WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Vrijdag 30 Juni 1933 No. 26 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Eerste Blad. THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad 1,375, franco per post 1,155 -j- 15 ct. disp. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. De Burgemeester der gemeente Tholen maakt bekend lo. dat ter voldoening aan artikel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 der Ont eigeningswet, eene commissie uit Gedeplueerde Staten der provincie Zeeland bijgestaan door den daartoe door het algemeen bestuur aan gewezen deskundige en het hoofd van hei bestuur der gemeente, in' het gemeentehuis aldaar zilliDg zal houden den 17 Juli 1933 te Hl/2 ure» leu einde de bezwaren van be langhebbenden aan te hooren tegen het plan van verbetering door de gemeei te Tholen *an den in die gemeente gelegen Grindweg van de kom der gemeente Tholen totde grens lusschen deze gemeente en de gem. Oud-Vossemeer,zijn de een gedeelte van weg no. 6 van het Provin ciaal Wegenplan 1932, en noodigt belang hebbenden uit om hunne bezwaren, ter plaatse ea ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te deelen 2o. dat de stukken bedoeld in het eerste lid van artikel 12 dor Onteigeningswet en ter voldoening aan artikel 72a in verband met de bepalingen van de artikelen 64 en 12 ter inzage van een ieder worden nedergeleqrd ter secretarie der gemeente, van 3 Juli 1933, totdat do commissie hare werkzaamheden biDnen de gemeente heeft volbracht 3o. dat het uitgewerkt plan van het geheele werk, bedoeld in het laatste lid van artikel 12 van meergenoemde wet, voor een ieder ter inzage zal liggen Ier secretarie der ge meente Tholen. Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van zegel. Tholen, 29 Juni 1933, 38 GEMEENTERAAD. THOLEN, 23 Juni '1933. Voorzitter burgemeester mr. A. J. v. d. Hoeven. Secretaris de heer H. J. Laban. Aanwezig alle leden. De voorz. opent de vergadering met het ambtsgebed. De notulen van de vorige verga dering worden ongewijzigd vastge steld. De voorz. stelt voor om na punt 4 punt 7 te behandelen en dan een besloten vergadering te houden en 11a de besloten vergadering nog twee punten aan de agenda toe te voegen. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Ingekomen stukken Eenige missives van Ged. Staten. Procesverbaal van kasopname bij den gem.ontvanger. Een verzoek van het gemeente bestuur van Poortvliet om adhaesie- betuiging aan het adres betreffende het nemen van maatregelen in ver band met den steun aan den land bouw. B. en W. stellen voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Dhr Dekker zou aan het laatste stuk adhaesie willen betuigen. De voorz. antwoordt dat de ge woonte is dit in handen te stellen van de Ver. van Ned. Gemeenten omdat hel hier een vraagstuk voor het geheele land betreft. Dhr Dekker meent dat het alleen voor hier geldt. De voorz. meent dat het niet alleen voor het eiland, maar dat het een landsbelang is. Dhr Overbeeke meent dat andere gemeenten het overgeven aan de Ver. van gemeenten, dat kunnen wij ook doen. De voorz. antwoordt dat de ge woonte is, dat wij het stuk terug zenden en mededeelen dat zij zich kunnen wenden tot de Ver. van Ned. Gemeenten. Met alg. st. worden deze stukken voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van A. J. Geluk om vermindering van huur van een per ceeltje tuingrond. B. en W. stellen voor hierop af wijzend te beschikken. Dhr Overbeeke meende dat als het stukje uit de pacht was, dit aan de gemeente bleef. Zou men niet vragen of hij er afstand van wil doen. De voorz. vindt dit goed, waartoe met alg. st. wordt besloten dit aan Geluk te vragen. Van het bestuur van de School met den Bijbel om een bedrag van f 43 voor het aanschaffen van vulkachels. Met alg. st. wordt dit verzoek toe gestaan. Een schrijven van Ged. Staten in houdende definitieve vaststelling van de gemeente rekening van 1930. Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van Ged. Staten in houdende een verzoek om in plaats van de subsidieering voor den weg Tholen—Oud-Vossemeer te hepalen voor 20 voor 40 jaar, hetgeen ook werd gevraagd. De voorz. zegt de vorige vergade ring wist men niet goed of het 20 of 40 jaar moest zijn en toen is be sloten 20 jaar. B. en W. stellen echter voor te bepalen 40 jaar. