fAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 4' NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN ijdag 10 Februari 1933 No. 6 Vijftigste jaargang tei Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 prijsvermindering. Belastingzaken. THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken lag. Prijs per kwartaal 0; met Geïllustreerd jgsblatl f 1,37®, franco post ƒ1,05 -f- ct- kosten. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 cl.; iedere regel meer 175 et. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke PUBLICATIEN. HERHALINGSOEFENINGEN Art. 31, 1e lid, en art. 33 der dienstplichtwet) PC ertr relo "I® en. jele ie ten Burgemeester van Tholen maakt be- dat de gewone dienstplichtigen van de aanplakbiljetten vermelde lichtingen, en borpsonderdeelen in 1933 voor lingsoefeDingen in werkelijken dienst eu komen. opkomst moet in het algemeen ge- den op de tijdstippen, mede op do aan- iljelten aangegeven. oproeping van de hierbedoolde dienst- tigon zal bij nadere kennisgeving plaats Aan hen die als dienstplichtige gezorgd, dat hun volledig adres ter entesecretarie bekend is, wordt een oulijke kennisgeving toegezonden, or nadere bijzonderheden raadplege men ïgetioemde biljetten. olen, 6 Februari 1933. 24 et bovenstaande woord heeft in laatste jaren een bijzonder onaatt- •cht amen naam en klank gekregen. 1om et iseen onmiskenbaar feit,dat wij Nederlanders onder een zwaren 1 ^stlngdruk leven. De gemeenschap lit thans buitengewone linantieele rs, waarbij Alva's tiende penning jen rooskleurig licht staat, ijk en gemeente wedijveren met tnder, aan de slachtoffers zooveel >en af te tappen, als met zijn ntieel en economisch bestaan hts eenigszins mogelijk is. aarbij, het mag hier niet ver gen worden, is er langzamerhand wantrouwen gewekt tussthen be- ingbetaler en belastingambtenaar, rbij van wederzijds erkennen inzichten, dus van elkander ver- n, geen schijn te bespeuren is en rele gevallen zoowel van de zijde den belastingbetaler als van de e van den ambtenaar de gulden .delmaat wijd overschreden wordt. Ie belastingwetten en verorde- gen schijnen, zoowel om hun groot q] tal als door hun ingewikkelde "enslelling, aan de groote massa stingbetalers een doolhof met vele angels, klemmen en schietgeweren. Hllflnbekendheid met de belasting- len, waardoor vele overtredingen n de voorschriften gepleegd worden erzijds, en in sommige gevallen oritair en willekeurig optreden, erzijds, waarvan het te hopen is, het tot de zeldzaamheden moge ooren, zijn oorzaken voor talrijke fliclen, welke bij het publiek, zoo it geneigd tot generaliseeren, dege- :hte aan rechtsonzekerheid wekt. Jat er tegen pogingen tot on ld ui- ja voorkomende gevallen van iïde, met strengheid door de be- ingambtenaren opgetreden wordt, geen welgemeend belastingbetaler euvel duiden. A'il men derhalve onaangenaam- voor nu en in de toekomst mijden, dan verdient het aanbe- 'mg zijn boekhouding zoodanig in richten dat deze voldoet aan de las e volgende eischen n m. volledig, t o delijk en eenvoudig en bij het rat nvgezet toepassen van de wettelijke i p irschriften over de wijze, waarop verschillende gebeurtenissen in handel moeten worden inge weven zal de boekhouding aan ledigheid niet te kort schieten en het niet moeilijk vallen, om aan hand hiervan, het belastingbiljet te vallen. SVil men derhalve onaangenaam- u flen voor nu en in de toekomst mijden, dan wordt U aangeraden h te wenden tot iemand, die kennis de boekhoudstelsels en boekhoud- niifmen, benevens de kennis van het lastingrecht