WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ©BUITENLAP NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Bgö li Mjdag 14 Juli 1933 No. 28 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Ut ik 06 Lzi if6 E53SCM BALSEM THOOLSCHE COURANT jt blad verschijnt eiken lijdag. Prijs per kwartaal 0,80; met Geïllustreerd ondagsblad ƒ1,375, franco er post f 1,65 -f- 15 ct. jsp. kosten. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaalsruinite. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICAT1EN. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, t tegen Woensdag, den 19 Juli 1933 des imiddag 21/2 ure eene openbare vorgadering den Raad is belegd. Punten van behandeling: Ingekomen stukken. Vaststelling van een bouwverordening. Opzegging van het gebruik van school lokalen. Aanbieding der rekeningen van de ge meente, van de bedrijven en van de instellingen van weldadigheid over 1932. Eervol ontslag, te verleenen aan den gemeente-bouw meester. 15 3 Gaat Primes Juliana zich verlo ven Engelsche bladen meenen van ja. De noodlijdende gemeen ten in Nederland ontvingen 1 ïnillioen van den Staat. Valache reutezegels. Grieven tegen de werkloosheidsvoorziening. Onze Nederlandsche Kroonprinses eeft een bezoek aan Engeland ge acht. Ofschoon dit bezoek in zekeren n incognito was, heeft het onze •inses niet aan belangstelling van i pers ontbroken. De Engelsche «rnalistiek is vooral sterk in »so« ety"-reportage en zoo kon het daar- n ook gebeuren, dat ons van de •erzijde der Noordzee dagelijks ntallen foto's werden gezonden, aarop wij onze Troonopvolgster mden aanschouwen, opgewekt en nietend, als elk ander sterveling, e met vacant ie is. Vanzelfsprekend vertoefde de Prin- s voortdurend in Koninklijk en orstelijk gezelschap. Maar het schijnt Engelschen journalisten te zijn ïgevallen, dat Prinses Juliana meer in gewone belangstelling aan den ig legde voor Prins George, een der men van het Engelsche Koningspaar. Wat lag meer voor de hand voor altijd speurende en op nieuwtjes- cht zijnde hanteerders van de pen n hieruit de veronderstelling te dis- lleeren, dat binnenkort de verloving hn de Nederlandsche Kroonprinses et Prins George kan tegemoet wor- en gezien. Wij vinden deze veronderstelling zijn minst genomen voorbarig, :hoon natuurlijk ieder rechtgeaard 'erlander het met gejuich zou be- leten als onze Prinses de tradities ui 'n het Huis van Oranje zou voort - ■tten en een huwelijk zou sluiten et iemand van vorstelijken bloede. Onmogelijk is hel natuurlijk niet, at zulk een verloving, als hierboven inoemd zou kunnen plaatsvinden, OU inderdaad ligt na de begroeting tor 'o de Prinses op den eersten dag irer aankomst te Londen door den ,«r'ns van Wales en de dadelijk daarop 16 »lgende maaltijd met Prins George s tafelgenoot, een dergelijke ver aderstelling voor de hand. Gedacht werd bierbij o.a. aan het zoek van de beide Engelsche Prin- ik' n aan Den Haag, alsmede aan de ïstijds gegeven belofte van hen om it jaar hun bezoek aan de residentie, iaar dan niet incognito, te herhalen, ok legt men verband tusschen het ■it, dat de Prinses Londen bezocht nst nu ook onze minister president, r. H. Colijn daar vertoefde, zij het in ook uit geheel anderen hoofde. Toch moet men natuurlijk voor- chtig zijn met zulke geruchten, want Elders kan men deze vrijmoedige 'volgtrekkingen niet beschouwen en aken er daarom hier slechts mel ig van onder het noodige voor- ehoud. Een dezer dagen hoorden we van ;n gemeente in Nederland, die