«MM, pijl i» It Itlaipo ra oesterteelt, luiten, nu 0. 1596 Zaterdag 16 October 1915. Twee en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. DE OORLOG. Firma J. M. C. POT. THOLEN. Pubiicatiën. A. VORSTERMAN VAN OYEN. f Van onze berichtgevers. IERSEKSGHE THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco post f 1,J75. Voor het buitenland 90 cents, zouder geïll. Zondagsblad. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te Tholen ot vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGAVE Telf/f. Jnterc. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; grooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. URING LANDSTORM JAARKLASSE 1912. De BURGEMEESTER van de Gemeente Tholen •ft bij deze kennis, dat tot het geneeskundig onder- ik van de in deze Gemeente voor den Landstorm ;eschrevenen voor de jaarklasse 1912, de keurings- id zitting zal houden op Vrijdag, den 5 November 15, des voormiddags 9.30 uur, in de Bewaarschool lier. Betrokkenen worden er op gewezen, dat hun wel- ;repen eigenbelang het zeer wenschelijk maakt, zij zich voor het onderzoek aanmelden, o.a. dat zy, ingeval zij ongeschikt mochten blijken dat zij iti werkelijken dienst zijn gekomen en dan weer huiswaarts worden gezonden, daarvan ieilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van n maatschappelijke of studiebelangen onderwerpen zich aan onderzoek by den Keuringsraad en blijkt arbij voldoende van ongeschiktheid, dan worden ▼au den dienstplicht bij den Landstorm terstond Islagen en staan zij niet meer bloot aan de kans als Landstormplichtige in werkelijken dienst te irden geroepen. Wenscht een Landstormplichtige bij een anderen inringsraad het onderzoek te ondergaan, dan kan voorzitter van den Keuringsraad, waarvoor hij is iroepen, hem daartoe toestemming te verleenen. Tevens wordt bekend gemaakt, dat nader zal irdeu bepaald, wanneer de Landstormpliciitigen in de jaarklasse 1912 in werkelijken dienst moeten men, doch dat het in het voornemen ligt, hen niet g in dit jaar op te roepen. Tholen, den 13 October 1915. De Burgemeester voornoemd, A. HOLLESTELLE, L. B. Op 79-jarigeu leeftijd overleed na een on- steldheid van eenige dagen de heer G. A. osterman van OyeD, door zijn werkkring voor meeste lezers onzer courant geen onbekeude. Oorspronkelijk werkzaam aan het onderwijs, Oüde de heer Vorsterman van Oyen reeds loedig dat hij een man was, van wien meer te rerwachten zou zijn dan het werk van een ge- ooo paedagoog. In 1859 werd hij leeraar aan het Gymnasium Winschoten en in 1860 hoofd der School te irdenburg welke betrekking hij tot 1901 ver- lde. Buiten het onderwijs was de heer Vorsterman Oyen werkzaam op velerlei gebied vooral dat van den landbouw. Verschillende studie eken over wiskunde en algebra verschenen u zijn hand, benevens een boekwerk over de ïchtsbronnen van Aardenburg. Io 1878 richtte hij op de eerste vereeniging aankoop van gewaarborgde kunstmeststoffen, iarvan hij het seretariaat op zich nam, terwijl in 1882 de vereeniging tot bevordering Ooft- en Tuinbouw in het IVe district op- fotte en in 1888 de Maatschappij tot onder- ge verzekering tegen hagelschade. Van beide hamen was hij de stuwkracht en voerde hij t secretaiiaat. Na zijn terugtrekking uit de onderwijzers- ereld werd hij in 1892 secretaris-penningmeester n de commissie van toezicht op de proefvelden Zeelaud en in 1893 algemeen secretaris van Z. L. M. In 1901 werd hij gekozen tot secref. van de ov. regelingscommissie voor de paardenfokkerij Zeeland en later ook tot secretaris van het Stam- ek voor het Zeeuwsch-Belgisch trekpaard, later randerd in het Stamboek vau het Nederl. ekpaard Belgisch type. Van 19061913 was hij lid van ons Provin- al bestuur en van 