WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Vrijdag 19 Mei 1933 No. 20 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Eerste Blad. fc\e<? vo ,Vt"\4c vQVetx Overspannen THOOLSGHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad ƒ1,375, franco per post ƒ1,65 15 ct. disp. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke REGEERINGSTELEGRAM VAN DE KONINGIN AAN PRESIDENT ROOSEVELT. M. M. de Koningin heeft, onder dagteekening van 17 Mei, het vol gende regeeringstelegrarn gericht tot den president van de Ver. Staten te Washington Het is, mijnheer de president, een groole voldoening voor Mij, dat het antwoord van Nederland, op Uw telegrafisch beroep terstond en zonder voorbehoud kan worden gegeven. Dit volk, uil naam waarvan ik spreek, verafschuwt den odrlog. Het zou natuurlijk een aanval weerstaan, maar 't verafschuwt den oorlog. Evenzeer als het uittarting en aanval tusschen burgers veroordeelt, veroordeelt het uittartingen aanval tusschen volken, liet meent, dat de tijden zijn aange broken, voor de volkengemeenschap, om door daden te loonen, dat zij vast besloten is, te breken met het recht van den sterkste, als haar even- lueele hoogste norm. Vreedzame re geling is de uitsluitende methode om nationale geschillen te beslechten. Mij is geen reden bekend, waarom vreedzame regeling niet de uitslui tende methode zou zijn, om inter nationale geschillen te beslechten. Mijn land is diep overtuigd dat, wil dit doel kunnen worden bereikt, vergaande ontwapening thans gebie dend noodzakelijk is, immers voort gezette bewapening leidt tot wedloop in bewapening, en, gelijk tijdelijke, doch al te spoedig vergeten onder vinding bewijst, tot onvermijdelijken oorlog. Nederland is bereid om met de andere volken der wereld de vier stappen te doen, welke Gij voorstelt als eerste en belangrijkste bijdrage tot daadwerkelijke ontwapening. Het maakt geenerlei voorbehoud bij deze verklaring. Wal een non agressieverdrag betreft, ben lk bet met U eens, dat bet onder de tegen woordige omstandigheden wellicht goed is, dat bestaande en geldige 11011 agressie verdragen en geldende verplichtingen om te ontwapenen, plechtig worden bevestigd, teneinde bun bindende kracht opnieuw aan bet geweten der wereld voor te houden. De a.s. economische conferentie kan verzekerd zijn, van den actie ven en van ganseher harte gegeven steun van Mijn regeering. De economische en (inancieele toestand vraagt on middellijke en doeltreffende maat regelen. Nationaal komt dit land op voor een gezond en geordend economisch en financieel leven. Inter nationaal komt het op voor onbe lemmerd handelsverkeer, stabiele valuta en betere prijzen. Nederland hoopt, dat de Londensche conferentie een daadwerkelijke en duurzame ver lichting tengevolge zal hebben. Tevens vertrouwt het, dat deze conferentie en de daarin vertegenwoordigde regeeringen, zich zullen laten leiden door de onveranderbare wetten van economische waarheid en geen acht zullen slaan op hetgeen oppervlakkige en kortzichtige meening en iudividu- eele belangen gaarne zouden zien aanvaard. Het algemeen belang moet hier, zoo ooit, overheerschen. Met Mijn regeering en volk deel Ik ten volle in de hoop, dat de ver wachtingen waaraan Gij uitdrukking hebt gegeven, in vervulling zullen komen. w.g. WILHELMINA R. Geen parlementair kabinet. Naar een crisis-kabinet? De Rijksinkom sten blijven terugkopen. Ongelukkig Rotterdam. De werkloosheid neemt af. De Meimaand dit jaar biedt geen erg opgewekt beeld. De natuur heeft zich tijdelijk weer in ijstooi gestoken, maar ook op ander terrein is het aspect al even weinig aanlokkelijk. Daar is in de eerste plaats de kabi netsformatie, die onze aandacht vraagt. Dinsdagavond laat werd bekend gemaakt, dat dr. Colijn aan de Konin gin had medegedeeld niet geslaagd te zijn met het samenstellen van een parlementair kabinet. Hare Majesteit heeft vervolgens de heeren jhr. mr. De Geer en mr. Aalberse ontvangen. Daarna heeft H. M. aan dr. Colijn een nieuwe opdracht verstrekt, thans tot vorming van een crisis-kabinet. Dr. Colijn heeft, als gebruikelijk, verzocht, die opdracht in beraad te mogen houden. Wat de laatste