e inder bezuiniging en zonder belas- ig-verhooging kans had gezien »nst" te maken. Dit is natuurlijk zeldzame witte raaf, tusschen de "oote troep om hulp krijschende yarte raven, de noodlijdende ge- 'eenten in ons land, die met groote Ichi 1 let. tekorten te kampen hebben en on danks belastingverhoogingen en be zuinigingen niet tot een sluitende rekening kunnen komen. Enkele dezer gemeenten kunnen door het sluiten van leeningen zich voor een débacle behoeden, maar er bestaat een heel rijtje gemeenten, die een beroep moeten doen op de schatkist van den Staat, omdat zij buiten staat zijn in de kosten harer huishoudingen te voor zien. Het is belangwekkend te weten, hoeveel de Nederlandsche Staat aan deze noodlijdende gemeenten moest betalen over het jaar 1932. Aan Boschkapelle f5000.aan Emmen f 542020.aan Engelen f 6000.aan Gasselte f 20 000. aan Hoeven f 12000.—, aan Hoogeveen f85000.aan Jaarsveld f11200. aan Hindeloopen f 15500.aan Mun tendam f 8000.—, aan ünstwedde f 110000.aan Overslag f800. aan Schiebroek f8000.—, aan Sleen f 106157,37, aan Smilde f 32242.46, aan Veen f6000.,aan Zijpe f1755. Bij elkaar verschafte het Rijk aan de noodlijdende gemeenten een bedrag van f 969674.83, waarvan Emmen meer dan de helft opstreek. Meer dan honderd gemeenten, waaronder enkele grootere, hebben voor 1932 en 1933 aanvragen voor onderstand ingediend. Hieruit blijkt, dat de overheidsinstellingen eerst thans den vollen druk van de crisis gaan ondervinden. Met het gilde der langvingers is het hetzelfde gesteld als met onkruid en ongedierte. Men denkt, dat men het heelt uitgeroeid, maar steeds opnieuw duikt het op. We mogen den Nederlandschen politie-ambtenaren geen activiteit ontzeggen. Juist in deze dagen, nu een verhoogde crimi naliteit merkbaar is, blijkt de politie op haar hoede. Dezer dagen slaagde zij er bijv. weer in eenige mannen te arresteeren, die zich hadden toe gelegd op het vervalschen van rente- zegels en deze tegen een fractie van den werkelijken prijs van de hand trachtten te doen. De politie ontdekte de zaak in Vlissingen, waar de zegels te koop werden aangeboden. Het spoor van de makers leidde daarop naar Rotterdam, waar men drukker en clichémaker, die de zegels gedrukt, resp. het cliché er voor gemaakt hadden, arresteerde. In totaal konden 38000 zegels in beslag worden ge nomen. Over de steunregeling voor de werkloozen worden dikwijls en ve lerlei soort grieven geuit. Dat is te begrijpen, want er blijven nu altijd menschen, die hoe ze ook geholpen worden, steeds blijven klagen. De ondersteunden kunnen er zich ook dikwijls geen voorstelling van vormen, welke enorme eischen de werkloos heidvoorziening aan de staatskassen stelt, en zien niet verder dan de helaas lage bijdrage, die zij ontvangen. Maar een grief, die ons niet on redelijk voorkomt en die wij meer malen hebben gehoord, is die, dat menschen, welke spaarzaam geleefd hebben en een duitje voor den ouden dag hebben overgespaard of in het bezit zijn van een huisje niet voor steunverleening in aanmerking komen. Het R. K. werkliedenverbond heeft zich dezer dagen met een adres tot den minister van Sociale Zaken ge wend, waarin o. a. geklaagd werd over de toepassing der steunregeling ten opzichte van hen, die spaargelden bezitten. Volgens het Verbondsbe- stuur werkt deze toepassing veelal zeer onbillijk, omdat in vele gevallen de menschen, die spaarzaam geleefd hebben en dientengevolge iets konden overleggen voor den ouden dag of moeilijke