WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN v° Vrijdag 5 Mei 1933 No. 18 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Hoofdpijn en Kiespijn Mijnhardt's Poeders THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad ƒ1,376, franco per post f 1,65 -j" 15 ct- disp. kosten. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Colijn kabiuetsforraaieur. Naar oen parlementair kabinet. 1 Mei-vie ring en builenlamlsche invloeden. Uniform verbod gewenscht. Conflict bij de K.L.M. De Koningin beeft iri de afgeloopen dagen de leiders van de voornaamste kamerfracties in audiëntie ontvangen. H.M. heeft tenslotte Dinsdag aan den minister van Staat, dr. H. Colijn op dracht gegeven tot vorming van een parlementair kabinet Dr. Colijn beeft verzocht die opdiacht in beraad te mogen houden. Deze opdracht aan dr Colijn was te verwachten, en zeker zal deze door een groot gedeelte van ons volk wor den toegejuicht. Dr. Coliju is een huiten alle twijfel verheven knap staatsman, een leider in den hesten zin van het woord, die reeds zeer veel voor Nederland heeft gedaan en vooral grooten naam heeft verworven bij de vertegenwoordiging van Nederland op buitenlandsche conferenties Hij is reeds enkele malen minister ge weest, n.1. van '1911'1913 minister van oorlog en in de economische spannende jaren van 1923 tot 1925 minister van financiën. In Augustus 1925 trad dhr Colijn opnieuw op als minister van financiën en tevens als minister-president, maar zijn kabinet kwam reeds enkele maanden nadien ten val als gevolg van de aauneming van het amendement-Kersten tot af schaffing van het gezantschap bij de Paus. De heer Colijn heeft thans de op dracht gekregen tot het formeeren van een parlementair kabinet, een kabinet dus dat op een meerderheid zal moeten steunen. Thans is de vraag op welke wijze dr. Colijn zich deze meerderheid wil verwerven. Zal hij een zuiver rechts kabinet vormen, dat hem dus een meerderheid van 52 zou kunnen opleveren of zal hij het kabinet op een breedere basis vestigen en een gedeelte van links, de liberalen die onder zekere voorwaarden niet ongenegen zijn met dr. Colijn samen te werken, daarin opnemen. Men heeft reeds voor de verkie zingen aan verschillende kanten aan gedrongen op een nationaal kabinet, waaronder verstaan wordt een kabi net, waarin zooveel mogelijk politieke groepeeringen vertegenwoordigd zijn. Zal dr. Colijn het hierheen sturen of zal de oude coalitie weer opleven, de oude coalitie, die intusschen verzwakt uit den stembus is te voorschijn ge treden, al moet dadelijk worden toe gegeven, dat deze verzwakking niet van grooten omvang is Het is den heer Colijn zeker niet gemakkelijk gemaakt, maar hij is er niet den man aar zich hierdoor uit het veld te iten slaan. Laten wij intusschen af wachten welk kabinet hij zal weten te vormen. De 1-Meiviering in ons land, die dit jaar samenviel met het vieren van den verjaardag van Prinses Juliana is zonder groote incidenten verloopen. In enkele plaatsen is het tot kleine relletjes gekomen, maar ernstige ongeregeldheden heeft deze dag niet opgeleverd. In enkele plaatsen in ons land hebben de daar woonachtige Duitschers het Duitsche 1-Mei-feest gevierd, zoo ook te Amsterdam, waar de nationaal-socialisten een be sloten bijeenkomst hielden. In de omgeving van het gebouw, waar deze bijeenkomst plaatsvond groepten tijdens de samenkomst protesteerende menschen te zamen, die door de politie uiteengejaagd werden. Ofschoon liet waarschijnlijk wel in de bedoeling van de protesteerenden lag is het niet tot handtastelijkheden jegens de Duitsche nationaal-socialisten ge komen. Slechts een Nederlander is bij deze relletjes gewond geworden. Maar een Duitsch journalist van de „Telegruph Union" meende naar zijn land een vrij uitvoerig telegram te moeten seinen, waarin sprake was, dal ongeveer veertig Duitsche onder danen mishandeld en gewond zouden zijn. Wel schijnt er iets anders te zijn gebeurd. Op dezen feestavond moeten ook eenige gasten