AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCKE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Ijdag 31 Maart 1933 No. 13 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 >M®V A9 THOOLSGHE COURANT lad verschijnt eiken ig. Prijs per kwartaal met Geïllustreerd gsblad ƒ1,375, franco ost ƒ1,65 -f- 15 ct. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. INGANG ZOMERTIJD. JURGEMEESTER van Tholen maakt DAT DE VERVROEGING MET UR VAN DEN WETTELIJK.EN TIJD ivaDgen den 15 Mei 1933. irergang geschiedt in dier voege, da( r de middelbare zonnetijd op den dag, de vervroeging aanvangt, twee nur i, in deu voormiddag, het wordt geacht drie uur op dien voormiddag, en, 25 Mtart 1933. 14 van kiezers, die een gemachtigde aanwezen. targemeester van Tholen maaki bekend, secretarie der gemeente voor een ieder ige is nedergelegd' en, tegen betaling Biten, verkrijgbaar gesteld een lijst, leode de kiezers, die - oor do stemming rkiezing vau de leden vau de Tweede der Siaten Generaal een gemachtigde aangewezen, met aanteekcuing daarop gemachtigden. en, 29 Maart 1933. 14 GEMEENTERAAD ,N Slot jaderirtg van 21 Maart 1933. Vogelaar is ook voor steun- g, want op den duur kan het rmbesluur dit niet dragen. Het er vóórberouw, dan naberouw, th. Krijger wil ook liever zien gewerkt wordt en geld ver- n dan dat men staat te luilak- want dan krijgt men een op- g volk. Murre is bet daar volkomen voorz. zegt dat het armbestuur Hei bereid is te helpen en dan ïen altijd nog zien. Boogaard zegt bel armbestuur dikwijls genoemd, dikwijls is dag gesteld, marcheert de zaak oed, en dan moest men altijd et antwoord geven. Als hij ziet vee oude menschen op Slrijen krijgen, dat een ander 12.50 en alleen is, een ander weer en een ander f5.en dan d die al jaren op bed ligt en 3r van een geziu is, als men raagt op wat grond wordt de steuning gegeven, is bet ant- i, dat gegeven wordt dat men niets mee te maken heeft, dat nze zaken. men ziet dat twee oude tobbers per week krijgen en men zegt heen en wordt warm, dan rijst marcheert het wel goed ith. van der Slikke zegt dat die menschen ontvangen f2.50 per van het armbestuur f5.— ouder- 'ente, en f2.50 diaconie is te f 10.plus vrij woning, dan het toch wel. th Krijger zegt het armbestuur oneert goed. Boogaard zegt nu toegelicht n over een enkele persoon maar >m kan dit niet eerder, th. v. d. Slikke merkt op dat it al eerder heeft willen doen, toen wilde dhr Boogaard er van weten. Garels zegt het is nu een el tegen den voorzitter. Er wordt iing gesmoest en u bent voor van de vergadering, bij U be- e leiding, maak er een einde aan. voorz. stelt dan het voorstel en W. voor en dat is om de ig voort te zetten tot 1 Mei v'f et alg. armbestuur. Garels zegt dat een zeer be- ijke factor vergeten wordt en i dat men het eergevoel van de chen doodt, ze gaan niet graag het armbestuur, voorz. merkt op dat dit toch bedeeling is, het is steun. Murre zegi dat men beter be- moet en hij vindt het een de wat gebeurd is met de Wed. issen. Hierover ontstaat een zeer ;e discussie tusschen de heeren Murre en van der Slikke. Het t uit elkaar te houden wat er oken wordt. L)e voorz. maakt hieraan een einde door te zeggen dat dit niet bij de steunregeling behoort, dit behoort bij armbedeeling. Dhr Carels stelt voor uit over weging dat het eergevoel van de menschen niet wordt verstompt en in plaats van werkverschaffing, aan hoofden van gezinnen of kostwinners, uitgetrokkenen, wordt een steun ver leend van f6.50 per week; voor ieder kind hoven de 2 jonger dan 16 jaar wordt 50 cent per week meer uitge keerd tot een maximum van f 10. Voor niet-georganiseerden is de norm 50 cent minder; voor arbeiders in de bouwvakken 50 cent meer. Gezinsinkomsten worden in minde ring gebracht. Wie werk kan krijgen en het niet aanvaardt, wordt onherroepelijk voor den duur der regeling uitgesloten. De regeling geldt voorloodig lot en met de week, die eindigt met 