jAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN ijdag 27 Januari 1933 No. 4 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. 1NTERC. 16 - POSTREK. 1043 Eerste Blad. Belastingvraagstukken. ME THOOLSGHE COURANT blad verschijnt eiken dag. Prijs per kwartaal $0; met Geïllustreerd dagsblad /'1,375, franco post /'1,Ö5 -j- 15 ct. reel>- kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Verjaring van Vorderingen. URGEMEESTER en WETHOUDERS der :ente Tholen brengen belanghebbenden in fooiftpnering, dat alle rechtsvorderingen Ier van geldschulden ten laste van het Rijk, provincie, een gemeente ot een waterschap, ichap of veenpolder in elk geval vorjaren N verloop van 5 jaren naden 3laten December het jaar, waarin de schuld opvorderbaar twordcu, tenzij zij reeds ingevolge de be- gen van bet Burgerlijk Wetboek aan eeu ire verjaring onderworpen zijn. ,et vorenstaande is niet van toepassing op eriugen wegens rente en aflossing van leoningen en wegens pensioenen, elanghebbenden worden verzocht niet den sten termijn af le wachten, maar de iuing hunner vorderingen zooveel mogelijk tspoedigen. Met betrekking lol den dienst worden de vorderingen ten laste der gaarne ingewacht ter gomeente- ilarie vóór 1 Maart a.s. holen, 27 Januari 1933. 25 eks M(öec EN LS rd: bot atk PE NAVORDERING. 'olgens art. 82 der Inkomstenbe- ingwet is de Inspecteur bevoegd belastingplichtige of zijne erfge- neneeue navordering op te leggen, ien eenig feit grond oplevert voor vermoeden, dat een aanslag ten echte is achterwege gebleven of te lage aanslag is opgelegd. De 'ordering vereischt: o.m. I Er moet een nieuwe tot dus- re aan de overheid onbekende om- idigheid aan den dag treden. Moet er een verplichting tot gifte door belastingplichtigen be- in hebben, indien geen aangifte- te( et is ontvangen, bestaat geen ver- ■bting. Het belastingjaar, waarvoor de age aanslag is opgelegd, moet niet er zijn dan 3 jaar. 'avorderiog kan evenmin niet wor- aangemerkt, indien bv. afschrij j of waardebepalingen, waarmede administratie aanvankelijk genoe- lieeft genomen, bij nader over ig te hoog resp. te laag voorko- evenmin kan de Inspecteur niet gkomen op feiten, welke de ad- islratie bij het opleggen van den slag onder haar onmiddellijk be- heeft. niet ook die, welke zij door lerzoek had kunnen te weten ko- De meeste gegevens voor na dering verschaft dan ook een boe- onderzoek door den accountants- ïst, waarbij meermalen de volgen geschillen aan het licht komen, .ankoopen van meubilair, inven- ereedschappen, machines en ere voorwerpen en die dan ge kt zijn op b.v. rekening onkosten rivé uitgaven boeken op onkosten een groot negatief kassaldo weg- ken, met een tegenpost of nog niet preken van z.g. telfouten. Ik zal ook maar zwijgen van coupons renten die ontvangen zijn en de eken of leeningen die nooit zijn opge- en, ik moet dan ook met de meeste in tegen dergelijke manipulatie's irschuvven. >e navordering kan in gegevens de meest verschillende oorzaken taan, doch in den regel zal de rengst van een bron van inkomen een te laag bedrag in aanmer- zijn genomen. Indien bij ver- 'den dat een aanslag in de inkom- ïbelasting te laag is, tengevolge de gebleken onjuistheid in gege- waarvan voor de regeling van aanslag gebruik is gemaakt en indertijd door een belastingplich- op verzoek, mondeling verstrekt moet tot navordering worden rgegaan. Of iemand al dan niet goeder trouw is geweest, doet af aan navordering en boven- wordt de belasting met het vier- verhoogd, tenzij blijkt,dat slechts g Is over een belastingjaar te weinig be lasting is geheven. I Navordering kan ook worden ge heven, indien een aanslag, wordt op- legd als een gevolg van eert geheel uit eigen beweging gedane verbete ring, waardoor de verhooging niet behoort te worden toegepast, even min als een te lage aangifle een ge volg is van de dwaliug omtrent de voorschriften der wet. GEMEENTERAAD. (Vervolgde blad raad Oud-Vossemeer) Dhr Lindhout zegt dat werkloos en arm voor hem gelijk is, want iemand die door de crisis getroffen wordt moet toch ook bedeeld worden. Dhr Daane acht dit niet juist die oud en arm is, die behoeven be deeling, iemand die werkloos is. is niet arm in den genomen zin. Deze is zonder werk, zonder verdiensten, is er werk voor hen dan is zoo