heeft en door zijn be- •p zich de moeite getroostte, zich de massa belastingvoorschriften in werken om zijne cliënten den sten weg te kunnen wijzen, pri Het Bureau van Administratie en ge lee rak pei Belastingzaken van Joh. C. van der Pas te B. o. Zoom, belast zich met het invullen der verschillende aan giftebiljetten, het indienen van be zwaarschriften enz. GEMEENTERAAD ST. ANNALAND, 7 Februari '33. Voorzitter burgemeester C. M.P. W. Hanssens. Secretaris de heer F. M. Boogaard. Alwezig de heer J. W. Elenbaas. De voorz. opent de vergadering met ambtsgebed en spreekt dan on geveer alsvolgt: Mijne Heeren Het is de eerste vergadering in 1933 en de gewoonte getrouw zal ik enkele woorden tot u richten. Het doet mij genoegen dat wij allen weer in goede gezondheid bijeen zijn. Die goede gezondheid heeft groote waarde tegenwoordig, omdat wij dan veel kunnen doormaken en de moeiten en teleurstellingen gemakkelijk dragen. De crisis-jaren hebben reeds groote moeilijkheden gebracht, er is nog niet de minste verbetering te bespeu ren en het is le hopen dat deze toestand niet lang meer zal duren. Onze gemeente bestaat hoofdzakelijk van den landbouw en hierin is veel schade geleden en voor enkele is dit reeds noodlottig geweest. Er is wel regeeringssteun verleend, waarvoor wij erkentelijk en dankbaar zijn, maar deze steun heeft geen loonend- bedrijf kunnen bewerkstelligen, laten wij hopen dat wij deze tijden te boven komen. Er wordt wel gesproken dat er een kleine opleving is, het is te hopen dal die zienswijze uit mag ko men. Ook in de fin. toestand van de gemeente zijn moeilijkheden ontstaan en reeds het afgeloopen jaar moesten wij tot belastingverhooging komen, maar niettemin kunnen wij thans zeggen dat ze niet ongunstig béoor- deeld mag worden en dit komt door een zuinig beheer te voeren. De bevolking ging met 30 personen vooruit en lelde op 31 Decembrr 1932 2664 zielen, een getal dat nog nim mer is bereikt, die vooruitgang komt hoofdzakelijk door minder vertrek uit deze gemeente. En daar de arbeids kracht hier meer dan voldoende is, is deze groei der bevolking niet als bloei te beschouwen. Daar door de treurige tijdsomstandigheden een zware taak op u rust, zoo spreek ik de hoop uit dat in de verschillende vergaderingen de goede geest en ver standhouding blijken, opdat door eendracht samen gewerkt mag wor den en ik hoop bovenal dat in 1933 de zegen van God ons deelachtig moge worden. Weth. Goedegebuure brengt namens alle leden den voorzitter dank voor de tot hen gerichte woorden. Hij spreekt de wensch uit dat het den voorzitter en zijn gezin in 1933 wel moge gaan en dat God de Heere u geve licht en wijsheid om onze ver gaderingen te leiden en dat hij u geve dat u in dezen donkeren tijd met vaste hand de teugels van het bewind moge houden. Spr hoopt dat zij te samen het beste voor de gemeente zullen bèdoelen, Hierna worden gelezen de notulen van de vorige vergadering welke on veranderd worden vastgesteld. Ingekomen stukken: Een schrijven van dhr J. W. Elen baas dal hij ontslag neemt als lid van den raad. De voorz. zegt het bericht zal de leden wel verrassen, maar wij moeten het besluit van dhr Elenbaas eerbie digen. Dhr Elenbaas is seder 1 Sept. '1919 lid van den raad geweest eniu 1924 is hij in de plaats van dhr L. Polderman als wethouder benoemd. Hij is dus ruim 13 jaar lid van den raad geweest en 7 jaar als wethouder en hij heeft steeds zijn taak met ambitie en nauwgezetheid vervult en spr meent dan ook namens den raad hem hiervoor dank te moeten brengen. Ook brengt