levensomstandigheden, in een nadeelige positie komen ten op zichte van degenen, die geleefd heb ben zonder te sparen. Inderdaad de overheid wekt hier door den schijn een straf op spaar zaamheid te stellen, al geven we dadelijk toe, dat het uiterst moeilijk zal zijn hiervoor een ieder bevredi gende oplossing te vinden. Het Centrum uitgeschakeld. Duitsch- land sluit een concordaat met Rome. Men blijft in Londen vergaderen. Spanning tusschen Rusland en Japan. Men leest wel eens, dat een be roemde filmster zich beklaagt over het feit, dat het groote publiek haar nergens met rust kan laten, zelfs niet als zij met vacantie is en met heel andere, dan reclame bedoelingen een wereldreis onderneemt. We vinden een dergelijke klacht onbillijk, daar de filmsterren, geen enkele uitgezonderd deze publieke belang stelling willens en wetens hebben uitgelokt. We dachten onwillekeurig aan deze slachtoffers van den roem en hun publiciteitsmanagers, nu wij ons ge noodzaakt z en voor de zooveelste maal het licht te laten schijnen op den toestand in Duilschland. Ook dit land geniet een buitengewone be langstelling, waarover het zich dik wijls beklaagt, als deze belangstelling in de Duitsche aangelegenheden zich niet altijd op even vriendelijke wijze uit. Een van de oudste Duitsche politieke partijen is dezer dagen met stillen trom uit het politieke leven ver scheiden. Het is de groote Duitsche Katholieke Staatspartij, het Centrum, dat als een van de laatsten, het slachtoffer is geworden van de „ge lijkschakeling". Deze in 1871 opgerichte partij kan terugzien op een eerbiedwaardigen staat van dienst, maar dit alles heeft niet mogen baten, ze is door de nationaal-socialistische stoomwalsorn- vergeloopen. De opheffing van het Centrum is in schijn «vrijwillig" ge schied en het ontbindingshesluit van deze partij luidt dan ook aan het slot«Wanneer wij thans de partij ontbinden, geschiedt dit met den vasten wil, OoLvnaélf toekomst het geheele volk te di^owinfiStrouw aan onze fiere traditie, wc^n hun °(aat en Vaderland boven duoeo, wafc -ft gesteld. Heil Duitschland. Bijna tegelijkertijd met de bin ding van het Centrum werd bekend, dat de Duitsche vice-kanselier Von Papen,een van de weinig overgebleven niet nationaal-socialistische leden van de regeering er in Rome in geslaagd is een concordaat tusschen de Duitsche regeering en het Vaticaan tot stand te brengen. Deze uit 32 artikelen bestaande overeenkomst, die binnen niet al te langen tijd geratificeerd zal worden, bevat o.m. de bepaling, dat de Katholieken in Duitschland zullen afzien van het zich politiek aaneensluiten, terwijl de Kerk ten aanzien van bet onderwijs eenige vrijheden zal ontvangen. De reeds bestaande concordaten met Pruisen, Beieren en Baden, worden door het concordaat met het Rijk vervangen, terwijl er te Rome voortaan ook slechtséén Duitscheambassadezal zijn. Von Papen verklaarde in een inter view, dat het gesloten concordaat iederen strijd tusschen Kerk en Staat zal uitsluiten. Het zal nuttig zijn voor de geestelijke zending der Kerk, maar ook in aanzienlijke mate den binnen- landsche vrede van het Duitsche volk en de wording van den nieuwen staat dienen. Tevensheeft de rijkskanselier Hitier ter gelegenheid van het sluiten van het concordaat een beschikking uit gevaardigd, volgens welke de ont binding van die Katholieke organi saties, welke door het onderhavige verdrag erkend zijn, onmiddellijk ongedaan moet worden gemaakt Voorts, dat alle dwangmaatregelen tegen geestelijke en