WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Vrijdag 22 September 1933 No. 38 Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Eerste Blad. DE TROONREDE. THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal ƒ0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad 1,375, franco per post ƒ1,05 15 ct. disp. kosten. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.iedere rege meer 175 ct. Grootte dei letters naar plaatsruimte Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIES. Burgemeester en Wethouders van Tholen gelét op artikel 206 der gemeentewet; maken bekend, dat gedurende drie maanden op de Secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelogd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld, de op heden afgekondigde VERORDENING OP HET BOUWEN EN DE BEWONING. Tho'en, 20 September 1933. 11 De Troonrede is van oudsher een hoogtepunt in ons staatkundig leven. De waarde van dit staatsstuk wordt al bepaald door het feit, dat de voor lezing ervan geschiedt door bet staats hoofd, Koningin VVilhe mina, voor de vereerde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Het is een traditie geworden, dat dit staatsstuk in een hoofdartikel wordt besproken en ook wij willen ons bij deze goede gewoonte aanslui ten. Te veel staat het Nederlandsche volk nog naast de dingen, die het toch direct betreffen. Nog te weinig weten velen hoe er in Nederland geregeerd wordt, en.... waarom er op eon bepaalde wijze geregeerd moet worden. De Troonrede nu geeft de groote lijnen van het komende regeerings- jaar en vooral dit jaar heeft men met meer dan gewone verwachting dit staatsstuk tegemoet gezien. Met was vooruit te begrijpen, dat de Troonrede niet zou zijn een juich kreet, maar in mineur zou zijn afge stemd. Reeds de eerste alinea plaatst ons midden in de harde werkelijk heid van moeilijke omstandigheden. Maar ondanks het feit, dat de Troon rede geen blijde perspectieven opent, hoe zou dit ook mogelijk zijn, ineen tijd waarin voortbrenging, handel en verkeer over de geheele wereld nog een beeld biedt van grondige ver warring; waaronder ook ten onzent de volkswelvaart ernstig lijdt, spreekt er een, vroeger niet zoo duidelijk gehoorde, kracht in. Niemand zal ontkennen, dat juist in tijden van verwarring een kracht dadig bestuur meer dan ooit nood zakelijk is en dat de regeering niet van plan is ook maar in een enkel opzicht te wijken en zich te laten intimideei-en door zekere politieke stroomingen, moge blijken uit de zinsnede, waarin mededeeling wordt gedaan dat de ontwikkeling der poli- fieke verhoudingen in Nederlandsch- Indië voortdurend aandacht en werk zaamheid geëischt en dat in het algemeen belang der bevolking na dere maatregelen zijn getrollen ter beteugeling van het misbruik dat door sommige volksleiders wordt gemaakt van de Vrijheid van Vereeniging en Vergadering. Ook de zinsnede met betrekking tot de muiterij op „De Zeven Pro vinciën laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. Indien zich ook elders teekenen zullen voordoen, die wijzen op verzwakking ot ondergra- ving van juiste gezagsverhoudingen, dan zal de regeering het overheids gezag met klem handhaven. Uit het laatste blijkt, dat de regee ring van plan is ook in Nederland onder alle omstandigheden het gezag hoog te houden en geen ondermij ning, van welke zijde deze ook moge komen, en onder welke vanen deze zich ook moge aandienen, te dulden. Het was te verwachten, dat er in de Troonrede een aanduiding zou zijn te vinden op onze monetaire politiek, vooral nu alle landen en dus ook Nederland na het mislukken van de Londensche conferentie, een misluk king, die in de Troonrede openhartig erkend wordt, op zich zelf zijn aan gewezen. Gewaagde proefnemingen op mone tair en economisch gebied zullen achterwege blijven, in Nederland dus geen inllatiepolitiekIn dezelfde pa ragraaf worden verder gaande maat regelen aangekondigd in het belang van den afzet onzer producten binnen de eigen grenzen. Welke deze maat regelen zullen zijn, daarover wordt geen uitsluitsel gegeven. Wij ver moeden, dat desbetreffende wetsont werpen nog in studie zijn. Duidelijker is de Troonrede, waar de aandacht gevraagd wordt voor een reeks van maatregelen, die onmisbaar zijn voor het financieel herstel van de publieke geldmiddelen. Vóór alles zal er naar gestreefd worden dit her stel te bereiken door aanzienlijke be perking der