WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Vrijdag 6 October 1933 No. 40 Vijftigste jaargang Zondagsblad ^37»,franco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer Euere"™» plaatsruimte THOOLSCHE COURANT Vrijdag. Prijs per kwartaal NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOL.EN per post ƒ1,65 -f 15 Bij abonnement aanmerkelijk! disp- "osten-UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 prijsvermindering. PUBLICATIEN. KEURING DIENSTPLICHTIGEN. D15 BURGEMEESTER v«n Tholen maak! bekend, dat in November en December a. s. de herkeuringsraad in eenige gemeenten zitting zal houden. Voor inlichtingen omtrent wie een keuring bunnen ondergaan raadplege men de aanplak biljetten. Tholen, 2 October 1933. 10 GEMEENTERAAD Vervolg gemeenteraadOud-Vossemeer Nu komt aan de orde voorloopige vaststelling van de gemeenterekeniug 1932 en de rekeningen der armbe sturen. De commissie heeft een rapport ingezonden dat punt voor punt zal besproken worden. De commissie begint dan met te schrijven dat het batigslotvan f0767.84 tot tevredenheid stemt maar als men het goed beziet, dan is het niet over dreven en zal een voorzichtig finan cieel beleid noodig zijn, ook heeft de commissie gezien de staten van nog niet betaald schoolgeld en honden belasting, zij zouden in overweging willen geven dat voor tijdige innig zorg wordt gedragen. De Voorz. antwoordt dat het batig slot goed is, maar een voorzichtig financieel beheer blijft raadzaam. Dan wat betreft die staten, ook B. en W. zijn voor tijdige inning, de ontvanger is daar al opgewezen, maar hij merkte op dat deze posten niet kwijt waren, maar het is van invloed op de reke ning, spr. zal nogmaals den gemeente ontvanger deze opmerking raededeelen De commissie vindt 1ÜÜ M3 water voor het slachthuis nog veel, gezien de groote zindelijkheid te wenschen overlaat. Dan zou de commissie gaarne zien dat de huur van het schoollokaal voor naaicursus wat werd verlaagd, opdat een zoo groot mogelijk aantal per sonen aan deze cursus kunnen deel nemen. De Voorz. antwoordt wat betreft het slachthuis, daar straks op terug te komen bij de rekening van de vlceschkeuringsdienst. Wat betreft de huur van het school lokaal dat is f50 per jaar of 1 gld. per week en er wordt tweemaal in de week les gegeven, dus dat is 50 ct. per keer, en dat is voor vuur en licht. Nu betalen de menschen die er ver gadering houden 25 ct. per avond alleen voor het licht want de kolen brengen ze dan zelf mee. B. en W. vinden het dan ook niet wenschelijk deze huur te verlagen en ook is deze cursus particulier en er wordt cursus geld petaald. Dhr Ampt merkt op dat de com missie van oordeel was dat als dit lager was, het dan ook iets per leerling minder zou kunnen kosten en dan zouden ook minder gegoede aan deze cursus kunnen deelnemen, daarom heelt de commissie dit voorgesteld. De Voorz. meent dat de raad niet kan treden in de rechten van Mej. Gelok. Dhr Ampt merkt op hoe lager de huur, hoe minder het cursusgeld. De Voorz. antwoordt nog dat men eerst dan de zekerheid moet hebben van Mej. Gelok dat ze het cursusgeld verlaagd. De commissie vind het onderhoud van de schoolkachels hoog en ook is er veel brandstof gebruikt. De Voorzitter antwoordt wat be treft het onderhoud van de kachels er zijn veel nieuwe vuursteeneu in gemaakt moeten worden en die zijn niet goedkoop. Dan wat betreft de brandstof dat zit in het stoken van de kachels. Als middags om drie uur een kachel bijna nit is dan kan deze nog een weinig worden opgestookt, maar dan is het niet noodig dat deze tot aan den kop gevuld wordt, zoodat ze des avonds laat nog brandt en de anderen morgen de kachel nog warm is, dit heelt spr. zelf gecoftstateerd. Komt de volgende morgen dan degene die de kachels moet aanmaken, dan kan ze die zoo niet uithalen en wordt er met een ijzeren staaf in gestampt met het gevolg dat er wel eens een vuursteen wordt geraakt en ook komt dit nog al aan voor de roosters. Spr. heeft er reeds met het hoofd der school over gesproken en deze heeft het personeel der school het bekend gemaakt. Spr. zal er echter opnieuw de aandacht op vestigen. Dhr Daane merkt nog op dat er altijd eeu ^kachel brandt van des morgens acht tot des avonds 8 uur. De Voorzitter .antwoordt dat is met de