1594 Zaterdag 2 October 1915. Twee en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. m DE OORLOG 0. iri Firma J. M. C. POT THOLEN. RECHTSZAKEN. ÏZI 115 Van onze berichtgevers. IER SEKSCHE THOOLSCHE COURANT 10'S Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco post f 1,J 7b. Voor het buitenland 90 cents, zouder geïll. Zondagsblad, gezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGAVE Telkf. Jnteec. 16. Advertentienvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ekei Beleediging van H.M. de Koningin. rechtbank te Middelburg veroordeelde (Vrijdag) den 29-jarigen veldarbeider M. F. uit Colijnsplaat wegens eenvoudige .ediging van II. M. de Koningin tot een week A mgenisstraf. Bekl. werd ten laste gelegd VEI bij in het openbaar gezegd heeft: „De ililai iogin kau verrekken" Dirt ERSEKE. Woensdagavond deze week trad ie Ger. Kerk voor de Jongelingsvereeniging Op ien Haëzer" Ds. B. A. Knoppers van Kapelle- ;elinge op, met een rede, getiteld Een teeken 1 Jj tijde. C 11 - Woensdag gaf Mozart zijn laatste zomer- l/l eert van dit jaar OORTVLIET. Dezer dagen slaagde voor examen Rijkaklerk 2e klasse bij de Ke- ratie en Domeinen, gehouden te Oraven- e, o.a. de heer F. C. van Dijke, geboren ier, thans liijksklerk bij de Reg. en Dom. ÖOtfS. 0|)d - Benoemd tot tijdelijk ouderwijzer aan de ML, school alhier, de heer C. van Houdt irpenisse. - Deze week arriveerde alhier het lang achte schip Ruhrkolen groot 257 ton, ten oeve van den Kolenbond „Ons Belang", ukkig dat het aangekomen is voor de koude en bun intree doen. M )UD-VOSSEMEER. Een vreemde wijze van oer over het veer alhier geschiedde bij het •zetten van runderen; de pont, goed bezet vaarzen, gaf zeker geen ruimte genoeg, t een der dieren wipte in de veerboot, die k de pont verbonden was, en de vreemde L lagier liet zich zoo rustig overhaleu. Aan de jj zijde werd kalm de veerboot verlaten. - Gedurende een tweetal dagen is alhier op patrijzen gejaagd, het getal geschoten nders kon grooter geweest zijn, daar er ta- ijk veel vederwild in het jachtveld voorkomt, werden in twee dagen met gemiddeld 3 eren 56 patrijzen geschoteD, in de daaraan afgaande week had men er 97. - Tot heden is de paliogvisscherij in de gjj] ïrleidiDgen en kreken zeer slecht geweest het kruisnet werd bijna niet gevangeu. r de belanghebbenden is het te hopen, dat den najaarstrek gunstige omstandigheden en. Voor de liefhebbers van paling en deze er in den regel genoeg te vinden, was het q zomer ook niet prettig voortdurend op vraag om visch afgewezen te worden. fAVENISSE. Door de afdeeliog yTholen Sint-Philipsland" van het Centr. Gen. voor moei derherstellings- en Vacantiekolonies zijn dit gedurende 20 weken gezamentlijk 3 kinderen ie o; ezonden geweest naar het Rivierhuis „de emcf" bij Arnhem. De resultaten waren zeer gend zoowel de algemeene gezondheids- recte land als het lichamelijk gewicht ging aan- 1EK1 lelijk vooruit. Gisteren kwam alhier weder een flinke eelheid regeeringsvisch, welke spoedig ver- it was. HOLEN. De botvisscherij verbetert er niet De totaalvangsteu per week bedragen nu s miuder dau 1000 K.G., de prijs is nog Is f 7.per tobbe (20 K.G.). Aanzienlijke eelheden mossels worden thaus eiken dag onden, ook Duilschland begint mossels te ;en. Oesters worden ook tamelijk goed ver- leo, maar de prijzen zijn van dien aard, men niet al te veel beleekenis aan de ver- len hoeveelheid kan hechten. De qualiteit oesters is goed. LEE E e - De heer M. Hage, landbouwer alhier, overkwam Woensdag een ernstig ongeluk. Ter wijl hij bij de dorschmachine werkzaam was en iels wilde verleggen, greep de machine zijn jas