weeitilai, piijfl aai ii belanpn vai oestfirteelt, Mini, ui No 1584. Zaterdag 24 Juli 1915. Een en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. DE OORLOG. IER SEKSCHE THOOLSGHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prjjs per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco per post f1,171". Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad. In|*zonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n ot vótr DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lereeke. UITGAVE: Firma J. M. C. POT, THOLEN. Telkf. Intbrc. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Pnblicatiën. UITSLAG VERKIEZING. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Tholen maken bekend, dat het afschrift van het proces-verbaal vermeldende den oitslag der op 17 Juli 1916 ge houden herstemming, ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeentesecretarie ter inzage ligt. Tholen, den 17 Juli 1916. Burgomeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester J. W. WAGTHO. De Secretaris, H. J. LABAN. REIZEN NAAR DUITSCHLAND. Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat het verboden is, om by het overschrijden van de Duitsche grens in de richting naar Duitschland andure papieren by zich te hebben dan het vereischte buitenlandsch paspoort. Getuigschriften en dergelijke onmisbare stukken kunnen per post aan een der Nederlandscbe Consulaten in Duitschland gezonden en daar later weder afgehaald worden. Tholen, den 22 Jnli 1916. De Burgemeester van Tkalen zal, op Zaterdag den 31 Juli a.s. des middags te 12 uur, ten Raad- huize aldaar TWEE HOOPEN COMPOST, publiek verkoopen. De voorwaarden van den verkoop liggen van heden af ter lezing ter secretarie, iederen werkdag des vóormiddags van 912 uur. Tholen, den 23 Juli 1916. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat by de volgende personen regeeringsspek is te be komen by J. Meerman inlandsch spek, bij M. Meerman Jz. idem. by D. L. Schilperoort idem. by M. Meerman Hz. inlandsch en buitenlandsch spek, by C. Christiaanse buitenlandsch spek, bij A. J. Praat, idem. by C..de JongeQuist, idem. bij D. van de VeldePoller, idem, by J. Beukelaar, idem dat de pryzen zijn bepaald voor inlandsch spek op zes eu vuertig ea een halven cent (f 0,461/uj per halve K.G., en voor buitenlandsch spek op vier en dertig cent (0,34) de halve K.G. dat de verkoopers al het by hen in voorraad zynd spek tegen genoemde pryzen moeten verkoopen dat ieder het spek kan bekomen, ongeacht of aangifte is gedaan of niet. Tholen, den 23 Juli 1916. Be Burgemeester, J. W. WAGTHO. bevel, van de order, of aanwijzingen zal geweldge bruik worden. Artikel 5. Overtredingen van deze verordening wordt, ingevolge Artikel 43 der Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 128,) gestraft met hechtenis van ten hoogste eene maand, of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. Door bovengenoemde verordening vervalt de ver ordening van den 27 Februari 1916. Uitgegeven te Middelburg, den 19 Juli 1915. De Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., BROCX. De Territoriale Bevelhebber in Zeeland enz., ter atandplaats Middelburg Gezien de Koninklijke Besluiten van 29 Angustus 1914 (Staatsblad no. 435) en van 8 September 1914 (Stsbl. no. 448) en van 11 Februari 1915 (Stsbl. no. 81), waarbij de gemeenten in de Provincie Zeeland zyn verklaard „in Staat van Beleg"; Gelet op art. 22 van de wet van 23 Mei 1899 (Stsbl. no. 128); Stelt by deze de navolgende nieuwe verordening van Politie vast en besluit te bepalen Artikel 1. Alle vaart in de Wielingen is verboden bewesten de lyo, die de rood en zwart horizontaal gestreepte ton van de Sardyngeul verbindt met het hooge licht van Nieuwesluis, en bezuiden de Walvischstraat, tenzy het vaartuig voorzien is van een loods. Aldus moeten de vaartuigen, die NIET van een loods voorzien zyn, de route van- en naar de reede van Vlissingen nemen door de Sardyngeul. Artikel 2. De schipper van elk vaartuig dat zich in het tot Nederland behoorende gedeelte van de Wielingen, de Deurloo of het Ooslgat, of op