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. B. en W. stellen voor aan het alg. armbestuur voor 1932 een ver hoogde subsidie te geven van f500. Dhr Moelker zegt er worden tegen woordig groote offers gevraagd. Hij durft daarom ook als voorzitter niet alles voetstoots te doen en zal over enkele zaken de beslissing van den raad vragen. Ook de secretaris helpt veel mee om de zaken goed te laten loopen. Hij zal zich thans buiten stemming houden. Met alg. st. wordt dit voorstel aan genomen. Aan de orde komt nu een voorstel tot wijziging der begrooting voor 1932. Dhr Dekker vraagt over enkele posten eenige toelichting, welke de voorzitter hem geeft. Met alg. st. wordt de wijziging goedgekeurd. B. en W. stellen voor een geld- leening aan te gaan van f'11.500, tegen een rente van 33/4 Wordt mer alg. st. goedgevonden. Nu komt punt 7 der agenda, reor ganisatie van den dienst der arbeids bemiddeling en werkloosheid. De Voorzitter licht deze zaak toe en B. en W. stellen voor dhr Blaas eervol ontslag te verleenen. De volontair heeft ook des middags op de secretarie gewerkt en men wilde hem daar een kleine vergoeding voor geven en wel f25. Er moet een andere agent benoemd worden en vragen daarvoor een crediet van f600. Dhr Dekker vraagt waar dit crediet voor noodig is, er staat toch een post voor op de begrooting. De Voorzitter antwoordt dat deze te klein is er staat maar f300 op. Nu moet er iemand gezocht worden en dan kan men eerst zien hoe die werkt om hem later dan vast te be noemen. Dhr Dekker zegt, de volontair wordt toch niet betaald, die is er toch om het vak te leeren. De Voorzitter antwoordt dat dit zoo is, maar wij hebben hem des middags ook gehouden, omdat er hulp noodig was en daar willen wij hem een kleine vergoeding voor geven. Dhr Bogert vraagt of er niet iemand uit Tholen is geweest. Hij zou liever zien dat er iemand uit Tholen kwam liever dan van buiten Tholen. De Voorzitter antwoord dat hij ge zocht heeft naar iemand uit Tholen en kon niemand vinden ook de Wet houders niet. Hij istoen met iemand buiten Tholen in bespreking gegaau en juist van morgen kwam er iemand uit Tholen. Hij is dus eigenlijk niet meer vrij. Dhr Overbeeke vraagt wie benoemt, de raad of B. en W. De Voorzitter antwoordt dat de tijd. benoeming geschiedt door B. en \V. Dit is goed omdat men niet dadelijk kan benoemen, daar men eerst moet zien of de man bevalt. Dhr Overbeeke zegt dat dit niet goed is, want als die dan niet is naar den zin van den raad, dan moeten wij die toch maar benoemen. Hij kan wel goed gewerkt hebben, maar kan tegen den zin van de raadsleden zijn en hij zou het dan zonde vinden als zoo iemand dan moet wijken. De Voorzitter zegt dit is aan de hand van het reglement van het ge organiseerd overleg. Dhr Overbeeke zegt ook tegen dit artikel geageert te hebben en ageert nu weer tegen een tijd. benoeming. De Voorzitter meent dat het niet anders kan. Hij acht het een groot bezwaar dadelijk iemand te benoemen. Dhr Overbeeke acht het beter dadelijk iemand te benoemen. De Voorzitter antwoordt daar bang voor te zijn, daar men toch graag eerst eens wil weten hoe iemand werkt. Nog volgt eenige discusie hierover en ten slotte zegt de Voorzitter hier omtrent in een besloten vergadering mededeelingen te zullen doen. Met alg. stemmen wordt aan den heer Blaas eervol ontslag verleend en wordt het crediet verleend. De vergadering wordt geschorscht en wordt overgegaan in besloten vergadering. Na heropening der vergadering wordt aan de agenda toegevoegd een voorstel om aan de gemeenten in het eiland Tholen te verzoeken f 10 per leerling bij te dragen in de kosten van deU.L O. School en het benoemen van een tijd. gem.