avondschool. De commissie vraagt dan waarom er boete is kwijt gescholden voor de verhouw van de school. De Voorzitter antwoordt de boete was oorspronkelijkf 198. Toen B. en W. het bericht kregen dat de school klaar was, zijn zij met de ge meen teopzichter wezen kijken en toen bleek dat het schilderwerk door een metselaar was uitgevoerd en toen waren er plaatsen waar het oude nog door kwam, dat was geen oplevering. Toen is de schilder gevraagd, maar doordat de schilderschool weer be gonnen was, kon hij dat in de week niet doen en kon dit alleen des Zater dags maar doen. Toen is het werk weer opgenomen en was het aantal dagen zoo ver, gekomen, dat de boete zon bedragen 1 '198. Toen hebben B. en W. gezegd, de schilder heeft alleen maar des Zaterdags daar ge werkt, we zullen er een aantal dagen aftrekken en de boete bepalen op f100.— Na de toelichting op de opmerkingen van de commissie stelt de commissie voor de rekening voorloopig vast te stellen. Wat hetieft de rekening van den keuringsdienst merktde commissie op dat het nadeelig saldo met de verhooging van de keurloonen nog niet is weggewerkt. En dan vestigt de commissie ook de aandacht op de rommelzolder boven het -slachthuis. De Voorzitter antwoordt dat de verhooging van de keurloonen eerst de laatste helft van het jaar toege past konden worden, zoodat het na deelig slot nog niet is weggewerkt kunnen worden. Wat betreft de zolder deze wordt sedert het vorm jaar niet meer gebruikt. Vroeger werd daar hout op gehakt, maar dit gebeurt thans in het hokje bij het slachthuis. De zolder is dus buiten werking. Dhr. Ampt zegt de zolder is dus geen pakhuis meer, maar is ze ook al eens aangeschuurd, want anders ligt er nog een deel van het stof op. Hij zou gaarne zien dat dit elk jaar gebeurde. De voorz. antwoordt dat dit zal ge beuren. Dhr. Heijboer vraagt of het niet mogelijk is hetgeen op den zolder nog ligt er af te doen. Zoo heeft hij gezien dat er nog schoorsteenmantels op lig gen, kunnen wij die niet voor een paar cent verkoopen. De voorz. merkt op dat die juist voor een paar cent gekocht zijn. Maar wat hindert dat al liggen die op dien zolder. De rekening van de gemeente en van de keuringsdienst worden thans voorloopig vastgesteld in ontvang op f69627.88 en in uitgaaf op f62993,37 aizoo een batig saldo van f6634.51. Wat betreft de gewone dienst en de kapitaaldienst in ontvang en uitgaaf op f'16007.76. De rekening van de keuringsdienst in ontvang en uitgaaf op f871.07. De Weths hielden zich buiten stemm. Nu volgen de rekeningen van de armbesturen. De commissie meent dat de post van f 15 voor reiskosten bij het Fonds Huize van Kattendijke niet goed is, daar het geld van dit fonds alleen mag besteed worden voor ver sterkende middelen. De voorz. antwoordt dat B. en VV. met deze opmerking accoord gaan. Weth den Engelsman geeft toe dat het reiskosten zijn, maar het maakt toch verschil, want het zijn reiskosten van menschen die van het fonds kre gen en moesten naar een dokter voor den Raad van Arbeid. De voorz. meent dat die dan ge holpen moeten worden van de andere armbesturen, maar het geld van het fonds tluijze van Kattendijke is alleen voor versterkende middelen, Weth. den Engelsman zegt nogmaals die menschen kregen van het fonds en de dokter oordeelde dat ze on derzocht moesten worden. De commissie heelt geen op of aan merkingen op de rekening van het alg. armbestuur. Bij de rekening van het Weezen- armbestuur wordt opgemerkt dat dhr Mees niet geteekeml heeft voor de goedkeuring. De zaak is thans in orde. Dhr. Mees wilde nog vragen of dhr. Heijboer de te veel ontvangen gelden al uitbetaald heeft aan de verschillende diaconiën. De voorz. merkt op dat in het rap port staat dat de zaak in orde is. Dhr. Mees wilde dit toch vragen. Dhr. Heijboer bevestigd dat de zaak thans is opgelost. Dhr. Lindhout zegt dat hem nog niet bekend is of er recht is dat die gelden terug betaald worden. De voorz. merkt op dat dit huiten de orde is; in het rapport staat de zaak is opgelost en men behoeft er niet verder over te spreken. De rekeningen van de armbesturen worden vastgesteld en wel van het algemeen armbestuur in ontvang op f 1830.25 en in uitgaaf op f 1313.63, aizoo een batig saldo van f 516.62. De rekening van het fonds Huijze van