f iitllat, piii aai Jt itlaip Tan otsttrH, laillni, ai N is o. 1599 Zaterdag 6 November 1915. Twee en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. P u b I i c a t i n. Firma J. M. C. POT THOLEN. BINNENLAND. Van onze berichtgevers. IER SEKSCHE THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad fl.10, franco post f1,171. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad. Ingezonden stukken, enz. worden niterlljk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te T holen of vóór DONDERDAGMIDDAG bi) onzen niedeworker te lerseke. LANDSTORM. ikomstin werkelijker! dienst der Jaarklasse 1913. De BURGEMEESTER van Tholen brengt ter open de kennis, dat de in de registers voor den land- J--a ingeschreven personen der jaarklasse 1913 oet uitzondering van hen, die zijn toegewezen het Depot Genietroepen bij dezen worden roepen om op Dinsdag den 9 November a.s., lamiddags te 12.15 aanwezig te zijn te Middel- in het Gymnastieklokaal aan de Nienwe Haven, i einde bij het leger in werkelijken dienst te irden gesteld. Zij, die bestemd zijn voor het Depot Genietroepen, Hen nader worden opgeroepen, om op Dinsdag December a.s. in wcrkelijken dienst te komen. Ook de vrijwilligers van den landstorm der aange- ide jaarklasse, niet bestemd voor genoemd Depot, en n ee: Arende tot landstormafdeelingen, voor zoover deze llend jjwilligers zonder de aangegane verbintenis land- 3eur- irmplichtig zooden zgn, zijn in deze oproeping be- itoffeo epen de door hen aangegane vrijwillige verbintenis jitaal' 1 v5ór den va-cgesteldeu datum van opkomst zijn rbroken. Zie voorts de aangeplakte publicatie. Tholen, 2 November 1915. De Burgemeester voornoemd, A. HOLLESfELLE, L. B. ewon k!ee( inden inde» incïe> mscb BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Tholen, engen ter kennis van de ingezetenen, dat door den isd dier gemeente, in zijne, op den 29 October ligtfP '15, gehouden vergadering, voor het jaar 1916 zgn rs! I ooemd tot leden der Veercommissie de heeren W. Moelker. J. M. Wagemaker. Jhr. J. van Vredenburch. Zullende deze Commissie worden voorgezeten door aatei jmei ichei Tholen, den 1 November 1915. eeme steen eiken Opneming van voetpaden en kunstwerken. ►otter BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Tholen ies?eo «Dgen ter openbare kennis dat, dat te beginnen op lei den a.s., vanwege de Gemeente eene algemeene neming zal worden gehouden van de voetpaden de daarin gelegen kunstwerken in die Gemeente. Tholen, den 5 November 1915 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester J. W. WAGTHO. De Secretaris, H. J. LABAN. MAXIMUMPRIJZEN VAN WAREN. oorl zjj steé 1955 De Burgemeester n Tholen maakt bekend, dat Minister van Landbouw, Nijverheid eu Handel eft vastgesteld de volgende JST n eenige der moest voorkomende artikelen met daarvoor aangenomen maximumprijzen. No. IX, 1 November 1915. ozQ prijzen hebben uitsluitend betrekking op de wone qualiteiten. De luxe-sorteeringen, waarvoor gewone tijden reeds veel hoogere prijzen worden laald, blijven buiten aanmerking) (Deze lijst vervangt de vorige.) GROOTHANDELPRIJZEN. geeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) per 100 K.G. f 13,50 nvebloem ('gebuild inlandsch)„ 100 „18,25 %emeel (ongebuild) 100 „15,25 (bij verpakking in wit fust vau 50 K.G.) per K.G. 1,45 W (bij verpakking in wit fust van 25 K.G.) per K.G. 1,46 Her (bij verpakking in Delftsck of Leidsch fust vau 20 K.G.) per K.G. 1,50 lor (bij verpakking in Delftsck of Leidsch fust van 10 K.G.) per K.G. 1,51 lvette Goudscke Meikaas met Rijks kerk per 50 K.G. „50,— [lvette Goudsche Meikaas per 50 K.G. „48, immer Meikaas (40 -\~) per 50 K.G. „47, lvette jonge Goudsche en Edammer kaa3 met Rijksmerk per 50 K.G. „42, 'lvette jonge Goudsche kaas per 50 K.G. „40, age Edammer kaas per 50 K.G. „39, öge Goudsche kaas per 50 K.G. „38, lammer en Goudsche kaas per 50 K.G. „33. 