uit Doorn aanwezig zijn geweest, waaronder een zoon van den ex keizer, welke voorzien van hakenkruisen)biemen in den trein naar Amsterdam hadden plaatsge nomen. Toen zij in Amsterdam uit den trein stapten moet een van de reizigers den zoon van den ex-keizer een blauw oog hebben geslagen. Het is echter te hopen, dat we hier in Nederland verder gespaard blijven van de onverkwikkelijke tooneelen, welke zich zoo langen tijd in Duitseh- land hebben afgespeeld Waarom moet juist de publieke straat benut worden tot het uitvechten van poli tieke ineeningsgeschillenLaat de straat blijven een middel, waardoor de menschen zich kunnen verplaatsen, niet een demonstratie- of vechtplaats. Laat de kranten, vergaderzalen en de radio genoeg zijn, voor het uit dragen en propageeren van politieke en andere beschouwingen. Vele van dc huidige demonstraties hebben niets .t*® anders ten doel dan het ergeren van andersdenkenden en het uitlokken van relletjes. Wij zijn ook de rneening toegedaan, dat in Nederland thans een algeheel uniformverbod zeer op zijn plaats zou zijn, met uitzondering natuurlijk van de burgerwachten en vrijwillige landstorm en mits men er niet, zooals rneenen we in Dene marken, de padvindersorganisaties in betrekt Een zeer bijzonder conflict is plotse ling uitgebroken bij de K. L. M. De leden der Nederlandsché vereenigirtg van verkeersvliegers, waarvan alle piloten der K.L.M. op twee na lid zijn, hebben eensgezind besloten met ingang van 1 Juli a.s. ontslag te nemen als vliegtuigbestuurders bij de K.L M. Dit conflict is niet in de eerste plaats een gevolg van de economische omstandigheden, waaronder de piloten werken, doch van den algemeeuen toestand van het bedrijf. Met het inkomen, dat de piloten over het afgeloopen jaar genoten, zijn zij zeer tevreden behoudens enkele jongeren, die naar het inzicht van de vereeniging voor verkeersvliegers onvoldoende worden gesalarieerd. De piloten achten het geenszins onbillijk, dat op hun inkomen in ver ft anA "mvT <&c. 'tij d som m Hm'ng'tvoüWt normale kortingen worden toegepast. Een andere kwestie is het echter, dat in een kort tijdsbestek talrijke ver lagingen van het zuiver inkomen hebben plaatsgehad en wel op zoo verschillende en willekeurige wijze, dat bij de piloten onrust is gerezen en er onzekerheid is ontstaan over hetgeen de dag van morgen zal brengen. Dit zijn in hoofdzaak de grieven, die de piloten van de K.L.M. hebben kenbaar gemaakt. De directie van de K.L.M. heeft nog geen gelegenheid gehad haar standpunt te bepalen. Volgens den heer Plesman waren reeds anderhalf jaar geleden be sprekingen gevoerd over de rechts positie van de piloten, waarover echter geen overeenstemming kon bereikt worden. Het is slechts te hopen, dat beide partijen elkaar tijdig weten te vinden, opdat wij van het schouwspel bespaard blijven, dat de dienst van de K.L.M. zou stopgezet moeten worden. EXAMEN ONDERWiJZER(ES). De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen brengt ter kennis van belanghebbenden dat liet schriftelijk gedeelte van de in het jaar 1933 af te nemen exanrns ter verkrijging van de akte van be kwaamheid als onderwijzer(es) zal plaats hebben op 29 en 30 dezer dat de mondelinge examens op 12 Juni d.a v. zullen aanvangen; dat de commissie, met het afnemen van deze examens belast, zal zitting houden te 's-Gravenhage voor de provinciën Zuid-Holland en Zeeland; dat zij, die zich aan dit examen wenschen te onderwerpen, zich vóór 6 dezer gelieven aan te melden hij den voorzitter der commissie, voor welke zij examen zullen afleggen, eventueel met-opgave van de hegeerde aanteekening en met overlegging van de geboorte-akte, waaruit blijkt, dat zij op 1 Augustus 1933 den 18 jarigen leeftijd zullen hebben volbracht; maatregelen hebben uitgedacht om de groote werkloosheid op eenigsziris doelmatige wijze te bestrijden, waar uit zou hij de tewerkstelling willen en vooral kunnen bekostigen? Bezien wij daartoe de rede van den heer Hitier, een oratorisch