het tot Nederland behoorend gebied der Wester-Schelde bevindt, is verplicht op bevel van, of namens den Commandant van eenig Nederlandsch oorlogschip, of van den zich aan boord van een vaartuig met burgerbemanning bevindend Nederlandsch Zeeofficier onmiddelyk ten anker te komen en daarna de door dien Comman dant of Zeeofficier te geven orders en aanwijzingen op te volgen. Artikel 3. Eerstgenoemd bevel zal kunnen worden gegeven door aanroepen, dan wel door uiiddel van een los schot, al dan niet gevolgd door een scherp schot, neerkomende in de nabyheid van het vaartuig (de vaartuigen) waarop het bevel betrekking heeft. Artikel 4. Pij nift onmiddellijk opvo'gen van hel bedoelde Stand der Landbouwgewassen op 14 Juli 1915. Het hieronder volgende overzicht van den stand der landbouwgewassen is, onder mede werking van de Rijkslandbouwleeraren, samen gesteld naar gegevens, verstrekt door de corres pondenten van de Directie van den Landbouw, terwijl voor den weerstoestand tevens gebruik is gemaakt van door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut verstrekte inlichtingen. Evenals in voorgaande jaren werden ook nn weder reods in de maand Juni door de burge meesters de gegevens verstrekt omtrent de in 1915 met verschillende gewassen bezette opper vlakte. Hoewel deze opgaveD niet geheel met de later defiuitief vast te stellen cijfers overeen zullen komen, mag wel worden aangenomen, dat de afwijkingen van geringe beteekenis zijn. Groote verschillen tusschen 1915 en voor gaande jaren gevea die cijfers niet te zien. De belangrijkste zijn wel de uitbreiding van de tarweteelt met pl. m. 5 H.A. en het inkrimpen van den verbouw van rogge met pl. m. il/2 H.A. en van suikerbieten met pl. m. 6 H.A. verschil met het vorige jaar. Omtrent den toestand van het weer valt het volgende op te merken. Gemiddeld was over de geheele maand Juni de temperatuur overdag ongeveer 1° hooger en het minimum des nachts 1° lager dan normaal. In de eerste dekade was de temperatuur 3 h 4° boven, in de tweede dekade rnim 1° beneden normaal. Nachtvorst kwam vrij veel voor, vooral op deu lsten, 2den en van den 18den tot den 21sten. De bawolking was algemeen geriog het ge heele aantal uren met zonneschijn bedroeg ge middeld over de vijf hoofdstations 235 tegen 178 uren normaal in de maand. De neerslag was betrekkelijk gering. Gemid deld bedroeg de maandsom ruim de helft van de normale hoeveelheid. Van den lsten tot den 7den en van den 12den tot den 22sten was het algemeen droog weer. Uitgebreide onweders op den 8sten, 9den, lOden, 23sten, 24sten, 25sten, 27sten en 30sten gingen plaatselijk van zware regens vergezeld. In de tweede dekade waren winden nit Noor delijke en Noordoostelijke richtingen talrijker dan gewoonlijk. Van 1 tot 10 Juli was de gemiddelde tempe ratuur ongeveer 1° hooger dan normaal, waren winden uit zuidelijke en westelijke richtingen talrijker dan gewoonlijk en viel er betrekkelijk weinig regen. Op den 7den kwam er een uitge breid onweer voor. Te de Bildt week het aantal uren met zonne schijn weinig van de normaal af. In het algemeen is het weer voor de ont wikkeling der gewassen niet gunstig geweest. Droogte en nachtvorsten hebbeu veel kwaad ge daan. Door het ongunstige weer deed de onvol doende stikstofbemesting zich verder sterker ge voelen dan anders het geval zou zijn geweest. Doordien de regen hoofdzakelijk aan plaatse lijke buien te danken was, loopt de hoeveelheid gevallen regen en daarmede ook dest and der gewassen zeer uiteen. Tot dit laatste heeft ook het in velschillende mate optreden van vorst- schade medegewerkt. Op de klei staan voorts de gewassen over het geheel beter dan op de lichtere grond. Ofschoon voor enkele gewassen de sedert 14 Jnli gevallen regen nog veel goed zal konnen maken, kan het oordeel over den oogst toch niet gunstig luiden. Rogge en aardappeleD, verreweg de be langrijkste akkerbouwgewassen, zullen waarschijn lijk geen ruimen oogst geven. De hooioogst was mede niet groot. De weiden zijn velerwege kaal. De zomergranen zijn door de droogte kort van stroo gebleven en met name de