Tiitllil pul au ic liluiii tan oesterteelt, laiihv, en. I rs IG Gfo. 1590 Zaterdag 4 September 1915. Twee en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. verschenen: HET KOHIER oofdelijken Omslag )L de DE OORLOG rd K) der gemeente THOLEN over 1915, a f 0.15 te verkrijgen. Firma i. M. C. Pot Tholen. Publicatie n. N. Effei Firma J. M. C. POT, THOLEN. BINNENLAND. Van onze berichtgevers. )z. de llfttj e, e rg« shai •ge IERSEKSCHE THOOLSGHE COURANT Zoi Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco post fl,175. Voor het buitenland 90 cents, zouder geïll. Zondagsblad. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DONDERDAGMIDDAG bi VAN DEN is voor de abonné's der IERSEKSCHE en ÏOOLSCHE COURANT Til Prija voor niet abonDÓ'a f 0,30. 456 IURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- inte THOLEN ïelet op art. 203 der gemeentewet Irengen bg deze ter kennis van de ingezetenen, de Begrooting van de plaatselijke inkomsten en ;tven dezer Gemeente, voor het jaar 1916 op aan den raad is aangeboden, en, voor een rak van veertien dagen, voor een ieder ter lezing ledergelegd op de secretarie der Gemeente, alwaar betaling der kosten, afschriften van dezelve [fHoen worden verkregen. De Burgemeester "N|| A. HOLLESTELLE, L. B, I I De Secretaris I H. J. LABAN. ■Tholen, den 30 Angnstas 1916. 46 1 LANDSTORM-KEURING. JAARKLASSEN 1914 EN 1913. AT EB 'ensdij I. J. ds te[ sicb Ie BURGEMEESTER der gemeente Tholen brengt ilgemeene kennis, dat de dienstplichtigen bij den itorm der jaarklassen 1914 en 1913 gelegenheid >en zich aan een hearing te onderwerpen bij den 'ngsraad, die zitting houdt te Tholen in de urachool op Maandag 13 September 1916, voor- lags 9.30 uur. welbegrepen eigenbelang van de landstorm- tigen maakt het zeer wenschelijk, dat zij zich deze keuring aanmelden, o.a. omdat z(j, ingeval ingeschikt mochten blgken nadat zg in werke- dienst zgn gekomen en alsdan weder huis- ti worden gezonden, hiervan moeilijkheden kunnen irvinden ten aanzien van han maatschappelijke lodie-belangen. Onderwerpen zij zich aan een toek bij den keuringsraad en blijkt daarbg lende van ongeschiktheid,' dan worden zij van dienstplicht bij den landstorm terstond ontslagen laan zg niet meer bloot aan de kans om als tormplichtige in werkelijken dienst te worden ipen. eoscht een landstormplichtige bij een anderen ngsraad het onderzoek te ondergaan, dan kan oorzitter van eerstbedoelden kearingsraad hem op zijn verzoek toestemming verleenen. landstormplichtigen van de jaarklasse 1914 hoogstwaarschijnlijk worden opgeroepen om op 'itreeks 1 October a.s. en die van de jaarklasse om op of omstreeks 10 November a.s. in Blijken dienst te komen. onzen medewerker te lerseke. UITGAVE TeLEF. jNTEEf,. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleohta 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Effect olen, 1 September 1916. Be Burgemeester, J. W. WAGTHO. 'ponbare Raadsvergadering gehouden te Vossemeer op Maandag 30 Augustus 1915. 'orzitter de heer F. J. Ampt, oudste wet- cr. Tllftuvezig alle leden. opening der Vergadering worden de notulen het verhandelde in de vorige vergadering eQ en onveranderd vastgesteld. 