WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Vrijdag 2 Juni 1933 No. 22 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 V, V° we- •I f Tï t •Juli ot iHili 1 X MooféfUfti JfUftihaedt's "poeder THOOLSCIE COURANT Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco >er post f 1,65 '15 ct. lisp. kosten. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.iedere regel meer '175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Collecte voor den gewapenden dienst Burgemeesier en Wothoudors van Tholen naken bekend, dat de jaarlijksche collecie ten «hoeve van het fonda tot aanmoediging en mdersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden in deze gemeente zal worden ;ehouden aan de huizen der ingezetenen. Zij achten het niet ondienstig de ingezete- ien te herinneren, dat dit fonds niet is op- ericht en wordt aangewend om datgene te [oen, waartoe de Staat verplicht is, maar om luitengewone belooning uil te reiken aan hen lie voor ons vaderland en onze overzeesche «zittingen lijf en leven hebben veil gehad. Burgemiester en Wethouders vertrouwen, met het oog op de steeds toenemende behoefte, jat do ingezetenen door mi'de offers blijken ;ullen geven var hun belangstelling in het ot der gekwetsten. Tholen, den 29 Mei 3 933. HERHALINGSOEFENINGEN. De Burgemeester van Tholen vestigt de landacht van de dienstplichtigen, die voor herhalingsoefeningen moeten opkomen, op de bepalingen betreffende het overnachten buiten de kazerne. Van nadere bijzonderheden raadplego men de aanplakbiljetten Tholen, den 31 Mei 1933. Burgemeester en Wethouders vaD Tholen orengen ter kennis dat aangifte voor ruiming van privaat putten tegen Donderdag 8 Juni 1933 kan geschiedon. De aungifien te bezorgen in de brievenbus van het Stadhuis. Op d;en dag zullen in den voormiddag scherven enz. opgehaald worden. Tholen, den l Juni 1933. 10 ZIJT VLUG VAN GEEST door ERNST GROENEVELT. Als we van het Pinksterfeest dit maal nu alleen maar eens begrepen, wat bet waard is: vurig van geest te zijn! Het is al een heele toer tegenwoor dig om de menschen voor een maat schappelijke "zaak enthousiast te ma ken. Laat staan voor geestelijke zaken. Een uitslaande brand: geestdrift! Wat js dat menschelijk, groot. De menschen van onzen tijd ge- looven niet meer in elkander en niet meer in zichzelf. O, als de heele wereld eens in laaiende geestdrift komen kon voor: den vrede, dan zouden er zooveel conferenties niet noodig zijn. Heilige enthousiasme, dat is het wat de wereld en de kerk in de we reld ontbreekt. Misschien wachten we te veel op: elkaar. Begin maar, als ge vurig van geest zijl! Petrus is ook maar begonnen. Begin maar De hemel zorgt wel voor tongen als van vuur en voor het geluid, dat zijn zal als van een geweldig gedreven wind. En voor taal en teeken zal de hemel zorgen indien gij maar begint. „Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van U" Drie dingen van belang, en als dit Pinksterfeest 200 wordt ingezet dan wordt aan en in ons waar gemaakt, dat alle dingen nieuw zijn geworden. Die vereeniging van hart en geest brengt de vrucht, van dat wat wij ons leven noemden. Een nieuw hart. Dat wil eerstens zeggen een jong hart en daarmede raken we de kern van onze vreugde op dezen Pinksterdag het idealisme. Jonge harten hebben wij noodig. Harten, waarin het warm klopt voor nieuwe dingen. Moedige harten, waarin de durf leeft om iets te onder nemen. Het oude heeft ons moege- maakt. Met nieuwe harten komen we tot nieuwe daden. Jonge menschen staan vandaag als voor een open deur. Komt binnen, veerkrachtig, levens lustig, sterk, opgetogen,enthousiast. De wereld heeft geloof noodig Uw geloof. Een nieuw hart wil zeggen, een open hart; open voor het schoone en het goede. Het oude hart vol van verborgen onoprechtheid is weg. Een nieuw hart, is een blank hart. Een eerlijk hart en dat is het tweede waaraan onze tijd behoefte heeft: de onverdorvenheid. Een nieuw hart, dat zich openstelt voor een nieuwen tijd, waarin hel leven onbevangen onverdorvenheden van wat voorbij is, onder de oogen ziet, met wat het zich wapenen kan. Duseen jong hart, een open hart. Ook: een ge wapend hart. E11 dan een nieuwen geest. En daarmede gaan we dieper op het heden in. Want dan voelen we allen