andere leiders dezer Katholieke organisaties moeten worden opgeheven en dat een her haling van dergelijke maatregelen in het vervolg naar de maatstaf der bestaande wetten zal worden gestraft. Hitier sprak er verder zijn voldoening over uit, dat door het verdrag de religieuse en politieke belangenstrijd tot het verleden behoort, waarbij de binnenlandsche vrede gebaat is. De economische wereldconferentie te Londen is tegen aller en ook onzer Verwachting in op de been gebleven. Dit zegt op zichzelf niet veel, nu de voornaamste punten van bespreking van de agenda zijn afgevoerd, omdat rnen daarover niet tot overeenstem ming kon geraken. Het zijn voer- namelijk de sub-commissies, die aan het werk zijn gebleven en die over veelal ondergeschikte technische monetaire kwesties beraadslagen. Het gruote vraagstuk over de stabi lisatie van de valuta blijft echter rusten en het ziet er voorloopig nog oooff 7 42769 niet naar uit, dat men deze spoedig zal opvatten, nu er zulk een spanning is ontstaan tusschen Amerika en Europa. Wij blijven daarom, ondanks de iets gunstiger berichten die ons uit Londen bereiken, de meening toegedaan dat de conferentie, beter gezegd de opzet van de conferentie, mislukt is. Tusschen Rusland en Mandsjoerije dat wil dus zeggen Japan wil het nog steeds maar niet boteren. Daar is bijv. weer zoo'n kenmerkend incident. Russische troepen hebben eenige dagen geleden een Mand- sjoerijsch stoomschip aan den mond van de Soengarivier bezet en in be slag genomen. Een protest van de Mandsjoerijschein feite Japansche regeering ging gepaard met de on middellijke uitzending van eenige torpedobooten en twee transport schepen. Dit geval is teekenend voor de spanning, welke er tusschen Rusland en Japan heerscht, een spanning, welke niet wordt te niet gedaan door de onderhandelingen over den ver koop van het Russische aandeel in den Chin«eschen Oosterspoorweg, onderhandelingen, die nog steeds niet tot een goed einde gevoerd zijn, omdat Rusland te veel naar den zin van Japan voor dezen spoorweg vraagt. Intusschen blijft Moskou bij zijn eischen volharden en wil zich geens zins als een quantité négigeable zien beschouwd, ja het heeft er allen schijn van dat het rivierincident, waarvan hierboven sprake is, door Rusland uitgelokt is om te laten zien, dat het nog wel wat durft en niet met zich zal laten sollen. De positie van Rusland is dankzij het vruchtbare diplomatieke werk van Litwinof in Londen en elders den laatsten tijd zeer versterkt. Het heeft zijn handen vrij gekregen in het Westen, het Engelsche geschil is opgelost en Amerika is bereid Rusland te erkennen, hetgeen onder de huidige verhoudingen wil zeggen dat het Rusland ook zal helpen, in dien Japan van zins zou zijn den strijdbijl op te nemen tegen zijn Russischen buurman. Nog steeds blijft het Verre Oosten een haard van allerlei oorlogsmoge lijkheden en het is zeer onwaar schijnlijk dal Rusland zich op dezelfde wijze als China onder den voet zou laten loopen. Zonder op de toekomst vooruit te loopen, kunnen wij wel zeggen dat we binnenkort belangrijke gebeurte nissen aan den Oostelijke grens van Rusland kunnen tegemoet zien. Provinciale Staten van Zeeland. Io de Dinsdagmorgen gehoodcu ver- gaderiog van de Provinciale Staten van Zeeland was o.a. ingekomen een verzoek van de vereeniging„De Noord-Bevelandrcbe Brug"' te KortgeDe om verbetering van den veerdienst tusschen Wolpbaartadijk en Kortgene. Dit adres werd iu banden van Ged. Staten gesteld om advies. Ook