19091913 lid der Tweede »mer. Na 1913 trok hij zich uit de politieke wereld rag en nam geen mandaat voor het lidmaat- tap der Tweede Kamer meer aan. Verder was de heer Vorsterman van Oyen edewerker aan verschillende bladen en redacteur n het Weekblad voor Z. VI. West. deel. De heer Vorsterman van Oyen is op reis 'Itseling ongesteld geworden en hoewel zijn estand tamelijk bevredigend leek, reeds spoedig overleden. Midden uit het werk als het ware weggerukt. Velen zullen het heengaan van den heer Vorsterman van Oyen betreuren, daar hij een man was van grooten wilskracht, die veel heeft gedaan voor de ontwikkeling van landbouw en veeteelt in onze Proviacie. OORLOGSKRONIEK 1914. 16 October. Het eerste contingent Canadeezen komt in Engeland aan. De EDgelsche kruiser Hawke wordt door een Duitsche duikboot in den grond geboord. 17 October. Gevecht in de Noordzee. De Engelsche kruiser Undauuted, vergezeld door torpedojagers, vernietigt vier Duitsche torpedojagers. 18 October. Engelsche oorlogsschepen ver schijnen voor het eerst voor de Belgische kust, om de Duitsche stellingen te beschieten. 20 October. De Oostenrijkers ontwikkelen een krachtig offensief in de Karpathen, met het doel om den Russischen linkervleugel aan de San om te trekken. Zij bezetten Stryj en in de Boekowina Sereth. 21 October. In Polen en Galicië hebben de Russen groote nieuwe strijdkrachten doen aan rukken en hernemen zij het offeusief. Van Nowo Georgietosk, ten noordwesten van Warschau, uit, trekt een grooote troepenmacht in Westelijke en Zuidwestelijke richting, dus in de flauk van de Duitschers. Tegelijkertijd vallen zij de Duitschers en Oostenrijkers overal, ook in het front aan. Ten Noorden van de Pilica zijn de Duitschers in vollen aftochl. De Tsaar verbiedt iu zijn rijk den verkoop van alcohol. LANDBOUW-VEETEELT. St-Aünaland. Op de hofstede van den heer A. J. Geluk Pz. is het mond- en klauwzeer onder het rundvee uitgebroken, 3 zieke en 23 verdachte dieren zijn afgemaakt. ST.-ANNALAND. Onder presidium van den heer J. Polderman werd deze week eene alge- meene vergadering gehouden van de Vereeniging „De Ambachtsavondschool" alhier. De rekening over 1914 werd vastgesteld in ontvang op 1430,50 in uitgaaf op f 676.63. Nadeelig saldo alzoo f 246,13. De begrootiug voor 1916 werd vast gesteld in ontvang en in uitgaaf op een gelijke som van f 565. Tot Bestuursleden werden herbenoemd de heeren N. Bruijnzeel en M. J. Heijboer. Op de gedane oproeping voor tijdelijk onderwijzer of onderwijzeres aan de O. L. School alhier hebben zich 3 sollicitanten n.1. 2 onderwijzers en 1 onderwijzeres, IERSEKE. Van de visschers uit lerseke die te Gent gevangen werden gehouden zijn er twee ontslagen en thuisgekomen. Ze hebben 3 dageD te GeDt en 3 dageD te Brussel opgesloten ge zeten. De zoon van den eigenaar van het vaar tuig is naar Duitschland doorgezonden om te recht te staan, als verdacht van spionage en smokkelarij. Het Leger des Heils alhier hield verleden Zondag zijn laatste openluchtbijeenkomst te Wemeldinge, Ds. Kersten vervulde verleden week Vrijdag een spreekbeurt in het militair tehuis te Kruiningen De zaal was overvol. De heer J. Hollebrauds alhier is te Utrecht geslaagd voor het examen fruiteelt. In het 3e kwartaal zijn bij het gemeente bestuur 7 zeehonden als gedood aangegeven, ter verkrijging der premie. Maandag, Dinsdag en Woensdag werd in de R. K. Kerk alhier voor de militairen een een plechtig tridenm (driedaagsche boetetijd) gehouden. De majoor-aalmoezeDier Huijs en een pater-capucijn hadden de leiding. Als op vele andere plaatsen in Zeeland en elders werd hier Donderdagmorgen half zes een Zeppelin waargenomen, althans het is zoo goed als zeker dat het een Zeppelin eu niet