'ammer eu Goudsche kaas per 50 K.G. „28, t ^ere Edammer eu Goudsche kaas per 50 K.G. „18,— idsche en Delftsche komijnekaas per 50 K.G. „42,— iau a Ive i ugi UITGAVE: Telef. Intbro. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 cents; grooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Friesche nagelkaas per 50 K.G. „21, Rijst fGrofmiddel Bassein en of Ran- goon) le handscondities per 50 K.G. 9,75 Rijst (Voorloop Bassein en of Ran- goon le handscondities per 50 K.G. „10.50 Rijst (Grof voorloop Bassien en of Ran- goon le handscondities per 50 K.G. „11, Havermout per 100 K.G. „24, Suiker (witte geraffineerde) per 100 K.G. „51, Peekoffie per 100 K.G. „31, Chichorei per 100 K.G. „26, KLEINHANDELPRIJZEN. Regeeringsbrood (bij verkoop op broodkaart) per K.G. f 0,12 0.226 0,235 u 0,19 „0,16 0,25 .0,21 .1.65 0,625 „0,60 0,60 0,575 n 0,55 n 0.55 „0,50 n 0,425 0,375 0,275 0,55 ff 0,30 Tarwewaterbraod (gebuild,) Tarwewaterbrood (gebuild) (gebak ken onder Rabbinaal toezicht.) Tarwebrood(ongebuild; bruinbrood) Regeeringstarworaeel (bij verkoop op meelkaart) Tarwebloem (gebuild inlandsch) Tarwemeel (ongebuild) Boter Volvette Goudsche Meikaas met Rijksmerk Volvette Goudsche Meikaas Edammer Meikaas Volvette jonge Goudsche en Edam mer kaas mot Rijksmerk Volvette jonge Goudsche kaao Jonge Edammer kaas Jonge Goudsche kaas Edammer en Goudsche kaas Edammer en Goudsche kaas Magere Edammer en Goudsche kaas Leidsche en Delftsche komijnekaas Friesche nagelkaas Rijst (Grofmiddel Bassein en/of Rangoon) Rijst (Voorloop Bassein en/of Ran goon) Rijst (Grof voorloop Bassein en/of Rangoon Havermout Suiker (witte geraffineerde) Koffie [Santos, gebrande] Peekoffie [in pakjes] Cichorei [in pakjes] Zout Petroleum De hierboven vermelde prijzen gelden voor de maand November behoudons vroegere vervanging. Klachten over niet-inachlneraing van bovenver melde maxima, alsmede wenschen om voor bepaalde op de lijst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen, of wol om met het oog op plaatselijke om standigheden voor eene bepaalde gemeente wijziging in de maxima te brengen, behooren gericht le worden tot den Burgemeester. Tholen, 4 November 1915. De Burgemeester, J. W. WAGTHO. K.G. 0,2 0.1, 0.1, 0,24 r 0,26 0,30 0,55 1,16 0,04 0,335 r 0,09 0,11 Wijziging in het kiesrecht. Er is een wetsontwerp ingediend tot het aan brengen van verschillende ingrijpende wijzigingen in het kiesrecht. O. a. woidt voorgesteld art. 80 van de Grond wet (ten deele) als volgt te lezen „Het recht om de leden der Tweede Kamer te kiezen, wordt toegekend aan de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders of door de wet als Nederlandsche onderdanen erkend, die den door de wet te stellen leeftijd, welke niet be neden drie en twintig jaar mag zijn, hebben bereikt en aan de vrouwelijke ingezetenen, die aan gelijke voorwaarden voldoeu, voor zoover de wet haar daartoe uit hoofde van niet aan het bezit van maatschappelijken welstand ontleende redenen bevoegd verklaart. De verplichting om van het kiesrecht gebruik te maken kan door de wet worden opgelegd". Art.81 „De Tweede Kamer bestaat uit honderd leden, gekozen op den grondslag van evenredige vertegenwoordiging." Art. 90 „Om lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, moet men voldoen aan dezelfde vereischten als voor het lidmaatschap der Tweede Kamer zijn gesteld," Art. 127. eerste lid #De leden der Provin ciale Staten worden voor vier jaren rechtstreeks gekozen door de