13 Mei en begint op Maandag 27 Maart. De uitkeeringen vinden des Zater dags plaats. Dhr Boogaard zegt daar de be deeling onder de armen wel eens te wenschen overlaat, krijgen deze be houdens recht van de wet een zuivere steun als het armbestuur zijn geld moe is, dan kan ze het geven aan de steunregsling. Het voorstel van dhr Garels in stemminggebracht wordt aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren Krijger, van der Slikke en Dronkers. De voorz. verzoekt dhr Carels nu de bron aan te wijzen, waar dit uit betaald zal worden. Dhr Carels zegt opcenten personele belasting en opcenten vermogens belasting. De voorz. antwoordt dat is allemaal te laat. Dhr Boogaard meent dat er nog een reservefonds is, daar kan dan wel uit geput worden, dat is toch ingeval van kwade dagen en die hebben wij nu. Dhr Garels zegt dat degenen die niet ouder die steunregeling valt dan bij het armbestuur kan komen. Of het armbestuur kan een gift doen De voorz. merkt op dat hel arm bestuur die menschen ook wel niet zal bedeelen, spr heeft hij het arm bestuur getracht het zóó gedaan te krijgen, maar dat neemt de raad niet aan. Dhr Carels zegt dus U mag wel drang bij het armbestuur uitoefenen. De voorz. antwoordt dat hij als burgemeester voor de werk menschen in de weer is, want die moeten ook door de wereld. Dhr Garels zegt maar als wij dat doen, dan hooren wij dat we daar niets mee te maken hebben. U laten ze drang uitoefenen, maar wij zijn ook de schapen die de kooi uil moeten. Spr stelt voor de vergadering te schorsen en vanavond om 6 uur voort te zetten. De voorz. zegt dat dit aan hem hoort en stelt voor door te gaan. Daar de heeren Carels, Boogaard, Vogelaar en Murre de zaal verlaten, zegt de voorz. de vergadering te schorsen tot vanmiddag 2 uur. Als de voorz. de vergadering om 2 uur heropent zijn alle leden weer aanwezig. Overgegaan wordt tot be noeming van een lid van de com missie tot wering van schoolverzuim en werd gekozen de heer J. van Brummelen. Aan de orde komt nu verkiezing leden stembureau voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer. De burgemeester is ambtshalve voorzitter. Als leden worden gekozen de hh. E. v. d. Slikke en C. P. Vogelaar, die hun benoeming aannemen. Als plaats vervangend lid wordt gekozen de heer M. K. Krijger, die zijn benoeming aanneemt. Nog werden gekozen de heeren A. Murre, W. J. Boogaard en W. Carels, die allen voor hun benoe ming bedankten. B. en W. stellen voor het salaris 9 424S2 van den agent voor de arbeidsbemid deling vast te stellen op f25 per jaar. Dhr Carels kan hier niet mee mee gaan, hij meent dat de agent het hier wel niet zoo druk zal hebben en ge meenten grooter dun Poortvliet hebben eerst f 10 en later f 15 gegeven, hij zou voor willen stellen 1 15 te geven, hij acht dit in dit geval wel voldoende. Dhr Boogaard kan zich met dat voorstel vereenigen Weth. v. d. Slikke merkt op dat te St-Maarlensdijk f50 woidt gegeven. Het voorstel van den heer Carels wordt verworpen met 3 tegen 4 st. Vóór de hh. Carels, Boogaard en Murre. B. en VV. stellen voor om te be noemen een van de volontairs van de secretarie. Want als men iemand buiten de secretarie benoemd dan moet die weer een lokaal beschikbaar hebben. Dhr Carels stelt voor om alle inge zetenen, die daarvoor in aanmerking komen, ook in de gelegenheid Ie stellen hier naar te doen, want er zijn er wel die dit ook kunnen waar nemen. En wat betreft een lokaal dat komt dan wel in orde. De voorz. zegt dal die niet op de secretarie komt. Dhr Boogaard meent dat de raad daarover kan beschikken. De voorz. zegt wel over de raads zaal maar niet over de secretarie. Weth. v. d. Slikke acht hel ook beter dat een van de volontairs wordt benoemd. Het voorstel van den heer Carels wordt verworpen met 4 tegen 3 st. Voor de hh. Carels, Boogaard en Murre. Benoemd wordt nu de heer J. J. Dronkers met ingang van 1 April a.s. Punt 10. Benoeming van een voor