'erop wordt mededeeling gedaan van een ingekomen besluit van Gedeputeerde Staten, hou dende verleening van vrijstelling voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren tot het vast stellen van voorschriften als bedoeld bij art. 3, le lid, litt. h der Woningwet, voor zooveel be treft bestaande woningeD. Deze mededeeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Ter tafel komen de ingezonden geloofsbrieven van de heeren M. C. Polderman en L. M. Fri- derichs, welke geloofsbrieven in handen worden gesteld van de heeren M. A. Vermet en W. H. van Gorsel. De heer Vermet hieromtrent rapport uitbrengende, adviseert tot toelating. Met algemeene stemmen wordt dienoverkom- stig besloten. De heeren Eriderichs en Poldermau binnengekomen zijnde worden met hun toelating als Raadsleden gelukwenscht. Alsnu geschiedt voorlezing van het Rapport der Commissie tot onderzoek van de Gemeente rekening dienst 1914, en van de rekeningen van het Weezen- en Algemeen Armbestuur, benevens van het Fonds Huyssen van Kattendyke. Niemand hieromtrent het woord verlangende, wordt overeenkomstig het rapport de gemeente rekening voorloopig vastgesteld in ontvang op f30078,195 en in uitgaaf op f 28363,56, der halve met een batig slot van 1714,635, en worden de overige rekeningen goedgekeurd op die bedragen als waarop zij door de verschil lende besturen zijn vastgesteld. Thans is aan de orde aanbieding der gemeente- begrooting voor het dienstjaar 1916, welke be- grootiLg door Burgemeester en Wethouders den Raad wordt aangeboden op in ontvang en uit gaaf gelijke bedragen van f 17687,55. Mede zijn ingekomen de begrootingen van het Weezen- en Algemeen Armbestuur, in uit gaaf respectievelijk sluitende op gelijke bedragen van f 12631,43 en f911,84. Wordt besloten deze begrootingen ter onder zoek te stellen in handen van de Heeren M. Polderman, M. A. Vermet en J. Aarnoudse. De voorzitter doet na mededeeling dat nog is ingekomen een odres van de bewoners van het Boschhoofd houdende verzoek om over te gaan tot het slaan van een Nortonpomp aldaar, omdat bij droge zomers zij genoodzaakt kunnen worden om water in het dorp te komen halen wat, in verband met den afstand, zeer be zwarend is. De heer Aamondse zegt dat reeds vroeger is besloten geworden tot het slaau van een norton pomp ter plaatse doch dat dit besluit niet is uitgevoerd geworden, omdat aansluiting bij de Waterleiding in het vooruitzicht was. De heer Vermet zegt dat toen besloten is tot het slaan van een nortonpomp, doch dat dit besluit niet moest worden uitgevoerd, daar de waterleiding in het vooruitzicht was is nimmer besloten geworden. Hij acht een nortonpomp aan het Boschhoofd noodig en geeft iu over- weging, om, waar de pomp aan de Kalisbuurt weinig of niet wordt gebruikt, de mogelijkheid na te gaan de pomp aan de Kalisbuurt over te brengen naar het Boschhoofd. De heer Friderichs acht ook een pomp noodig, doch waar naar zijn meening de kosten van een nieuwe pomp niet zoo groot zijn, zou hij de pomp aan de Kalisbuurt willen laten staaü, en een nieuwe doen slaan aan het Boschhoofd. Na eenige discussie wordt besloten Burge meester en Wethouders te machtigen naar be vind zaken te handelen. Niets meer te behandelen zijnde en niemand bij de omvraag het woord verlangende wordt in besloten vergadering overgegaan ter behandeling van een reclame in den Hoofdelijken Omslag. aan het Westelijk front staat nog steeds in het teeken van stilstand. Plaatselijke artillerie- en mijneDgevechten is al wat de commaniqué's berichten dag aan dag in korte, sobere tele grammen. Hier en daar trachten de vijanden elkaar een vlieg af te vangen en doen de Duit- schers of de Franschen eens een aanval op el kanders loopgraven, doch van weerszijden worden die pogingen afgeslagen en verijdeld. In Rusland hebben de Duitschers nog steeds hun aanvallende en oprukkende houding gehand haafd. Stap voor stap dringen ze dieper het Russische rijk in. Dat de Russische adelaar zich nogal laat