WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT f NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Vrijdag 6 Januari 1933 No. 1 Vijftigste jaargang Eerste Blad. Aan onze lezers! V' v'U' Bij Verkoudheid Mijnhardt's 201 KORTING Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. k C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Voor onze abonné's. r' Belastingvraagstukken. Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad '1,375, franco per post 1,05 -j- 15 ct. disp. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBL1CATIEN. HONDENBELASTING. BURG E M E EST ER ei W ET HOUDERS van Tholeu maken bekend, dat huudors van honden aan wie vóór of op 1 Febraari a.s. geen beechrijvingsbiljet voor de Hondenbe lasting 1933 zal uitgereikt e(jn, verplicht zijn, binnen een week na genoemd tijdstip hiervan aangifte te doen .ten kantore van den ge meente-ontvanger. Houders, wior belastincrschuldigheid eerst na hel verstrijken van de maaud Januari ontstaat, moeten binnen 14 dagen na dat omstaan gelijke aangifte doen. De houders zijn verplicht, het aan hen uitgereikte kenteeken door de houden, waar voor de belasting betaald is, aan een halsband zichtbaar te doen dragen. 20 Tholen, 5 Januari 1933. In 1883 nam wijlen den lieer J. M. C. Pot, die zich in 1882 als boekbandelaar en drukker te Tbolen 1 vestigde, het initiatief om een Cou rant te gaan uitgeven, die verscheen onder den naam „Thoolsche Courant." Het blad was bescheiden van om- 'i vang „een kleintje" zouden wij dat tegenwoordig noemen. Bij de in die .jaren zich ontwikkelende oestercul- tuur, die voornamelijk te ierseke was gevestigd, breidde de courant zich ook in die richting uit, werd eenige jaren nadien vergroot, de naam ver anderd en verscheen het blad onder den naam als „lerseksche en Thoolsche Courant", welke naam het tot31 December jl. heeft gevoerd. Aan het voeren van dien naam bleken bezwaren le zijn verbonden. Het gebeurde dikwijls dat adverten ties voor ons blad bestemd, naar Ierseke werden gezonden, heigeen bet niet op tijd plaatsen van dergelijke opdrachten tengevolge had en ons ook op andere wijze last veroorzaakte. Dit is de reden waarom wij hebben besloten den voor vijftig jaren gele den gevoerden naam weer aan te nemen, en voert ons blad weder den naam van „Thoolsche Courant". De laatste jaren steeg het aantal ahonnés geregeld en beweegt zich zicli nog sleeds in stijgende lijn. Wij willen gaarne ook de abonnés van ons bJad terwille zijn door meer te geven dan vroeger met ons kleinere formaat mogelijk was en het is daarom dat wij thans verschijnen in grooter, roor een courant meer geëigend lor- maat, dat meer ruimte geeft, hetgeen onze lezers ten goede komt. Wij vertrouwen dan ook dat onze lezers de vergrooting van ons blad zullen waardeeren en wij danken onze medewerkers en lezers voor den steun die wij steeds van hen hebben mogen ontvangen, terwijl wij de za- kenmenschen er op willen wijzen dat advertenties in ons blad onder dui zenden oogen komen, heigeen niet anders dan hen ten goede kan komen. Reclame vermag veel. Het is echter ver van gemakkelijk een reclame uit te denken, waaruit de belanghebbenden direct hun voor deel kunnen trekken en toch kunnen wij thans met gerustheid schrijven, dat wij, is het dan ook met groote iaosten, hierin geslaagd zijn. Dit geldt lieit alleen voor een zekere categorie vatn onze abonné's, doch voor allen, jefen enkele uitgezonderd. Keurig Is dat weer geworden 1 Persil is daar éénig voor ■Trouwens, 't hielp met glans en glorie Hij héél twee en dertig door. Met Persil ga 'k drie en dertig Vroolijk lachend tegemoet; 't Is geen kunst om „goed" te wasscheh Als Persil het voor je doet. 