haveroogst laat te wen°chen over. De volgende resumé's geven den toestand aan in verschillende deelen des lands. In noordelijk Groningen zal door de aanhou dende droogte de stroo-opbrengst der granen beDeden het middelmatige blijven, al heeft voor vele gewassen de in den laatsten tijd gevallen regen nog heilzaam gewerkt. In zuidelijk Groningen zijn de vooruitzichten omtrent deu oogst niet gunstig, vooral niet in de eigenlijke veenkoloniën. Oorzaken het dorre, droge weer, nachtvorsten en onvoldoende bemest- ting, vooral met stikstof. In Friesland heeft het koren zich in de laatste weken, met name op de klei, goed ontwikkeld. Door plaatselijke regenbuien is er echter nogal eenig verschil. Door geringe stikstofgift is bij tarwe van legeren geen sprake. De zomergranen hebben nogal van droogte geleden. In Overijssel is door droogte en vorst het gewas niet best. In noordelijk Gelderland heeft de aanhoudende droogte haar nadeelingen invloed op verschillende gewassen doen gelden. Ook de vorst deed schade. Io zuidelijk Gelderland heeft de droogte de regelmatige ontwikkeling der zomergewassen zeer benadeeld. Hoewel de regen van de voor gaande weken nog veel kan ophalen, is toch de stand van haver, erwten en boonen zeer matig gebleven. In Utrecht is de invloed van de droogte vooral merkbaar aan de zomergewassen. De in de laatr'i weken gevallen regens hebbeu echter wel eeniga verbetering gebracht. In Noord-Holland is de regenval zeer ver schillend geweest en daardoor ook de invloed van de droogte op den stand der gewassen. In Zuid-Holland zijn na het vorige oogst- overzicht af en toe regenbuien gevallen, waar door het weer meestal gunstig was voor de ontwikkeling der gewassen. Daar de meeste regens nit onweersbuien vielen, was de regenval zeer verschillend. Dooreengenonaen staan de gewassen vrij goed tot goed. De invloed van eene te geringe stikstofbemesting is zeer goed merkbaar. In Zeeland is de kans op een goeden oogst hoewel niet geheel verdwenen, toch minder dan eene maand geleden. Een algemeene klacht der correspondenten is, dat te weinig regen is ge vallen en dat in verband daarmede bet tekort aan stikstof zieh ook meer doet gevoelen. Wel kwamen onweersbuien voor, maar verschillende streken profiteerden daar niet van. Zoo zijn er plaatsen, waar bij het afzenden der berichten het sedert 22 Mei niet had geregend. In Noord- Brabant heeft de regen in den laatsten tijd nogal goed gedaan. In Limburg is over het algemeen te weinig regen gevallen. Aangezien de neerslag bijna geheel met onweersbuien is gekomen is de regenver- deeling zeer ongelijk geweest en loopt de stand der gewassen nogal uiteen. Ten gevolge van de droogte is de stand der weiden in deze provincie bijna overal slecht tot matig. De vooruitzichten der groenvoedergewassen zijn bepaald zorgwekkend Ten aanzien van de verschillende gewassen zij voorts aan deze algemeene opmerkingen nog het volgende toegevoegd. Tarwe. De stand der tarwe is zeer goed in Friesland en Noord-Holland, goed tot zeer goed in Groningen, Zuid-Holland en Limburg. Inde ankere provinciën staat het gewas goed. Rogge. Op de klei, waar slechts weinig rogge verbouwd wordt, staat het gewas goed. Op het zand eu in de veenkoloniën zal de rogge geen ruimen oogst geven. De stand schommelt er tusschen matig en vrij goed. Over het algemeen staat het gewas te hol en is het stroo kort, wat moet worden toegeschreven aan het on gunstige voorjaarweer, alsmede aan het dorre en droge weer in Juni. De aar schijnt intusschen goed geladen te zijo, zoodat het beschot in ver houding tot de stroo-opbrengst nog wel mee kan vallen. Uit enkele streken wordt bericht dat door de felle droogte sommige stukken in het laatst van Juni noodrijp zijn geworden. Wintergerst. De stand der wiotergerst is vrij goed in Noord-Holland, vrij goed tot goed in Groningen eD Noord-Brabant, goed tot zeer goed in Limburg eu overal elders goed. Haver. De haver heeft veel van de droogte geleden en ofschoon in sommige streken de Da 21 Juni gevallen regen nog een gunstigen invloed heeft uitgeoefend, zoo is over het algemeen