2-0 G. Boogaard. 2-0 P. Dietvorst. 2-0 R. Siiter. 0-2 Jac. Schuurbiers. 0-2 S. Steeubak 2-0 R. Burger. 2-0 P. Brands. ,.Dam en Mat". 1. N. v. d. Maas 2. C. Rijstenbil 3. C. A. Geuze 4. A. van As 5. A. Koolaard 6. Z. v. d. Velde 7. J, Drogendijk 8. D. v. d. Maas 9. A. C. Visser Totaal 10-8 Bij de heden gehouden candidaatstelling voor 2 leden van den gemeenteraad, zijn cau- didaat gesteld de aftredende leden Auth. Oudesluijs, Joh. Rijstenbil en W. Bijl. Aan het hulppostkantoor werd in de R.P.S. met 14 inlagen f305.75 ingelegd, terwijl aan 24 inleggers f 1352.58 werd terug betaald. Aan het hulptelefoonkantoor werdeu verhandeld 115 telegrammen t.w. 53 verzonden, 62 ontvangen en werden 738 gesprekken ge voerd t.w. 404 inkomende en 354 uitgaande en 35 T.O.B. verhandeld.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1