WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT mi: m: om NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOL.EN sisr^s, s, ||j|,ASPIRJÏp|« Vrijdag 13 October 1933 No. 41 Vijftigste jaargang Zondfagsbïad ^37»'franco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer leüers' naar pï'aatsraimtl dlsp-kosten-UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 ^iwiTinB. EERBIED VOOR HET LEVEN. THOOLSCHE COURANT per post t 1,(35 -f- 15 ct. 1 Bij abonnement aanmerkelijke PUBLICATIEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Tholen maken bekend dat de prijs voor het muntgaa mot ingang van 1 November 1938 eu voor het gewoon gas met ingang van de meteropname van begin November wordt verlaagd. Het tarief wordt: 18 voor GEWOON GAS per M3. maand verbruik van 1—20 M3. 10,11 21—30 M3. 0,10 u #31 M3. en meer u 0,09 voor MUNT GAS per M3. maand verbruik van 120 M3. 10,12 21—30 M3. 0,11 n 31 M3. en meer 0,10 Den laatsten tijd worden we in Ne derland opgeschrikt door een ware epidemie van revolver-drama's. We behoeven er de kranten van de laatste weken maar op na te slaan om te ervaren hoeveel menschen door het lood van een revolver om het leven zijn gebracht Het is in Nederland de gewoonte, dat er van de zelfmoorden geen bericht in de kranten wordl opgenomen, maar ook dit aantal neemt onrustbarend toe. De eerbied voor het leven schijnt te verminderen, eer bied voor het leven van anderen, eerbied voor het eigen leven. Er is in de moderne maatschappij eenslemming merkbaar, die de waarde van het menschelijk leven geringschat De revolver wordt een wapen, dat meer en meer verbreidt wordt, on danks de strengere maatregelen, welke eenige maanden geleden van over heidswege zijn ingesteld. Het in het bezit komen van een revolver schijnt wel zeer gemakkelijk geworden. Honderdtallen lieden, die geen vergunning hebben, om wapenen te dragen, blijken nochthans in het bezit ervan te zijn. En het zijn niet altijd de lieden, die we gemeenlijk tot de onderwereld rekenen, maar menschen, die op overigens regelmatige wijze aan het gemeenschapsleven deelnemen. Maar voor welke doeleinden bezit men die wapens? Is Nederland zulk een ge vaarlijk land, dat het noodzakelijk is, zelf-zorg te dragen voor de verde diging van huis en haard? Biedt de Itijks- en Gemeentepolitie geen vol doende waarborgen meer? Hebben zij soms hun plicht verzaakt? Is het platteland onveiliger geworden dan vroeger? We meenen al deze vragen ontkennend te moeten beantwoorden. Zoowel Gemeente- als Rijkspolitie zijn volkomen voor hun taak berekend en grove plichtsverzaking komt in Ne derland vrijwel niet voor. Ook het platteland is zeker niet onveiliger geworden. Er bestaat dus geen enkele grondige reden voor het dragen van revolvers. En toch weten wij, dat velen en voor al jongelieden dit gevaarlijke speel goed in hun bezit hebben, naar we wel eens hoorden beweren om er in tijden van revolutie gebruik van te kunnen maken. Steeds ook lezen we, dat bij arrestatie, als gevolg van po litieke relletjes, vuurwapenen te voor schijn komen. Het heeft ons steeds gefrappeerd, hoe „gewoon" men dit vond, en hoe weinig streng dit dragen van wapenen gestraft wordt. Het blijkt ook heel gemakkelijk te zijn om aan vuurwapenen te komen. De smokkelhandel in wapenen moet wel heel groot zijn, want de bona fide wapenleveranciers leveren slechts dan wapens af, wanneer men een ver gunning kan toonen. Het revolver-kwaad moet op ver schillende wijzen bestreden worden. De grenscontróle, vooral langs de Belgische grens, want de meeste wa penen zijn uit België afkomstig, moet verscherpt worden. Zoo noodig dient iedereen, die de grens overschrijdt aan den lijve onderzocht te worden. Treinen en vrachtauto's dienen gron dig gecontroleerd te worden. Dit is natuurlijk slechts een middel. Want ondanks verscherpt douane- toezicht zullen wapensmokkelaars kans zien dit in Nederland blijkbaar zoo vlot te verkoopen artikel over de grens te brengen. Verscherpt politie-toezicht van Rijks- en Gemeentepolitie is noodzakelijk. Toch zal dit alles niet haten als de mentaliteit van hen, die verboden wa pens in hun bezit hebben, niet ver andert. Onder zekere omstandigheden kan men het dragen van een revolver verdedigen, net zou niets anders mo gen zijn dan een middel om ons tegen aanranders te beschermen. Maar juist hiervoor worden de revolvers het minste gebruikt. Als een revolver afgaat en een doodelijk schot lood in een niets