milliil, nijji ai li iiiuni m nMilt, IuIIiit, hl m Zaterdag 10 Juli 1915. o 1582. Een en dertigste jaargang. Eerste Blad. en "Firma J. NI. C. POT, THOLEN. Publicatie n. m en 30 Van onze berichtgevers. Faiiiissementen in Nederland. BINNENLAND. RECHTSZAKEN. DKK 30 EN Dit blad verschijnt elien Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco post fl,I?5. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad, ngezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau to Tholon ol vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGAVE Teler. Interc. 16. Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., ter Idplaats Middelburg ezien de Koninklyke Besluiten van 29 Augustus 1 (Staatsblad no. 435), van 8 September 1914 itablad no. 448) en van 11 Februari 1915 atsblad no. 81), waarbij de gemeenten in de incie Zeeland zijn verklaard „in staat van beleg"; elet op artikel 22 van de Wet van 23 Mei 1899 itsblad no. 128) elt bij deze de navolgende verordening vast Artikel 1. p Woensdag, den Ten Juli 1915, en zoo noodig ide dagen, alsmede Woensdag, den 14en Juli 1915, en zoo noodig '•lende dagen, 2ullen op de Westerachelde nabij schietoefeningen gehouden worden, gedurende het verboden is, zich te bevinden bij de oefening op 14 Juli 1915 en zoo noodig eude dagen het gebied, begrensd door de lijn „haven Bath inbegrepen) Westelijk rijksgrenspaal op de rren ten Zuiden van het Ossendrechlsche gat", lyn „pl. 0 op der Zuid-oostelyken dijk van Eersten-Bathpolder West-uiteinde van den •Westloopenden dijk in den Anna-Mariapolder" en i lijn op 4000 M. Hiai ^an Z. O. dijk van Eersten-Bathpolder va H.I 'dan smede in het gedeelte van dt Mr.riaonkicr Zuiden van voornoemden O. W. loopenden dijk. Ut Art. 2. Wanneer schietoefeningen gehouden worden, zal roode vlag geplaatst zijn op het hais van den 'anger te Bath, alsmede in den Anna-Mariapolder op ter waarschuwing zich in de Westerschelde ndende schepen. Art. 3. vertreding van deze verordening wordt, ingevolge 43 van de Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 128), gestraft met hechtenis van ten hoogste eene nd of geldboete van ten hoogste drie honderd >p: ik ïten kb ■gif gegeven te Middelburg, 2 Juli 1915. ter Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz. dpaats Middelburg: aet op de Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 128,1 en op de Koninklyke Besluiten van 29 ustus 1914 ("Staatsblad no. 435,) van 8 September l (Staatsblad no. 448) en van 11 Februari 1915 itsblad no. 81), doet te weten in de in staat van beleg verklaarde gemeenten provincie Zeeland de navolgende politiever- ning wordt vastgesteld Artikel 1. grond van het bepaalde bij artikel 35 der wet 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 28) wordt de uit ban gemaaid gras ait Nederland verboden. Art. 2. Sondering op de bepaling van artikel 1 wordt Irai a^1 voor ëemaa'd 6ras. gewonnen op gronden - .en uur afstaod van de grens gelegen en in nik bij buitenlanders. Art. 3. ertreding van de bepalingen dezer verordening gestraft, ingevolge art. 43 der Wet van 23 1899 (Staatsblad no. 128), met hechtenis van oogste eene maand of geldboete van ten hoogste n honderd gulden. Art. 4. t 'or bovengenoemde verordening valt de veror- 'g van 2 Juli 1915 betrekkelijk het verbod van g 'er van gemaaid gras. •gegeven te Middelburg, 6 Juli 1915. 