l/AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT K !;K SÏPSffi NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN rijdag 4 Augustus 1933 No. 31 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 ip THOOLSCHE COURANT it blad verschijnt ellcen ■ijdag. Prijs per kwartaal ),80; met Geïllustreerd indagsblad 1,375, franco •r post 1,65 -f- 15 ct. sp. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct. iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Burgemeester en Wethouders vaD Tholeo Biigon ter kennis dat aangifte voor ruimiDg privaat putten togen Donderdag 10 Aug. kan geschieden. De aangiften ie bezorgeD in de brievenbus hot Stadhuis. Op dien dag zullen in den voormiddag ïorven enz. opgehaald worden. Tholen, den 2 Ang. 1933. 10 Burgemeester eu Wethouders van Tholen aken bekend, dat afschriften van het proces rbaal der zitting, op 17 Juli 1933 ten ge- Bentehuize gehouden terzake van de ontei- ning voor verbetering van don Grindweg, en o het advies uitgebracht door de te dier ke benoemde commissie, voor een ieder ter zijn nedergelegd en tegen betaling der islen verkrijgbaar zijn gesteld. Tholen. 3 Augustus 1933. 11 GEMEENTERAAD. HOI et 42 oed chi Openbare Vergadering van den raad Gemeente STAVENISSE op Vrijdag Juli 1933 des voormiddags 11 ure. Voorzitter Bargemeester-Secr. A. F. aDssene. Afwezig dhr A. van Luijk. De Voorzitter spreekt den aanwezigen velkotn" toe speciaal dhr D. Stootjes- die door huiselijke omstandigheden laatste weken zeer aan hois gebonden Daarna opening. Gelezen worden de notulen der ver kering van 26 Mei. Deze worden onver- derd goedgekeurd en das vastgesteld. Do Voorzitter zegt (zooals uien ziet) de raadzaal zeer opgeknapt is. Verder meo eeu paar weken geleden de •andweer beproefd beeft. De proeven de kranen eD de maskers hebben zeer voldaan. De resnltateu der spnit aren minder bevredigend. Bij onderzoek gebleken, dat de znigerkleppen inge- tsc lee er srij n str 'oogd waren. Door den leverancier, de de rma Kikkers te Rotterdam, is evenwel econstateerd, dat wanneer, meD des dij itners de znigerkleppen bevochtigt des ioter8 met een laagje olie bedekt, de luit volkomen in orde zal zijn. Het maandblad van de Ver. voorNed. z emeenteu zal nader hericbt geven om- ent het verhandelde op de algemeeue gaderiogeo te Goes, te Utrecht. Wetb. van Ysseldijk geeft een verslag de alg. vergadering der Waterl. Mij, ehouden 17 Juni te Tholen. Het verlies Mij. was in 1932 verminderd van op 8 duizend golden. Door de vermindering van het rente- pe en de verhoogde waterprijzen, zal er den nieuwen dieD9t waarschijnlijk een ioat van 4000 gld. kannen gemaakt orden. n de vacature van Jhr. van Vredenborg als zoodanig bedankt had, werd als estunrslid gekozen Mr. v. d. Hoeven. De desbetreffende stokken zulks wordeu •ndgezooden. Iozake het in de laatste vergadering gehouden verzoek van de kastelen - liljarthonders alhier om verlaging der bel. werd besloten dit pont Bog tot volgende vergadering aan te honden, verband met de te dezer zake reeds enomen beslatten in de Kamer der Staten- -yg leneraal, totdat een en ander in het 'taatsblad zal zijn opgenomen. Nader zal men dan zien iets te doen t ban belang. Ingekomen waren Van deD Min. van Binnenl. Zaken een issive betreffende de goedgekeurde ge- ijzigde statuten van den Ned. Chr. isodarbeidersbondeen van den Com missaris der Koningin, dat de heer D. v. d. faas is herbenoemd als lid der gezond heidscommissie; een van den Rijksdienst ef' ïVerkl.heidsverzekering, dat voorloopig vastgesteld, dat het extra-subsidie over iet le kwartaal 1933 zal bedragen f 100 Verder een schrijven van het Ned. herbond van Vakver. afschrift