knap stuk werk, kleurig en boeiend als de tafreelen van een vlot gespeelde costuum-revue. Het Duitsche volk moet zichzelf worden. Allen, die in grootheidswaan of standsbewustzijn gevangen zitten, zij allen moeten weer den weg tot elkaar leeren vinden." Eerste orato rische vuurpijl. „Eert den arbeid en acht den arbeider!" Tweede dito. „"Wij moeten krijgen één volk van boeren, arbeiders en burgers en zij moeten zich op 1 Mei vereenigen tot viering van den Duitschen arbeid. Duitsch Volk gij zijt machtig als gij teleurgesteld zijn over weinig practisch aanwijzingen Het wachten is ook nog steeds op cijfers, op tastbare cijfers, op uil komsten En. ook zouden wij wel eens graag willen weten hoeveel millioenen de grootscheepsche campagne van de tegenwoordige machth ,-bbers heeft gekost, machthebbersdiezoo'u grooten mond hebben op de verkwisting van hun voorgangers, die intusschen zoo doordrongen waren van den nood dezer dagen, dat zij het Duitsche volk geen feestelijkheden durfden voorzetten Was er in Duitschland werkelijk aanleiding tot feestvieren? Had men hiermede niet heter kunnen wachten tot de resultaten van het nieuwe be wind hier aanleiding toe hadden kunnen geven? Het zeer zeker bewondering af dwingende organisatietalent van het Dag van den naiionalen arbeid in Dailschland. Een teleurstellende rede van Hitier. Spelen inplaats van werk. Een becijferd plan blijft achterwege. Duitschland heeft zijn eerste nati onaal socialistisch '1 Mei feest gevierd, hetwelk culmineerde in een samen komst vau meer dan een half millioen menschen op.het Tempelhoferveld te Berlijn. Verder waren door geheel Duitschland dien dag feestelijkheden georganiseerd en was de arbeid overal stilgelegd. De ondernemers moesten de werknemers het volle loon uitbe talen en trokken samen met hen op in de stoeten ter verheerlijking van den Duitschen arbeid. De organisatie van dezen feeste- lijken 1 Mei-dag was óf, maar dat was dan ook hetgeen het meest im poneerde. Het enthousiasme van de opgeroepen menigte is na al de fees lelijkheid der afgeloopen weken aan het luwen. Eu dat is ook niet be grijpelijk omdat een groot gedeelte van de demonstreerende menigte eenvoudig gedwongen werd mee te doen en vreugde op bevel kan na tuurlijk nooit een enthousiast karak ter dragen. Van deze I Mei viering hebben we dezen indruk, dat ze is te vergelijken met een tot in de puntjes verzorgde tooneelvoorstelling, waarbij vooral grooten zorg is besteed aan de coulissen en de regie, waarbij een knappe regisseur zelfs van schier onhandelbaar materiaal toch een overweldigend geheel weet te maken. Maar het'is en blijft een voorstelling en geen uiting van plotseling oplaai ende geestdrift. Die dagen hebben de nationaal socialisten zeer zeker ■Aekendwdoch- dreigen, nu inhet weef sel van strenge discipline en harde; gevoellooze maatregelen te verstikken. UitIer is nooit zuinig geweest met beloften, voor dat hij aan de macht was en ook bij het overnemen van de macht. Men weet dat hij hij de laatste vier jaren heeft gevraagd om Duitschland uit den economischen nood op te heffen. Hij zou het Duit sche Rijk saneeren met een vier- jaren-plan. Men proefde dadelijk reeds de concurrentie met het Rus sische vijf-jaren-plan. Maar in tegen stelling met het laatste vertoonde het vier jaren-plan geen bijzonderheden op welke wijze het zou uitgevoerd worden. Deze bijzonderheden nu zouden het Duitsche volk op 1 Mei bekend worden gemaakt, in een groote, voor dit doel klaargemaakte rede door den Rijkskanselier Adolf Hit- Ier. De verwachtingen! voor deze rede waren in Duitschland, doch vooral in het buitenland zeer hoog gespannen. Wat zou Hitier voor /uilen spoedig bedaren door Vraag Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders en 2ie toe dat de naam Mijnhardt op doos en poeders voorkomt. Per poeder 8 ct. en per doos 4S ct. Verkrijgbaar bij Uw Droois» 432 30 42605 den geest van klassestrijd weer in het niet doet verzinken en er de eensgezindheid voor in de