en werd hij rond de as gesliugerd. De machine werd direct stopgezet en FI., ernstig gewond aan [schouder en borstkast, opgenomen en naar binnen gebracht. Woensdagavond hield de Werkmansver- eeniging „Hulp ia Nood" alhier, haar jaarver gadering. Uit de verslagen van den secretaris en penningmeester bleek, dat de vereeuigiüg er financiëel zeer goed voorstaat. De ontvangsten waren f 651,30 de uitgaven f 580,30 zoodat de kas sloot met een batig slot van f 71.waardoor het kapitaal der vereeuiging thans f 884,06 bedraagt. Het ledental bedraagt nu 140 en is met 4 achteruitgegaan. Tot bestunrsleden werden herkozen de heeren M. van Es, C. van Eekelen en Jac. Scbot. Tot bode werd weder voor een jaar benoemd Jb. Goedegebuure. tiet aan lal donateurs bedraagt 30, De Heer M. L. Lindhout alhier verwierf bij het t8 Middelburg gehouden examen voor Waterbouwkundig Opzichter een diploma; een 0 ader?, brrder van kera -T^znzz":: bij een vorig examen. Beiden werden daartoe opgeleid door den heer Z. v. d. Velde alhier. De kermis beeft dit jaar een bizonder ordelijk verloop gehad. Niet veel geraas en ge- 1 v langs de straat en geen dronkemanstou melen. De politie behoefde in 't geheel uiet krachtdadig op te treden. Vooral Zaterdag was bet druk, ondanks deD druilenden regen. Er was bizonder veel bezoek uit het eiland en in de herbergen kwamen banden te kort om te helpen. Ook de kermis-exploitanten hebben niet te klagen gehad. Het bal op de bovenzaal van Hof van Holland was vooral Zaterdagavond druk bezocht. Zaterdag was reeds vroeg alles rustig. Het sluitingsuur was op 12 uur bepaald. Maandags mocht men een paar uur langer doordoen. Het bestuur der sleenkolenvereeniging „De Volharding" te Tholen ontving dezer dagen het teleurstellend bericht dat wegeu9 de om standigheden door den cjntractant geen kolen meer kuunen worden geleverd, dan tegen ver hooging van prijs. Het bestuur besloot deze verhooging te aauvaarden. Een tegenslag voor de leden der vereeniging die nu 15 cent meer moeten betalen per 90 K.G. Het plotselinge offensief der geallieerden heeft eensklaps aller aandacht bijna weer van het Russische front naar het Westen verplaatst. De betrekkelijke rust aan het Fransch-Belgische front bleek te zijn geweest een stilte voor den storm, die plots is opgestoken en nog niet is uitgewoed. Als een onweer kwam die storm op zetten. De donder van het geschut was de voorbereiding. Overal was de actie der artillerie door de Franschen en Engelscben verhoogd. Dreunende slagen waren tot ons stille eiland hoorbaar. Het rommelde Zaterdag in bet verre Zuiden alsof het donderde in de verte. 't Was het begin, dat geschutsvuar uit duizende monden. (Een Engelsch bericht ver telde dat Zaterdag, Zondag en Maandag niet minder dan één millioen grauaten verschoten zijn op de Duitsche stellingen.) Het kanon moest de aanvallen van de infanterie der geallieerden voorbereiden, wilden deze met succes plaats hebbeD. Een regen van granaten en obussen en viel in, tusscheu en achter de Duitsche stellingen, vernielend de wegen, de loopgraafwerken en opgeworpen beschuttingen der Duitschers. En toen moest het voorwaarts Als een lawine storten zich de Fransche en Eugelsche soldaten in de Duitsche loopgraven, terwijl het kanon alle geluid overstemde. En de Duitschers, hoewel zich dapper verdedigende tegenover de aansnel) cl- den vijand konden geen weerstand bieden en moes" ten wijken onder het lijden van verschrikkelijke verliezen terug naar de tweede verdedigings linie. Op verschillende punten had het onder nomen offensief succe9. Over het geheele front in Champagne zijn de Fransche troepen over