van een s, gezonden aan den Minister enz. maatregelen te treffen ter bestrijding Ier Werkloosheid (dit stek wordt rond- Z* jezondeü) een medeieeliog van de goedkeoring Ier begroolingen over 1932 en 1933 van den Rijksdienst „werkloosheidsver zekering en Arbeidsbemiddeling" dat de JrekeniDg over 1982 deze gemeente nog td dc tri dr< "J Zt? schuldig doet zijn het normale subsidie ad f 89.10; Van Ged. Staten het bericht, dat is vastgesteld de rekening over 1931. De ontvangsten in deo gewonen dienst waren 57995.35 en de uitgaven f57657.97, zoodat het saldo was f 337.38. Bij deD kapitaaldienst waren deze cijfers f 4602,96, f4443.02 en f 159.94; van de Ver. Ned. Gemeenten was een bericht, dat de contributie is verlaagd m-t 10%, ™et terugwerkende werking tot 1 Jan. 1933; en van Ged. Staten, dat de bevoegdheid tot het geveu van Onderwijs is ontnomen aan D. Balde te Rotterdam. Al hel boven staande wordt voor kennisgeving aan genomen. Van het Gemeeutebest. van Tholen was een verzoek ringekomen om een jaarlijksche subsidie voo. leerlingen, die de U. L. O. School aldaa bezoeken ad f 10 per leerliug Barg. en Wetb. vinden dit verzoek zeer billijk en daar zij overtuigd zijn van het grootte nnt dier Onderwijsinrichting, nok voor leerlingen nit deze gemeente stellen zij voor aan dit verzoek te voldoeD. Maar de meerderheid der aanwezige raadsleden, meende dat de onders dat zelve moesten betalen, zoodat met 4 tegeo 2 stemmen het voorstel Diet werp aangenomen. Alleen de Wetb. stemden voor. Inzake een u Destructor" werd be sloten nog een afwachtende hondiog aan te nemen. Met den vader van een krankzinnig meisje werd een transactie aangegaan, dal deze tot wederopzeggen toe jaarlijks f 100 in de kosten van verpleging enz. zal bij dragen. Met A. R. alhier (verpleging krankzinnige echtgeDoote) werd besloten voorloopig van verder verhaal af te zien> Iogekoman een gewijzigd reglement van de afd. Ver. Ned. Gemeenten in Zeeland meldende o.a. dat de contributie is be paald op f 1.per 500 inwoners (voor Stavenisse dos op t 4. Ook een verrekenstaat van de reDte voor onze gemeente, n.l. dat men alhier verschuldigd is aan de Waterl. Mij. f7307.93 (zonder ue 1% in rekening te brengen.) Vaodeu Inspecteur der directebelastiogeu te Zierikzee een schrijven, dat de zuivere opbrengsten over bel tijdvak 1932/33 hebben bedragen pers. bel. f 3379.52 (raming f 3200 ;)opcenten hierop f 3374.82 (raming f 3200)grondbelasting f 3066.02 (raming f 3000); en de opcenten er op f 1840.27 (raming f 1800). Van Ged. Stalen eeu missive, dat de gemeenterekeoing moet wordeu ingezonden voor 1 Sepi. Prov. Blad no. 32 meldt, dat de bevolking dezer gemeente is vast gesteld op 1897. Het ingekomen jaarver slag over het L.O. vau bet hoofd der school zal worden rondgezouden. Eveueeus de begrooting van Ned. Gemeenten. De gemeenterekeoing over 1932 wijst aan gewone dienst inkomsteD f62585,46, uitgaven 60485.18 goed slot f2100.28. Die van den kapitaaldienst in ontvaügst en uitgaaf f 1856. De rekening van het Barg. Armbestuur wijst aan: inkomsten (3007 uitgaven f3047.— te kort f40.— Wetb. van Ysseldijk zegt, dat er in het afgeloopen jaar buitengewoon veel uitgaven zijn gedaan voor verpleging en ziekeuhniskosten. Voor de begrooting 1934 wordt eeu subsidie van f 1900. aangevraagd. Het verslag vau de Waterl. Mij en dat van de Kaam eu Koophandel zal aaD de leden worden rondgezonden. IogekomeD was een verzoek dor ge zondheid»-'.ommissie ene. om de bouwver ordening te herzien en aan te vollen en om le trachten een uniforme regeling in deze te verkrijgen, nietalleen voor woningen maar ook voor andere gebonwnn. De nieowe eischeu zijn over