wel, dat het op een nieuwen geest aankomt, een frissctie geest, gezond en energiek, die wegblaast als een sterke wind, al dat decadent muf -slappe, waaraan onze tijd zoo geleden heeft. Een nieuwe geest, die halt durft te roepen en bij oud en jong het besef opwekt, dat het zoo niet langer gaat. Een nieuwe geest, die de oppervlakkigheid van ons dans-, jazz-bestaan verfoeit en in sterker besef van eigenwaarde en zelfrespect het leven uitbouwt tot een tempel. En daarom in de derde: een nieuw hart een nieuwe geest, niet eerst aan de wereld, maarbinnen in ons. Daar moet begonnen worden. Daar het fundament worden gelegd. Niet een massale oproep, maar een zeer persoonlijk begin hij ons zelf. Laat dan deze Pinksterdag de dag zijn waarop ieder afzonderlijk den eersten steen legt tot dat nieuwe ge- houw, dat wij zullen noemen: onze nieuwe tijd, en waarvan de wereld getuigen zal dat haar de helft ervan niet was aangezegd Daar zijn oogenblikken in ieders leven, waarin het er op aankomt. Dat zijn onze levenskansen, die niet ver waarloosd mogen worden. Maar het is dan ook zaak: Uw lendenen te gorden. Dat wil zeggen: alle bezwa ren eens moedig overboord te gooien en alle moeilijkheden aan te durven. Dat zijn de oogenblikken waarin we niet meer sentimenteel mogen zijn, waarin we tranen moeten drogen, en waarin we de hand aan den ploeg moeten slaan. Als een man. Dat is misschien voor de vrouwen beleedigend. Vooral voor de vrouwen van onzen tijd, die heel vaak veel degelijker en doortastender weten op te treden. Maar, met dat als een man, wordt, niet bedoelt, dat er iets van ons moet uitgaan van kracht, iets van een vasten wil. Bij het graf van een geliefde neer blijven zitten en treuren, kan op een gegeven moment onverantwoordelijk zijn. Dan moet er weer iets in ons komen van mannelijke zelfbewustheid. Gord nu als een man Uw lendenen. En diep in de zorg en in de kom mernis, diep in de moeite tegenover elkaar blijven zitten,met vraagteekens gezichten, „hoe moet dat verder Dat is ook niet de manier om het leven te overwinnen. Dan is dat woord Gord nu Uw lendenen als een man, het wachtwoord. Job zat er leelijk voor, en met dit woord, met dit bevel kreeg hij een wenk in de goede richting. Kom, wij die zoo tobben kunnen wij, die zoo het leven als een last kunnen voelenwij, die zoo somber kunnen zijn en niet boven ons pessi misme uit kunnen komenGord nu Uw lendenen als een man. Daar straalt kracht uit dat woord. We hebben dien geestelijken duw noodig in de goede richting. Pak aan en zet door. Als een man. Niet kinder achtig zijn. Als een manmet ver antwoordelijkheidsgevoel. Alles, wat Uw hand vindt om te doen, doe het met macht. Alles. Dat is dus niet een klein beetje. Het is ook niet een kwestie van uitzoek en geen liever dit ofliever dat. Alles, wie een beetje actief leeft, weet dat wel. Ieder oogenblik komt er ons iets tegen, waarhij wij helpen kunnen. Rondom ous is er zoo enorm veel dat op onzen steun wacht. En het wonderlijke isdat heel veel menschen overal helpen, overal toespringen, overal klaar staan, om er ue schouders onder te zetten, overal.... behalve in eigen kring. In de allernaaste omgeving hebben ze geen tijd. En de naaste vrienden, zelfs thuis de huisgenooten, schieten er bij in. Alles wat Uw hand vindt om te doen. Maar sla niet met Uw hand in het wilde weg, doch zoek, zoek goed en kijk goed uit om U heen en dan is dat „alles" heusch al zoo over stelpend dat ge de handen vol hebt. Alles. Daar is nog zooiets merk waardigs Menschen, die het altijd druk hebben, werkelijk druk, begrijpt, niet de menschen, clie het zich met niets „druk maken" maar die ernstige werkers, in het leven, die hebben altijd nog tijd om er wat bij te doen. Zij verzetten zooveel stoeren arbeid, omdat ze vóór alles hebben leeren werken. En de menschen, die niets om handen hebben alléén maar altijd bezig zijn met zichzelf, hebben zelden tijd zich te geven aan maatschappelijk werk waartoe dikwijls zoo zeer be reidwillige hulp noodig is. Alles wat Uw hand vindt om te doen. Daar moeten wij niet overheen lezen. Niet praten. Niet alleen maar plannen maken, Geen loutergoede voor nemens. Doen. Daden. Er wordt zoo veel begonnen, zonder dat het be ëindigd wordt! We hebben er zoo ontzettend