WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT DE ZOOM «■'BUITENLAF NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Vrijdag 16 Juni 1933 No. 24 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maaitensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 OORLOGSHARTSTOCHT EN VREDESDRANG. ■ra TIJDELIJK -m j EXTRA VERLAAGDE fi. 2.75 Transpireerende Voeten, 427j THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal ƒ0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad ƒ1,375, franco per post ƒ1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijk! prijsvermindering. De laatste dagen is het vredespro- bleem op velerlei wijzen ter sprake gebracht. Van verschillende zijden zijn de vredesduifjes losgelaten in den vorm van boodschappen en rede voeringen van staatshoofden. Roose- velt was nummer één, die een drin gende kreet om vrede liet hooren een kreet, die weerklank vond bij schier alle volkeren. Hitier hield eenige dagen een redevoering, die ook niets dan vrede ademde en het viermogendhedenpacttusschen Frank rijk, Engeland, Italië en Duitschland kreeg weer meer kans tot slagen en zou volgens de oflicieele berichten nog slechts de formeele bekrachtiging van de betrokken regeeringen be hoeven en binnen eenige dagen wor den geleekend. Nu moet men zich door al deze berichten niet dadelijk in de ver onderstelling laten brengen, dat de wereldvrede nu nog maar een kwestie van enkele dagen is, dat de legers en vloten tot op een noodzakelijk verdedigingsminimum ingekrompen zullen worden en dat de tegenstel. lingen in één slag overbrugd zijn. Helaas, zoover is het nog lang niet- Er is een zeer lange weg tusschen vredeswoorden, tusschen vredesdrang en tusschen vredesdaden. En ook de z.g. vredesdaden moet men met de noodige voorzichtigheid accepteeren. Is het vredesverdrag van Versailles niet steeds een bron geweest van voortdurende wrijvingen? En wat heeft het Volkenbondsinstituut in de jaren van zijn bestaan gedaan om oorlogen te verhinderen? Het heeft commissies benoemd en resoluties aangenomen, maar het heeft den strijd in het Verre Oosten niet weten te beëindigen. Japan heeft zich aan de commissies en resoluties niet in het minst gestoord en heeft tenslotte voor de eer lid te zijn van den Vol kenbond bedankt. Daar zat nu de Volkenbond, maar Japan ging zijn gang, veroverde geheel Noord China. Uit het verloop van de gebeurte nissen ziet men hoe uiterst moeilijk het is de wereld van de noodzake lijkheid van den vrede te overtuigen. Vrede, daar had men den mond over vol toen de legers te velde stonden, toen honderdduizenden op het veld van eer vielen, toen de honger neep, toen de vrouwen tevergeefs op hun mannen wachtten, moeders hun zonen niet meer terug zagen komen uit het „verfrisschend oorlogsbad". Den oorlog heeft men steeds weten te romantiseeren, heeft men weten te hullen in mantel van dichterlijk heid, van eer en van roem. In oor logstijd wist men de hartstochten van het volk wakker te schudden, wist men het volk tot eenheid te dwingen, wist men al zijn krachten ter beschik king van het oorlogsideaal testellen. De oorlogsmakers hebben het altijd veel gemakkelijker gehad dan zij, die den vrede wisten te bewerkstelligen. De groote helden van de geschiedenis waren altijd de veldheerm, die een oorlog wisten te winnen. Hun namen leven vele honderden jaren voort, maar zij, die den vrede dienden worden spoedig vergeten. In Duitschland worden de groote pacifisten zelfs als een soort mis dadigers beschouwd en hun geschriften aan den brandstapel prijsgegeven. In Frankrijk leent men hen weliswaar een willig oor, maar zooals men naar het voordragen van een vers luistert, wel mooi om te hooren, maar zoo verduiveld onpractisch. Voor een oorlog kan men een volk desnoods binnen enkele dagen warm maken, dank zij de moderne middelen, die de publiciteit tot haar beschikking heeft, zooals de radio en een ge- perfectionr.eerde pers, die zich helaas rnaar al te dikwijls gewillig leent om den oorlog te propageeren. Dikwijls kan zij ook niet anders, wordt zij gedwongen de oorlogsstemming aan te kweekeu. Duizendmaal moeilijker is het de vredesgedachte