een areoplan was men leidde dit af uit het gesnor van den motor. Ondanks den vrij dikken mist kon men duidelijk het licht van het vliegtuig zieu. Er werd op geschoten, doch te vergeefs. ST-MAARTENSDIJK, 13 Oct. Heden had alhier een verkiezing plaats van 4 gemachtigden in het Kiescollege bij de Ned. Herv. kerk ten gevolge van het periodiek aftreden van de hh.: Chr. Hoek Mz., N. Noom Johz., Joh. Stoutjes- dijk en G. C. de Wilde. Ingeleverd waren 143 stembriefjes, waarbij 2 van onwaarde. Hiervan verkregen de heeren N. Noom Johz. (aftr,) 108 st.' G. C. de Wilde (aftr.) 103 st. Chr. Hoek Mz. (aftr.) 79 st. Chr. Kauffman 46 st. Joh. Stoutjesdijk (aftr.) 36 st. N. J. Bierens 11 st. W. M. Kloet 10 st. terwijl de overige stemmen over verschillende personen verdeeld waren. Herkozen zijn derhalve de heerenN. Noom Johz., G. C. de Wilde en Chr. Hoek Mz. In de vacature Joh. Stout jesdijk moet een 2e vrije stemming plaats heb ben. De heer Joh. Stoutjesdijk, die 48 jaren lid van dit college is geweest, had vooraf mee gedeeld, dat hij voor een herbenoeming niet me»Tr in aanmerking wenschte te komen. Bij f^t /verkiezing waren 60 stemmen van onwaarde, hoofdzakelijk tengevolge van onvolledige invul ling van de nameu dit betrof voornamelijk de aftredende ledenChr. Hoek Mz. en G. C. de Wilde. Bij het vervoeren van een geladen W3gen naar de haven alhier had de landboawer W. v. d. Vaate ouder deze gemeente, Donderdagvoor middag het ongeluk een been te breken door dat bij het uitglijden het voorwiel van den wa gen hem over het bsen ging. Per as werd hij Daar zijn woning vervoerd. OUD-VOSSEMEER. Ook onder deze gemeente zijn nog een aantal personen welke nog steeds ia het bezit ziju van ajuin toen Zaterdag jl. opeens het bericht verspreid werd, dat dit artikel enorm in prijs was gedaald, volgens sommigen tot f 4.volgens anderen zelfs tot f 2.per H.L., sloeg de schrik velen om het hartge lukkig voor de uienbezitters bleek Maandag op de markt te Rotterdam, dat de oude prijs bleef gehandhaafd. Onder alle omstandigheden blijft de ajnin, wat prijzen aangaat, een goedje waaraan veel risico verbonden is. Als bijzouderheid nit de dierenwereld werd OD8 medegedeeld, dat een kieken, dit jaar uitge broed, op haar beurt de vorige week reeds tot moeder-hen werd gepromoveerd. POORTVLIET. Gedurende de maand Septem ber 1915 werd in de Rijkspostoaarbank inge legd f 122.75 en terugbetaald f170. Door het hulptelegraafkanloor werden be handeld 44 telegrammeu verz. 17 en ontvaügeu 24, terwijl 94 gesprekken door de telefoon werden gevoerd. SCHERPENISSE. Niettegenstaande de uit voer voor uien onder beperkende bepalingen mag plaats hebben, wordt toch voor dit artikel nog 8 a 8.50 per 60 K.G. besteed. Wanneer men berekent van een gemet 200 H.L. te oogsten dan zou dit een prijs opleveren van f 1600 £t f 1700. Deze week zullen de eerste 2 regeeriugs- varkens voor deze gemeente aangevoerd worden. Daar er door den slager veel' uitgevent is, zal hij ieder aan zijn aanvrage niet kunnen voldoen. Met de levering van de bieten gaat hel dit jaar bijzonder slecht. Waren op andere jaren reeds verscheidene schepen vertrokken en lagen er reeds groote hoopen in voorraad, nu zijn slechts 2 schepen vertrokken, terwijl slechts een paar kleine hoopjes te vinden zijn. STAVEN1SSE. In de laatstleden Maandag alhier gehouden raadsvergadering werd mede gedeeld, dat Stavenisse in aanmerking komt voor een post- en telegraafkantoor, maar er werd besloten, met het oog op de tijdsomstandigheden, voorloopig niet tot den bouw van een dergelijk kantoor over te gaan. De geloofsbrieven van bet nieuw gekozen raadslid, dhr. Jac. Gaakeer, werden onderzocht en goedgekeurd. Vastgesteld werden de begrootingen voor de gemeente