het alge meen niet hooger gewordeo. Hier te bouwen woningen konnen zelfs van wat eeuvoudiger type worden. Een en ander werd aangevuld door Wetb. vao Ysseldijk, terwijl aan dhr Potappel eenige inlichtingen werden verstrekt. Ter tafel kwam de heffing van Haven en Kadegelden, met advies van de afd. »Schnttevaer" alhier. Het voorstel van B. en W, was om in hoofdzaak alles onveranderd vast te stelLo. Slechts kleine wijzigingen waren er in aaogebrachf. Pleziervaartuigen die de haven aandoen, betalen nn f2,50. Het voorstel is om beneden 10 ton fl. en boven 10 ton 15 cent per ton te laten betalen. Bij de clansole steenkolen worden ook „eierkolen" gevoegd. Het recht op de suikerbieten zon men weder willen brengen van 7ya op 15 cent, zooals vroeger. Besprjken wordt hierbij ook het onder hond der toegangswegen naar de haven, en of de polder eigenlijk niet voor die wegeu moet zorgen. Er wordt evenwel besloten dit onderwerp in een volgende vergadering af te doen. Er werden nog eenige wijzigingen gebracht iü de be grooting 1933. Op voorstel van B. en W. wordt nog besloten roud de gemeentemestvaalt eeD betoonenmnurtjo hoog, 1.60 M. boven de grond, te doen plaatseD, zoowel oit een hygiënisch als uit een nelheidsoogpont. Hiervoor wordt een bedragje van f 280. disponibel gesteld. De Voorzitter deelt nog mede, dat hem door den Commissaris der Koningin eeD verlof is verleend van 414 AogU9tns Daarna sluiting. ST. ANNALAND. 27 Juli 1933. Voorzitter de heer C. M. P. W. Hans- seD8. Secretaris de heer F. M. Boogaard. Afwezig zonder kennisgeving de beer J. Hage. Na voorlezing van het ambtsgebed worden de notulen der laatste 3 vergaderingen voorgelezen eo goedgekeurd. Ingekomen stokkc-n UitkeeriBg dividend- en tantièmebel. over Mei 1933 f 16,20. Ramiug eerste kwartaal extra subsidie bijdrage crisis- regeling 1933 f 225,-Normaalsnbsidie 1932 nog verscbaldigd f 175,86. In totaal over 1932 dus gekost f8754,85 (voor 140 aangesloten leden tegen nu ruim 190). Opname kas enz. bij den gem.ontv. f8033,145. Volgens de L. O.wet is over 1981 een voorschot ontvangen vau f 11880, terwijl de nitkeering slechts mocht be dragen f 11853.21, zoodat f26,79 teveel is geuoteD. De subsidie uit bet gemeente fonds o»er 1938'84 is .voor deze ge meente vastgesteld op f 8311,68. Voor loopig is voor de late helft uitgekeerd f 2054,52, zoodat nog te ontvangen is f2101.32. Werkelijke opbrengst opc. pers.bel. 1932—'33 f 2985,95 (raming f2800,—); hoofdsom pers. bel. t 3670,43 (rarntng f3600,hoofdsom grondbel. f4159,57 (raming f4000); opc. groDdbel. f 2000,25 (raming f 2000,Alle posten zijo dos meegevallen. Door de vereer.igiüg vau Ned. Gem. zal over 1933 eeD restitutie ad 10 vao de contributie aan de leden gegeven wordeü. Besloten wordt vooralsnog geen ontract te teekenen met de Amsterd. Thermog. fabriek voor het vernietigen van afgekeurd vee en vleesch, aangezien de aanschaffiog van een destructor niet voor 1936 verplichtend is. De verzoeken van W. Rijuberg Az. en W. Heijboer om een half jaar ontheffing van de hon denbelasting worden toegestaan, maar niet eenzelfde verzoek van Jobs. v. d. Jagt Cz., daar diens hond eerst 7 Juli, dus niet vóór Juli, stierf. Verzoek vaD de gemeente Tholen om een minimumbijdrage van f10.per jaar en per leerling voor 'l bezoeken van de U.L.O.school aldaar, daar anders de school gelden moeten wordeD verhoogd. Op voor stel van B. en W. niet ingewilligd, daar er geen verplichting bestaat. J. M. Soetens verzoekt terugbetaling van f 560,(waarborgsom) roet de ge kweekte rente, voor aanleg van de Juliana- straat. Deze f 560,is na geworden f 637,68. Dit zal worden terugbetaald op f150,na op voorwaarde dat