iemand er weer klaar voor. Ouden van dagen zijn met werk nietj®geholpen zooals werkloozen, dat is eert groot verschil. Voor de armen zijn de Instellingen van Weldadigheid, voorde werkloozen het particulier initiatief, steun ver- leeuiug, werkverschaffing. De Diaconiën geven aan de armsten onder armen. Dhr den Engelsman zegt dat hij als Voorz van hel Algemeen Armbest. alleen bedoelt aan armen, d.w z. de ouden van dagen en aan weduwen zonder kostwinner; maar niet aan werkloozen. Daarin heeft dhr Daane gelijk. De Voorzitter verklaart dat de Kolentoeslag aan de orde is, wat wil de raad. Dhr Daane zegt dat er toch eeu circulaire van den Minister is over dit punt en dut de Minister in deze uitgaven eeu bijdrage verleend. Dhr Heijboer verklaart dat er rneusehen zijn die de kolen toeslag niet noodig hebben en hij is er tegen om het aan die te geven. Dhr Lindhout is het eens met den heer Daane om kolen toeslag te geven doch dan ook aan gezinnen die het noodig hebben en waar geen werkloosheid is, in verhand waar mede dhr Daane opmerkt dat zooiets te ver gaat want dan gaat het niet meer om de werkloozen. De Voorzitter zegt dat als Kolen- toeslag verleend wordt men het toch moeilijk aan iedereen kan geven er zijn menschen die hun hokken vol kolen hebben. Wordt het gegeven dan in nalura want voor hem slaat het vast dat het alleen om de f 1. toeslag te doen is, dus om het geld, en niet om de kolen. Dhr Daane merkt op"dat het zeer makkelijk uit te maken is waarom het te doen is, men laat eenvoudig de kolen brengen, die de kolen"; niet wenscht zal liever geld hebben. Voor hem slaat vast dat er weinigen de kolen niet zullen aannemen. Wat die volle hokken betreft misschien is het wel na te gaan, wie daarvan de kolen nog moeten betalen Het werkloozen probleem en steunprobleem is zeer moeilijk. Ziet men een landbouwer in een auto, dan kijkt men aan den buitenkant, zoo iemand kan nochtans zeer moeilijk zitten. Kykl men op de volle hokken steenkool, dan kan er evenwel nog veel behoefte zijn zoo landbouwer, maar zoo ook midden stander en arbeider. Hij neemt er genoegen mede dat geen geld wordt uitbetaald aan kolentoeslag, toeslag in natura vindt hij best. De voorz. verklaart dat er thans twee voorstellen zijn, één van B. en W. om geen toeslag te geven, en een van den heer Lindhout om toeslag te geven, maar ook aan niel-werk- ioozen. Het tweede voorstel gaat te ver, daar de Minister alleen werk loozen op het oog heeft. Dhr Heijboer merkt op dat ook aan niet-georganiseerden gegeven moet worden. De voorz. stemt dit toe. Dhr Ampt zou alleen hen willen geven die tot een bepaald inkomen zijn aangeslagen. Hij is er tegen om het te geven aan hen die bet niet noodig hebben. Ieder mensch vraagt steun, hij doet dat zelf ook, maar wenscht het te beperken. Dhr Van Gorsel is voor geven, maar alleen hen die het noodig hebben moeten in aanmerking komen. Dhr Daane zegt ai meermalen op het schiften gewezen te hebben. De regeeriug geelt steun aan de land bouwers, ook aan hen die het niet noodig heuben. Hier bij de werkloozen gaat men weer schiften, hij protesteert daartegen. Hij is tegen toeslag aan ongeorgani seerden, dat zijn menschen die niet zorgen en van het standpunt uitgaan laat maar rollen. Komt er nood dan worden wij geholpen. De georgatti- seerden doen dal niet, die betalen hun contributie en zorgen althans hiermede voor zichzelf. Men kan wijzen op gewetensbezwaren, maar daar geeft hij niets om, wordt er gegeven, dan gaan die menschen ook om een gift, even goed als de geor- ganiseerden. Hij beschouwL die onge organiseerden als minderwaardig, men moet niet schiften en verstouten. De voorz. wijst er op dat de Mi nister zeil in zijn steunregeling ongeor ganiseerden opneemt, dus het stand- punt van den heer Daane niet deelt. De raad moet hiermede rekening houden. Er staan in zoo'n steun- regeliug nopens het verleenen niet „moet" maar „kan", dit wijst dus niet in de richting vau „recht op", maar in de riehting van „alleen hen die het noodig hebben." Dhr Heijboer zegt de uitdrukking van den heer Daane te betreuren. De menschen die gewetensbezwaren hebben, kloppen zoo spoedig niet aan om een gift. Hij meent dat men juist met de menschen, welke uit principe handelen het minste last heeft.. Al zijn ze dan niet