uitgaven. Die beperking zal ten deele worden verkregen door een redelijke verlaging van de sala rissen en loonen van het Rijksperso neel. Een nieuwe salarisregeling die op J Januari 1935 in werking zal dienen te treden, is in voorbereiding. Dit is natuurlijk voor de betrok kenen geen erg vriendelijke bood schap, doch indien deze doordrongen zijn van gemeenschapsgevoel, zullen zij moeten beseffen, dat ook zij een oll'er moeten brengen, hoe zwaar dit ook moge vallen. De bezoldiging in de overheidsdiensten moet in over eenstemming zijn met de loonen, die in het particuliere bedrijf betaald worden. Ook de gemeenten zullen de be zoldiging van hun ambtenaren en beambten moeten herzien en zoo deze onwillig mochten zijn, dan is er in een der paragraphen een duidelijke vingerwijzing, wat hun te wachten staat. Een verscherpt toezicht op het financieel beleid der gemeenten wordt noodzakelijk geacht. „Dit brengt mede een versterking van den invloed van het centraal gezag op de locale be- zoldigingsregelen van personeel in publieken dienst, mede met liet doel uitwassen af te snijden en niet te rechtvaardigen verschillen in de be looning vau overheidspersoneel weg te nemen". Men kan in deze aanduiding een aantasting zien van de autonomie der gemeenten. Maar een autonomie van gemeenten, die financieel afhan kelijk zijn van het Rijk, dat zoonoo- dig tekorten moet bijspijkeren, is toch moeilijk denkbaar, tenzij men van het Rijk verwacht, dat hel een Joris Goedbloed is. Maar zelfs salarisverlagingen en bezuinigingen blijken nog geen bud getair evenwicht te kunnen verze keren en we lezen dan ook dat een nadere versterking der middelen on misbaar is gebleken. Ons staan dus nieuwe, directe of indirecte belastin gen te wachten. Gelukkig worden er ook nog andere dingen in de Troonrede gezegd. „Zoo dra het even wichtinde Rij ksbegrooting zal zijn verzekerd, zullen voorstellen worden aangeboden, ten doel hebben de, door uitvoering op ruime schaal van productieve, publieke werken, werkverruiming in het leven te roepen ten einde de ellende der werkloosheid te lenigen. Bevordering van woning bouw tegen verlaagde kosten zal van deze plannen een deel uitmaken om voor arbeiders woningen te verkrijgen, waarvan de huurprijs meer in over eenstemming is met het loonpeil. Daarnevenszullen maatregelen worden getroffen om voor bestaande woningen geleidelijke huurverlaging mogelijk te maken. Hiermede hebben wij het belang rijkste wat deze troonrede biedt, onder het vergrootglas genomen. We kunnen niet zeggen, dat het een somber stuk is, veeleer zouden we willen getuigen, dat het een staatsstuk is van gedegen ernst, waarin nochtans niet de hoop op een betere toekomst is teloor ge gaan. Uit de Troonrede blijkt, dat Nederland in stormachtig getij door een krachtige hand geregeerd wordt. Met gereefde zeilen varen we over de woeste golven, maar ondanks alles is het schip van staat zeewaardig ge bleven. En dat stemt tot verheugenis. De troonrede voor de radio. Wal demiilioeneunotabraclit.Bezoioiging, salarisverlaging, belasting ver hooging. Uniform verbod in werking. Kermis- vierende steuntrekkers. Een Nederl. Roodboek over den Rijksdagbrand. Ernstige aulo-ongevallen. Amsterdam en Den Haag zonder soc. wethouders* Het hoogtepunt van het gebeuren binnen de grenzen is deze week zeker de opening van de Staten Generaal, welke met de traditioneele plechtig heid heelt plaatsgevonden, 'loch was het anders dan de vorige jaren, omdat Den Haag deze plecutigheid heeft aangegrepen om nogmaals de Koningin te huldigen, eenhuldigiug, die ofschoon niet van den omvang als die in het Amsterdamsche Stadion, toch niet minder hartelijk was. De residentie is in jaren niet zóó druk geweest op Prinsjesdag en in tegenstelling met het vorige jaar zijn er den geheelen dag geen relletjes geweest. Voor den eersten keer in de ge schiedenis is de Troonrede dit jaar door de radio uitgezonden, zoodat thans niet enkel de aanwezigen in de Ridderzaal, maar geheel het iNeder- landsche volk, zoowel binnen als builen de grenzen, ja, tot in de vérre koloniën hel uitspreken daarvan mede konden beluisteren. Het is hier niet de plaats om nader op den inhoud van de Troourede in te gaan, maar wel kunnen we zeggen, dut in dit staatsstuk de moeilijkheden van den tijd verspiegeld zijn. Deze Troonrede brengt helaas ook voor sommige bevolkingsgroepen onaange name boodschappen, die we in