mannelijke ingezetenen der provincie, tevens Nederlanders of door -de wet als Nederlandsche onderdaan erkend, die den door de wet te stellen leeftijd, welke niet be neden drie en bereikt en door de vrouwelijke ingezetenen de^ provincie, die aan gelijke voorwaarden voldoen, voorwover de wet haar daartoe uit hoofde van niet aan het bezit van maatschappelijken wel stand ontleende redenen bevoegd verklaart. De verkiezing geschiedt op den grondslag van even redige vertegenwoordiging." Art. 143, eerste lid„Aan het hoofd der gemeente staat een raad, welks leden rechtstreeks voor een bepaald aantal jaren worden gekozen door de mannelijke ingezetenen der gemeente, teve.is Nederlauders, of door de wet als Neder landsche onderdanen erkend, die den door de wet te stellen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaar mag zijn, hebben bereikt, en door de vrouwelijke ingezetenen der gemeente, teveus Nederlanders, voor zoover de wet haar daartoe uit hoofde van niet aan bet bezit van maatschappelijken welstand ontleende redenen, bevoegd verklaart. De verkiezing geschiedt op den grondslag van evenredige vertegenwoordiging" In 't kort strekken de voorstellen dus tot invoering van algemeen kiesrecht voor mannen, en vjij scheppen de verplichting tot invoering van /rouwenkiesrecht, ten aanzien waarvan zij de gelegenheid openstellen tot algemeen kiesrecht. De 'iCweede Kamer, de Provinciale Staten, en de gemeenteraad, zullen volgens de voorstellen gekozen op den grondslag van evenredige v ffuutui'gïng. Bij aannueming van de voorstellen zal dus onmiddellijk worden ingevoerd algemeen mannen- kiesrecht met evenredige vertegenwoordiging ten aanzien van de rechtstreeks verkozen openbare lichamen. De regeling van het vrouwenkiesrecht zal bij nadere wet moeten plaats hebben, en invoering, bij nadere wet, van evenredige ver tegenwoordiging teD aanzien van de Eerste Kamer zal mogelijk zijn. De uitbuitingen van het kiesrecht worden volgens de ontwerpen zeer ingeperkt. De beperkte verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer vervalt. De Provinciale Staten zullen gelijktijdig in hun geheel aftreden, en voor vier jaren worden gekozen. Bij Kod. Besluit is benoemd tot Ontvanger der Registratie en Domeiuen te Veghel de heer G. H. Kaaskooper, thans als zoodanig werkzaam te Tholen. Bij Kon. Besluit is benoemd tot griffier van de Arr. Rechtbank te Middelburg de heer Mr. Pleijte, thans als zoodanig te Zierikzee. ST-ANNALAND. In deze gemeente is eeu tweede geval van mond- en klauwzeer onder het rundvee geconstateerd, nn op de hofstede van den laudbouw^r Jb. Elenbaas Hz. Vijftien stuks ruudvee en 6 varkens zijn daartengevolge ont eigend en daarna afgemaakt. Drie zieke runderen zijn begraven. IERSEKE. Donderdagavond vergaderde de gemeenteraad. Alleen de heer Hartoog was af wezig, de burgemeester voorzitter. Ingekomen was een bericht van den heer Rietveldde Hondt, dat hg zijn herbenoeming als lid der schoolverzuimcommissie aanneemt. Een op aanschrijving van Ged. St in de vorige vergadering vastgestelde verordening op het ver bod van rogge en roggebrood als veevoeder werd ingetrokken, wijl bedoeld verbod is inge trokken. Het bekende schrijven van Ged. St. betreffende de salarisregeling voor burgemeesters eu secre tarissen kwam aan de orde. De voorzitter deelde mee, dat Begrooting 1916 een post van f 1325 voor die salarisseu heeft opgenomen. Besloten werd met alg. st. Ged. Staten te adviseereu dat salaris goed te keoren. Verzoekschriften van de klerken ter secretarie, van den onderwijzer J. v. Dijke, van den vuil nisman sn van de gemeente-veldwachters om werden aangehouden tot traktementsverhooging twintig jaar mag