dagen algemeen verwacht werd, is geschied, de po gingen van dr. Colijn otn een parle mentair kabinet samen te stellen op breeden grondslag, bij zocht immers contact met vijf politieke partijen, is mislukt. Wij kunnen dit onder de huidige omstandigheden slechts be treuren, want zoo ooit, dan heeft juist thans het Nederlandsche volk een regeering noodig, die ongestoord en met den steun van een flinke meerderheid in het parlement kan regeeren. Het is ons intusschen niet erg dui delijk wat er bedoeld wordt met een crisis-kabinet. Moeten we hieronder verstaan een regeering, die de moei lijkheden, waarop de samenstelling van een parlementair kabinet is ge strand, uit den weg gaat en ons onder een andere benaming een soort extra parlementaire samenstelling wil voor zetten. We zullen het moeten af wachten. Gezien de uitingen van enkele partijorganen schijnt de samen stelling van dit crisis-kabinet minder moeilijkheden met zich mee te bren gen dan de voorafgaande poging van dr. Colijn. Maar een verheugend ver schijnsel mag tiet heeten, dat ook thans weer de opdracht aan dr. Colijn is verstrekt. Laten we hopen, dat hij dit keer beter slaagt. Over den somberen toestand van de Rijksmiddelen is reeds verschil lende .malen gewezen bij bet publi- eeere f/an de maandstaatjes. Het lijs^i Ver de maand April is al even rooskleurig als de vooraf- b- L>e Rijksmiddelen brachten in deze maand op f28635430,20 of f3.213.769,80 minder dan '/12 van de raming en f6814757,83 minder dan 7,2 der opbrengst over de overeen komstige maand van het vorige jaar. Gerekend over de eerste vier maanden van dit jaar bedroegen de ontvangsten f 123.269 333,43 of f4.127.461,57 minder dan 4/i2 der raming van f 16.287.666,09 minder dan de overeenkomstige periode van het vorige jaar. Dit zijn welhaastontstellende cijfers, voor wie de moeite neemt ze nauw keurig in zich op te nemen. Niet alleen, dat de opbrengst meer dan 16 millioen gulden over de eerste vier maanden van dit jaar minder is dan over dezelfde vier maanden van 1932, neen ook de toch al sobere raming blijkt nog 4 millioen gulden te hoog te zijn geweest. Waar dit alles op uit moet loopen is duidelijk. De bezuiniging zal met nog strenger hand toegepast moeten worden en het programma van de nieuwe regeering zal zeker wel hierdoor beheerscht worden. Want het is te begrijpen, dat het zoo niet langer voort kan gaan, en zeker mag niet worden verwacht, dat men de tekor ten door steeds nieuwe leeningen zal dekken. Ook op ander terrein kunnen we deze week weinig opwekkends con- stateereD. In het toch reeds zoo vaak en zoo ernstig getroffen Rotterdam, dat de ernstigste klappen van de crisis heeft te incasseeren, hebben zich de afgeloopen dagen een tweetal ernstige gebeurtenissen voorgedaan. Maandagavond is een personen auto door de onveilige lichten van een opengedraaide brug gereden en in de Maas gestort. De wagen ver dween onmiddellijk in hel meer dan tien meter diepe water. Naderhand is gebleken, dat in de auto een echt paar uit Dordrecht was gezeten, beiden zijn jammerlijk om het leven gekomen Eerst zeven uur nadat het ongeluk had plaats gevonden is men er in geslaagd de leege auto uit het water te halen. Van de inzittenden wastgeen spoor meer aanwezig. Men vermoedt, dat zij door den sterken stroom zijn meegesleurd. Bij deze brug hebben zich reeds meer onge vallen voot gedaan en het zal daarom lijd worden, dat men deze van een afsluiting voorziet, die het onmogelijk maakt, dat een auto door kon rijden. Vooral menschen, die met de plaat selijke toestanden niet op de hoogte zijn en niet weten, dat de roode lichten de beteekenis hebben, dat de brug is opengedraaid, stellen zich bloot aan levensgevaarlijke hande lingen. Zal men thans voorzorgsmaat regelen treffen, die dergelijke onge vallen in de toekomst onmogelijk maken Nauwelijks was men in de Maas stad bekomen over dit tragische on geval of een andere gebeurtenis eischte aller aandacht op. Een zware ontploffing vond Dinsdagochtend in de opslagplaats van pharniaceutische stoffen, chemicaliën en andere stollen, welke het eigendom is van de firma Brocades en Stheeman. Door tot nu onbekende