de Millioenennota nader omschreven vinden. De salarissen van het over heidspersoneel zullen opnieuw ver laagd wordende beslaande korting zal met 5% verhoogd worden voor alle ambtenaren de ougehuwde amb tenaren zullen in dezen zin gekort worden, dat de thans toegepaste ver mindering van 3% na den 25-jarigen leeftijd met \3/0 per jaar wordt ver hoogd tot 10/o van 32-jarigen en oudere Van deze tijdelijke korting wordt ten bate voor het Rijksbudget verwacht van f 15.750 000 Met ingang van 1 Januari 1935 wordt een nieuwe salarisregeling voor het Rijkspersoneel voorbereid. Uit liet labyrinth van cijfers, die we in de millioenennota vinden willen we de meest markante cijfers naar voren brengen. Rij handhaving van den bestaanden belastingsdruk zou er op de begrooting een tekort van ruim 190 millioen gulden zijn. Om deze 190 millioen te dekken heeft men verschillende dekkingsmaatregelen aangegrepen. De nieuwe middelen zullen een totaal van 10(5 millioen moeten opbrengen. Deze middelen zijn de reeds door de Tweede Kamer aanvaarde omzetbelasting, verder een couponbelasting, belasting op het ver mogen in de doode hand, een crisis inkomsten-belasting, verhooging van tabaksaccijns en heffing van accijns op gebrande koffie. Tenslotte zal het tarief der inkom stenbelasting een wijziging ondergaan. Deze nieuwe belastingen zullen het tekort naar verwacht wordt, met ruim 100 millioen gulden verminderen liet resteerende tekort zal gedekt worden door besparing op de uitgaven, waar van de korting op salarissen deel uitmaakt. Deze besparingen zullen verkregen worden door belangrijke wijzigingen in de uitgaven van onder wijs, defensie en waterstaat en bij zondere maatregelen t.a.v. de uitgaven ten laste van het gemeentefonds. Wij willen het bij deze korte ver melding van de plannen der regeering laten en enkele andere gebeurtenissen van deze week aanstippen. Het Dins dag in werking gelreden uniformver bod heeft te 'sGravenbage tot een incident aanleiding gegeven. Maan dagavond, klokslag 12 uur, verzamel den zich een groep fascisten op een der drukste punten van de residentie. Hun bedoeling was op straat hun uni form uit te trekken en in borstrok ver der le loopen. De Haagsche politie voelde echter weinig voor deze ont kleedpartij en joeg de demonsteerende fascisten uiteen,zonder dat zij gelegen heid haddengehad hun zwarte hemden uit te trekken. Dat steuntrekken soms geen onaan trekkelijke bezigheid is en dat er van deze gelden nog wel een kermispretje af kan is in üss gebleken. Daar werd tot nu toe geen bezwaar gemaakt tegen het toestaan van één dag verzuim in de kermisweek aan de bij de werk verschaffingen te werk gestelde ar beiders. Voor dien dag ontvingen zij geen loon. De regeering wenscht deze regeling echter niet te bestendigen. Zij gaat van de meening uit, dat een tewerkgestelde een gesteunde het met zooveel moeite bijeengebrach te overheidsgeld niet op een kermis heelt te besteden. Kan hij zich dit wel veroorloven en bovendien één dag inkomsten missen, dan bewijst dit trouwens dat zijn inkomsten uit de werkverschaffing te hoog zijn. in verband hiermede heelt deminis- ter bepaald, dat door te werkgestelden voortaan tijdens de kermisweek niet meer mag worden verzuimd. Zij die van de werkverschaffing wegblijven, moeten worden geschorst. De behandeling van de rechtszaak inzake de brandstichting in het Rijks daggebouw is Donderdag begonnen. Een Nederlandsche verdediger is per vliegmachine naar Leipzig gegaan om te trachten van der Lubbe bij te staan. Volgens uitlatingen van den laatste voelt deze echter weinig voor welken advocaat ook. Zijn politieke vrienden in Nederland hebben in antwoord op het Bruinboek, dat in Genève gepn- bliceerd is te Amsterdam een Rood boek uitgegeven, waarin de zaak be licht wordt van de zijde dor groep van Intern, communisten. Dit rood boek bevat o.a. brieven van Van dar Lubbe in de gevangenis geschreven. Aan ernstige auto-ongelukken is er den laalslen tijd helaas geen gebrek. De vorige week hebben tal van ern stige gevallen langs onze wegen plaats gevonden en ook deze week heeft weer met enkele ongelukken ingezet. Dinsdagochtend vloog onder Lochem een auto, waarin 5 personen gezeten waren tegen een boom, doordat plot seling de stuurstang brak. De vijf inzittenden werden allen vrij ernstig gewond, zoodat opname in een zie kenhuis noodzakelijk bleek. In Amsterdam en 's Gravenbage zijn