wa9 ingekomen bet verslag der provincie over 1932. De vergadering vereenigde zich i h.s. uiet het voorstel om de jaarwedde van den assistent van de Prov. Bibliotheek te verhooger. tot f 2400 en zijn maximum op f 3U00 te brengen. Uitvoerig is gediscnseerd over het voor stel om voor den tijd van drie jaar een tijdelijke korting op de jaarwedden toe te passen, en dit *olgena een degressieve schaal. De heer van Dusseldorp (c.h.) lid van Ged. Siaten, verdedigde het voorstel dat z.i. zeer logisch is, maar Da dat bij de repbliekeD, ook geeo verdediging uit de vergidering was vernomen, trok bij het namens Ged. Siaten in en zeide, dat deze zich konden vereenigen met een korting van 5°/0 maar slechts voor drie jaren. In de Dinsdagmiddag voortgezette ver gadering kwam aan de orde bet voorstel tol oprichting van eeD afwaieriogwaterechap Holster- en Axeler Ambacht. De beer Dielemao (a. r.) Ged. Siaten verdedigt bet voorstel en zegt, dat ook in andere pro'.iucies bet stichten van waterschappen verzet nitlokt, maar er is alle reden om dit werk aan te pakken, omdat men nu ook steun krijgt van het rijk voor werkverschaffing. Het plao is voorloopig en kan niet dtfioitief worden vuor het waterschap er is. Spr. gaf een historisch overzicht van de afwatering van dit deel der provincie en zeide, dat men bet voorstel ongewijzigd beeft aan te nemen of wel te verwerpen. Ben voorstel vau den heer de Feijter om het voorstel aan te boaden tot betere lijden werd verworpeD met 35 Ipgen 6 stemmen. E-n amendement Kodde om in plaats vao dat het voorloopig dag. bestuur de bevoegdheid krijgt om plannen Ie maken een leeoiDg aan te gaar, het alleen de samenstelling van het waterschapsbestuur op te dragen, verwierf slechts 9 stemmen waarna bet voorstel zelf z.b.s. is aan genomen. Dii zelfde was hel geval met bel voorstel tot stichting van zeeweringstonds dat ten hoogste J 200.000 groot zal zijn. Subsidie N. V. Waterleiding Maatschappij Tooien. Ged Staten stelden voor bet verzoek van de N.V. Waterleidingmaatschappij Tholen om fitiaocieelen steun af te wijzeu. In een afdeeling zeide een lid zich met h« t voorstel en de motieven daartoe te kunnen vereenigen. In een andere afd. ui een t een lid, dal het voorslrl door be langhebbenden niet tret waardeering z»l vernomen zijü, hij geelt G'd. Staten in O'erwegiDg een onderzoek in te stellen naar bet betieer der fiuai ciëo, waarbij a*Dgedroogen zal moeten «orden op ver andering in het personeel. Dit lid is voor het verleenen van sobsidie. Een ander li I vindt alleszins reden om het verzoek af te wijzen, weer een aoder meent dat de finaocieële toestand veel verbeterd is, zo i zelfs, dat er winst wordt gemaakt. Vanwege Ged. Stalen wordt gezegd, dat er een gedelegeerde is. De verlaging vau den rentevoet heeft den fiinaocieelen toe stand verbeterd. Mocht die toestaud in 1936 minder gnustig zijn, dat heeft het Kijk steun in uitzicht gesteld. In de derde afde. liug zeide een lid, dat de maatschappij met zware moeilijk heden heeft te kampen. Bijna alle aan- sluitbare peiceelen zijn aaogesloten. Uit breiding van walerafname ie niet meer mogelijk. De maatschappij is io een doren tijd opgericht en de tarieven zijn ho>g. De maatschappij is nu tot 1936 gered, en spr. veriroowt dat Ged. Staten een open oog znlleo bebben voor de belangen van dit dure bedrijf. De heer Sonke kan gezien de gewijzigde omstandigheden de N.V. niet steunen, dat troQweDS een jaar ond is.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1