ingang te doen vinden. Vredesgedachten kunnen nu eenmaal niet volkshartstochten ontketenen, zij vinden hun dieperen grond in de redelijkheid en die is in de wereld nog maar schaarsch te vinden. Dit kunnen we alle dagen opnieuw con- stateeren en de crisis is bijv. een uitvloeisel van de onredelijkheid. Naar rede luisteren willen sommigen nog wel doen, maar redelijkheid betrachtendaar ontbreekt nog vrijwel alles aan. Hoe men de zaak ook wendt of keert, oorlog is onder alle omstandigheden een onredelijk middel om tot oplossing van echte of ver meende geschillen te geraken. Een oorlog steunt steeds op de primitieve hartstochten van eeu volk, vandaar ook, dat hel steeds weer zoo ge makkelijk is een oorlog te beginnen. In Duitschland kan men het volk tot ongekende geestdrift brengen als men hun oorlogsinstict wakker roept en schijnt er voor den Duitscher geen groolscher ideaal te bestaan dan soldaat te mogen zijn. De Nederlanders staan bekend als nuchtere menschen en juist door die nuchterheid zijn zij vredelievend. Zij laten zich niet zoo spoedig van hun stuk brengen en laten in de eerste plaats hun verstand spreken en in de tweede plaats hun gevoel. Dit is geenszins een kwestie van zwakheid of lafheid. Integendeel. Het is gemakkelijk iemand neer te vellen met een brute vuist, die niet vraagt naar recht of onrecht. Maar honderd maal moeilijker is "het iemand te overtuigen door verstandelijke mo tieven, iemand door geestelijke wapens te verslaan. De wereld zal nimmer verlost wor den van conflicten, deze zullen tot in alle eeuwigheid blijven bestaan. Maar de oplossing van conflicten moet niet meer gezocht worden in een barbaarsch geweld, dat onrecht nim mer ongedaan maakt, integendeel steeds weer nieuw onrecht schept, zooals elke oorlog ons geleerd heeft. 1 l' Nederland heeft drie milliard van Daiiscbland te vorderen. Honderd millioen gederfde rente De Oranje- trein. Een brochure uit de S.D.A.P. Duur Nederland! Vijftien en eeu half millioen verlies bij de Spoor wegen. Het Friesch en ten rechter. In Nederland luisteren wij naar Duilsche strijkjes, die de hier ver diende Nederlandsche guldens naar hun Heimat sturen, we worden open gedaan door Duitsche dienstboden, in de café's bediend door Duitsche kellners,in verschillende groote maga zijnen door Duitsche winkelj ulfrouwen, die allen in Nederland geld verdienen en de in vele gevallen overgespaarde guldens naar Duitschland sturen. De Duitsche uitvoer naar ons land is tamelijk groot en wat het voor naamste is, de Nederlanders betalen met Nederlandsche guldens, die zonder moeilijkheden de Nederlandsche grens passeeren. Maar wat doet Duitschland Deze zet de betalingen aan zijn builen- landsche schuldeischers, zonder er over onderhandeld te hebben, plotse ling stop. Nederland is voor niet ge ringe mate hierin mede betrokken. De Nederlandsche beleggingen in Duitschland op korten en langen termijn bedragen pl.m. 3 milliard Mark. Met een mooi woord heet deze stopzetting van betalingtransfer- moratorium. In plaats, dat de Neder landsche beleggers de ren te ontvangen, verhuist deze linea recta naar de Duitsche regeering, die er haar natio- naal-socialistisch programma mee financieert. De aldus door de Neder landsche beleggers gederfde rente bedraagt rond 100 millioen gulden. Het spreekt vanzelf, dat deze maat regel van de Duilsche regeering niet slechts in ons land groote veront waardiging heeft verwekt, daar ook andere landen groote vorderingen op Duitschland hebben. Het is niet waar schijnlijk, dat het er hier in Neder land bij wordt gelalen. De Neder landsche Bank heeft al een oproep STOOMPRIJZEN MANTELS JAPONNEN fi. 2.50 COLBERTCOSTUUMS fl. 2 IC (Onze specialiteit) J.L.J REGENKLEEDING fi. 3.25 (Waterproof maken inbegrepen) Gepliseerde en met pels bezette kleeding wordt extra berekend. Fa. ASS EL BERGS 35 BERGEN OP ZOOM 42715 50-JAR1GE REPUTATIE WEKELIJKSCHE BESTELDIENST gericht aan allen, die Duitsche schuld brieven of andere vorderingen op dit land bezitten, om zoo mogelijk tot een gezamenlijke actie over te gaan. Maar intusschen vloeien nog steeds tienduizenden guldens naar Duitsch land. Een nieuwe verschijning heeft