vermoedend lichaam te rechtkomt, geschiedt dit uit heel an dere overwegingen dan verdedigings motieven. Men ziet jongelieden naar een re volver grijpen als hun liefde niet beantwoord wordt, als ouders van het meisje zich tegen een verloving ver zetten, als een medeminnaar in het spel is Men beschikt over het leven van anderen, alsof dit de gewoonste zaak ter wereld is. Soms onttrekt men door zelfmoord zich aan de verantwoording voor den wereldlijken rechter. Om nabestaanden bekommert men zich niet, evenmin over den blaam, die door zulk een daad op de familieleden van cien moordenaar geworpen wordt. Men denkt slechts aan hetgeen ik, wil het eigen ik bevredigen. Schamele bevrediging, die gevonden wordt in het vermoorden van een medemensch. We gelooven niet dat het euvel der revolverdrama's door wetten ol strenge straffen uit de wereld is te helpen. Ze zijn uiting van een zieke mentaliteit, daden, ontsproten uit onevenwichtige breinen. Voor een gedeelte is deze ziekelijke mentali teit ontstaan door de film, voor een ander gedeelte door de kranten, die met hun minitieuze beschrijvingen van moordaftaires toekomstige moor denaars als het ware den weg wezen, hoe te handelen. Ook de verwilderde, politieke zeden, het zegevieren van macht over recht, hebben het hunne ertoe bijgedragen. Door de film is het „crime passion- nel" gemeengoed van de massa ge worden, zoo zelfs dat men zich nau welijks meer om moorden uit „liefde" verwondert. Straffen schijnen de as pirant boosdoeners niet af te schrikken, en zooals reeds opgemerkt, onttrekken zich velen aan den wereldlijken strafrechter. Er moet den menschen weer meer eerbied voor het leven geleerd worden, het niet genoeg te waardeeren ge schenk dat wij uit handen van den Schepper hebben ontvangen. En dit krijgt men niet eerder of de moord- propaganda die in de films gevoerd wordt en ook in sommige kranten moet ophouden. We begrijpen, dat het moei lijk is een algeheel verbod van derge- lijkefilms te verkrijgen, maar toch zou men pressie op de bioscoopdirecteuren kunnen uitoefenen om dergelijke films voortaan niet meer op het programma te nemen. Maar een pressie, die wat flinker en doortastender is dan die van de regeering het vorige jaar op sommige dagbladen uitgeoefend om voortaan geen moordsensatie-berich- ten in hun kolommen op te nemen. Want deze berichten zijn nog bloe diger en nog uitvoeriger dan zij al waren. (Nadruk verboden). Eöu onverwachte sterrenregen. Geld- regen bij liet cmis-comité. Blauwe petroleum. Paul Kruger herdacht. WestUndschedruivenk weekersmaken druivenjam. Buitengewone astronomische ver schijnselen zijn in Nederland be trekkelijk zeldzaam. Onverwachte, niet van te voren bekende hemelver schijnselen nog zeldzamer, omdat de wetenschap het verschijnen van kometen, het optreden van zons- en maansverduisteringen jaren van te voren op de seconde kan bepalen. Daarom was Nederland volkomen verrast, toen Maandagavond van zeven uur al in ons land in grooten getale vallende sterren, zoogenaamde mete oren werden waargenomen. Naar alle kanten trokken vurige strepen en vonken langs het uitspansel in groote hoeveelheden tegelijk. Sommige waren helder wit en trokken sterk de aandacht. Sommige waren slechts met de grootste inspanning te zien als fijne vuurstreepjes tegen den donkeren avondhemel. Het was een buitengewoon fan tastisch schouwspel, dat zich voor onze verbaasde oogen afspeelde en dat tot 's avonds een uur of negen duurde. De sterrenregen kwam, znoals reeds gezegd, geheel onverwacht en was eerst omstreeks November ver wacht. Het is echter niet uitgesloten, dat de gebruikelijke sterrenregen in November evengoed valt. Er is deze week nog een andere buitengewone regen te vermelden en wel de regen van giften die in de kassen van het Nationaal Grisiscoraité neerstroomt. De populaire prijsvraag, die voor de radio werd gehouden, heeft voor vele duizenden oplossingen gezorgd en zooals men weet, moest elke oplossing van een gift van ten minste 25 cent vergezeld gaan. Nu aan dit minimum hebben zich slechts weinigen gehouden. Het gemiddelde van alle giften, die op deze wijze zijn binnengekomen schat men op tenminste 40 cent. Reeds meer dan een halve ton heeft men ontvangen en de stroom rijst nog steeds. Hier zien we weer eens wat de moderne reclame kan doen en dat men als men er maar een aardige manier voor weet de beurzen voor anders niet zoo dadelijk gereedstaande lieden kan openmaken. Ot zou