veel slag van over de dingen het onderling niet eens te zijn, en dan met elkaar te gaan: dehatteeren.Prachtig. Maar: de daden! Er wacht zooveel dat afgedaan moet worden. Er is zooveel leed, dal ge stild moet worden. En te gewichtige vergaderingen cn conferenties geven geen antwoord op dal: al wat Uw hand vindt om te doen, doe dat. Dit„Doe dat" is ook niet zoo maar voor de aardigheid erbij gezet. Want, besluiten om te doen, worden er genoeggenomen. Maar uitgevoerd Commissies benoemen. Ja: dat is een oplossing. En dan weervergaderen. Wat zitten er een lessen voor het dagelijksche leven in dit werkwoord van den PredikerWe kunnen het vandaag onmiddellijk toepassen. En nog is dit woord niet uitgeput. Hebt U gemerkt, dat er nog een be langwekkend woordje in staat. „Doe datMet macht." Moet U zoo vertalen: doe dat met je gcheele hartdoe dat met plezier. Geef er je zelf geheel aan. Nietuit plicht, maaruit liefde. Want en nu moeten we dit Pinksterbesef ook gaan toepassen op ons dagelijkscb werk, op kantoor, in de fabriek, in de keuken met plicht alleen, komen we er niet. Doe wat Uw taak is, allesmet macht. Met toewijding. Ge vult er Uw leven mee. Een welbesteed leven, is eeu leven dat vrucht draagt. Het geeft voldoening. Zijt gij vurig van geest? Dit vurig van geest zijn mag wel in deze dagen de tegenhanger zijn van liet „weest krachtig van lichaam". Het lichaam vraagt inspanning. De geest vraagt dit niet minder. Het Pinksterfeest is een geestelijke olym piade. Vurig van geest zijn, dat is leven naar omhoog, dat is mastklimmen, tot in den hemel; dat is boksen te gen je eigen zelfzucht; dat is rennen van alle gevaren weg. Het is die speelsche lenigheid, waar door een mensch hoven het plat- vloersche, en het banale en het alle- daagsche uit komt te staan. Vurig van geest, dat is kracht me ten met den tijd; het is jezelf wapenen tegen de dommel van het jaen amengeloof. Pinksterfeest vieren, in hel stadion van ons geloof, dat is loopen op de loopbaan naar de eindstreep toe, dat is de kroon wegdragen der overwin ning. Pinksterfeest vieren in het hart, dat is in alle talen het woordlooze gebedzeggend: mannen, broeders. Ze zeggen, dat de olympische spe len ook een internationale verbroe dering beoogt. Maar de Pinkster Olympiade van de geest wint het van de kracht, in het Pinkster-devies: dat zij allen een zijn. Wie het enthousiasme speurt voor de sport, de kracht en de behendig heid en het uithoudingsvermogen, most zich op dit Pinksterfeest be schaamd voelen omdat er in onze dagen zoo weinig naar buiten uit stralende vurigheid van geest is. De zware taak van het nieuwe kabinet. Slechts de algemeene richtlijnen bekend. De heer Braat toch kamerlid? Ernstige ontspo ring en de onbewaakte overweg. Nu het ministerie Colijn geinsta- leerd is, de regeeringsverklaring in middels is afgelegd, die voorloopig slechts in groote lijnen, zonder in nadere bijzonderheden te treden, de nieuwe koers afschilderde, zijn in de partijorganen de brieven verschenen over de onderhandelingen, die door dhr Colijn gevoerd zijn om te komen tot een parlementair kabinet. Uil de gepubliceerde brieven is gebleken voor welke groote moeilijkheden onze tegenwoordige premier zich geplaatst zag en waarom het parlementaire kabinet niet tot stand is kunnen ko men. De heer Colijn meende, dat een meerderheid van slechts twee stem men voor een zuiver rechtsche regee ring geen voldoend stevige basis was voor een regeering, die zich voor zulk een geweldig moeilijke laak geplaatst ziet. In één van zijn brieven aan dr. Aalberse vertolkt dr. Colijn den toestand van het land. In dezen brief heet het: „De toestand van het land is uitermate critiek. Het vertrouwen wankelt. Reeds hebben zich enkele paniekachtige verschijnselen voorge daan en het de mogelijkheid van een algemeenen aanval op ons geldwezen moet ernstig worden gerekend". Het Rijksbudget met zijn tekort van ongeveer '270 millioen op den gewonen dienst voor 1934 waar van rond 125 millioen door bezuini ging zal zijn te dekken èn de deplorable toestand van verscheidene gemeenten roept een financieel pro bleem van ongekenden omvang in het leven. Hetzelfde kan worden gezegd van den economischen toestand, waar bij ik met name denk aan de nood zakelijke