men dezer dagen langs onze spoorwegen en op de stationsemplacementen kunnen waarnemende oranjetrein. De Oranjetrein is een rijdende ten- toonste ling van Nederlandsch en Belgisch Fabrikaat. Deze instelling heeft haar ontstaan te danken aan Belgisch initiatief, hetgeen echter geen reden behoeft te zijn om deze onderneming moeilijkheden in den weg te leggen, temeer daar het grootste 2/3 gedeelte van de rijdende expositie ruimte door Nederlandsche firma's wordt ingenomen. Laten wij de Oranje trein een goede reis toewenschen en de exposanten goede zaken. De Soc. Dem. Arb. Partij staat den laatsten tijd wel in het brandpunt van aller belangstelling. In deze partij is door enkele voormannen een koers wijziging aan de orde gesteld. De heer Albarda heeft eenigen tijd geleden in een artikel in de „Socialistische Gids" te verstaan gegeven, dat het z.i. nood zakelijk is geworden enkele accenten te versterken, opdat omtrent de trouw van de S.D.A.P. aan de parlementaire democratie en haar verwerping van het extremisme misverstand worde voorkomen of opgehelderd. Thans heeft dhr Duijs, die de laatste jaren blijk heeft gegeven aan de rech tervleugel van de S.D.A.P. te staan, een brochure laten verschijnen, waar in hij in een zevental stellingen zijn standpunt nader uiteenzet. In het kort komt de inhoud van deze bro chure neer op den wensch, dat de S.D.A.P. zich onomwonden zal uit spreken voor het uitsluitend gebruik maken van wettige middelen ter be reiking van haar doel, voorts voor eerbiediging van het wettig gezag. De partij zal het standpunt van de eenzijdige ontwapening laten varen en loyaal aan een eventueele mobi lisatie medewerken. Tegenover de Koningin zal zij een waardige hou ding dienen aan te nemen, die in overeenstemming is met die der sociaal democraten van andere landen.Tegen over het communisme zal strenger moeten worden opgetreden en onder zocht moeten worden of het niet noodzakelijk is deze partij uil het parlement te weren, daar zij waar schijnlijk onder den invloed of het bevel van Moskou staat. Ziedaar een kluifje, waarop de eerstvolgende weken politieke tanden zich op kunnen beproeven. Zoo juist hebben de Nederlandsche Spoorwegen de uitkomst gepubliceerd van het bedrijf over het jaar 1932. De cijfers wijzen aan, dat de spoor wegen in 1932 een verlies hebben geleden van f15 694.916. Het vorige jaar bedroeg het verliessaldo 1972.777. Dit is een groot verschil. Daar op de aandeelen een winstsaldo van 4 moet uitgekeerd worden moet de staat ruim 17 millioen gulden bijbetalen. Aan de schatkist worden wel zware eischen gesteld, terwijl de baten maar zeer klein zijn. Ofschoon overal de inkomsten te- rugloopen, blijft bet leven in Neder land duur, zooals onlangs weer bleek uit een door Ir Regout gegeven staatje over de kosten van het levensonder houd in verschillende staten. Neder land is het duurste land ter wereld. De vergelijkende indexcijfers volgen hieronder Nederland 138 pCl. Zweden 103 pCt Zvvitserl. 133 Denem. 99 Duitschl. 117 Engeland 96 Ver. Staten 105 Noorw. 96 Frankrijk '104 Japan 62 Over de geheele wereld heerscht een neiging tot nivelleering, tot een drukken van den levensstandaard. Ook Nederland en Zwitserland zullen ontkomen. Het blijft bezuinigen en nog eens bezuinigen. Een niet alledaagsch geval en aar dig genoeg ofschoon niet voor de betrokkenen om bier naverteld te worden speelde zich enkele dagen geleden voor den politierechter te Leeuwarden af. Daar had zich een student te verantwoorden wegens beleediging van een politieagent. Een zaakje, zooals die bij honderdtallen voorkomen. Maar toen de verdachte aan de beurt was om verhoord te worden, beantwoordde hij den politie rechter in het Friesch. Deze was daar echter niet van gediend en zeide, dat de verdachte hier Nederlandsch had te spreken, hetgeen hij weigerde. Twee getuigen a décharge bleken zich ook niet anders dan in de Friesche taal te willen uitdrukken. Het resul taat was, dat alle drie uit de recht zaal werden verwijderd. Maar hoe gaat het nu met die vele, vele ver dachten, die schier onverstaanbare dialecten spreken? Is dat ook ver boden? Moeten deze lieden een cur sus in