tAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ©BWTENL/i? NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN rijdag 17 Maart 1933 No. 11 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer Ernaar ^Truinue" UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 prijsvermindering.- 'ei t A THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken •ijdag. Prijs per kwartaal J,80; met Geïllustreerd Ul/fndagsblad ƒ1,375, franco Er post ƒ4,65 -f 45 ct. !25l|p. kosten. r Bijabonnementaanmerkelijke GEWELD OF GEZAG i 39 35, Zl nt Bil eg iki Itr ZO De laatste maander, heeft menoveral de pers kunnen lezen, een aan lag om verloren gezag met vasten nd te herstellen, oude gebreken MOl k' te sl00Pen en eefl nieuw gezag, ook werkelijk gezag bij het volk joezemt in het leven te roepen. Allerwegen hebben zich nieuwe rstellers van het gezag aangemeld, b ieder voor zich het recht op- oui ichen den eenenjuisten manier der tke zagsregels in hun mars te hebben. mode geworden, zich op te rpen als reorganisator van het Z zag, maar helaas, een groot gedeelte n al deze lieden, die hard om gezag i ireeuwenzijnonkundigvande eerste ïiidbeginselen die voor een werke- c gezag noodig zijn. Tenvolle kunnen wij onderschrijven woorden van prof. Slotemaker de uine ter vergadering van de Chr. storische Unie uitgesproken „Thans n er, die verheven roepen om „gezag" ch zij bedoelen alleen een paar ïsten om een paar kerels neer te an. Daarvoor moet men echter minder verheven aanduiding izen. Gezag is van Goddelijken rsprong en van zedelijke waarde". Zoo is het. Gezag wordt hier ver- sseld, met bruut geweld, met macht op vuurwapenen steunt. Een ge- dat zich met wapenen in de nd wil opdringen is een hol gezag te zijn$r tijd door de zelf ge- inteerde wapenen weer worden vergeworpen. „Wie het zwaard neemt, zal door het zwaard ver- Dit Bijbelwoord mogen zij, die lol ans popelen om van de wapenen :bruik te maken zich wel eens goed het geheugen prenten. Het geweld neemt in onze dagen 'pnd over hand toe, wie zien het engoed bij de communistisch ge- iënteerde, als bij de fascistische ge- iënteerde groepen gepropageerd. Ik van deze groepeeringen hebben beschermingsformatiesinhetleven :roepen,die niets anders zijn dan ver- eÏPle> particuliere legertjes. Een af- hrikwekkend voorbeeld, van het- ien uit al die particuliere legertjes >ortvloeit hebben we in Duitschland aar de politieke sluipmoord aan de 'de van den dag is en waar com- unisten en fascisten om het hardst veren wie de meeste lijken kan laken. Een menschenleven telt dat land niet meer mee, Balkan- anieren hebben plaats gemaakt voor restersche beschaving. Ook in ons land begint de geweld- leorie aan hangers te vinden: men kan er en daarreeds hooren, dat bepaalde oepen eigenlijk uitgeroeid moeten orden, een einde gemaakt dient te orden aan de grondwettelijke vrij den voorsommige levensbeschouwin :n, ook al uiten zij zich op volkomen galen weg. Het »mijn haan zal koning aaien" overheerscht meer en meer gedachtengang van vele menschen. Wij schreven hierboven reeds dat et mode is geworden om zich op te erpen als gezagreorganisator. In ons nd bv. zijn vele profeten opgestaan die H) de andere profeten verkondigen, zij de valsche profeten zijn. Mode bet ook geworden het gezagspakje een fascistisch tintje te hullen, >eculeerende op het succes, dat deze rganisaties bij onze Oostelijke buren ebben. Bij de zoo juist gehouden candi- aatslelling voor leden der Tweede amer, waarbij nietminderdan53 ver killende partijen en groepjes