plukken, hoewel men niet meer hoort van 30 tot 100 duizend gevangenen io eens, blijkt wel uit een der laatste Berlijnsche communiqué's dat mededeelt dat in Augustus 2000 officieren en 269.839 Russische soldaten zijn gevangen gemaakt, terwijl meer dan 2200 kanonnen en 560 machinegeweren werden buit gemaakt. Alleen te Nowo Georgewiesk werd weer eens een fliuke slag geslagen en werden daar 90.000 man gevangen genomen, waaronder 15 generaals en 1000 mindere officieren, terwijl daar 1200 kanonnen en 150 machinegeweren werden ver overd. Te Kowno werden 20.000 man gevangen gemaakt en 800 kanonnen vielen daar in de handen der Duitsche strijdmacht. Het aantal gevangenen door de Duitsche troepen sinds den 2en Mei, het begio van den zomerveldtocht in Galibr", gemaakt, is reeds boven het millioen gestegen. In de Kaukasas blijven de Russen nog steeds de overhand behouden over het Turkscbe leger, terwijl op de Dardanellen de Turken ook in minder gunstige conditie schijnen te komen. De Engelschen zijn nu ook op een ander punt sn hebben hun front aanmerkelijk uit gebreid, echter ten koste van enorme verliezen. Van Engelsche zijde wordt reeds gesproken dat de val van Constantinopel aanstaande zou zijn. De Turken sturen echter andere berichten de wereld in en zeggen dat ze den geallieerden gevoelige slagen toebrengen. In twee dagen vielen 20.000 vijanden.) De Engelschen werden op verschillende plaatsen teruggeslagen en wij namen verscheidene loopgraven, terwijl onze vliegmachines met goed gevolg bommen gooiden op de vijandelijke stellingen. De Italianen maken ondanks den hevigen tegenstand der Oostenrijkers toch vorderingen, hoewel hun tegenstanders herhaaldelijk dit trach ten te ontkennen. Eenige passen die door de Oostenrijkers bezet waren en de Italiaansche stellingen beheerschten, werden genomen en be- houdeu. Verder is er weinig van beteekenis. Groot en belangrijk nieuws blijft uit en er is te verwachten dat voorloopig geen verandering intreedt. Op aviatisch gebied gaan de bewegingen een grooteren omvang aannemen. Bezoeken de Duit schers telkens Engelands Oostkust, ook probeeren ze Parijs nu eu dan te bezoeken en als visite kaartje een paar bommetjes af te geven. De laatste aanval werd echter door Fransche vliegers verijdeld. Pégoud, de onverschrokken Fransche luchtman, de bekende duikelaar, die een paar jaar geleden ook iu ons land demonstraties gaf, is ook ge sneuveld. Alweer een slachtoffer door den oorlog aan de wetenschap ontrukt. Hoeveleu zullen nog volgen Honderden bij honderden eminente maonen heeft het oorlogsmonster reeds ten ver- derve gesleept. Duizenden bij duizenden, welis waar minder dan dezen maar toch ook flinke jonge menschen zijn met hen gegaan. Dood, en aan de gemeenschap ontrukt. De nieuwe bescha ving die den oorlog bracht, heil 1 Door den Commissaris der Koningin in Zeeland is aan de Commissie van voorlichting inzake vergoedingen toegevoegd als secretaris de heer A. Klontje, Militie-Commissaris in Zeeland te Middelburg. De Stscrt. no. 204 bevat eene wijziging in de statuten van de afd. Tholen van het Groene Kruis. IERSEKE. Vrijdagavond der vorige week trad bier voor de militairen op de heer Farber en eebtgenoote. Er was een flinke opkomst. In Aug, zijn op het post- en telegraaf kantoor 277 telegrammen verzonden en 396 ontvangen, samen 673. Er zijn 618 telefonische gesprekken gevoerd, nam. 21 onderlinge, 313 uitgaande en 281 inkomende. Op de postspaar bank is ingelegd f 5095,23 en terugbetaald f 3565,89. Uitgereikt 3 boekjes. Vrijdag der vorige week geraakte op den Postweg niet ver van hel dorp