een diepte van 4 a 5 K.M. de Duitsche linies binnengedrongen. Ten Noorden van Atrecht bezetten ze het dorp Souchez, waar reeds den geheelen winter en zomer om is gevochten. (Gevechten op het kerkhof van Souchez). Nabij Loos ten Zuiden van het kanaal La Bassee vielen tegelijkertijd de Engelschen de Duitsche verdedigingswerken aau namen daar de Duitsche loopgraven en bezetten het dorp Loos, het Duitsche mijuwerk daaromheen en den heuvel 70. Ook op andere punten werd aangeval len soms minder succes. Volgens een Engelsch bericht moeten de Duitschers 120.000 maD verloren bebbeu aan dooden, gewoodeu en ge vangenen (Zou dat niet wat overdreven zijn In ied^r geval bedraagt het aantal krijgsgevangenen mee? dan 25.000. Heele compagniëo werden gevaDgen genomen of gaven zich over. Meer dan 140 stukken geschut en vele mi trailleuses vielen den Franschen in haudeo, behalve het andere oorlogstuig. Do Dnitschers ondervinden groote moeilijk- hecleo met den aanvoer van cnunities daar het •'O h#n uf?)lindnaj de Pr»»*?}??» artillerie vernield is ea de wegen daardoor on bruikbaar zijn. De Duitsche berichten eprekeu de overwinning der Franschen niet tegeD, hoewel de Duitsche pe\'T zegt dat de Franschen weer spoedig zullen worden teruggeslagen. Eeu later bericht betreffende de aanvallen in Champagne meldt dat de Franschen thans door gedrongen zijn in de tweede loopgravenlinie en daar met sncces aanvallen. Op de andere punten van het front bleven de Franschen en Engel schen het gewonnen terrein behouden, doch maakten geen verderen voortgang. Niet onwaarschijnlijk is het dat de aanvallen der Engetache vloot op de Belgische kust zullen worden hervat. Uit de zeekust plaatsen ver wijderen de Duitschers de gewonden en zieken uit de hospitalen en vervoeren dezen naar het binnenland. Groote reserves vertrekken uit België naar het front. Ook in de grensplaatsen zijn de garuizoenen kleiner geworden. Van onze [grens wordt ge meld dat sommige wachtposten in geen drie dagen zijn afgelost. Vermoedelijk zullen dus de Duitschers alle krachten inspannen om den opdringenden stroom te stuiten. Gaat het succes der geallieerden voort dan is een doorbraak van de Duitsche linies te verwachten en moet het Duitsche front naar achteren worden verplaatst als men dit wil voorkomeo, terwijl het clan de groote vraag is of die stellingen, die zeker reeds zijn klaar gemaakt, het zullen kunnen honden, Meu vsriieze niet uit het oog dat de Fransch- Engelsche legers op het Westelijk front 2 3 maal zoo sterk zijn als het Duitsche. De Duitschers hebben hoogstens 7 h 800.000 man beschikbare troepen op het Westelijk front. Met spanning kunnen we dus de berichten van de eerstvolgende dagen tegemoet zien en de vraag rijst of dit offeösief der geallieerden niet het begin van het einde kan beteekenen. Vaak is gezegd, dat de beslissing in den oorlog wordt verwacht op het Oostelijk front of in de Dar- danellen, doch de mogelijkheid lijkt ons niet uitgesloten, dat de gebeurtenissen in het Westen een grooten invloed kunnen hebben op de be ëindiging van den oorlog. Ook op het Oostelijk terrein heeft de fortuin de laatste dagen den Duitschers en Oostenrijkers den rug toegekeerd. De Russen meldden ver schillende snccessen. „Het dorp Atkalien, in de streek van het station Neugut, hetwelk verscheidene malen van bezitter wisselde, bleef in den ochtend van den 23>ten September in onze haoden. Ingingen des vijands om het dorp Strigge in de tree: van Birsgalen te hernemen, hadden niet het minste succes. Onze troepen hebbeD met de bajonet de Duit schers uit Wileika geworpeu (aan den spoorweg LidaPotolskSt-Petersburg). In