zitter van het Algemren Armbestuur. Ter toelichting van dit onderwerp zegt de voorzitter, dal Ged. Stalen in verhand mei de hun ter goedkeu ring aangeboden rekening van het Algemeen Armbestuur over 1931 voor bun goedkeuring bij bun mis sive van 30 December 1932, mede deelden, dat zij van oordeel zijn, dat de heer E. van der Slikke, hoewel hij wettig is herbenoemd als armbe stuurslid, geen voorzitter van het armbestuur is, omdat hij bij deze herbenoeming niet tevens als voor zitter is herbenoemd. Sedert 1 Sep tember 1931 is het armbestuur dan ook zonder voorzitter, waarom Ged. Staten in overweging geven in die leemte te voorzien. Dus, zegt de voorzitter, bij de her benoeming van den heer Van der Slikke tot lid van het armbestuur, hebben we verzuimd hem opnieuw te benoemen tot voorzitter van dit bestuur. Toch, niettegenstaande wij nalatig zijn geweest, heeft de heer E. vau der Slikke sedert 1 Sept. 1931 wettig als voorzitter gefungeerd. Spreker wil dit nader toelichten. Bij schrijven van 9 Januari 1931 hebben Burg. en Weth. aan Ged. Staten het volgende medegedeeld. Blijkens Uw missive van 30 De cember 1932 no. 171, 3e afd., is Uw college van oordeel, dat de heer E. van der Slikke geen voorzitter van het armbestuur is, zoolang de raad hem niet heeft herbenoemd en dat geacht moet worden, dat sedert 1 September 1931 het armbestuur zonder voorzitter is. Wij hebben dus in casu te doen ontstentenis van den voorzitter. Nu bepaalt artikel 10 der veror dening voor deze instelling dat bij afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter deze door het oudste lid in jaren wordt vervangen. Naar onze bescheiden meening is dan dit artikel op voormelden datum in uitvoering gekomen en blijft het van toepassing tot den dag, waarop een voorzitter wordt benoemd. Daar de heer E. van der Slikke de oudste is van de bestuursleden treedt hij dus als vervanger op en is als zoodanig ook van af 1 Sep tember 1931 opgetreden. Daarmede is ons inziens de ver meende informaliteit vervallen. Zeer gaarne vernemen wij van Uw college of U ook deze meening zijt toegedaan. Na dit schrijven zegt de voorzitter, heeft bij besluit van 13 Januari 1933 hetwelk zooeven is voorgelezen de goedkeuring van Ged. Staten, op de rekening van het armbestuur plaats gehad. Dit college deelde dus blijk baar de meening van Burg. en Weth. Dhr. Boogaard zegt dus er was geen voorzitter. De voorz. zegt er was geen voor zitter, maar volgens art. 10 was het oudste lid in jaren voorzitter en dat was juist de heer v. d. Slikke. Was dc heer Krijger dit geweest, dan zouden de geteekende stukken on geldig zijn. Dhr Boogaard merkt op dat bij ontstentenis vau den burgemeesler de waarnemende burgemeester op treedt en dit is toch ook bij het arm bestuur zoo. De voorz. dat alles is medegedeeld aan Ged. Stater, en de zaak was in orde. Dhr Boogaard houdt vol dat hij niet had mogen teekenen als voorzitter en dat had moeten doen als waar nemend voorzitter. Dhr Garels zegt dat het hem be vreemde dat bij deze stukken niet gisteien beeft gevonden bij de stuk ken. Er bestaat dus een verzuim vanaf 26 April 1932 en heeft men 11 42485 nu van dien datum af moeten zoeken naar dat verzuim? Of is bij het terugzenden van de rekening door Ged. Staten op dat verzuim gewezen De voorz. antwoordt dat Ged. Staten schrijven dat hij wel herbenoemd is als lid, maar niet als voorzitter. Hij heeft deze stukken nu ter tafel ge bracht maar had dit niet behoeven te doen. Dhr Carels zegt dat dit geen ant woord is op zijn vraag of dat nu zoo lang had moeten duren. De voorz. zegt dat de rekening a sn Ged. Staten gezouden was en toen is dat later medegedeeld. Wij be hoefden ons echter niet te haasten, omdat volgens art. 10 er een voor zitter was en als de raad nu besluit orn geen voorzitter te benoemen, dan blijft het zoo. Dhr Boogaard vraagt of dhr v. d. Slikke wel benoembaar is. want er is geen schriftelijk bewijs dat hij zijn