georganiseerd, ze kunnen voor den dag komen, even goed als de georganiseerden Hij ge looft dat de heer Daane dan ook wel andere menechen op het oog heeft. Dhr Lindhout vestigt de aandacht er op dat dhr Daane sprak over ver stouten, maar als men ongeorgani seerden uitsluit, dan worden deze juist verslooten. Dhr Daane verklaart geen genoegen te nemen met de mededeeling van den heer Heijboer. De gewetensbe zwaren komen hij bem niet in aan merking, en in dit verband is er ook geen spraak van verslooten. Men kan zich organiseeren en daardoor voor zich zorgen, ze stooten zichzelf uit. Kunnen ze het te pakken krijgen zonder organisatie, dan doen ze liet. De voorz. zegt dat in dit punt niet getreden moet worden, de menschen moeten die gewetensbezwaren maar met hun eigen geweten uitmaken Voorgesteld wordl thans kolen- toeslag in natura te geven, daarvoor bonnen uit te reiken maar alleen aan hen die het noodig hebben. Dhr Daane verklaart zijn stem aan dit voorstel te geven, omdat hij de menschen die dan in aanmerking komen niet dupeeren wil, maar hij blijft tegen het schiften en stelt voor om niet te schiften. Dhr Lindhout zegt dat als er niet geschift wordt, men per slot van rekening aan kapitalisten zou gaan geven. Dhr Daane wijst er op dat er onder de georganiseerde landarbeiders geen enkele kapitalist is, kapitalisten vindt men niet in zulke organisaties, de vrees van dhr Lindhout acht hij daarom ongegrond. Het voorstel Daane om niet te schiften wordt niet gesteund en blijft buiten stemming. Hierop wordt het voorstel om toe slag in natura te geven aan werk loozen, georganiseerden of ongeorgani seerden die het noodig hebben, met algeraeene stemmen aangenomen. Alsuu komt aan de orde het plan tot afdoende verbetering van het wegdek van den Thoolschen dijk. De voorz. deelt mede dat met Ged. Staten geconfereerd is, het Waterschap heeft de teekeningen ontvangen, een exemplaar doorge zonden naar de gemeente. De kosten worden geraamd op f 112,000 waarvan een bedrag van f28.000 voor rekening van den Polder blijft. Gevraagd wordt nu wat de gemeente doet. Hij voor zich had liever eerst een beslissing van Ingelanden gezien over het al dan niet uitvoeren. Staat de vergadering vuil Ingelanden straks afwijzend, dan helpen de besluiten van de gemeente niet. Evenwel nu het niet zoo is, stellen 13. en W. voor dat bedrag beschikbaar te stellen, hetwelk anders aan sleun door de gemeente wordt uitgereikt, onder be paling dal dit bedrag bij wijze van werkverschaffing door de werkloozen aan den weg terug verdiend zal worden. Dhr Heijboer verklaart op hetstand- punt le staan dat hel eerste woord aan Ingelanden moet zijn. Tegen het voorstel van JB. en W. zal memand zijn, want de weg is een mooi werk- object. Zijn fractie heeft in de Staten voorgesteld om de bijdrage uit het Wegenlonds van 75% op 80% te brengen, dit kreeg geen meerderheid. Toch gelooft hij dat men op den duur wel meer dan 75% uit het Wegen londs zal betalen. De Voorz. meent dat dit dan iets is voor eert conferentie, of al dan niet meer dan 5% zal worden ge geven is een punt dat het Water schap nader moet uitwerken. Dhr Daane vindt het voorstel van B. en W. goed, hoewel hel hent nog niet duidelijk is en vraagt ol een arbeider dan f 8.40 per dag zal ver dienen. De Voorz. zegt dat de bedoeling is om het geld dal over steun worcR uitgekeerd te laten verwerken, hel uurloon wordt later bepaald. Dhr Daane keurt dit goed, maar zou gaarne ingelicht worden of bij den nieuwen weg ook voor een behoorlijk rijwielpad gezorgd wordt, ol wordt de weg alleen een race-baan. In ver band met bet verkeer moet er toch ook voor de wielrijders gezorgd worden. Dhr van Gorsel zegt dat de polder eerst gaarne een uitspraak van de gemeente zag om niet met leege handen voorde Ingelanden tekomeu. Hij voor zich wil niet verder gaan dan het voorstel van B. en W. dus de gemeentekas er niet voor spannen. De teekeningen zijn wat betreft een fietspad niet duidelijk, hij kan dit er niet op vinden, daar is in ieder ge val over te praten. Hij sprak laatst met een lid van Ge'd. Staten en deze deelde mede dat binnen kort een conferentie ge houden zal worden. Dhr Ampt meent dat de weg te smal zal worden voor een afzonderlijk fietspad, men kan dan evenwel ter weerszijden witte streepen trekken. Dhr Van Gorsel verklaart dat het gesloten wegdek S'/j M breed is, de weg 8!