lijsten adienden, waren Jde volgende partijen p min of meer fascistischen, dus nti-parlementairen grondslagHet erbond voor Nationaal Herstel, Ver- ond van Nationalisten, Nederland- ken Fascisten Unie, Algemeene Nederlandsche Fascistenbond, Natio- aal Verbond „Plicht, Orde en Recht", 'ationaal Socialistische Partij en de )ranje-Fascisten. Misschien hebben nog een paar fascistische groe ve i peeringen over het hoold gezien We gelooven niet dat gezag ooit kan voortkomen uit verdeeldheid, wel zal het gezag zich kunnen handhaven over verdeeldheid. Elk der zeven groepen geeft zichzelf en zichzelf alleen hel brevet van gezagsbekwaam- beid. De sterke hand is nog zeer verdeeld en het zal nog wel heel lang duren voordat, de op vuistrecht ge baseerde gezagsgroepeeringen hier in Nederlaud de lakens kunnen uit- deelen. In ons land werd de geestelijke vrijheid als het hoogste goed be schouwd en terecht. Eerbiediging van de geestelijke vrijheid is door de eeuwen heen altijd een waarborg ge weest voor het voortschrijden van de beschaving. Slechts in ons land, waai de geleerde en de kunstenaar, de econoom en socioloog vrij aan hun ideeën kunnen werken, heerscht een bloeiend geestesleven, dat nog nim mer aanleiding tot anarchie gaf. Juist de onderdrukking van meeningsuiting heeft in de geschiedenis altijd aan leiding gegeven tot revoluties. En des te gewekladiger de vrije mee ningsuiting wordt onderdrukt des te gevaarlijker zal dan een of anderen dag deze meeningsuiting explodeeren. Del is ermee als met een stoommachine, die niet op de gewone wijze stoom kan uitlaten. De opgepotte stoom bereikt dan zulk een enorme spanning, dat de ketel uiteenbarst. Wij zullen de laatsten zijn om te ontkennen, dat er in de wereld gezag dient uitgeoefend te worden. Zonder gezag is geen instelling en zeker geen maatschappij houdbaar. Maar dit ge zag dient ontleend te zijn aan inner lijke waarden gezagshebbers dienen werkelijk gezagseigenschappen te be zitten, talenten om te regeeren. Dwaasheid zou het natuurlijk zijn om een soldaat, die toevallig op een schietpartij tienmaal roos heeft ge schoten tot generaal te maken of een politieagent, die een kampioen Jiu Jitsu is tot commissaris, evenmin zal men iemand, die op vergaderingen een grooten mond kan opzetten, doch een minimum aan geestelijke bagage met zich meedraagt een verantwoor delijke ministerspost toekennen Niet met hard geschreeuw, noch met sterke vuisten is het gezag gediend. Bruut geweld kan slechts voor zekeren tijd onderdrukken, maar regeeren nooit. En in Nederland wenschen wij voor- loopig nog geregeerd te worden.... (Nadruk verboden). De 28ste Jaarbeurs geopend. Een gematigd optimisme. Een vaste basis is overgebleven. De Nederlandsche Spoorwegen gaan moderniseeren, met Nederlandsch fabaikaat. Anli-semi- tisme in Nederland? Op hetzelfde oogenblik, dat de Vcr- eeniging ter bevordering van het Ne derlandsche Fabrikaat een grootsch opgezette reclamecampagne inzet om den verkoop van Nederlandsche pro ducten te bevorderen, heeft de 28ste jaarbeurs haar poorten geopend. De jaarbeurs blijkt nog steeds een evene ment in het Nederlandsche handels leven te beteekenen en vooral in dezen moeilijken tijd trekt het stre ven van de Jaarbeursorganisators veler aandacht. De secretaris-generaal van de Ne derlandsche Jaarbeurs heeft eerst in een persconferentie en later voor de radio zijn gebruikelijke rede gehou den, die evenals de vorige malen weer keurig verzorgd was en dit niet alleen, ook blijk gaf van een gezond opti misme, zonder