nu alle socialistische wethouders de finitief uit de colleges van R. en W. getreden. Nieuwe wethoudersverkie zingen hebben plaats gevonden.. In deze beide groote gemeenten van ons land zullen de soc. dem. nu wel hoogstwaarschijnlijk in de oppositie gaan, hetgeen het besturen van deze gemeenten niet gemakkelijker zal maken. De ontwapeningsconferentie gaat weer beginnen. Controle op de oorlogsbegroolingen Toenadering tusschen Griekenland en Turkije. Straks gaat te Geneve de voorstel ling weer beginnen, boe men de ont wapeningsconferentie in den grond kan boren. Om deze mogelijk onfeil baar te laten werken, hebben dehh. die het heft in handen houden, le Parijs een voorconferentie gehouden, waar Paul Boncour,, de Fransche mininister van Buitenlandsche Zaken, zoowel Henderson. voorzitter der ont wapeningstragedie, als de andere Engelsche autoriteiten, Lord Tyrrel, ambassadeur van het Hof van St James te Parijs, onderstaalsecretaris Eden en Gadosan, vertegenwoordigei van Engeland te Geneve, heeft ont vangen, Henderson is doorgetreinc naar Geneve, Edon is naar Londei gevlogen, om daar aan Mac Donali verslag uit te brengen, en alles is bi het oude gebleven. Ook trekt de aandacht, dat Nprman David de gedelegeerde van Amerika ter ontwapeningsconferentie, bezoe ken heeft gebracht aan Paul Boncoui en aan den Franschen minister-pre sident Daladier. En dan mag men ooi het bezoek van den Franschen am bassadeur te Berlijn, FrancoisPouget bij Daladier niet vergeten. En waarover hebben al die bespre kingen natuurlijk geloopen? Ovei Duitschland, dat van de besprekingei was uitgesloten. Het Duitsche voorste te Geneve, is begraven in onwil ei misverstand van Frankrijk endelan den der kleine Entente. Nu tracht men de lek gevaren Geneefschc ont wapeningsconferentie te Parijs weei wat op te kalefateren. Maar zonde? daarbij aan eigenlijkeontwapening tt denken, omdat er geen Fransche Re geering denkbaar is, die tegen d( macht van de Fransche leger-autori teiten en tegen den wil der Franscht politieke partijen zou kunnen oj roeien. Frankrijk heeft nu een keurig ei handig uitwegje gevonden, doorloo pende automatische controle op dt oorlogsbegrootingen van alle landen Nu, dat vinden, zoowel Amerika, als Engeland, uitstekend, maar dan tege lijkertijd ook beginnen met vermin dering van bewapening.. Maar, Eila- cie, dat is nu juist het eefiige, wal Frankrijk niet begeert. Von Neurath, de Duitsche mïnistei van Buitenlandsche Zaken, heeft tt Berlijn duidelijk te kennen gegeven dat Duitschland niet langer wil wach ten met de inlossing van de beloffi te Versailles gegeven. Duitschland zoi ontwapenen, dat is nu al.meer dar 10 jaren geleden grondig gebeurd Daarna zouden de overwinnaars Tc den wereldoorlog tot- ontwapening overgaan. Tot nu toe is de oud( Entente daaimede vólkomén in ge breke gebleven. De keuze voor d( Entente is dus volgens von Neuratl de volgende: zelf ontwapenen, ol Duitschland vrijheid van bewapening te geven? Daaraan denkt géén mensch-opdt Quai a 'Ursay, geen mensch ook bi den Franschen Generalen Staf. N:i tracht Mussolini alles weer in .go.ede banen te geleiden door aan te bevelen dat de voorloopige onderhandelingen dienen gevoerd tusschen Frankrijk Engeland, Italië en schrik niét Duitschland. Ja, als men nu te Parijs maar op dat bemiddelingsvoorstel van den „Duce" wilde ingaan; had men zoo wel Duitsche gevoeligheden ontzien als een soort toenadering tusschen Frankrijken Duitschland teweegweten te brengen. v Het schijnt, dat men te Genéve voorloopig nog steeds een volkomen verkeerde procedure volgt, menïwi daar aan het Lac Léman, in het Vol kenbondsgebouw, alle mogendhedei ondereen hoedje- vangen. Dat. gaal nu eenmaal nog niet. Beter ware hel ongetwijfeld van de verschillende lan den, zoo zij het voorbeeld: van Grie kenland en Turkije volgden, dié na tientallen jaren van .strijd eindelijk elkaar schijnen te hebben gevonden Nog lange, lange jarep na.h-et ein digen van den wereldoorloghebben Turkije en Griekenland samep geducht overhoop gelegen. Nadat Griekenland van Turkije het grootste deel-van Westelijk Klein-^zië had, ppge^jspht, hetgeen uiteraard de Nieuwffijprksjihe Regeering van Móestafa :K§j^a^die naar Angora was verhuisd* ,-w.eigerdP, vielen de, Grieken Klein Azjë byafben. Dat was.iu het jaar 1919.-.: Vert, van eigen basis verwijderd, 'had.Aloeatifo

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1