II I raHM, pijji ui dl itlnp ni itstiM, laidbiiv, t«. *ïo. 1602 Zaterdag 27 November 1915. Twee en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. locaal^ooz luaj 0?>iet Si/qticI S/to^eiz. sr. iï». aoi ÏS Firma J. NI. C. POT, THOLEN. Fect Vs is f! 51 Dl ibrng Méli lelki op 'hol IERSEKSCHE THOOLSGHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco post f 1,175- Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het T h o I e n of vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGAVE Telef. Interc. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 cents; grooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Hieronder drukken we af het rapport van het spoorwegcomité Tholen, zooals het dezer dagen werd ingediend aan de gemeenten en olders en verdere belanghebbenden bij den aanleg van een spoorweg op Tholen. Voor het afdrukken van het kaartje ontvingen we van de directie der Mij. tot Expl. der S.S. bereidwillig toestemming, waarvoor onzen dank. op dat de aangegeven lijnen in hoofdzaak juist zijn doch, dat er eventueel kleine wijzigingen in kunnen EED Ho (We merken hierbij ^gei lorden aangebracht.) vei eten 19 OverPLAKjCEE M D Ooiherlanci. Lixfcfccht Phll SiEurJcan 5 Attnal» |»Fer«rt K»itei\cujlt Wemelcl e rae.ru o-j» Zooyy\ jTtitGa fff n o z weg Sü 7tc?Zauw faaeffp Na de op 2 Junifjl. te[St-Maartensdijk ge- inden vergadering hebben wij oEze pogingen orgezet om een locaalspoorweg op Tholen tot md te brengen. In de eerste plaats hebben wij de allesbe- erschende kwestie der overbrugging van de endracht aangepakt, door aan Zijn Excellentie Minister van Waterstaat en aan Heeren edepnteerde Staten van Zeeland een plan over leggen de brieven te schrijven, die zijn af drukt in bijlage I en daarbij over te leggen nota, welke is afgedrukt in bijlage II.) Van eeren Gedeputeerde Staten mochten wij alreeds antwoord ontvangen, dat zich in hoofdlijnen st die plannen kunnen vereenigen. Inmiddels gaf de S.S. uitvoering aan hare ezegging om een voorloopig onderzoek in te ellen omtrent de mogelijkheid van aanleg van spoorweg, die alle Tboolsche gemeenten ra verbinden met het station Bergen op Zoom S.S. alsook naar de medewerking, die zij de verwezenlijking van zoodanig plan zou innen geven. Van de uitkomst van haren arbeid deed zij 8 mededeeling in het schrijven, het met de foehoorende kaart hierachter is afgedrukt, ij moeten al dadelijk getuigen, dat dit schrijven ize verwachtingen overtreft. Als nu wordt door last, krijgt Tholen een volledige aansluiting het geheele spoorwegnet, dat het vasteland West-Europa omspant, met al de voordeelen laraan verbonden. Maar als men deze gelegen- ïd zou laten voorbijgaan, dan is Tholen voor ogen tijd, misschien voor altoos, achterop bracht. Wij ontveinzen on9 geenszins, dat wij ook Kijk en Provincie krachtige medewerking Q behoeveD, vooral wel in dien vorm, dat gfj enals zulks elders is geschied en nog geschiedt, het tot stand brengen der lijn rentelooze «rschotten worden gegeven. Gaarne echter wij, du wij door S.S. zoo zeer worden ge tond, bereid te doen al wat in ons vermogen is, om die medewerking te verkrijgen. Maar alIeeD dan kannen wij die taak aanvaarden, want immers alleen dan is er goede kans op slagen, wanneer de onmiddellijk belanghebbenden beginnen met zelf te handelen en het niet bij schoone woorden laten. Om het maar kort en duidelijk te zeggen zonder aarzelen moet allereerst een f 435.000. als aandeelenkapitaal in een op te richten naamlooze vennootschap worden bijeengebracht. Eerst daarna kannen wij verder gaan. Dit cijfer van f 435.000.is de uitkomst van de navolgende berekening De raming door S.S. opgemaakt, bedraagt f2.350.000— Gelijk ook elders is toege9taau en ook voor de lijnen op Zuid-Beveland is verzocht, ware van dit bedrag als renteloos voorschot 1L aan te nog ten in de laste (rond vragen aan het Rijk Proviucie. Dan blijft das der belanghebbenden of f 783,333.