het stroo toch kort gebleven en zal de opbrengst beneden het gemiddelde blijven. Inzonderheid geldt dit van het zand en de veenkoloniën. Over het algemeen schommelt de stand daar tusschen matig en vrij goed. Alleen in het noorden van Limburg en in Zuid-Groningen is de stand nog minder, n.l. van vrij slecht tot matig. Ofschoon ook op de klei de droogte een on- gunstigen invloed heeft uitgeoefend en het stroo daardoor kort is gebleven, zoo staat het haver- gewas er toch beter dan in de zand- en veen- streken. In Zeeland is de stand zelfs goed. Elders schommelt hij tusschen vrij goed en goed, behalve op de rivierklei van Gelderland en Utrecht, waar de stand slechts matig is. Zomergerst. De stand van de zomergerst is in de provinciën Noord-Holland en Zeeland, waar dit gewas veel verbouwd wordt, alsmede in Zuid holland goed. In Gelderland en Noordbrabant is hij vrij goed, in Friesland matig. Boekweit. De boekweit heeft erg van de vorst geleden, zoodat de opbrengst zeer gering zal zijn. Vrij algemeen wordt de stand opgegeven als mislukt of slecht. Alleen in Utrecht en Limburg, waar de met boekweit bezette uitge strektheid echter niet groot is, zyn de vooruit zichten iets minder ongunstig. Kanariezaad. Over hel algemeen belooft het kanariezaad geen ruimen oogst. Het stroo is kort en de stand loopt nogal uiteen. Terwijl sommige perceelen vrij slecht zijn, is het gewas op andere matig tot vrij goed. Blaauwmaanzaad. De stand van het blauw- maanzaad is over het algemeen vrij goed. Karwij. In Groningen is de stand van de karwij vrij goed tot goed. In Zeeland had het gewas van den beginne af een te dunnen stand, zoodat de opbrengst slechts matig zal zijn. Ove rigens is de stand over hel algemeen vrij goed. Koolzaad. Het koolzaad staat goed in Zeeland, Noordholland en Friesland. Elders is de stand vrij goed. Bruin en geel mosterdzaad. De stand van het mosterdzaad is goed. In Zeeland, waar eene veel grooter oppervlakte met gele mosterd is bezaaid, is het gewas wel kort van stroo, maar best ge- peuld. In Groningen heeft de laat gezaaide gele mosterd op veel plaatsen sterk te lijden van de koilrups. Nabij Atrecht blijft het maar woelig. De Duitschers hebben volgens Fransche comunique's verscheidene malen getracht uit de loopgraven bij Souchez te komen, waar later hevige artillerie duels werden gewisseld. Het Duitsche bericht meldde echter dat de Franschen daar verschillende aaovallen deden met sterke strijdmachten, die overal werden teruggeslagen. Evenzoo sprekende Duitsche en Fransche berichten over de gevechten en schermutselingen in het Argonnerwoud el kaar tegen. En zoo gaat het de geheele week, berichten genoeg, maar voor 't grootste deel spreken ze elkaar tegeD. Op het Oostelijk front blijven de bondgenooten triomfator steeds meer en meer wijken de Russische legers terug. Von Hindenburg van wien men in langentijd niets had gehoord is thans weer op het tooneel verschenen en doet weer van zich spreken. Als de Russische troepen die achter uitwijkend nog duizenden gevangen maken, doch zich ook bij duizenden doeu gevangen nemen, nog verder achteruit worden gedrongen dan loopt Warschau gevaar om aan het vuur der Duitsche verdragende kannonen te worden blootgesteld. Warschau wordt bedreigd door twee flank bewegingen der Duitsche troepen. De Duitsche liuies die in een wijden boog om deze plaats heeoloopen vormeu de twee beenen vau een broek, welke de Doitsohers zullen trachten toe te knijpen om zoodoende achter de vesting te kunnen komen. Aan de Djnester waar de Russen zeer sterke stellingen hebben bezet, blijven ze stand houden en ondernemen hardnekkige tegenaanvallen tegen de over de rivier getrokken Oostenrijkers en blijkbaar met succes, want de Duitsche berichten zwijgen hierover stil en stilzwijgen beteekent toestemmen van wat de Russische communiqué's berichten. Echter knnnen de gevechten daar niet van een overwinnenden invloed zijn daar de bewegingen der Russen natuurlijk verband moeten houden met de verrichtingen op het overiee gedeelte va" bet front.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1