zijn, hebben bij ut> behandeling der begrooting Deze en de gemeenterekening werden den raad aangeboden. De laatste hepft als eindcijfers ontv. 94475,325, uitgaven f 90248,97 (dus goed slot f 4226,355 de begrooting beloopt voor inkomsten en uitgaven f 54734. Als commissie om rekening en begrooting na te zien werden gekozen de heeren Wesdorp, van der Burght en Van Stee. Bij de laatste rondvraag vestigde de heer Van Oeveren de aandacht van B. en W. op de treurige gesteldheid van het begin van den grindweg bij de Langeville. Dit gaf aanleiding tot een uitvoerige gedachteowisseling. De voorz. meende dat pas na het bietenver- voer met vrucht grint kan aangebracht worden, 1 dM. dikte grove maccadam zou nog beter zijn. De heer Willemsen meende dat niet genoeg grove grind gebruikt wordt, de heer Cupery zei, dat in gewone omstandigheden alle aandacht aan den weg besteed wordt. Deze week had dit, buiten de schuld van den gemeente-opzichter te wenschen overgelaten. Dit gaf den heer Bom aanleiding tot den wensch, dat het gezag van den gemeenteopzichter hoog gehouden zou worden, en bij den ge- meentearbeid het ontzag zou heerscben, dat vroeger wel wat te wenschen overliet. Verder verwachtte spraker verlichting voor den grintweg, als de oude dijx -v?.ob begrint wordt en hij maakte van de gelegenheid tevens gebruik om af te keuren, dat de koopprijs der fornuizen, die van gemeentewege voor de militaire keokens aangeschaft zijn, in mindering is ge bracht op de vergoedingen voor de inkwartiering der militairen. Feitelijk behooren die fornuizen dus niet aan de gemeente toe, maar aan de inwoners, die soldaten ingekwartierd gehad hebben. De voorzitter zeide, dat het gemeentebestuur volgens de inkwartieringswet het recht had te doen, wat het betreffende de fornuizen gedaan heeft. Nog waren ingekomen de rekening en be grooting van 't Burg. Armbestuur. Om deze na te zien werden aangewezen de heeren Bom, Wesdorp en Willemsen. Daarna werd de vergadering gesloten. In Oct. zijn op het post- en telegraaf kantoor behandeld 1541 telegrammen, waarvan 407 verzonden en 1134 ontvangen. Telefonische gesprekken398 inkomende, 435 uitgaande, 27 onderlinge, 38 oproepberichten. In de postspaar bank is ingelegd f5494.46, terugbetaald f2573,81. Uitgereikt 4 boekjes. Verleden week Donderdagnacht is inge broken in de kantine van het militair tehuis. Er is echter weinig ontvreemd, wat sigaren en chocolade samen ter waarde van f 5 ongeveer. Het bataljon infanterie dat hier sedert 29 Sept. gekantouneerd was, is Woensdag weer vertrokken. Het herhalingsonderwijs voor jongens is Maandag begonnen met 18 leerlingen. OUD-VOSSEMEER. De weegbrug „Recht voor Allen" werd vorige week beschadigd door het oprijden van een wagen met steen geladen, het herstel kon niet zoo spoedig plaats hebben, dat het geen stagnatie in 't werk gaf. Op de weegbrug „De Hoop" moest nu alles afgewogen worden, wat in dezen bietentijd natuurlijk een bijzondere drukte gaf. Sedert de invoering van de Regeerings- broodkaarten is hier verbakken 38300 K.G. meel, dit is sedert Juli jl. In de maand October had het volgende telefoonverkeer plaats verzonden 104, opgenomen 145 telegrammen, uitgaande gesprekken 210, ingekomen 110, onderlinge gesprekken 8, opge nomen ter opr. 25, verz. 21. De heer K. A. Dorst alhier, thans werk zaam ten kantore van den Ontvanger der Regi stratie en Domeinen te Tholen is benoemd tot klerk op het kantoor van den Inspecteur der Registratie en Domeinen te Bergen op Zoom. SCHERPENISSE. In de Rijkspostspaarbank werden met 28 inlagen f 1228.75 ingelegd, terwijl aan 7 inleggers f 186.51 werd terugbetaald.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1