een driewielige auto te lerseke thuisbehoorende in een sloot. Alleen de bestuurder zat er in. Hij kwam er met een nat pak af. De auto werd door eenige voorbijgangers op het droge gebracht, nadat dit met een paard te vergeefs beproefd was, doordat het touw brak. Zij was niet beschadigd. De voorgenomen opeulnchtspelen der militairen op Koninginnedag konden wegens het ongunstige weer en het daardoor ongeschikt worden van het feestterrein niet doorgaan. Des namiddags werd door de officieren aan de onderofficieren een matiné aangeboden, waar op ook burgers met hun dames genoodigd werden Op dit matiné trad het militaire mannenkoor onder leiding van luitenant Winkelmeijer op en zong op verdienstelijke wijze drie schooue vader- landsche liederen. De h. Janssen en Madame Carmannen voerden een 9 tal duetten en andere voordrachten uit die algemeene bijval vonden. De zaal (van het hotel Nolet) was geheel gevuld. De soldaten konden 's avonds kosteloos den schouwburg Stips bezoeken; op de tent van Mozart gaf de militaire muziek een volksconcert en in het hotel Nolct waj ci een besloten bal voor officiereD, onderofficieren en genoodigden. ST-MAARTENSDIJK. Ook hier zijn in den laatsten tijd nog al enkele varkens door vlek ziekte aangetast, ook van de ingeënte. POORTVLIET. Gedurende de maand Aug. 1915 werd in de Rijkspostspaarbank alhier inge legd ingelegd f916 en terugbetaald f839,17. Door het hulptelegraafkantoor werden behandeld 64 telegrammen t. w. verzonden en ontv. 42 terwijl 85 gesprekken door de telefoon werden gevoerd. OUD-VOSSEMEER. Aao een ingezetene dezer gemeente, die door de tijdsomstandigheden van zijn geringe verdiensten nog een groot deel moest missen, is gedurende drie maanden een weke- lijksche toeslag van f 2.50 toegezegd vanwege het Algemeen Steuncomité. Van Zondag- op Maandagnacht speelde zich een eigenaardig tooneeltje af op den weg tusschen deze gemeente en St-Annaland bij den den Sluispolder. Daar waren een drietal gezinnen gekampeerd met woonwagens, terwijl een vierde, dat van een scharenslijper, zich behielp met een zeer primitief tentje van linnen. Nu werd daar de vrouw van den scharenslijper moeder en voor onze gemeente-vroedvrouw zal het wel een unicum blijven, dat zij op zoo zonderlinge plaats en wijze haar hulp moest verleenen. Door het kerkbestuur der Ned. Herr. Ge meente is de jaarwedde van den koster, wegens meerdere werkzaamheden, verhoogd met f 25. en gebracht op f 100. De aanvoer van buitenlandsch spek is opeens stop gezetbericht is ontvangen, dat onmogelijk meer geleverd kan worden. Er was juist nog een aanzienlijke hoeveelheid besteld en het publiek wachtte er al op. Tegen overmacht valt niets te doeu. SCHERPENISSE. Werd er op audere jaren slechts een enkel scheepje straatmest aangevoerd dit jaar is dit wel anders het geval. Ruim eeu dertigtal zijn er aangevoerd, zoowel voor groote als kleine boeren; aan alle aanvragen kon niet eens worden voldaan. Het niet verkrijgbaar zijn van Kunstmeststoffen zal hiervan wel de oorzaak zijn. Werd vorige week gemeld dat een paar kinderen door fietsrijders omver werden gereden en waarvoor geneeskundige hulp moest worden ingeroepen, deze week werd wederom het zoontje van J. v. d. V. in de Langeweg aangereden waardoor een bloedende wonde aan het hoofd ontstond. De vlekziekte onder de varkens breidt zich in deze gemeente langzaam uit, men hoort telkens van nieuwe gevallen doch van weinig sterfte. Bij de eerste verschijnselen der ziekte bij ingeënte varkens, worden ze door den veearts

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1