— f 785.000). S.S.^ zal blijkens haar schrijven d.d. 29 October jl. B.N°. 1952/160 voorzien in de aanschaffing van rollend materieel en inventaris, geraamd op rond t 350.000.Over dit bedrag zal door de vennootschap geen rente en aflossing betaald behoeven te worden en het zal ook niet be hoeven mede te deelen bij dividend-uitkeeringen op de aandeelen der vennootschap. Het na aftrek van deze f 850.000.nog overblijvende gedeelte van het zooeven genoemde V3» dat dus zeggen, globaal berekend, f 435.000moet als volgestort aandeelen-kapi- taal in de op te richten naamlooze vennootschap worden bijeengebracht en dit bedrag nu moet worden genomen door U, tot wie wij dit schrijven richten. Wij rekenen er stellig op dat de grond eigenaren zullen beseffen, hoezeer hun belang door spoorwegaanleg wordt bevorderd, aangezien toch deze aanleg vast en zeker zal leiden tot belangrijke waardevermeerdering hunner bezit tingen. Wij verwachten dus dat ook zij een deel van de uit te geven aandeelen zulleu nemen. Ook rekenen wij op krachtige deelneming van de gemeenten en polders in West-Brabant, die mede door oas plan zullen worden gebaat. Maar hoe groot het op deze wijze bijeen te brengen bedrag zal zijn, is nog niet te schatten. Wat niet elders kan worden geplaatst, moet door de gemeenten en polders op Tholen worden genomen. Maar deze zullen nog andere verplichtingen op zich moeten nemen. Zij zullen als bijdrage in de kosten der overbrugging van de Eendracht voor zoover deze overbrugging zal dienen voor het verkeer anders dan per spoorweg, gedurende 50 jaar moeten bijdragen f7350l) per jaar. Daarnaast moet ook nog in het oog worden gehouden, dat de Staten van Zeeland aan hunne besluiten toch het verleenen van rentelooze voor schotten voor spoorwegen de voorwaarde plegen te verbinden, dat de betrokken streek een zeker bedrag per strekkende K.M. baan, in hoogstens 20 jaartermijDen, moet bijdragen. In het eerlang in behandeling komende voorstel, betreffende het verleenen van een renteloos voorschot voor den aanleg van lokaalspoorwegen op Zuid-Beve land, wordt voorgesteld als bijdrage van de streek te vorderen 83/iooo van de totale kosten. Stellig zal er in ons geval alle reden zijn, om te ver zoeken, dat deze bijdrage niet, of althans tot een veel lager bedrag dan in andere gevallen, worde gevorderd, aangezien immers de streek 1) Dit cjjfer moet wyziging ondergaan, want thans behoeft niet meer, als ten tijde toen de nota werd geschreven, nkl een rentestandaard van BI/^O/qvoot gemeenteleeningen te worden gerekend. Evenzoo zal gewijzigd moeten worden den rentevoet waartegen de opbrengst van hst veerreebt ten behoeve der ge meente Tholen gekapitaliseerd moet worden maar meer nauwkeurig berekeningen behoeven pas te geschieden wanneer eerst tol den bouw van den spoorweg is besloten en daarna uitvoerige plannen en begrootingen zyo gemaakt. zelve zooveel kapitaal beschikbaar stelt. Maar wanneer de Staten de gegrondheid van deze overweging niet beamen, zal wellicht, in aan merking genomen het zooeven vermelde voor stel in zake Zuid-Beveland, ongeveer 1 5270. per K.M., dat is in totaal 37X plm. f 5270, f 195.000. als bijdrage der streek worden ver langd, wat zou beleekenen gedurende 20 jaar nogmaals eene bijdrage van plm. f 9750.per jaar. In de in den aanhef vermelde vergadering werd door de aanwezigen besloteD, dat „zij zich voor hun persoon, bereid verklaarden, zooveel in hnn vermogen, het tot stand komen van een locaalspoorweg op het eiland Tholen te be vorderen, mits 1° „de spoorwegbrug over de Eendracht mede worde ingericht voor gewoon verkeer en daarop geen tol- of passagegeld worden geheven 2°. „het ten laste van het eiland Tholen „komende gedeelte der kosten van den spoorweg „en van de brug in totaal niet meer bedrage „dan f 1.