oorzaak is daar een hoe veelheid benzine of aether ontploft, waardoor zich een groote brand ont wikkelde. Tot ver in den omtrek sprongen alle ruiten en het naast het pakhuis gelegen Maashotel ont kwam evenmin aan de verwoestende ontploffing, deuren en raamsponningen schoten los In het gebouw van Bro cades ett Stheeman bevond zich op het oogenblik van den ramp het ge- heele personeel. Met groote moeite heeft dit het gebouw kunnen verlaten, maar een groot gedeelte liep verwon dingen op. In het geheel eischte deze ontploffing 52 gewonden, waarvan 12 ernstig. Enkelen verkeeren zelfs in levensgevaar. Rotterdam heeft de afgeloopen maanden een reputatie gevestigd van te zijn de stad met de groote branden. Deze nieuwe ontploffing, welke door brand gevolgd werd, handhaaft deze droeve reputatie. De verzekeraars hebben geen geluk in de Maasstad! Wij willen dit overzicht besluiten met een tot hoop stemmende mede- deeling de werkloosheid is aan hel afnemen. Misschien is de oorzaak hiervan, dat men op het oogenblik zooveel mogelijk Nederlandsch Fabri kaat verlangt en ook de boycot van Duitsche goederen, die allerwegen toeneemt zal hier waarschijnlijk niet vreemd aan zijn. De oorlogsgeest wordt aaugewak- kerd. Wat zal er mot Dantzig ge beuren en wat zal Polen doen Roosevelt richt een vredesbood schap tot 59 mogendheden. „Wat voor den man het slagveld is. is voor de vrouw het moederschap. Om het eenige leven te verkrijgen is het offer van het individueele noodig. De geest van het slagveld Langemarck en de geest der nationale revolutie zijn een en dezelfde. Hun dragers zijn de soldateske menschen, die in ziel en lichaam strijdvaardig zijn gebleven: S.A. of Stahlhelm". AJdus vice-kan- selier Von Papen in een redevoering te Munster. Wie nog had mogen twijfelen aan den geest van het tegen woordige Duitschland moeten deze woorden wei de oogen openen. En vooruitloopende op de verklaring, die Hitier Woensdag in den Rijksdag zou afleggen, zei Von Papen, dat de we reld er van zou hooren en zien, dat een groot volk en een drager van een oude cultuur alleen voor een korten tijd van het levensrecht beroofd kan worden, welke rechten hem, na wat er gebeurd is, precies zooveel toeko men als andere staten. De geest van het oude Duitschland is weer ontwaakten gevaarlijker ont waakt. In 1914 had Duitschland nog iets te verliezen en heeft het in 1918 ook veel verloren. Thans heeft hel niets meer te verliezen alles te winnen. En de nieuwe machthebbers hebben reeds bewezen alles op alles te zullen zetten. Van pacifisme, deze „onstrijd- Nerveus, Onrustig en Slapeloos Gebruik hiertegen de Zenuw- stillende en Zenuwsterkende 4264312 MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. lustige levensbeschouwing'4 moeten ze niets hebben. Neen, het oude gezegde x> Viel Feinde, viel Ehr" doet weer opgeld. En inderdaad, hetgeen vorige regeeringen met moeite hadden weten te bereiken, Duitschland een volwaar dige plaats te verleenen naast de an dere mogendheden, hen te doen ge- looven in de vredelievendheid van dit land is met één slag verloren gegaan. De buitenlaudsche missies die Hitier uitzendt worden nauwelijks aange hoord. De spanning tusschen Polen en Duitschland neemt met den dag toe. Een symptoon uit dezen strijd is, dat de Poolsche regeering zoojuist enkele tientallen Duitsche bladen heeft ver boden. Belangrijk ook is hetgeen zich rond de »vrije stad" Dantzig afspeelt Het is daar'waarschijnlijk nog slechts een kwestie van tijd, dat de nazi's er de regeering zuilen overnemen. De bezetting door S.A. mannen van de vakvereenigingsgebouwen wijstin die richting. Wat zal er gebeuren als de nazi's aan het bewind zijn'? Zullen zij de „vrije stad" met huid en haar overleveren aan het groote Duitsche Rijk, zooals in de bedoeling ligt van de Hitlerianen, ofschoon thans nog olïicieel wordt verklaard, dat aan de onder bescherming van den Volken bond staande grondwet niet getornd zal worden'? We welen het niet, maar wat we wel weten is, dat Polen zich dit niet zoo maar zal laten welge vallen. Niet dat Polen verlegen is om de haven Dantzig, het heeft de laatste jaren van het vroeger onaan zienlijke