beschaafd Nederlandsch volgen alvorens voor de Edelachtbare heeren te verschijnen? Het is maar een vraag en misschien zou het een bron van inkomsten voor werklooze onder wijzers kunnen wordem.... De Conferentie te Londen. Duitschland betaalt niet. Het Nazi programma wordt met het geld der «chnldeischers gefinancierd. Oor logschulden die niet betaald worden. Oostenrijk maakt een eind aan de Nazi-beweging. Wederom hebben vertegenwoor digers van de geheel beschaafde wereld zich opgemaakt en zijn te Londen bijeengekomen teneinde over het wel en wee van ons allen te be schikken. De laatste kans Zal men een uit weg vinden en deze wellicht laatste kans benutten. De Koning van Engeland sprak hez welkomswoord uit, waarna de Engelsche minister MacDonald de openingsrede uitsprak, deze gaf een somber beeld van den crisis, die er volgens hem niet behoeft te zijn. Eet en ander kan zoo niet doorgaan anders zou de wereld komen te staai tegenover revolutiesen andere rampet Als slotwoord drong MacDonali er op aan dat er gezorgd wordt da weder hoop en energie gewekt wordi en dat aan de wereld nieuw ver trouwen worde gegeven... daaroj wacht de wereld en het ligt in dt macht der conferentie dit te geven Intusschen zijn de lang niet ge makkelijke beraadslagingen begonner en viel dr Golijn, onze afgevaardigd! de eer te beurt te worden benoemt ais Voorzitter der economische com missie. De Amerikaan Cox is vooi zitter der monetaire commissie. Beide benoemingen wekken den hoop dat het werkelijk ernst is on de zaken tot een goed einde te leiden Wie gedacht mocht hebben, da na jaren strubbelingen, na jarei verwardheid en na zich steeds met toespitsende tegenstellingen het ge zonde verstand eindelijk en ten lesti van gevieren, komtbij 't beschouwen van den huidigen toestand wel zeer teleurgesteld uit. Nog nimmer tevorei was bet gezonde verstand zoo zeer op den loop als juist thans. Het w gezond verstand en de goede tromi De internationale economische er politieke schandalen zijn niet van d lucht, juist nu men in Londen ee grootscheepsche conferentie houdl waar niet minder dan 67 landen hu vertegenwoordigers hebben gezonde om tot een oplossing te komen, on zoo mogelijk de wereldcrisis te be zweren. Handen en Oksels behandele men me Purolpoeder. Dit is het meest afdoend middel. In bussen van 45 en 65 cl Alleen bij Apoth. en Drogisten. Enkele maanden geleden waren d verwachtingen voor deze conferenti hoog gespannen, maar intussche pakten zich aan het internationale politieke en economische zwerk zulk dreigende wolken samen, dat me weinig hoop koesterde, dat hetecono mische-wereld-conferentiezonnetje ei door heen zou kunnen breken. Zelf niet toen het vier-mogendheden-pac! briesje voor een kort poosje de wolke uiteenscheurde. Een groote donder wolk kwam plotseling uit Duitschlan opzetten, nl. de uitvaardiging van ee buitenlandsch moratorium. Duitsch land gelieft zijn buitenlandsch schulden voorloopig niet te betaler evenmin de renten van deze schulden Zooals men het in Duitschlan voor wenscht te stellen, heet he dat het niet kan betalen. Wij wille dit gaarne gelooven onder de volgend: restrictie. Duitschland kan het buiten land niet betalen, omdat het ziji binnenlandsche jnazi-experimenteD die milliarden Mark verslinden finan ciert met het geld van zijn schuld eischers, zooals wij hier reeds enkel malen hebben betoogd. De opbou van het „Derde Duitsche Rijk" be staande uit kostbare uniformuitrustin gen, grootsche feesten, het ten grond richten van Joodsche ondernemingen het stoken in Oostenrijk, waarvooi millioenen beschikbaar gesteld wordei en meer van die fraaiigheden,wordt betaald met het geld van mensche die voor een dergelijken gang vai zaken niet het minste gevoelen. Zo is het en niet anders. En onderwij zingt de vogelaar Hitier een zoetsappi liedje om de buitenlandsche vogel: in zijn net te vangen. Duitschland is vredelievend en ver langt niets anders dan in de best vriendschap met de andere staten t leven. Is het dan een wonder, da men het lokkend gezang van dei vogelaar niet vertrouwt Eens ginj er een storm van verontwaardiging

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1