3o. vrijstelling van in hetzelfde jaar geboren broeders 4o. vrijstelling, waaromtrent buiten schuld van hen, wie ze geldt, in de eerste zitting van den Militieraad geen uitspraak kon worden gedaan 6o. uitsluiting van hen, te wier aanzien sedert de eerste zitting van den Militieraad eene reden tot uitsluiting bekend geworden is, voor zoover zy niet reeds bij onherroepelijk geworden uitspraak vrijgesteld of ongeschikt bevonden zijn. Tegen de uitspraak van den Militieraad omtrent de geschiktheid voor den dienst kan geen bezwaar worden ingebracht. Tegen de omtrent vrijstelling of uitsluiting door den Militieraad gedane uitspraak kan binnen tien dagen, te rekenen van den dag, waarop die uitspraak is geschied, bij Gedeputeerde Staten bezwaar worden ingebracht door den Militiecommissaris en lo. door den ingeschrevene, wien do uitspraak geldt, of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 2o. door elk der overige voor de gemeente in geschrevenen of door zijn vader, moeder, voogd of curator. Tholen, den 6 Juli 1915. Ongebuild Tarwebrood. De Burgemeester der gemeente Tholen maakt bekend, dat voortaan voor het doen van aangiften voor broodkaarten enz. zitting zal gehouden worden eiken Dinsdagmorgen van lU/o12 uur op het Stadhuis. t MILITIE. Tweede zitting van den Militieraad. Burgemeester der Gemeente Tholen maakt dat de Tweede Zitting van den Militieraad de ingeschrevenen voor de militie,lichting 1916, Gemeente zal plaats hebben te Goes, in het '"is, op Dinsdag, den 13 Jnli 1915, des voor as te 10,15 nur. tweede zitting wordt uitspraak gedaau omtrent geschiktheid voor den dienst van hen, te wier tel en het gevoelen der geneeskundigen van den 'ngsraad niet van gelijke strekking was geschiktheid voor den dienst van hen, van st*: e€n nieuw geneeskundig onderzoek is aangevraagd De Territoriale Bevelhebber iu Zeeland enz., ter standplaats Middelburg Gezien de Koninklijke Besluiten van 29 Augustus 1914 (Staatsblad no. 436), van 8 September 1914 (Staatsblad no. 448) en van 11 Februari 1915 (Staatsblad no. 81), waarbij de gemeenten in de Provincie Zeeland zijn verklaard „in Staat van beleg"; Gelet op artikel 22 van de Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 128) 6telt by deze de navolgende verordening vast Artikel 1. Op Zaterdag, den lOen Juli 1915, of een der volgende dagen zullen schietoefeningen gehouden worden, gedurende welke de vaart in het Oostgat verboden is. Art. 2. Tijdens de in artikel 1 bedoelde schietoefeningen zullen roode vlaggen geplaatst zijn op den toren \an Zoutelande en bij het fort de Nolle. Art. 3. Overtreding van deze verordening wordt, ingevolge art. 43 van de Wet van 23 Mei 1899 ^Staatsblad no. 128), gestraft met hechtenis van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. Uitgegeven te Middelburg, den 7 Jali 1915. WAARSCHUWING. Artillerie-schietoefeningen op 7 en 14 Juli 1915 en volgende dagen nabij BATH. Artillerie-schietoefeningen op 10 Juli 1915 en volgende dagen nabij DISHOEK. De Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., waarschuwt een ieder tegen het aanraken van niet gesprongen artillerie-projectielen, zijnde zulks LE VENSGEVAARLIJK. Van het vinden van dergelyke projectielen moet onmiddellijk kennis gegeven worden aan den Burge meester ter plaatse of den Positie-commandant te Bath. Schijven, vlaggen, overblijfselen van gesprongen projecfielen zijn Rykseigendommen, waarvan het ont vreemden strafbaar is volgens de Wet. Middelburg, 7 Juli 1915, De Territoriale Bevelhebber voornoemd, BROCX. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. ^'k®. advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Wat het laatste aangaat het gemeentebestuur heeft in zijn laatste zitting besloten over te gaan tot het brengen van den gevel in den toestand van voorheen. Ook hier is //gesaust" en tneu oordeelt dat het tijd wordt om de laag, die er opgebracht werd voor jaren, er weer af te halen. Op voor stel van een der raadsleden zal eerst het advies worden ingewonnen van een deskundigs in zake oude monumenten, b.v. jonkhr. V. de Steurs, en dan tevens bij de Rijksregeering aangeklopt om finantieelen steun voor restauratie, Hoe oud het stadje Tholen wel is, valt uit de geschiedenis moeilijk op te maken, maar men neemt aan dat het zou ontstaan zijn doordat ter dezer plaats „tol" geheven werd, dat er een „tolhuis" werd gesticht, welk huis later, toen plaats en rechten vaa bijzondere heeren waren overgegaan, in handen vau de Hollandsche graven, werd vervangen door een kasteel, waarop s'graven tolgaarder verblijf hield. Het tegen woordige stad huis zon dau nog een overblijfsel zijn van dat oude gravenkasteel, w.;-r, ^venwel in zooverre raag bef kaéteel r.: 1452 toch bij vijf zesde d ii dü ascli werden g hu V' mede geheel een het tosraalige ijn op 16 Mei waar- uwen vaa de stad waarbij het„8iad- joi der vlammen werd. lerseke beleedigde, f 10.boete, subsidiair 10 dagen hechtenis geëischt. De Raad van beroep voor de ongevallen verzekering te Middelburg heeft in zijn jougste zitting de beslissing der Rijksverzekeringsbank bevestigd en aan klager zijn vordering ontzegd inzake P. M. te lerseke. LANDBOUW. HET STADHUIS TE THOLEN. Tot de eenmaal stemhebbende Zeeuwsche steden behoort ook het stadje Tholen, dat nog wel in vele opzichten het kenmerk draagt van zijn oudheid, maar waar ook de meer morderne geest gedocht heeft buis gehouden. Menig aar- dig trapgeveltje in de nauwe straten is verdwe nen en heeft plaats gemaakt voor huizen in den tegenwoordig gebruikt lij ken stijl gebouwd. Wat evenwel verdwijnt, de fraaie kerk en de sierlijke gevel van het stadhuis, zij staan er nog en wij hopen, zullen er blijven. De, noodlottige gebeurteuis drukte da stad zeer iot.'.iualige 'neer, PniV^ _,i uuurgóndve, verrechtte de stad zooveel mogelijk, om zi' van het geleden verlies te herstellen en men moet opoffering ouzer oude voorvaderen voor het bezit van monumentale gebouwen bewon deren. Ondanks den treurigen toestand, waarin de stad verkeerde, werd het stadhuis in die dagen herbouwd in deu trant waarin het zich thans beviudt. Het is een aauzienlijk gebouw met slanken voorgevel van zcogenaamdeu witten arduinsteen op de trappen van den dubbelen arduinsteenen opgang heeft het oude gebouw vier leeuwen-wapendragers en op den voorgevel evenzoo 'u viertal, terwijl de trans als met schietgaten voorzieu is. Op dezelfde wijze als in de Raadhuizen vau Veere en Middelburg, heeft meu ook hier het voornemen gehad, in dien gevel beelden te plaatsen en volgens den archi varis vau Tholen, den heer Hollestelle, zouden dan in de nissen waarschijnlijk geplaatst zijn de beeltenissen van Jan van Baumont Maria van Soisons, van Blois, Machteld van Gelre Guy van BloisMaria van Vlaanderen, Frank van BorselenJacoba van Beijereu, als Heeren en Vrouwen van Tholen. In de „Vierschier" hing voorheen een mooi schilderstuk „Het Laatste Oordeel", dat de magi straat van de kerk had aangekocht, maar voor ruim een kwarteeuw werd de merkwaardige schilderij afgestaan aan het Rijksmuseum te Amsterdamboven de vierschaar verheft zich de toren van het Stadhuis, welke voorzien is van een speeluurwerk, dat in de laatste jaren Men meldt ons uit het eiland Ajuin is een gewas, dat over een