spr hem persoonlijk dank voor zijn hulp en medewerking die hij steeds van hem heeft mogen onder vinden. Spr deelt dan nog mede dat in zijn plaats zal benoemd worden dhr C. J. J. Kooijman. Een schrijven van Ged. Staten inhoudende goedkenring raadsbesluit tot wijziging der begrooting van 1932. Schrijven van dhr Dr. H. R M. J. van Es, van mej. S. K. Jansen en dhr U. van Dijke dat zij benoeming resp. to.t geneeskundige voor de armen, als onderwijzeres met verplichte hoold- OpgeletGriep Ongetwijfeld zult U bij de eerste verschijnselen vao griep Uw toevlucht nemen tot ASPIR1N-TABLETTEN. Men zij echter op zijn hoede, dat ASPIB1N afgeleverd wordt, indien men zulks verlangt, aangezien dikwijls mer k waa rd ige n a m a ak vers trek t wo rd t Let dus in Uw eigen belang steeds op het Bayer-kruis, dat op elke tablet gestempeld is. Alleen dan heeft men de zekerheid, geen oud, verlegen, of product van twijfelachtige herkomst te ontvangen. ASP1R1N is uitsluitend verkrijgbaar in oranjeband-buisjes van 20 tabletten a 70 cent en oranje-zakjes van 2 tabletten a '10 cent 21 42341 acte en als lid van de commissie van toezicht op het lager onderwijs onder dankzegging aannemen. Proces-verbaal van kasopname bij den secr.-rentmeester van t Weezen Armbestuur. Een schrijven van Ged. Staten dat zij wederom vrijstelling geven voor het vak lich. oefening voor den tijd 2 jaar. Een schrijven van het gemeente bestuur van St Maartensdijk dat de jaarwedde van den keuringsveearts is vastgesteld op f 2750, met dien ver stande dat als er eenalgemeene salaris vermindering mocht plaats hebben dit ook voor hem zal geschieden. Twee missieves van den Inspecteur der dir. belastingen te Zierikzee be treffende ontvangen dividend- en tantièmebelasting en de raming van de hoofdsom der pers. belasting. Een schrijven van den Directeur der Rijkswerkverschafiiug dat de normale subsidie voor het 3e kwar taal is f225 en de extra subsidie f 1100. Van Ged. Staten mededeeling dat de verpleegkosten voor 1933 in Vre derust zijn f740 plus f40 kleedgeld, in de stichting te Oudenaarde f700 en in de stichting St. Servatius f675. Van hetzelfde college dat de ge meente toekomt van de f15900 van de prov. subsidie voor de werkver schaffing een bedrag van f292. Van den Comm. der Koningin dat koninklijk is goedgekeurd de heffing opcenten op de vermogensbelasting. Van Ged. Staten dat vernietigd is het besluit van den raad betreffende de wijziging der politieverordening, dat inhield een verbod om te lossen met stoom- of motorkracht. Een schrijven van den Min. van Financiën omtrent de uitkeering per inwoner over 1931. Bepaald was f3.12 per inwoner, zoodat de gemeente recht had op 2B13Xf 3.12=f 8152.56, ze heeft ontvangen f8205.60, zoodat het te veel geuotene moet worden teruggestort. De begrooting van den keurings dienst van waren te Goes, waaruit blijkt dat de gemeente moet bijdragen f376 53. Het beredeneerd verslag van de Volkshuisvesting over 1932. Een verzoek van J. J. Gelok te Oud-Vossemeer tot het exploiteeren van een radiocentrale. B. en W. staan nog op hetzelfde standpunt als bij de vorige verzoeken en stellen voor afwijzend te beschik ken, waartoe met alg. st. besloten wordt. Een verzoek van het bestuur van den Ned. Landarbeidersbond om aan te sluiten bij de rijkssteunregeling; tevens was er nog een ander verzoek om kolentoeslag te geven. B en W. stellen voor op beide verzoeken afwijzend te beschikken en steun te verleenen zooals tot op heden is gedaan. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Met alg. st. wordt besloten geen adhaesie te betuigen aan het adres van de gemeente Kerkrade en van de gemeente Ambt Hardenberg. B. en W. stellen voor aan de hh. J. Heijboer, A. Theunisse en A. Ber gers een vergoeding toe te kennen van f 5 voor het verstrekken van ge gevens aan den havenmeester. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. B. en W. stellen voor de begroo ting van 1932 te wijzigen, waartoe ook met alg. st. besloten wordt. Hierna sluiting. Vergadering van den raad der gemeente STAVENISSE op Vrijdag 3 Feör. des voormiddags 10 ure. Voorzitter de Burgemeester dhr A. F. flanfaens. Er was veel publiek aaDwezig. Tegenwoordig alle leden. De Voorz. houdt de gewone nieuwjaars rede en uitte deo besteD wensch voor allen en alles eu hoopt dat door een drachtige samenwerking veel goeds in 1933 zal tot stand zal kunnen komen. Het oudste raadslid dhr D. Stouijesdijk bedankte den spr. en hoopte eveneens, dat meu door eendracht en beleid in het gemeen belang zal konnen werkzaam zijn. Medegedeeld wordt dat met het begiü van 1982 de bevolkiug bestond uit 971 m en 982 v. totaal 1903 inwoner?, en bij het einde vaD het jaar uit 968 m. en 984 vr. totaal 1897, zoodat er dus een vermindering was van 6 persooeu. De notulen der vorige vergadering orden gelezeu en onveranderd goedge keurd. Voor keonisgeviüg worden de volgende onderwerpen aangenomen. Brief vau dhr J. Oudesluijs, dat hij ziju herbenoeming als lid der commissie tot wering van schoolverzuim aanneemt; E3n schrijven van den Rijksdienst der werkloosheidverzekerirg en van de arbeids bemiddeling, betrekkelijk de raming vau het normaalsnbsidie die voor deze gemeente (8 kw.) op f 100. een schrijven van B. en W. van Goes, ter vasistelliug van de begrooting over 1933 van den keuringsdienst der waren (zal worden rondgezonden) een opgave van deo Insp. der dir. be lastingen waarbij geraamd woiden de Grondbelasting op f3000, de opcenteü op f 1800 eü de Pers. belasting en de opcenten ieder op f 3200; een goedkeuring der begrootiog ge meente voor 1933, een missive ?sn den Miü. v. Binoenl. Zaken iozake de verhooging van bet pubsidiepercenlage der werkloozenkaesen over 1933, van hoogstens 200% bovendien moet men een jaar lid zijn om in aan merking te kounen kumeD een schrijven vau Ged. SiateD, dat de kosten io de „Reimer van Arkelsticbting" f 700 zijn per jaar dat de bevoegdheid tot het geveu van L.O. is ontnomen aan P. F. H. Ermers te Amersfoort; vao Ambt Hardenberg een verzoek om adhaesie aan hoo bekend adres inzake verlaging der belasting op ongebouwde eigendommen (B. en W. stelleu voor deze z ak in handen te stellen van de Ver. van Ned. Gem. omdat daarvan meer kracht kan uitgaan wordt) aangenomen van den Mio. van Binnenl. Zaken een goedkeuring om te snbsidieeren io de kosten aan werkverschaffing in de haven van Ged. Staten inzake de begrooting 1983 vau den Keuringsdienst van Waren, waarvan ten laste dezer gemeente komt f 272.04; id. betreffende toepassing van Arr. 195 der gemeentewet, aangaande maximum Btrafbedreigiog bij overtreding van gemeentelijke verordeningen (Hiermede zal men rekening houden bij hel vaststellen vao nieowe en het wijzigeo van de politie verordening een goedkeuring van de gewijzigde begrootiog van 1932 een schrijven van de Ver. van Ned. Gemeenten inzake de contributie aan de Vereeniging (rondgezonden); van deu Min. van Binnenl. Zaken 1.7. den uitkeeringsduur aan arbeiders, aan werkloozeokassen en wel dat deze loopt over 60 dagen de vaststelling eener tijdelijke korting op de jaarwedden der wethouders 2y,% de