en van het Burgerlijk Armbestuur, resp. op f20077.90 en f 1396.025, Het lid H. J. Dorst stelde voor om de salarissen van alle gemeente ambtenaren met een z.g. duurtetoeslag te ver- hoogen en wel 10 voor salarissen beneden f100 en 5 °/Q voor daarboven, maar, als niet ondersteund wordende, kan het voorstel niet in behandeling komen. De ontruimiDgstermijn van de onbewoonbaar verklaarde woning van C. PI. zal weder met 6 m. verlengd worden. De heer Chr. J. Droogendijk (van hier), thans tijdelijk adspirant-Rijkslaudbouwleeraar, is benoemd als Rijkslandbouwleeraar. THOLEN. Door de politie is M. den E., te Oud-Vos9emeer, overgebracht naar Zierikzee en ter beschikking gesteld van den Officier van Justitie bij de Arr. Rechtbank aldaar, als zijnde verdacht van diefstal van een rijwiel en aard appelen. De verdachte beweerde genoemde voorwerpen te hebben.gevonden De heer A. Augusteijn, commies 2e klasse bij de Rijksbelastingen, is met ingang van 16 dezer overgeplaatst van Horst naar Tholen. De brand is overgeslagen dusovergeslagen op het oudste gedeelte van het oude Europa. Voor de zooveelste maal staat de Balkan in vuur en vlam. De vechtersbazen daar kunnen hun hart dus ophalen, als tenmiuste de vechtlust niet is gedoofd. Bulgarije heeft de wapenrok van Oostenrijk- Hongarije en Duitschland aangetogen en raapte den handschoen op, die Rusland toewierp. De veroveringspolitiek zit der Bulgaren Tzar in het bloed. Macedonië eerst van den Turk ontnomen en door de Balkanstaten op zonderlinge wijze verdeeld, moet onder Bulgaarsche heerschappij komen, predikten de Duitsche, Turksche en Oosten rij ksche propagandisten aan het oor van Ferdinaud, die gaarue hiernaar luisterde. Macedonië is de twistappel die de cenlralen voorwenden, doch het hoofddoel is dat Diet. Het eenige doel van Duitschland is Servië te verpletteren en zich daardoor den weg te banen naar Turkije, naar de Middellaudsche Zee. Eenmaal dien weg geopend, acht het zich in staat om den aartsvijand Engeland op zijn zwakste punt aan te vallen. Egypte en het Suezkanaal worden door de centralen bedreigd, zoo de gezamenlijke aanval op Servië mag ge lukken. Wonder is het dus niet, dat de qaa- druple entente voorloopig de Dardanellen-actie wenscht op te geven en troepen aanvoert naar hel gevaarlijke punt, door Griekenland naar het bedreigde Servië. Engeland pas op dat ge niet als altijd te laat komt 1 Als werkelijk de centrale mogend heden slagen, dan ziet het er voor de geallieer den niet al te rooskleurig uit. Duitschland heeft getoond een machtig en sterk aaneengesloten volk, een wereldmacht te zijn. Het organisatie talent der Duitsche veld'neeren deed heel de wereld verstomd staan. Tegen een vier-vijt-vou- dige overmacht wist Duitschland zich staande te houden en zich te handhaven en verwon dering behoeft het niet te wekken, als de nieuwe veldtocht met volharding wordt door gezet. Servië deed een beroep op Griekenland om gewapenden bijstand wat echter door den Griekscben koning geweigerd werd. De verbonden legers hebben Belgrado bezet na een hevige beschieting en trekken reeds Servië in, ondanks den tegenstand van het dappere Seavische leger. Van zijn zijde valt Bulgarije Servië aan, doch de eerste aanvallen werden bloedig teruggesla gen. Mag men de berichten uit Italiaansche, Fraüsche en Engelsche bron gelooven dan is het Bulgaarsche leger niet erg Duitschgezind. Daizende soldaten hebben hun biezen gepakt en zijn gedeserteerd naar Roemenië en eenige generaals zijn afgezet omdat ze niet tegen Rusland wilden ten strijde trekken. De soldaten aan het Servische front worden daarheen gestuurd zonder wapens, deze ontvangen ze eerst aan het front.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1