-bouwmeester op een salaris van f750.per jaar. Nu komt aan de orde de uitgifte van grond voor stichting van een mosselloods. Dhr Dekker acht art. 8 der voor waarden in strijd met art 7. De Voorzitter antwoordt dat dit zoo niet is. Dhr Moelker hoopt dat er spoedig werkverruiming zal komen. Dhr Overbeeke juicht het toe dat er nieuwe industrie in Tholen kornt. Hij vraagt of die loods nu juist bij de brug moet komen. Hij hoopt dat het een mooi ding is, want wij hebben indertijd dat toude krot afgebroken. Met 6 tegen 4 stem, die van den heer Dekker wordt het voorstel aan genomen. B. en W. stellen voor in de proce dure Willemse verweer te voeren. Dhr Moelker zegt bij ervaring is gebleken dat het voeren van een procedure de gemeente nooit geen winst heeft gebracht. Een proces is altijd een dubbeltje op zijn kant, daarom zou spr. zeggen het is nog een spannen tijds laten wij trachten een minnelijke schikking aan te gaan, want dat is beter dan scherp tegen over elkaar te staan. De Voorzitter antwoordt ook een minnelijke schikking toe te juichen, maar als die niet tot stand komt, wat dan? Dhr Dekker is ook voor minnelijke schikking. De Voorzitter zegt de procedure is reeds bezig en inkort geding isde ge meente reeds in het gelijk gesteld. Wat betreft de minnelijke schikking de gemeente heeft dit gewild, maar dhr Willemse heeft uitdrukkelijk op de Wethoudersvergadering gezegd daar niets van te willen weten en daarom ook moeten wij een besluit nemen tot het voeren van verweer. Spr. is ook van meening, dat een minnelijk schikking gaat boven een procedure. Dhr Bogert vraagt of men zelf wel de minnelijke schikking zoekt. De Voorzitter antwoordt dat dit niet op zijn weg ligt. Dhr Bogert meent dat het ont eigenen van de put op zoo'n manier een onrechtvaardig iets is. De Voorzitter merkt op dat het hierover niet gaat. Dhr Bogert zegt en wie die nu heeft dat blijft voor mij hetzelfde met de Cleer is het voorbij. Hij vindt het een lijdensgeschiedenis en vindt het een onrechtvaardige zaak een procedure te gaan voeren. De Voorzitter zegt dat het noodig is om verweer te voeren. Het stand punt van den raad was toch ook om zoo te handelen. Dhr Dekker zegt ja met 4 tegen 3 stemmen is dat besloten, maar als men een misstap doet kan men daarop terugkomen. De Voorzitter meent dat men een misstap zou doen als men geen ver weer voerde, in de besloten vergade ring is reeds genoeg gesproken en als men tot een minnelijke schikking komt, dan is dit niet noodig. Dhr Overbeeke is het volkomeD eens met den Voorzitter. Gezien het vorige raadsbesluit is men verplicht verweer te voeren. Nu ligt het op den weg van den heer Willemse een minnelijke schikking aan te gaan, want die is ook het proces begonnen. Hij stelt ook schikking boven proce dure, dat is zeker toe te juichen, maar hij zou toch graag verweer zien tegen de procedure. Dhr Moelker zegt de boel ismisschien wel wat bekoeld nu. Als men meent onrecht aangedaan te worden, dan wordt men een beetje warmbloedig en dan zegt men later wel eens dat had ik beter niet kunnen doen. Het duurt nog tot 8 September voordat het begint, misschien kan dan nog wel een ander besluit genomen worden. Het valt ook niet mee als fatsoenlijk man je zaakje zoo maar naar huiten te zien dragen. De Voorzitter zegt dat het betoog van den heer Moelker over de zaak heen gaat. Hij sluit de discussie er over. Het voorstel van B. en W. instem ming gebracht wordt aangenomen met 4 tegen 3 stemmen, tegen de heeren Moelker, Dekker en Bogert. Dhr Dekker zegt van dit besluit in beroep te gaan bij Ged. Staten. Met alg. stemmen wordt besloten aan alle gemeentebesturen in het eiland Tholen f'10 per leerling te vragen als bijdrage in de kosten van de U.L.O. School. Met alg. stemmen wordt besloten een tijd. bouwmeester te benoemen op een salaris van f750 per jaar. Bij stemming blijkt dal uitgebracht zijn op dhr L. W. Blaas 5 st. dhr J. J. Kramer 1 stem en 1 stem blanco zoodat dhr L. W. Blaas is benoemd. Bij den rondvraag wijst dhr Bogert er op nu de vergunning aan dhr CUeer is gegeven ook nog anderen uit te noodigen hier te komen. De' Voorzitter meent dat dit niet op onzen weg ligt, maar komen die menschen dan zal hij zijn volle mede werking verleenen, Hierna sluiting. OUD-VOSSEMEER, 28 Juni 1933. Voorzitter Burgemeester J.G. Hamer Secretaris dhr W. van der Ploeg. Aanwezig alle leden. De notulen van de vorige vergade ring worden voorgelezen en onge wijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken Een schrijven van den Commissaris der Koningin dat den burgemeester