— per hectare, benevens 20 cent per „hoofd der inwoners gedarende de eerste 20 „jaren en daarna t 0.75 per hectare en f 0,10 „per inwoner gedurende 30 jaren". Wanneer naar dien maatstaf de gemeenten en polders bijdraf is in het geheel beschikbaar fl.—- over plm. 10.600 H.A. plm. f 10.600.— f 0.20 ovef^Itt. 15.500 inwoners ss-.p}m, f .3.100, totaal plm. f 13.7 00^ - Indien de Staten van Zeeland een zoo hoogo bijdrage zullen vorderen, als hiervor u werd iangegevevï, uau is dit bedrag du9 niet voldoende. Waut gedurende de eerste 20 jaren zou voor de betaling der zooeven genoemde sommen van plm. f 7350.— -f plm. f9750.— plm. f 17.100.— moeten worden bijgedragen. Gedaren de die 20 jaren zouden de bijdragen ongeveer 25 °/Q hooger moeten zijn (d.w.z. dus voor de polders plm. f 1.25 per H.A. en voor de ge meenten plm. f 0.25 per inwoner), terwijl daarna nog gedurende de volgende 80 jaar plm. 43 daarvan zou moeten worden gegeven. Dan blijft ten slotte nog het zooeven genoemde bedrag van f 435.000.over voor zooverre dit niet door grondeigenaren en de belanghebbenden in Brabant wordt verschaft. Hoe wordt dit het best bijeengebracht? Naar onze meeuing ware het wenschelijk dat de polders voorloopig zich verbinden aandeelen te nemen tot een maximum bedrag van f 36.per H.A. en de gemeenten tot een bedrag van f 3.60 per inwoner. Naarmate van de deelneming zal het werkelijk bedrag, dat ingebracht moet worden, dan later naar even redigheid lager gesteld kunnen worden. Zoolang er geen dividend op de aandeelen mocht kannen worden uitgekeerd, zal dit voor de bedoelde gemeeDteu en polders neerkomen op een tweeden last van hoogstens rond f 2.per H.A. en van f 0.20 per inwoner en per jaar. Deze stortingen verschillen van die hiervoren bedoeld, doordat daarvoor aandeelen worden verkregen in de op te richten Spoorwegmaatschappij, die bij koop of naasting hun volle nominale waarde vertegen woordigen. Bovendien zal zeer waarschijnlijk al spoedig eenig dividend-uitkeering op de aandeelen kunnen plaats hebben uit het bedrag, dat S.8., blijkens haar schrijven, opgenomen in bijlage IV, als vaste huur wil betalen. Hoeveel de opbrengst der Thoolsche lijn per dagkilometer zal zijn, kan natuurlijk niemand vooruit zeggen. De een zal grooter verwachtingen koesteren, dan de ander. Vermoedelijk zal echter wel op een opbrengst van ongeveer f7.per dagkilometer knnuen worden gerekend. In hoeverre stijging van dit cijfer te verwachten is, zullen de belanghebben den op het eiland zelf het best kunnen beoor- deelen. Hoewel zulks voor Tholen niet zoo maar als maatstaf mag worden aangenomen, wenschen wij er toch op te wijzen, dat de opbrengst van den spoorweg SauwerdRoodeschool, die een bij uitstek welvarende en landbonwende streek doorsnijdt, gestegen is van f 7 09 per dagkilo meter in 1893 op f10.26 in 1903 en f13.85 in 1913. Zoolang de opbrengst blijft beneden f 8. per dagkilometer zal er rekening houdende met administratiekosten en belasting slechts ongeveer f 1000,per jaar voor aandeelhonders beschikbaar zijn- Stijgt echter de opbrengst tot

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 1