plaats stelt". Derde vuurpijl. Na al deze vuurpijlen, die na het uiteenspatten niets meer achterlieten kwamentenslottede practischepunten aan de orde, die wel zeer armoedig afstaken bij de rhetorische schoonheid die te voren de Duitsche ooren ge kitteld had. De opheffing der werkloosheid door werkverschaffing wordtin twee groe pen verdeeld. Zij zal geschieden door particuliere werkverschaffingen door overheidszorg. De openbare werkverschaffing zal bestaan in een „geweldig" program van aanleg van wegen. Onze handels politiek Hitier is aan het woord moet ons een parmanente productie verzekeren zonder dat daardoor de Duitsche landbouw vernietigd wordt. Intusschen vergeetde Rijkskanselier te vermelden hoe hij dit denkt klaar tespelen, vooral ook omdat de nationaal socialisten reeds eerder hebben ver klaard, wat de voedingsmiddelen be treft, Duitschland zooveel mogelijk, indien mogelijk zelfs voor 100% onaf hankelijk van het buitenland te maken. Het programma voor het eerste regeeringsjaar van Hitier kan alsvolgt worden samengevat Werkloosheids bestrijding door particuliere werkver schaffing in den vorm van herstel- JSerkzaamhedeu aan woningen en door ~~ëën"""g£Qote reeks openbare werken, met name~<fëïHtt£!l>ye wegen. Arboidsdienstplicbt voor iedereèïH hoog en laag. rijk en arm, geleerd en ongeletterd, opdat ieder eenmaal in zijn leven met handenarbeid kennis maakt. Actie tegen de huidige rente lasten, en verzekering eener voort durende productie. Reorganisatie van het economische leven te beginnen hij den boerenstand-. Dit is de schamele inhoud van het met zooveel spanning verwachte plan tot opheffing van de werkloosheid en herstel van het economische leven. Het opschilderen van huizen en het aanleggen van wegen zijn de concrete punten uit het program. Gezwegen wordt over de middelen, die hiertoe noodig zijn. Is het niet teleurstellend, dat de demonstratiebergzulk een nietig werk verschaffingsmuisje gebaard heeft? Als straks de zegeroes van het Duitsche volk voorbij is zal het dan ook niet nieuwe régime had zich in de aller eerste plaats dienen bezig te houden met hetopheffen vanden economischen nood. In plaats daarvan heeft het het Duitsche volk spelen gegeven en vrijwel de geheele wereld tegen zich opgezet. Niels meer niets minder. KANTONGERECHT TE THOLEN 24 April 1933. Door den Heer Kanton rechter alhier zijn heden veroordetld wegen? Overtreding der Politieverordening. E. H te 8t-Maarteu9dijk en A. J. te Scherpenisse tot teruggave aan de ouder-* zonder toepassing van straf. M. L. Q. en A. H. te Scherpenisse, ieder tot fl.boete of 1 dag hechtenis Overtreding van de Spoor- en Tramwegwet P. J. K te Oosterland tot tl.boete of 1 dag hechtenis. Overtreding der Politieverordening. L J. B. te Sl-Annalaod tot f4.boete of 4 dagen hechtenis. J. v. 't H. te St-Annaland tot f3. boete of eeu week tochtschool. Overtreding Motor- en Rijwielreglemen M. A. te 8t-Philip»land tot f2.boete of 2 dagen hechtenis. J. C. M. r. d. H. te Eindhoven, f 4.boete of 4 dagen hechten'?' rgtei Straatschenderij. J. 8. te Tholen tot f 10. 10 dagen hechtenis en f 6^ schadevergoeding aan de Deorioo te Tholen. Overtreding der Politiever W. C. v. T. te Scherpeüi8s; boete uf 1 dag hechteqjf. T. v, d. G. .Ja-''Scberpeni88e boete of V'dag hechtenis. Overtreding dor Motor- en Rijwielwet. R d. V. te Best tot f 1.-- boete of 1 dig hechtenis. J. P. M. W. te Roosendaal tot f 0.50 boete of 1 dag hechtenis. Overtreding der [nvaliditeit»wel. P. J.R en A. M. G. beiden te St-Philips- land ieder tot 2 boeten elk vau f 10. of 5 dagen hechtenis voor iedere boete beiden voorwaardelijk met een prueftijd ven een jaar. M. d. B. te St-Pbilipsland tot 2 boeteu elk van f 2.— of 2 dagen beebteuis voor iedere boete. Overtreding der Politieverordening. P. J. M. S. te Nieow-Vosmeer lot 12. boete of 2 dagen hechtenis. Overtreding Spoor- en Tramweg*ei. J. K. te Oosterland tot fi.boete of 1 dag hechtenis.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1