nochtans te vervallen in holle frazelogie. Zeker het zakenleven bevindt zich in uiterst moeilijke omstandigheden, maar daarom mag het vertrouwen in den toekomst niet worden verloren. „Handel en industrie staan thans te SPiER- Ultslultend verkrijgbaar In de oran|e-bandbulsjes van 20 labl. 70 cfi. en oranjezakjes van 2 tabl. A 10 ets, 9 42428 velde in het ruige, grijsblauwe veld- tenue, zonder eenige versiering, zon der eenigen opschik, alleen toegerust met hel practisch noodige, met alleen datgene wat uit een oogpunt direct zakelijk belang strikt noodzakelijk is om te kunnen vechten voor het be houd van het naakt bestaan. Tot de allernoodzakelijkste uitrustingsstuk ken van den Nederlaudschen handel te velde blijkt echter de deelneming aan de Nederlandsche Jaarbeurs te behooren", aldus dhr Graadt van Roggen, die even verder in zijn rede constateerde, dat er altijd nog reden tot blijmoedigheid is, al is het dan blijmoedigheid, die gehuld is in een wolk van kommer. Ondanks den zorgelijken toestand van het bedrijfs leven is het soortelijk gewicht van deze jaarbeurs beter dan dat van voorgaande. Het zit hem in het getal of dat nu ai' of toeneemt het zit hem in den geest onder de han- delsmenschen, in hun moed om, on danks het feit, dat twee jaar alle harten in hel moeras zitten, toch nog te pogen verder te gaan. En dat is een belangrijke moreele winst. Een voorspelling van de naaste toe komst is iels, waaraan ook de heer Graadt van Roggen zich niet graag wilde wagen. Het is op het oogenblik veiliger op de vlakte te blijven. Er zijn enkele verschijnselen, die met een beelje goeden wil misschien als teekenen van herleving beschouwd kunnen worden, maar van een geheel herstel is op dit oogenblik nog geen sprake. Toch is ons bedrijfsleven nog niet op het peil, waarop men alle hoop moet laten varen. Dat er nog verkracht, nog constructief vermogen in den handel zit de lastbare be wijzen liggen in het Jaarbeursgebouw. Maar zaak is het zich aan te passen. Zaak is het de bewegingen in het economisch getij zoo nauwkeurig mogelijk gade te slaan, ze zooveel als mogelijk te beinvloeden en dan vooral, er zich bij aanpassen. Mis schien is de nauwere samenwerking de concentratie, die in de ijzergiete rijen tot stand is gekomen, een lich tend baken, dat gevolgd zal moeten worden dooi* alle landen, die nu op economischen oorlog met elkaar leven. In elk geval, de wereld kan alleen gezond worden door maatregelen, die alle landen doet samenwerken! Mis schien, dat de tijd niet zoo ver meer is, dat de nood de wereld zal dwingen de banden, die zij nu heeft doorge sneden, weer aaneen te hechten. Misschien ook, dat het dieptepunt, waarop men terecht zal komen een vaste basis is, waarop weer opnieuw met frisschen moed kan worden ge bouwd. In Utrecht zit men niet bij de pakken neer en dat is maar gelukkig. Ook in een ander stadsgedeelte van Utrecht, daar waar de directiegebou wen van de Nederlandsche Spoor wegen staan laat men zich niet door het sombere tijdsbeeld afschrikken. Vooral den laatsten tijd is men daar bezig het spoorwegbedrijf te moder niseeren. De stoomlocomotieven be ginnen ouderwetsch te worden. Een groot gedeelte van het spoorwegnet is geelectrificeerd, maar een nog grooter gedeelte is nog aangewezen op stoomtractie. Hierin nu zal ook spoedig verandering komen. Een ge deelte der stoomtreinen zal.vervangen worden door Diesel-motor-treinen. Gelukkig heeft de Nederlandsche industrie de order tot het vervaar digen van deze molortreinen weten binnen te