visschersplaatsje Gödingen een modern uitgeruste haven gemaakt, waarvan het voor de uitvoer van zijn producten thans reeds een groot ge bruik maakt. Zou Dantzig om welke redenen dan ook in de toekomst eens niet meer ter beschikking van den Poolschen export staan dan lijdt Polen hierdoor geen schade, maar wel de haven Dantzig, die zich haar al gemeen achterland zou ontnomen zien Daarom zal men zich in Duitschland nog wel eens flink bedenken alvorens tot een inlijvingsexperiment over te gaan. Intusschen zijn dit dingen, die nog te gebeuren staan waarvan de afloop nog niet voorspeld kan worden. Of de boodschap van Pvoosevelt, die Dins dag naar 59 mogendheden werd ge stuurd hierop van invloed zal zijn...? Laten we het hopen. Roosevelt dan is van oordeel, dat de economische wereldconferentie spoedig tot een resultaat moet komen. De ontwapeningsconferentie is na meer dan een jaar werken niet in staat voldoende resultaten te bereiken. Verwarde plantten zijn op gevaarlijke wijze met elkander in strijd. »Ik geloof», aldus Roosevelt, »dat slechts een kleine minderheid der volken haar grondgebied wenscht te vergrooten ten kosten van de zuster- naties. Er bestaat een rechtvaardiging voor de vrees voor invallen op hun gebied, welke de volken verplicht buitensporige bewapening te hand haven." „Bij de bewapening moet het eind doel zijn de volledige afschaffing van de aanvalswapenen en het onmiddel lijke doel om de bewapening zoo spoedig mogelijk aanzienlijk te ver minderen." Het zijn ge uiden, die we al eens eerder meenen gehoord te hebben, maar die tot nu toe weinig weerklank hebben gevonden. Maar Roosevelt heeft een voorstel. Hij wil alle naties ter wereld een non-agressie-pact laten sluiten, waarin zij plechtig de ver plichtingen, welke zij hebben aange gaan, bevestigen. Naar men heeft laten doorschemeren zou deze boodschap in hoofdzaak be doeld zijn voor Duitschland, Frank rijk, Japan, China en de Zuid-Ameri- kaansche Staten. Juist, en wij vree zen, dat juist deze landen, of enkele van deze landen roet in dit vredes- eten zullen strooien. De voorloopige indruk in het bui tenland, voor zoover men reeds van een indruk kan spreken, kan gunstig genoemd worden. Dit was bij alle vredesplannen, die ons zoo in den loop der jaren bekend zijn geworden, het geval. Maar in Duitschland be hield men zich commentaren voor tot Ilitler zijn groote buitenlaudsche rede zou hebben gehouden. Mac Donald toonde zich begrijpelijkerwijze ten zeerste voldaan over Roosevelt's stand punt, maar Mac Donald is geheel Engeland niet en heeft den laatsten lijd veel van zijn autoriteit ingeboet Ook Rusland is zeer tevreden, het geen evenmin verwonderlijk is. Dit land is reeds jaren bezig om alle daarvoor in aanmerking komende landen non-agressie-pacten aan te bieden. De boodschap van Roosevelt ligt dus geheel in den lijn van de tot nu gevolgde Russische buitenlandsche politiek. Fransche meeningen hebben we op het oogenblik, dat wij dit overzicht samenstellen, nog niet vernomen. We vermoeden echter, dat het Fransche oordeel als gewoonlijk zeer gereser veerd zal zijn en dat men daar eerst de Hitler-kat uit den Duitschen boom zal kijken. Wij naderen langzaam maar zeker de ontknooping van het ingewikkelde ontwapeuingsprobleem. Zeer spoedig zullen we weten of het verstand zege viert of dat de wereld zich de woorden, waarmee wij dit overzicht openden, tot lijfspreuk zal kiezen. GEMEENTERAAD POORTVLIET, 16 Mei 1933. Voorzitter en Secretaris den heer W. Dronkers. Aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen. Dhr Carels merkt óp dat er niet in staat dat de Voorzitter gezegd heeft U houdt uw beurs dicht en geeft niets aan de Kerk, hij vindt wel waard dat dit er in vermeld wordt. Dan nog staat er niet in dat de lijsten ingediend kunnen worden bij den gemeente-ontvanger, dit betrelt de werkverschaffing. Met deze wijzigingen worden de notulen goedgekeurd. Ingekomen stukken Een schrijven van den Directeur der Werkverschaffing dat de subsidie voor het le kwartaal 1933 bedraagt f 110. Het jaarverslag van de afd. Zeeland van de Ver. van Ned. Gemeenten.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1