vaststelling der uitkeering per inwoner van het Rijk over het tijdvak lot 1935/3@ op f36281, zoodal dit voor deze gemeen'e bedraagt f6931.02. Over 1931/32 heeft men nog een te goed van f 50.66. Hetver«l8gvanden vleeschkeoriugsdieitst 4e kw. 1932 en dat der commissie tot wering van schoolverzuim (leze beide worden rondgezouden) een van het provif ciaalbestuur be treffende eenige wijziging in het besluit omtrent de korting jaarwedde vao den gemeente-veldwachter een dankbetuiging van dhr Contant en van de Geitenfokvereenigirig voor de ontvangen gratificatie en subsidie; van de gemeente Kerkerade een ver ?oek om adhaesie aan bun adres om uii- keeringen volgens art. 205 L.O. wet 1920 (Daar er hier geeu bijzondere scholen zijn is er geeD reden voor adhaesie j; van den min. van Binnen). Zak' n inzake de.' uitkeering^duur aan leden der werkloozeukas, dio voor 7 Mei 1932 daar van lid geworden ziin en deze vastgesteld op 48 dagen. Verder komt ter tafel het onderwerp z/Rioleeeing van deu Kerk weg, waarvan de kosten globaal geraamd zijn op f 1453.65 Het idee is om dit werk gezameDtlijk door gemeen'e en polder te doen uitvoeren. Die weg is eigenlijk een polderweg. Du werk vauaf het postkantoor tot het sluisje is van veel belang ern met het oog op de werkverschaffing voor de werkloozeo. De buizeu die hier eu daar reeds liggen, op tc graven, stuit op veel moeilijkheden. De polder wil een nieuwe buisleidiug, Daast de waterleiding. Het doelmatige voor afvoer van het water, moet vódgaap. De polder wil niet anders. Dan komt er dos bij het dichtmaken der bestaando slooten. B. en W. willen ook die demping met tegemoetkoming van de eigenaars der huizen. De totale kosten zullen dan be dragen plm. f 20,000.waaronder f 500 werkloon. Veel wordt er over gesproken door ver schillende luien, maar allen zijn het er over eens, dat de menscheu die er wonen toch ook gemeentebelasting betalen en dus ook rechten hebben. Men viudt hetevec- wei jamroer dat de polder niet wil mee betalen in het dempen der slooten. De Voorzitter zegt dat men al t- vreden tuoet zijn met de toegezegde medewerking vau den polder. Alle vervoer van grond enz. is ook werk verschaffing. Elke gift vau den polder is voordeel voor de gemeente. Dhr van Loijk zou tegelijk ook de verbetering bij de Armenhuizen willen behandelen, maar de Voorzitter zeg', dat deze zaak thans niet aan de orde is. De uitvoering vaD hel wejk zou iu hoofdzaak beiusten bij bet polderbestuur. De Voorzitter zegt, dat door deze ver betering <yde Janboel1'aldaar zal ophouden. Het voorstel van B. en W. is volgens spr. zeer aannemelijk door de bijdragen van deu polder en vaD het Rijk, Het voorstel om genoemd werk gezameDtlijk te doen uitvoeren wordt z. h. st. aaoge- camen. Liter hoopt men uog andere kleine werkjes te kunnen doen. B. en W. overwegen een aaovollende steunregeling tij de werkverschaffing, volgens de beginselen door deü minister aangegeven. De tarieven worden door de gemeente vastgesteld. De regeling zou luideD voor de ge- organiserdeo, gehuwde en oogebuwde kost winners f6.en 50 cent voor ieder kind boven de 2 tot een maximum vaD 10. Voor kostgangers f 5.Voor de DÏet- georganiseerden resp. f5, 0.50 eD i 4.50 alles per week. Dhr van der Slikke vindt de verschillen DÏel billijk, omdat men zoodoende de menschen verplicht zich aan te sluiten. Hij zou liever gelijkheid willeD hebben. De Voorzitter verdedigt het voorstel, waDt de georganiseerden hebben toch al meer kosten door de organisatie. Deze

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1