omvormingen, die in ons bedrijfsleven niet te vermijden zullen zijn." »Dit alles" aldus dhr Colijn won van andere overwegingen maar te zwijgen, wijst heen naar een taak, die in omvang en aard ver uitgaat boven hetgeen in meer normale tijden van een kabinet en een kamermeer derheid wordt verwacht". »Bij den noodtoestand, waariu het land verkeert een toestand in wezen ernstiger dan die van Augustus 1914 heb ik gemeend, dat een parlementair kabinet ad hoe, steu nend op alle groepen, die bereid wa ren dien steun te verleenen, den meesten waarborg bood voor het sla gen eener reddingspoging". En zoo dus gaat het kabinet zijn weinig vroolijke en benijdingswaar- dige taak beginnen. Het zal voor het kamerreces niet zeer veel kunnen doen, maar des te meer verwachten wij ervan in de maand September. Dan pas ook zullen we nauwkeurig weten, wat ons de eerstkomende maanden te wachten staat. Het weren van soc.-dem. invloeden hij land- en zeemacht blijft voort duren. Thans is bij ministrieele be schikking bepaald, dat het aan mili tairen ter land- en zeemacht ve-boden is zich te verzekeren bij de Centrale Arb. Verz. en Depositobank te's-Gra- venhage. Deze verbodsbepaling heeft betrekking op reeds gesloten of nog te sluiten verzekeringen. De eerste moeten premievrij gemaakt worden. Deze bepaling is een nieuwe scha kel in den keten van reeds getroffen maatregelen om het legerapparaat be trouwbaar te maken. Dat we lang niet aan het einde van de reeks maat regelen zijn, mag veilig worden aan genomen. Er zal bijv. ook de hand gehouden moeten worden aan de voorschriften, waarbij het voor den militair verboden is lid te zijn van fascistische organisaties. Dit laatste klemt vooral nu Nederlandsche fas cistische organisaties naar Duitschland trekken en daar voor Hitleriaansche machthebbers defileeren, zooals Zon- bedaart spoedig met een Per stuk 8 ct. Doos 15 ct. Bij Uw drogist 1409 42096 dag weer te Dusseldort heeft plaats gevonden bij de Schlageter-herden- king. De Nederlandsche fascisten of nat.-socialisten al dan niet van de juisten leer, coquetteeren teveel met het buitenland en kunnen allerminst aanspraak er op maken het Neder- laudsche karakter te vertolken en de uitverkorenen te zijn om de nationale waardigheid te vergrooten. Zooals men weet heeft het centrale stembureau dhr Vervoorn verkozen verklaard op de lijsten van de Platte- landersbond, ondanks het feit, dat de heer Braat, die behalve in de drie Noordelijke districten en elders als no. I op de lijst stond en verreweg het grootst aantal stemmen had be haald. Dit was mogelijk door de hui dige reductie van de Kieswet. Intusschen schijnt er thans op dhr Vervoorn van de zijde van den Nat. Boeren- en Tuindersbond op aange drongen te zijn zijn mandaat ter be schikking van dhr Braat te stellen. Dhr Vervoorn zou zelfs reeds in prin cipe daartoe bereid zijn gevonden, mits de Noordelijke groepen van den bond hem van zijn belofte zouden ontslaan, om, als hij gekozen werd, zitting te nemen. De mogelijkheid is dus niet uitge sloten, dat de heer Braat langs een ormveggetje weer terug in de Kamer komt om op de hem bekende wijze de belangen van den landbouw te behartigen, Wij willen thans hiermede de po litieke aspecten van deze week be sluiten en melding maken van een spoorwegeongeluk, dat Dinsdagmiddag onder Krommenie plaatsvond en waar bij een electrische trein is gederail leerd, doordat een wissel defect was. Verschillende waggons vlogen uit de rails en kwamen schots en scheef over den weg te staan. Door de buiten gewoon stevige constructie van de stalen rijtuigen zijn persoonlijke on gelukken van de trouwens slechts zeer matig bezette trein voorkomen, be houdens enkele lichte verwondingen. De materieele schade daarentegen was vrij groot en het verkeer was in heide richtingen gestremd. De onbewaakte overwegen hebben deze week weer eens een slachtoffer geeischt, het hoeveelste dit jaar al? Thans was het een motorrijder van de militaire politie, die onder de ge meente Teteringen bij Breda tegen een trein opreed en onmiddellijk dood moet geweest zijn. Het uitzicht ter plaatse was zeer slecht. Langen tijd scheen het of alles met de onbewaakte overwegen goed ging

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1