balen. De N.V. Koninklijke Fabriek voor Spoorwegrijtuigen, J. J. Beynes te Haarlem heeft nl. van de Nederlandsche Spoorwegen opdracht gekregen om 10 Diesel-motor-trein- stellen te vervaardigen. Daaraan deze opdracht veel voorbereidende werk zaamheden zijn verbonden kan eerst in Augustus met den bouw een aan vang worden genomen. Dan zal het aantal arbeiders van deze fabriek eenige maanden verdubbeld worden. Goed zoo! Hier z et men dus dat door het steunen van de Nederlandsche industrie de werkloosheid kan ver minderd worden. Iets van de roerigheid, die op het oogenblik in Duitschland heerscht heeft ook de Nederlandsche grenzen overschreden. Hoe kan het ook an ders. Het ziet er naar uit, dat ook wij tegenstellingfascime-communisme zullen meemaken, ja hier en daar steekt zelfs in ons land het anti semitisme den kop op. Het is wel onwaarschijnlijk, dat wij de Duitsche methoden van onderdrukking hierin ons vaderland ooit zullen toegepast zien, doch oppassen is de boodschap.. Ons land is er altijd prat op kunnen gaan, dat er hier een geestelijke- en gewetensvrijheid bestaat, die nog nim mer tot excessen (heeft aanleiding gegeven. Hel bijgelegd conflicl rond Dantzig. Maar nieuwe scha duwen rijzen rondom Oosien- rijk. Een burgeroorlog wordt voorbereid. Mobilisalie ia Joego Stavië. Zal de oorlogs brand nog gekeerd worden? Het eerste conflict, dat in het Maartsche Europa dreigde te ontstaan en den vrede in gevaar had kunnen brengen is voorloopig bijgelegd. Men weet, dat Polen op de Westerplatte in Dantzig troepen had afgezet en munitie had opgeslagen. Hiertegen had de vrije stad Dantzig een protest bij den Volkenbond ingediend en met een ongebruikelijke baast heeft men in Genéve het gebeurde niet alleen onderzocht, maar ook dadelijk al een beslissing genomen. Polen werd in het ongelijk gesteld en verplicht binnen den kortst mogelijken tijd de Westerplatte in normalen toestand te brengen. Dit is eén klein succesje voor den Volkenbond en in zekeren zin ook voor Duitschland dat straks in Genève een anderen toon zal gaan aanslaan als de vroegere regeeringsvertegen- woordigers, en zeker met kracht zal aandringen op een herziening van het verdrag van Versailles. Het zal in zijn pogingen daartoe steun vinden bij Italië, dat aan het nieuwe bewind begrijpelijkerwijze zijn hart verpand heeft. Niet enkel omdat het fascistisch is, meer nog omdat er nu kans be staat om een nieuwe alliantie te sluiten, die Hongarije en Duitschland en als het kan ook Oostenrijk zal omvatten, een alliantie, die zich len doel stelt de Fransche heerschappij over Europa te vernietigen. De eeuwige strijd tusschen Frankrijk en Duitschland moet men ook zien als een cultuurstrijd, een botsing van twee beschavingen, van verschillende levensopvattingen. De Duitsche Nati onaal socialisten aarzelen niet de Fransche penetratie in Europa, en vooral in Duitschland destijds in het Rijngebied, de perverse, sadistische wraakzucht van den erfvijand te noemen, indien de Franscheii daarbij gebruik maken van kleurlingen. Ja, men noemt in Nationaal Socialistische kringen dit opnemen van negers in Europeesche legers de ijskoude be rekening van Joden, die op deze wijze van Europeanen bastaards trachten te maken door het blanke ras te infecteeren met minderwaardig bloed en zoodoende zijn zelfstandigheid te breken. Men begrijpt, dat deze uitlatingen niet afkomstig zijn uit een of ander diplomatiek stuk, neen men kan ze vinden in het boek van Hitier: „Mein Kampf", waar ook andere interes sante dingen te lezen