Kattendijke in ontvang op f2481.675, in uitgaaf op f '1890.54 aizoo een batig saldo van f591.135. De rekening van het weezen armbestuur in ontvang op f 17599.17 eninuitgaafopf 11297.52 aizoo een batig saldo van 16301.65. De hh. die zitting hebben in de verschillende armbesturen hielden zich buiten stemming. De voorz. dankt de commissie voor hun werkzaamheden in deze. Bij den rond vraag zegt dhr. Heijboer enkele opmerkingen te willen maken. In de vergadering van de commissie van werkverschaffing is gesproken over een stuk betredende werkver ruiming en wel dit, om hij de hoeren te laten draineeren. De gemeente zou dan betalen 25%, het Rijk 25% en cle betrokkenen 50%. Nu is daar een rapport van gestuurd aan B. en W. en nu zou hij willen vragen is daar al werk van gemaakt. De voorz. antwoordt dat het rapport is gekomen, en B. en W. willen in overweging geven dat de besturen van de bonden met een omlijst plan komen en waarin dan voorkomt hoeveel en bij wie gedraineerd kan worden. B. en W. kunnen echter op het verdere geen mededeeling doen alleen nemen ze er geen nota van omdat bij het gemeentebestuur nimmer een circu laire is ingekomen van het Hoofdbe stuur van de R K. bond nog uit Den Haag. Het zou misschien goed zijn als liet Hoofdbestuur dan maar eens bij de post informeerde. Wij kunnen er nu niets van zeggen. Dhr. Heijboer vindt het een prach tige werkverruiming. De voorz. antwoordt dat het doel van de zaak prachtig is, maar wat kunnen wij doen als wij niets hebben. Dhr. Lindhout wijst op de straat onder den Molen. Hij heeft er in de vorige vergadering ook op gewezen en toen is hem gezegd dat het in orde zou komen. De voorz. antwoordt dat de zaak kant en klaar is. Dhr. Lindhout verwondert er zich over en weet zeker dat het niet zoo is, hetgeen weth. v. Gorsel bevestigd. De Voorz. antwoordt dat er over geschreven is aan de P. Z. E. M. en de technische opzichter van den P. Z. E. M. heeft op de secretarie aan spr. wezen zeggen dat het werk in orde is. Hij zal echter de zaak op Dieuw onder de loupe nemen. Dhr Lindhout had dan nog iets over de toestand achter het abattoir dat is daar verschrikkelijk en zou gaarne zien dat verbetering kwam. De Voorz. antwoordt dat B. en W. dan zal trachten het terrein grooter te maken. Dhr Ampt wijst op de putten in de verschillende straten, hij zou gaarne zien dat die werden gelicht en dal dit meer gebeurde want anders zal men in zeer groote kosten komen. De Voorz. zegt toe dit in orde te zullen laten maken. De gemeente werkman kan echter niet alles te gelijk. Dhr Ampt vraagt dan nog of al de werken die de gemeente doet aan den gemeente opzichter wordt opge dragen ter uitvoering. De Voorz. antwoordt dat alle werk zaamheden in de gemeente door hem worden nagegaan. Dhr Lindhout merkt nog op indien het voor de gemeentewerkman te druk is om die putten te lichten, laat men dan een paar werkloozen er bij nemen. De Voorz. merkt op dat het vorig jaar die toezegging al is gegeven dat dit kon gebeuren, maar dan moet hij er toch hij zijn. Dhr Ampt zag gaarne dat het voor de natte periode gebeurd was. Dhr Daane wilde eerst even over die circulaire wat zeggen, deze dateert van Maart 1932. Hij is niet afkomstig van de R.K. ;Landarbeidersbond maar uit Gues Spr. zal ze laten zien. Wat dan verder betreft dan meent hij dat het meer op den weg van de gemeente ligt om hiervoor te zorgen dan op de weg van de bonden. Laat de commissie nu samen komen en deze zaak uitwerken, dan worden de circulaires gegeven en daar gaan enkele mee de boer op en gaan vragen of ze willen laten draineeren en hoeveel en dan gaat het zoo en zoo. Hij gelooft dat er van de tien boeren niet één zal zeggen kom ma^r draiueeren en ze hebben gelijk ook. Het is eigenlijk het werk uit de handen van het gemeentebestuur nemeu. De commissie is bereid deze zaak uit te werken en aan het ge meentebestuur te zenden, maar dan moeten B. en VV. er ook dadelijk werk van maken en niet zeggen het komt wel in orde. Het gemeentebe stuur moet een oproep doen en vragen wie van de landbouwers wilt er draineeren, die kan dat op de secretarie opgeven. Dan kunnen de sfukken klaar gemaakt en naar de Heide Mij opgestuurd worden.Dan kan er later gezegd worden hoe het moet hij wil het niet uit handen van het