van 1 tot en met 25 Juli verlof is verleend. Proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger. Van den Minister van O. K en W. inhoudende mededeeling dat het be roep van de Z L M. betrelfende de landbouwhuishoudcursus is toege wezen. Deze stukken worden voor kennis geving aangenomen. Het adres van het gemeentebestuur van Poortvliet inzake steun verleening aan den landbouw en bestrijding werkloosheid. De Voorzitter zegt dit is bij de regeering ook wel behandeld maar het schijnt een moeilijk punt te zijn om een beslissing te nemen. Men moet ook rekenen met de kleine landbouwers diezelf een dorsch- machine hebben en ook met hen die de dorschmachine verhuren, die worden ook gedupeerd. B. en W. stellen echter voor adhaesie te betuigen Dhr Daane zou hier ook iets van willen zeggen. Hem is onlangs een ingezonden stuk toegestuurd en dat heeft hij goed bestudeerd en wil dit hier eens voor lezen, zoodat het ook ter kennis komt van anderen. Spr. gelooft dat deze gemeente de eenigste is die adheasie zal betuigen. Spr. leest dit ingezonden stuk voor en daar wordt ingeschreven over een stuk van de gemeente Heinkenszand dat is doorgestuurd in Juli 1932 aan de Ver. van Ned. Gem. ter afdoening en tol op heden is nog geen antwoord ontvangen. Hij zou er aan toe willen voegen dat de gemeenteraden in Zeeland dit stuk zelf behandelen en adheasie betuigen. Indien men het aan de Ver.van Ned. Gemeenten geeft, dan heeft men misschien in 1949 nog geen antwoord. De Voorzitter antwoordt dat juist 14 dagen geleden vergadering was van de afd. Zeeland te Goes en toen heeft de burgemeester van Stavenisse naar het stuk van Heinkenszand ge vraagd en er was toen nog niets aangedaan. Nu zal echter bij de Ver- eeniging nogmaals aangedrongen worden er werk van te maken. Dhr Ampt voelt niets voor adheasie betuiging, de landbouwer wordt reeds zwaar gedrukt en die druk zou dan nog grooter worden, Het zou wel gaan als de regeering steun gaf op het loon. Het gaat nu ten koste van de landbouwers en de werkloosheid zal er niet mee verminderen. De Voorzitter zegt dat aan steun op het loon te geven wel zeer veel moeilijkheden verbonden zullen zijn dat kan wel in werkverschaffing. Het zou in elk geval iets goeds zijn als de regeering hiertoe over kon gaan. Weth. van Gorsel zegt in de wet- houdersveigaderingook voor adhaesie betuiging geweest te zijn. Hij heeft het stuk eens nader hekeken en dan kan hij er niet mee meegaan, het is te veel ingrijpend in het vrije be drijf. Moeten nu de loondorschers en loonmaaiers hun machines maar aan den kant zetten Spr kan er niet mee meegaan. Dhr Daane zal er niet veel meer van zeggen, want hoe meer men zegt, hoe minder er overblijft. Het is nu de strijd over ja en neen. Hij wil er dit van zeggen dat de heeren voor hun eigen bedrijf op komen en de landarbeider moet toch ook leven want wat de steun en de werkver schaffing betreft dat is nihil, want wij zijn hier 25 jaar achter. Men moet voor de landarbeider adhaesie be tuigen, want als dit plaats zou hebben zullen er meer arbeiders werk hebben. De regeering heeft steun op bieten en tarwe en zal het nooit geven op het loon. Spr. wil adheasie betuigen en dan moeten ze het in den Haag maar uitmaken. Het is een goede zaak en een algemeen belang. Dhr Ampt merkt op dat hij ge sproken heeft over de steun op loon maar hij bedoelt daarmede b.v. als er gedraineerd moet worden, dat dan de regeering toeslag geeft. Indien de regeering loonende prijzen geeft voor de producten, dan kan de landbouwer ook wat doen, maar nu drukt het weer op de landbouwer. De steun op bieten en tarwe is nog niet voldoende want daar heeft men nog verlies op te boeken. Men moet dus eerst loonende prijzen krijgen. Het voorstel van B. en W. om adheasie te betuigen in stemming ge bracht wordt aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren van Gorsel, Ampt en Heijboer. Nu volgt het verzoek van J. Storme- zand betreffende M. den Engelsman. De Voorzitter zegt dat de genees kundige verklaring is, dat den toe stand van den Engelsman niet van dien aard is om geplaatst te worden in een gesticht. Dit is ook Stormezand

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1