/2 M, dus is er 3 M. over dat kan misschien voor fietspad dienen maar moet nader uitgewerkt worden. Met alg. st. wordt het voorstel aangenomen. De Voorz. rondvraag doende, zegt dhr Daane in de Couranl gelezen te hebben dat de tarieven van de Water leiding verhoogd zijn. De tarieven waren toch al tamelijk hoog, hij vindt de verhoogingindezen tegenwoordigen tijd verschrikkelijk. Het Rapport heeft hij nog eens nagegaan thans klaagt men in de gemeenleraden. Door den Voorz. der Maatschappij is erkend dat Tholen een proefkonijn was. Sijmen moet nu voor die proef nemingen betalen. Erkend is dat de balanseu ge flatteerd u*ar (18- de H£ab.^°lTftlt, erkend i'Oud Ger. Gem voorm. 9.30, nam. zijn, avonds 6 uur ds. Verhage le Middelburg. Sijmen betaalt. Indertijd heeft hij voorspelt dat het tijd was om aan te pakken, de gemeenteraden lieten zich in slaap wiegen, de tarieven konden en mochten niet verhoogd worden, adhaesie werd niet betuigd. Ondanks de belofte dat van 1 Jan. 1933 algemeen de gereduceerde tarieven zouden gelden, leest men thans van een verhooging met ingang van '1 Jan. 1933. Het is mooi om een zaak op beenen le zetten maar nog gemakkelijker is het om anderen te laten betalen als het niet goed gaat. Er is ook wel eens geschreven over zuinig beheer. Twee jaar geledeu vroeg hij in verband daarmede naai de gestorte in koopsom uit de kas der Waterleiding ad 1 70U0.— Belang hebbende had men toen in die in- koopsoin van 1'7U0U.niets laten, betalen, en vraagt of daarin nu al betaald is. Meermalen is door hem op een en ander in de raad gewezen. Voorts heeft hij gehoord dat men aan de Goentjesweg weer gaat bouwen en vraagt in verband daarmede of de rooilijnverordening gereed is. In de vorige raadsvergadering is gezegd dat er op een teekening gewacht werd is, is die teekening er al? Ook vernam hij gaarne hoe het slaat met het plaatsjein den Goentjes weg, dat is gebouwd maar niet be trokken, daar wordt nogal eens over gepraat, en ook over de woningen in den Hikschenweg. De Voorz. licht toe dat het bieten- slijk van het Stoof bof gehaald is door de gemeente. De grond moet dienen voor ophooging van de be graafplaats. De persoon betreffende het plaatsjein den Goentjesweg wordt aangepakt, dit is in bewerking. Nopens de woningen in den Hikscheu weg heeft hij geadviseerd niet te betalen. Dhr Daane zegt dat in den vorigen raad besloten is tot aankoop van brand weer materiaal, als slangen enz. gaarne zou hij vernemen of dat al is aangekocht, omdat er brand kan komen, men moet dan gereed zijn. De Voorz. deelt mede dat prijs opgaaf gevraagd is, nopens een paar brandkranen aan bet Botshoofd ïsin overleg getreden met den Directeur der Waterleiding. Dhr Heijboer wenscht ook de aan dacht te vestigen ol de verhooging der Waterleidingtarieven hoewel hij instemt met het gesprokene door dhr Daane. Hoe goed en nuttig Waterleiding ook is, de tarieven zijn te hoog. Daar om zou hij willen adviseeren om bij Rijk en Provincie aan te kloppen teneinde vermindering der tarieven te bewerkstellingen en geeft dit in overweging aan het Lid van den Raad van Beheer en aan den Ver tegenwoordiger. In verband met het rapport dat hij nog eens inzag, wijst hij er op, reeds in 1929 gezegd te hebben dal Tholen misdeeld was. Nuttigeinstellingen als normaalschool, Registratiekantoor z n weg nu weer het Kantongerecht. Deze instellingen werden in stand gehouden uit de be lastingen, men profiteerde dus nog van iets. Tholen moet nog wel veel belasting betalen, doch profiteert van niels. Wat hebben we terug Een dure Waterleiding, met nu weer verhoogde tarieven. Een dure brug welke de ontwikkeling van het Eiland tegenhoudt. Een kind van menig ge goede dat de Ambachtsschool te Bergen op Zoom wil bezoeken, kan dit niet doen, omdat de brug per jaar ongeveer f60 vordert. Laten B. en W. dit alles eens onder de oogen zien. Bij de Water leiding hebben de hooge heeren zich in de berekening onlzettend vergist hij kan niet begrijpen dat zulke hooggeleerde heeren zich zoo vergist hebben. Voorts deelt dhr Heijboer mede, dat hij op de agenda een voorstel heeft gemist tot schorsing of afschaf fing van de kermis.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1