de grond aan de gemeeDte wordt overgedragen en met dien verstande, dat de resteerende waarborgsom ad f 150,geacht wordt gestort te zijn door alle bouwondernemers gezamenlijk. Per strekkende meter bebou wing wordt dan naar evenredigheid van de waarborgsom terogbetnald. De geza menlijke bouwondernemers verzoeken tevens terngbetaling van f775,als gemaakte onkosten voor bedoelde straat. Dit wordt niet toeg6Siaao. Ze krijgen alleen den kostprijs van de gebruikte grint, zijnde f 20,38 terog. Bjj verdere bebouwing krijgen ze ook de grint gratis (niet het vervoer). Aangeboden wordt de rekening over 1932. Gewone dienst: ontvaDg f 55348,01, oitgaaf f 49114,515. Goed slot f6233,495. Kapitaaldienst ontvang en uitgaaf f 5592. Rekening Weezen-AroibestDnr 1932 ontvang f 13002,825, oitgaaf f12161,55®. Goed slot f 841.27. Beide rekeningen worden in handen der gewone raadscom missie gesteld. Goedgekeurd wordt een nieuw ontwerp bouwverordening. Wijzi ging begrooting 1933, BeeloteD wordt nog f 1500,oit het goede slot van 1932 te nemen ten behoeve vaD dit dienst jaar, aangezien voor de werkloosheid slechts f 2500,is uitgetrokken en wel f 5000, noodig zal zijn. Het restant komt op de begrooting 1934. Even moeten wij uit ons binnen- landsch overzieht overstappen naar hel buitenland, naar het Fransche stadje Orange, waar het stamslot staat van Willem den Zwijger. Orange vierde den vierhonderdjarigen ge- geboortedag van onzen eersten Oranje prins op waarlijk-indrukwekkende wijze. Hoewel er hardnekkige ge ruchten gingen, dat de Koningin of Prinses Juliaua de feestelijkheden zouden bijwonen, waartoe de autori teiten van Orange een uitnoodiging hadden gestuurd, heeft onzen gezant te Parijs, Jhr. Loudon, de koninklijke familie vertegenwoordigd. Na het spelen van het Wilhelmus en de Marseillaise, hield de burgemeester hij de ruïne van het kasteel Orange een rede, waarin hij den strijder voor vrijheid en recht, Willem van Oranje, herdacht en eerde. Prof. Stals uit Amsterdam sprak vervolgens namens de Nederlandsche aanwezigen enkele woorden van dank, waarna er in de Protestantsche kerk een specialen dienst werd gehouden, waar ds. Boeg- ner, voorzitter van de vereeniging van Protestantsche kerken in Frank rijk, een herdenkingsrede hield, waarin hij Prins Willem's karakter belichlte. Na den dienst defileerde de historische optocht, het hoogtepunt van het herdenkingsfeest, voor de Nederlandsche officieele vertegen woordigers, die op het balcon van het stadhuis hadden plaatsgenomen, Minister Daladier en tal van voor aanstaande Nederlanders woonden tenslotte de groote soiree hij, waarhij door een aantal acteurs van de Go- médie Frant^aise in het Théalre Antique het Willem de Zwijgerspel werd opgevoerd. Een hulde, waarvoor wij, Nederlanders zeer gevoelig zijn en waarvoor wij de medewerkers in Orange onzen hartelijken dank uit brengen. Deze week stond overigens in het teeken van de nationale feestelijkheid. Feestelijkheid ter eere van het feit, dat wij thans in Nederland reeds 54 jaar ons mogen verheugen over de goede gezondheid en de vitaliteit van onze Koningin-Moeder Emma, die 75 jaar oud werd. Vier en vijltig jaar, orndat Koningin Emma op 21- jarigen leeftijd met den toen 62jaar ouden koning Willem III huwde en Arelsen, de hoofdstad van Waldeck- Pyrmont, waar haar huwelijk plaats vond, verwisselde met den vreemde het lot van zoovele koningskinderen. Het Nederlandsche volk, van huis uit, zoo gesloten, geeft zich niet spoedig.... En het is het beste bewijs voor de groote liefde en warmte, die Konin gin Emma rondom zich verspreidde, te constateeren, hoe groot de aanhan kelijkheid en trouw vau de Neder