staan over de doelstellingen van de nationaal soci alisten en de stichting van het Derde Rijk. Tegen het stichten van het Derde Rijk heeft men in Oostenrijk nog al bezwaren, noch de Katholieke Christen Socialen, noch de Sociaal Democraten moeten iels van het Hitlerianisme hebben. Toch wast de nationaal socialistische stroom ook in Oosten- rij k, dank zij de vestiging van het natio- naal-socialistisch bewind in Duitsch land. Er is in Oostenrijk thans wel een zeer verwarde toestand ontstaan. De Sociaal Democraten staan op hun achterste beenen tegen de maat regelen van Dolfuss c. s., maatregelen, die er in de eerste plaats op gericht zijn een dam op te werpen tegen het Duitsche fascisme. Het parlement is voorloopig buiten werking gesteld en tal van noodverordeningen uitge vaardigd. Oostenrijk is het land bij uitnemend heid voor onthullingen. Wie de Weensche dagbladen geregeld volgt kan er zeker van zijn per week minstens twee schandalen onthuld te zien. De tijd van de „gewone" schan dalen is op het oogenblik voorbij. Thans specialiseert men zich op poli tieke schandalen. En gezien de huidige gespannen toestand met persverboden en zoo meer, kunnen deze schandalen niet zoo gemakkelijk meer gepubli ceerd worden. Maar ook daar heeft men iets op verzonnen. Zoodra een of andere opzienbarende beschuldi ging door een parlementslid is uit gesproken is het bewuste stuk immuun geworden voor de vervolging. De kranten kunnen het daarna vrij af drukken. In den Neder Oosten rij kschen Landdag heeft een nationaal-socialis- tische afgevaardigde, een actief dienend officier uit het Oostenrijksche bonds- leger beweert, dat de Oostenrijksche regeering den staatsgreep (herstel van de monarchiemet Hongarije en Italië tot in de onderdeelen heeft voorbereid en dat prins Starhemberg, de leider der burgerwachten hiertoe eenige dagen geleden in Rome een millioen shilling (350.000 gulden) heeft uitbetaald gekregen. Verder kreeg men in dezen Landdag te hooren, dat aan de Hongaarsche grens 10.000 Hongaren, verkleed als Oosten rijksche burgerwachten gereed staan om Oostenrijk binnen te rukken na het uitbreken van het conflict. Deze beschuldiging, die straks wel officieel gelogenstraft zal worden, maakt hel inzicht in deze Oosten- rijkscheaangelegenheid niet helderder. Reeds eerder heeft men kunnen hooren dat de Heimwehrbeweging (de burger wachten) met vreemd kapitaal gesteund werden. Prins Starhemberg is niet lang geleden failliet verklaard, een faillissement, dat dank zij zijn familie weer is opgeheven. Oostenrijk is een zeer arm land, dat alleen maar door builenlandsche aalmoezen stand kan houden. Maar toch blijkt er nog steeds geld te zijn voor de dure Heimwehren, geld, dat zeker niet afkomstig is van de arme leden, hoofdzakelijk boeren. Misschien, dat de eerstvolgende weken de oplossing brengen van de Oostenrijksche puzzle. Men voelt er niet voor een Derde Rijk, maar wel voor een Italiaansch-Oostenrijksch- Hongaarsch-Duitsch verbond of zou hier, zooals zoo dikwijls in de politiek de schijn bedriegen In Joego Slavië is men bezig een soort oorlogsstemming tegen Italië en zijn eventueele bondgenooten aan te kweeken. Naar men van welingelichte zijde meedeelt zullen binnen enkele dagen op bevel van den koning 40.000 reservisten van verschillende lich tingen onder de wapenen worden op geroepen om de garnizoenen in de Kroatische landen en in Slovenië op oorlogssterkte te brengen. Het op roepen dezer troepen wordt officieej

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1