gemeentebestuur nemen, maar laten waar het is. Dhr Heijboer meent ookdatB.en W. meer invloed hebben. De Voorzitter zegt er geen be zwaar tegen te hebben maarhij meent dat hel niet op den weg van B. en. W ligt want het is geen land van de ge meente, maar van particulieren dat is dan de taak van de bonden. Dhr Heijboer zegt het zijn abnor male tijden, dan moet men wel eens iets vau zijn hoogste rechten laten vallen. De Voorz. zegt toe gaarne mee te willen werken. Dhr Heijboer merkt op dat er al veel menschen zonder werk loopen. Dhr Daane zou gaarne zien dat er de eerst volgende vergadering nader over gesproken werd. De Voorz. zou eerst de circulaire willen zien. Dhr Daane zal zorg dragen dat de voorzitter die ontvangt. Spr zegt de vorige vergadering is er een besluit genomen om f'105 te nemen uit de gemeentekas en te storten aan het crisiscomité. De voorz. antwoordt dat die f 103 in de gemeeentekas zijn, maar het andere heeft hij ontvangen en hij zai zoo spoedig mogelijk deze zaak verdei afwikkelen. Dhr Daane zegt een jaar geleden gevraagd te hebben of B. en W. eer subsidie hebben gevraagd aan het Weezen armbestuur voor de werk loozen, maar hij heeft nog niets ge hoord. De voorz. antwoordt dat B. en W ook nog niets hebben gehoord. Dhr Daane zegt dat is dan een! mooie poppenkast. De voorz. merkt op dat de leden van den raad die lid zijn van hel Weezen armbestuur daar wel eens na kunnen vragen. Dhr Daane hoopt dat de leden van het Weezen-Armbestuur hier zoo spoedig mogelijk werk van zullen maken. De heer Heijboer die ook lid is, kan deze zaak wel uitleggen. Spr. heeft dan nog iets naar aan leiding van het rapport van de com missie en wel daarin wordt ook nog gevraagd naar werkverschaffing en steunregeling. Daar is niet verdei over gesproken, maar er zijn al meer menschen werkloos, dan men weet Er zijn er nog verscheidene niet wezen teekenen en hij vindt dit jammer, dat de werkloozen niet komen. Dit is geen verwijt voor het gemeentebestuur, maar hij zou toch willen dat daar rekening mee werd gehouden. Spr. zou willen vragen of B. en W. toch weer werkverschaf fing en steunregeling in het leven willen roepen en hij vraagt of die steunregeling weer opnieuw aange vraagd moet worden. De voorz. antwoordt dat de steun regeling loopt tot dat de kassen weer opnieuw open gaan. De oude steun regeling kan dan doorloopen. Dhr Daane merkt op dat het voor verscheiden menschen al noodig is, want daar loopen al groote gezinnen zonder werk. En al zijn er dan nog niet voldoende, hij zou er voor zijn dat die menschen toch al konden trekken, want het zijn menschen die van den zomer nog winter hebben gehad. Dan zou hij ook willen dat de werkverschaffing niet te niet werd gedaan door de steunregeling, want er zijn ook menschen die niet uit de steunregeling kunnen trekken en tocb kunnen werken in de werkverschaf fing. Men kan toch niet zeggen loopt heen en wordt warm. De kans is er dus voor steunregeling en het ligt maar aan B. en W. De voorz. antwoordt dat wanneer de menschen zich niet laten inschrij ven de anderen er de dupe van wor den. Als B. en W. nu zouden gaau vragen om de steunregeling weder in werking te stellen, dan zou men zeker een brief terug krijgen dat er nog te weinig waren. Dhr Daane zegt dat de steunre geling het vorig jaar soepel is toege past, maar hij kent gemeenten die onder alle omstandigheden de steun regeling in het leven hebben ge houden, zou dit.hier ook niet kunnen. De voorz. antwoordt die ook te kennen, maar daar zijn reeds 3 con troleurs geweest. Hij zal doen waar men recht op heeft en anders niet Want wie betaald dan de gelden als de goedkeuring wordt geweigerd. Spr. zegt verder dat men gerust aan kan nemen dat B. en W. alles zullen doen om de menschen te helpen. Men heeft verleden jaar niet te klagen gehad, want er is niemand zonder geweest. Dhr Daane merkt op als B. en W. er van doordrongen zijn, dan zal men ook spoedig beginnen. Spr. zegt nu gekomen te zijn aan de haven. Het spijtte spr. niet dat hij bij het teekenen van de presentielijsl zag, dat hij de laatste was. Andersj let hij daar nooit op, maar nu deed het hem een groot genoegen. Hij meende dat er genoeg aanmerkingen waren aan de haven, en daar andere

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1