landers ten haren opzichte altijd is geweest en hoe geestdriftig men haar bewondert. Het zou in het kader van dit over zicht te veel ruimte vergen, hier in bijzonderheden te treden, doch het goede werk, dat Koningin Emma, na haar aftreden als regentes voor ons volk verrichtte, haar ruime weldadig heidszin en haar populaire wijze van optreden, hebben Haar gemaakt tot een van de figuren, waarvan een ieder, voorstander of tegenstander van de monarchie, zal moeten ge tuigen „Zij was en is een koningin in den waren zin des woords, een moeder des volks". Het is dan ook onze innigste wensch Haar nog vele, vele jaren in goede gezondheid te mogen behouden. Een mineur-toon in de feestvreugde bracht hier te lande het bericht van de Soekarno-kwestie. Wat is er nl. gebeurd Voor wie stevig vasthoudt aan de gedachte van de Rijkseenheid, daar mede willende te kennen geven, dat al de onderdeelen vao het Neder landsche gebied, zoo in Europa, als in Oost-lndië, gelijk ook in West- lndië, hecht aaneengesmeed en onver brekelijk verbonden hehooren te zijn, voor hem kan het wel niet anders of het allerbelangrijkste gebeuren heeft deze week ditmaal plaatsge vonden te Batavia. Immers, daar heeft het waarachtige Nederlandsche gezag zichzelf her vonden en niet geaarzeld Ir. Soekarno te arresteeren. Wiens hand hier is te onderkennen, die van Jhr. de Jonge, dan wel die van Dr. H. Colijn, doet nu verder weinig ter zake. Maar geen mensch, die het wel meent met het Neder landsche Gezag, zal aarzelen de daad van de Nederlandsche, of van de Nederlandsch-Indische regeering, te onderstreepen met de woorden „Uitstekend Colijn, bravo De Jonge!" Ir. Soekarno is geen onbekende hij de Indische regeering evenmin hij de ambtenaren der Justitie in het Oost-Aziatische eilandenrijk. Nog levendig zullen velen zich het ge ruchtmakende proces herinneren, dat tegen dezen nationalis ischen leider is gevoerd. Reeds dadelijk na zijn opleiding aan de Technische Hooge- school te Bandoeng, zocht Ir. Soe karno nauw contact met de aller- uiterst-nationalistische elementen. Bewust non-coöperator, was Ir. Soe karno een der voormannen van de Algemeene Studieclub te Bandoeng, waaruit nu precies zes jaren geleden is voortgekomen de Perserikatan Nasional Indonesia, later herdoopt in „Partai Nasional Indonesia". Het zal goed zijn, dat Ir. Soekarno ditmaal voor langen tijd aan den lijve zal bemerken, dat de regeeringen te 's Gravenhage en te Buitenzorg van zijn actie niet gediend zijn. Aan Jhr. de Jonge en aan Dr. H. Colijn is het vinden van een waarlijk afdoende maatregel ten volle toever trouwd Ir. Soekarno traag, dhr Louis Jamin graag maar den hekenden fabri kant van koek, banket, biscuit en suikerwerk te Rotterdam, is het niet vergund geweest de deuren van het Huis van Bewaring op den Noord singel te Rotterdam stevig achter zich gesloten en gegrendeld te zien. Tot in hoogste instantie door den Hoogen Raad der Nederlanden, die het ingestelde cassatieberoep heelt verworpen, veroordeeld tot vijf en twintig gulden boete, of bij wanbe taling, vijf dagen hechtenis, zat er voor den Heer Louis Jamin niets anders op, dan zich ten parkette le vervoegen, teneinde de straf te onder gaan. Want uit principieele over wegingen had de veroordeelde be sloten zelfde straf uit te gaan zitten, er niet aan te denken, door de be taling van een gemakkelijk te voldoen bedrag, van een simpel papiertje van f25.—, de zaak uit de wereld te helpen. Principe is nu eenmaal prin cipe ook voor den grooten Rot- terdamschen fabrikant van zoetig heden Jammer genoeg voor hem, is er een wijziging in het Wetboek van

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1