benoeming heeft aangenomen. Dhr Carels merkt op dat is maar een kleinigheid. Dhr Boogaard zegt hier staat in de verordening dat het schriftelijk moet gebeuren, dus dan heeft het geen kracht als het niet gebeurd. De voorz. sluit de discussie en men gaat over tot stemming. Benoemd wordt met 4 st. dhr E. v. d, Slikke, die de benoeming aanneemt. Dhr Carels zegT deze benoeming niet als wettig te erkennen. De voorz. zegt er is nog een schrij ven ingekomen van den heer W. J. Boogaard om de verhooging van de tarieven der Waterl.mij. door de ge meente te doen betalen. Dhr Boogaard licht deze zaak nader toe. Hij heeft dit geschreven opdat B. en W. gelegenheid hadden dit te bespreken en te overdenken. De land- bouwersland verarmt, er is geen kapitaal meer, zij zijn een heel eind geruïneerd, zij klagen steen en been, dan heerscht er werkloosheid, men ontvangt steun en wordt van de armen bedeeld, men is dus niet in staat nog meer te gaan betalen, dan nu reeds te betalen is Hoe hebben B. en W. nu gedacht die groole uit gaven van die kwijnende menschen weg te nemen. Deze verhooging komt door de Houding van den minister en het opraken van het reservefonds en onze vertegenwoordiger de heer Krijger kan wei nadere inlichtingen verstrekken. Als nu die f700 verhoo- ging betaald wordt uit de gemeente kas, dan draagt ieder daaraan bij. Weth. Krijger zegt dat er in de vergadering van aandeelhouders pre cies zoo is gesproken, maar dat is toen niet doorgegaan omdat dan ook belast worden zij die er niet \an profiteeren en er dus geen cent water voor ontvangen. De voorz. zegt dat voor hen die een groote regenbak hebben dit geen uit komst is, rnaar er zijn menschen die steeds zonder water zijn en daar is hel een uilkomst voor en ook voor hen die nieuwe woningen bouwen, daar er geen regenbakken meer worden ge bouwd. Nu zijn er menschen die totaal niets hebben aan de water leiding en als men dat nu ten laste vau de gemeente brengt, moeten die ook bijdragen. Het is een kleine ver- hooging die moest plaats hebben, doordat de rente minder is geworden en bet Rijk zoodoende ook wat deed. De tarieven moesten dan verhoogd worden en dat wil de heer Boogaard nu brengen op de gemeentekas. Dhr Boogaard acht dit de juiste weg. Wij zijn er al 10 jaar gelukkig mee geweest en moesten voor een beetje water veel geld betalen. De boeren en buitenlui zijn er van ver lost gebleven, laten die nu ook eens proüteeren, tenminste laat ze ook eens helpen zuchten. De voorz. merkt op dat er genoeg zijn die graag waterleiding op hun boefje zouden willen hebben als het maar ging. Dhr Boogaard antwoordt dat dit niets zegt. Hij wil de waterleiding op zich zelf niet afbreken, maar de last gaat boven de draagkracht van ce burgerij. Weth. van der Slikke is liet daar niet mee eens. Het voorstel Boogaard om het meerdere voor de waterleiding uit de gemeentekas te betalen wordt aan genomen met 4 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren Krijger, v. d. Slikke en Dronkers. Dhr Boogaard dankt de leden voor hun medewerking. Weth. Krijger merkt op dat hij weinig dank zal ontvangen van de buitenlui en het is een ongehoorde en ongeoorloofde zaak. Die nu niets ontvangt moet toch betalen. Bij de rondvraag vraagt de heer Boogaard naar de heffing van het schoolgeld. Er zijn menschen die niet op de staat voorkomen van de inkomstenbelasting en toch schoolgeld moeten betalen, hij zou gaarne zien dat dit werd nagegaan. De voorz. zegt dat dit is nagegaan. Dhr Carels merkt op dat de toe zegging de vorige vergadering ook is gedaan. De voorz. antwoordt dat dit ook is gebeurd. Dhr Boogaard stelt voorin verband met hetgeen besproken is van het alg. armbestuur, dat de secr.-ont vanger in samenwerking met den raad eens inzage van zijn boeken geeft en ons op de hoogte stelt hoe de instelling functioneert om daarna te handelen. Dan kan dat zaakje in

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1