't Beste wat ik jou kan wenscher», Voor je zélf en je gezin: Neem Persil, want daar zit elke Wensch voor drie en dertig in. o oo <N C-l Voor het meerendeel is het belas ting-vraagstuk een ware puzzle, die steeds elk jaar terugkomt. Velen zijn er, die ervan overluigd willen zijn, dat hun aanslag juist is; velen welen met zekerheid, dat hun aanslag le hoog is, doch dan komt de moeilijk heid den juisten weg te bewandelen, teneinde voor het te hoog aangeslagene restitutie te verkrijgen. Voor het behandelen van alle be lasting-vraagstukken hebben wij thans aan ons blad kunnen verhinden dhr Joh. C. van der Pas, Korte Parkstraat 6, Bergen op Zoom, Lid van den Bond van Belastingconsulenten, welke alle vragen op belastinggebied geheel gra tis, doch uitsluilend voor onze abonné's zal beantwoorden. Zij die ïnliehlingen wenschen kun nen aan ons bureau een formulier afhalen, of zich per brief tot hoven- genoemden Heer wenden, waarna de antwoorden in ons bfad vermeld worden, echter zonder vermelding van naam, die geheel geheim blijft. Wenschen onze abonné's persoonlijk inlichtingen te ontvangen, dan kunnen zij zich tot bovengenoemd adres wenden en wel des Donderdags, op welken dag alsdan de Heer van dei- Pas ten zijnen huize zitting houdt. Ieder moet echter kunnen aantoonen dat hij abonné is van ons blad. Van tijd tot lijd zal van zijn hand een artikel in ons blad verschijnen, opdat onze abonné's in de gelegen heid zijn meer van de fiscale wetten te leeren kennen. Wij meenden hierdoor te voorzien in een groote behoefte en hopen dat hiervan niet alleen een groot gebruik wordt gemaakt, doch dat zij, die tot op heden nog geen abonné op ons biad zijn het nut zullen inzien, hier toe thans over te gaan, gezien de vele voordeelen, welke ons blad biedt. Profiteert dus van deze diensten, die wij U op deze wijze gratis ver- leenen, het is Uw eigen belang. ONTHEFFINGEN Van onzen belastingconsulent. Dp ontheffingen waarvan veel gebruik wordt gemaakt, met liet oog op de finantieele ontwrichting, wordt be handeld in art. 93 en vervolgens. Voorop zij medegedeeld, dat ont heffingen alle zijn van imperatief karakter, zoodat de belastingplichtige, die in onderstaande gevallen verkeert deze niet als gunst behoeft te ver zoeken. doch daarop een recht kan uitoefenen. Volgens art. 93 sub. A moet men het Rijk meltervvoon verlaten hebben om ontheffing te krijgen d.w.z. de in art. 1 bedoelde toestand vgn haar te lande wonen moeten hebben opge houden. Over het algemeen bestaat de neiging niet al te spoedig aan te nemen, dat het Rijk metterwoon is veriaten b.v. een hoogleeraar die naar het buitenland gaal voor weten schappelijke onderzoekingen kan niet beschouwd worden het land metter woon verlaten te hebben evenmin als een aangeslagene die voor onbe- paalden tijd naar het buitenland ver trekt, doch bij wien het voornemen bestaat om inhet rijk terug te keeren. Volgens art. 94 krijgt men ont heffing hij overlijden, doch slechts over datgene waarvan de inkomsten met den dood ophouden b.v. op brengst van onderneming of arbeid u t periodieke uitkeeringen van het leven afhankelijk of uit vruchtgenot. Volgens art. 95 komen de meeste ontheffingen voor. Het artikel bevat gevallen waarin verandering van den objectieven belastingplicht als grond voor ontheffing wordt aanvaard. De tn de wet opgenomen fictie van den objectieven belastingplicht n.m. dat de op 1 Mei bestaande bronnen wor den gerekend het geheele belasting jaar voor den belastingplichtige te zullen blijven bestaan, wordt door dit artikel gecorrigeerd. Dit artikel opent slechts de gelegenheid totunl- heffing voor hier te lande wonende natuurlijke personen en de volgens art.2 belastingplichtige Nederlandsclie ambtenaren. Slechts bepaalde omstandigheden scheppen een grond voor ontheffing n.m. le. Het staken van een bedrijf of beroep. 