deze buurt veroverden wij op de Duitschers tot nog toe 8 kanonnen, waaronder 4 houwitsers. Bovendien vermeesterden wij 9 munitiewagens en 7 ma chinegeweren. De kanounen, in den loop van het gevecht genomen, werden tegen de Duit schers gebruikt, die wij op den vlucht joegeu. Bizonder heet was het gevecht bij Soebotniki, aan de Gawja, waar de vijand er in slaagde vasten voet te krijgen op den linkeroever van die rivier, en in de streek ten Zuidoosten van Moltsjat, waar de vijand met groote verliezen werd teruggedreven. Echter behaalde op sommige punten van het front de Duitschers weer eeuige voordeelen. Een Engelsche oorlogscorrespondent wijst op het beteekeuisvolle feit, dat de Russen na hun terugtocht van maanden achtereen, blijk hebben gegeven nog een stevige ruggegraat en de uoodige energie te bezitten. Hij deelt eenige feiten mee. Een Russisch ipfanterie-regiment was gedwoügeu bij zijn terugtocht zich door de vijanden heen te slaan. Maar het wist door te breken en het bracht eeu half bataljon gevangenen mee. Op een puut rukten do Duitschers voorwaarts iu de veronderstelling, dat er hun niet9 inden weg zou staan na een verkwistend artillerie-vuur, j.'iv&ï *lt Lö'ttOoSSt' :ïaddèb' de. voornj'i plaatsen gemist en de Russen waren juist geheel van munitio voorzien. De Russen hielden zich stil tot de oprukkende Duitsche massa's dicht tot ae uiterste versperringen gekomen waren. Artillerie-, machinegeweer- en geweervuur nier pen vervolgens de Duitschers terug. Er lagen achtduizend lijken op het slagveld voor de Russische stellingen. Het feit, dat de Russen na vier maanden terugtrekken, kalm eeu overstelpende vijandelijke macht tot op enkele honderden meters vau hun stellingen laten komeD, bewijst wel voldoende den ongebroken goeden geest der Russen. Maar, zegt bij aan 't eind, er is nog geen zichtbare verslapping in de pogiögeu der Duit schers, die voorwaarts blijven gaaD. De Duitschers en Oostenrijkers gaan nog voort met het maken van gevangenen. De Russen schijnen toch een raar goedje te zijn eu zich te laten vangen als vliegen. De laatste, dagen zijn er weer een paar duizend man ge vangen genomen. Aan het front in West-Tirol behouden de Italianen nog steeds de offensieve houding en behalen plaatselijke successen die echter weinig gewicht in den schaal leggen. Het Weensche legerbericht van 30 September deelt dan ook mede dat er van het Zuid- Oostelijk oorlogstooneei niets nieuws is te ver melden. Ook op de Dardanellen is het buitengewoon kalm. Behalve voorpost- en verkenningsgevechten gebeurt er de laatste dagen niets. Ook stilte voor den storm Bulgarije schijnt zijn houding van gewapende neutraliteit te willen behouden en voegt zich in geen [geval aan de zijde van de Tnrken en bondgenooten zooals eerst werd verwacht. Wellicht hebben de gebeurtenissen der laatste week eenigen invloed geoefend op deze beslissing terwijl er ook wordt verondersteld dat tusschen. Bulgarije en Servië een geheim contract bestaat Contracten beteekenen echter niets; het zijn immers maar vodjes papier Op zee gebeurde er niets bizonders. Ia de Adriatiache zee werd alleen een Italiaansche kruiser getorpedeerd dooreen Duitsche duikboot. Vaart op de Schelde. De commandant van de kustbatterij te Ter- neuzen heeft met intrekking van de vroegere uitgevaardigde verordening, bepaald, dat de vaart op de Schelde, voor zoover die tot de gemeentea Terneuzen, Hoek en Zaamslag behoort, verboden is van 9.15 uur des 's avonds tot een half uur voor zonsopgang of indien de zon later dan 6.30 uur opkomt tot 6 uur 's morgens. -i

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1