reeks van jareu steeds ge toond heeft, voor den verbouwer een zeer afwisselend gewas te zijn, dat nimmer zekerheid geeft in prijs. Sommige jaren was de finauciëele uitkomst bedroevend, dau weer uitstekendon danks deze uitkomsten gaan velen voort elk jaar een kavel ajuin uit te zaaien. Dit jaar belooft het resultaat best te zijn, want het verluidt dat reeds zeer hooge prijzen voor het gewas te velde worden geboden. In het Zeeuwsch Landbouwblad wordt door den directeur van het Rijkslandbouwproef- statiou te Goes, een ernstige mededeelin^ ver de handelingen van gewetenlooze personen die misbruik makea van bet goed vertrouwen, dat in eenvoudige en onwetende menschen steekt j het betreft bet misbruik maken van de orn- stahÖÏgüë'iQ 'at i;\^ uêu -Awti^feóQwer8 aan Chili— salpeter outbreekt. Baleu Chilisalpeter, verkocht aan prijzen tot f 20.werden geleverd, waarvan de waarde als kalimeststof zelts maar f a f2.bedroeg. Ook in het gewicht, zoo wordt medegedeeld, werd geknoeid. Ken ieder zij dus einstig gewaarschuwd en op zijn hoede. mede werd gerestaureerd. (Hbld. Volgens mededeeling van Van der Graaf en Co's Bureaux voor den Handel, zijn eindigende 29 Juni in Nederland uitgesproken 35 faillisse menten, tegen 29 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Over het gansche kalenderjaar, deze week inbegrepen, 701 tegenover 920 in denzelfden tijd van het vorige jaar. RIJKSBELASTINGEN. Wij herinneren onze lezers er aan ter voor koming van kosten, dat op de grondbelasting en op de Personeele belasting op 1 Juli de helft moest zijn betaald. Dinsdag is voor de rechtbank te Middelburg bij verstek tegen J. v. d. P., die de beide veldwachters van Hertum en Heijnsdijk uit 1ERSEKE. Dinsdagavond kreeg bij het spelen een achtjarig jongetje van een anderen knaap een slag met een leege carbidbus tegen het rechteroog. Dit veroorzaakte een vrij lange en diepe wonde, waaraan de geneesheer te pas moest komen. Was de slag een centimeter lager aange komen. dan zou het oog verloren ziju geweest. De commissie voor de ongevallenwet is door Ged. St. als volgt samengesteld de heer P. de Veij, voorz., de heer J. J. Sipsma, plaats vervangend voorz., de heeren Bogaards te lerseke en Sterk te Schore leden-werklieden, de heeren Roelaud te Kruiuingen en J. Marlijn te lerseke. Verleden week Vrijdag dedeu eenige leer lingen van school 1 eu school 2 een reisje naar Breda. Zij troffen buitengewoon gunstig weer. Van een fietser brak op het Kerkplein ziju rijwiel midden door. Hij zelf kreeg geen letsel. Mozart gaf Zaterdagavond een concert op de Paardenmarkt. Er waren veel luisteraars en 't was er rustiger dan dikwijls het geval is. Van de aangegevenen voor de nat. militie zijn 14 afgekeurd. ST-MAARTENSDIJK, 8 Juli. Bij de heden (Donderdag) gehouden stemming voor 2 leden van den gemeenteraad wege«s periodieke af treding van de h.h. P. Gaakeer en W. M. Kloet waren uitge bracht 416 geldige stemmen. Hiervan verkregen de h.h. P. Gaakeer (aftr.) 238 st. W. M. Kloet (aftr.) 234 st. en C. M. Quakkelaar 188 st. Zoodat de aftredende leden herkozen zijn. OUD-VOSSEMEER. Sedert de vorige opgave van uitgereikte kaarten voor brood ten getale van 119, omvattteude 675 personen, is dit ge tal getal gestegen tot 220 met 1101 personen. Er zijn thans ongeveer 25 nieuwe aanvragen ingekomen. In Juni zijn hier verzonden 74 en ont vangen 76 telegrammen uitgaande gesprekken 116, inkomende 75, terwijl zijn opgenomen 21 oproepberichten en verzonden 8.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1