2e. Het eindigen van een vrucht genot. 3e. Het ophouden van periodieke uitkeer ngen als bedoeld bij art. 8. Wat als een bedrijf of beroep moet worden beschouwd, hangt van de om standigheid af. In een resolutie werd bepaald dat een koopman die zijn bedrijf liquideert, het niet gestaakt heeft, zoolang hij nog doorgaat den voorhanden voorraad te verkoopen. Het bedrijf kan ook gestaakt worden door het in een naamlooze vennoot schap in te brengen. Staking van be roep kan niet worden aangenomen in beroepen waarin werkloosheid veel vuldig voorkomt. Daar de wet de bronnen van inkomen der gehuwde vrouw, a's bronnen van inkomen van den man beschouwt kan ook de staking van een door de vrouw uitgeoefend beroep voor den man tot ontheffing leiden. Behalve dat voor de toepassing van art. 95 een der drie genoemde vereischten is gesteld moet een en ander tevens tengevolge hebben dat het inkomen tot 3/4 van het inkomen, waarvoor de aanslag is berekend daalt. Zoo zal iemand, die van betrekking verandert of zijn bedrijf in een naamlooze vennoot schap omzet, daardoor niet altijd minder inkomen krijgen. Alle be rekeningen, benevens toepassing kinderaltrek art. 19 vinden plaats naar den toestand hij den aanvang der belastingpliehtigheid dus in den regel per 1 Mei. Nadat men den werkehjken aanslag met den believen verminderd heeft wordt over het restant de ontheffing berekend naar hetaantal nognietingetreden maanden van het belastingjaar. Ontheffingen worden steeds met succes behandeld door onze belasting- redacteur Joh. C. van der Pas. Korte Parkstraat 0 Bergen op Zoom, die Donderdags zitting houdt ten zijnen huize voor liet geven van adviezen. Hoest - Keelpijn - Griep - helpen tabletten, poeders of siropen het best. Alléén echt en goed wanneer de naam Mijnhardt op de verpakking staat. Let hierop. In prijzen vanaf 20 en 30 ct. Bij Uw Drogist. 127 14 42224 BINNENLAND. HET NIEUWE JAAR. Het jaar van ellende is dus achter den rug. Gelukkig zouden we haast zegge.i. Optimistisch gestemd is men 1933 begonnen. Helaas zijn de ver schijnselen van komenden vooruitgang op economisch gebied nog te weinig in aantal om met beslistheid de spoe dige komst eerier b I ij d e re wereld te voorspellen. Ook thans nog hebben pessimisten massa's materiaal ter ver werking. Maar het is aan geen twijfel onderhevig, dat in liet laatste kwar taal van 1932 de optimisten groote overwinningen op hunne tegenvoeters hebben behaald. En er is daarom reden om aan hunne uiteindelijke overwinning te gelooveti. Er komt weer moed, ei1 is weer hoop. En waar hoop is, is leveu. GROOT SUCCES LEENING AMSTERDAM. Eén verblijdend verschijnsel is, dat de 5 procent leening der gemeente Amsterdam groot 0 millioen gulden zoo buitengewoon geslaagd is. Er is voor een bedrag ingeschreven van niet minder dan 20 nullioen. Slechts het derde deel kan dus maar worden toegewezen. Een groot succes. NIEUWE STAATSLEENING. Dit succes heeft de regeering waar schijnlijk aangemoedigd om ook met eene leening voor den dag te komen. Begin van deze maand wordt eene stualsleening uitgegeven van 29G mil lioen. Ze dient voor de conversie van de eerste 5% leening van 1932. oa TIJDELIJK op al onze STOOM EN VERFPRIJZEN Chem. reinigen van REERENCOSTUUMS onze specialiteit slechts tl. 3.20 Stoomwasscherij - StoomververiJ 42219 Chem. WasscheriJ 30 Fa. P. J. ASSELBERGS BERGEN OP ZOOM

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1