het de goklust van de Nederlanders zijn want zooals men weet heeft men de kans opeen splinternieuwe automobiel te winnen. Hoe het zij, het nationaal crisis-comité kan met vertrouwen den winter tegemoet gaan. In het ontduiken van de wet zijn sommige lieden ware meesters ge worden. Nu is er een wettelijk toe gestaan ontduiken en een absoluut verboden ontduiken van de wetten des lands. Tegen de menschen, welke zich aan het laatste schuldig maken, wordt een strafzaak geopend, tegen de anderen tracht men zich door nieuwe wettelijke maatregelen te be schutten. Zoo werd ook den laatsten tijd door verschillende, kleinere benzinehandelaren de bezinebelasting gedeeltelijk ontdoken door aan de benzine onbelaste petroleum toe te voegen, en dit mengsel als benzine te verkoopen. Om dit ontduiken nu voortaan oumogelijk te maken, is een meng verbod tot stand gekomen. Om overtredingen gemakkelijk te kunnen achterhalen, is thans bepaald dat aan petroleum en andere hiermee overeenkomende stoffen de wettelijke herkenningsteekenen moeten zijn toe gevoegd, te wetenblauwe kleurstof en het onzichtbare herkennings middel furfural, waardoor langs chemischen weg de petroleum in de benzine op een laboratorium is aan te toonen. Deze herkenningsmiddelen hebben op de brandbaarheid van de petroleum geen invloed. De huisvrouw zal nu naast de blauwe brandspiritus ook blauwe petroleum in huis ont vangen, alleen zullen sommige benzine handelaren geen petroleum meer door den benzine kunnen mengen. De figuur van Paul Kruger, den bekenden vrijheidsheld uit den Trans- vaalschen oorlog is hier in Nederland niet vergeten. De ouderen onder ons zullen zich waarschijnlijk den held- In den Herfst slMcUw>t2uhtiftmnahuicl^ Uitsluitend verkrijgbaar In de oranje-bandbulsjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. 42927 9 haftigen strijd in Transvaal nog wel kunnen herinneren, een strijd, waar mede destijds het geheele Neder- landsche volk meeleefde. Daarna, bijzijn komst in Nederland hebben velen den sympathieken „oubaas" toegejuicht. Den laatsten tijd begint in Nederland de belang stelling voor het ons stamverwante volk in Zuid-Afrika weer te herleven en de nieuwe gezant van de Uni van Zuid-Alrika, dr. van Broekhuizen, welke zich in zoo'n korten tijd bij het Nederlandsche volk populair heelt weten maken, vooral door middel van ophelderende artikelen in de Nederlandsche pers te vertellen wat er op het oogenblik in Zuid-Afrika gebeurt. In de residentie heeft men Dinsdag avond een bijeenkomst gehouden ter herdenking van de lÜSsten geboorte dag van Paul Kruger. Verschillende autoriteiten waren op dezen herden kingsavond aanwezig. Het was weer dr. van Broekhuizen, die op een waarlijk indrukwekkende wijze in de Alrikaansche taal den levensloop schetste van den grooten president, die al zeer jong tot de voortrekkers behoorde en het land vrijheid wilde geven, een neiging welke hij van zijn moeder had. Jarenlang leefde Kruger in de vrije natuur, die een geharde kerel van hein maakte. In dit leven werd hij een godvruchtig man van karakter, met een persoonlijkheid een eigen wil en een zucht naar vrijheid. Nederland is Paul Kruger nog niet vergeten en zelfs uit de geschiedenis boekjes moet hij oprijzen als een machtige, groote figuur, die zulke echt Hollandsche eigenschappen in het land van Zuid-Afrika wist uit le leven. De Nederl. vruchten kweekers maken een moeilijken tijd door. De afzet van hun producten is tot een minimum ineengeschrompeld en de prijzen die er gemaakt worden zijn zoo laag, dat er dikwijls geen sprake is van een loonend bedrijf. Vooral de druivenkweekers in het Westland hebben met groote moeilijkheden te kampen. Zij kunnen hun druiven niet kwijtraken. Het vorige jaar heeft men het al geprobeerd om van de overgeschoten druiven wijn te maken, maar Nederland is nu eenmaal geen wijndriukend land, zoodat de resul taten van deze proefnemingen niet bijster groot waren. Thans wil men het met druivenjam probeeren. Men heeft reeds een verkoopsorganisatie gesticht en hoopt binnenkort met den verkoop van den druivenjam te be ginnen. De prijs zal waarschijnlijk 00 cent per pondspotje bedragen. We hopen er voor de Westlandsche druivenkweekers het beste van. Het Leipziger Proces veranderd in een Berlijnsch proces. De Oos- tenrijksche kanselier pakt nu ook de sociaal-democraten aan. Portugal op den vijftienden zetel in den Volkenbondsraad gekozen. Leipzig is een groote attractie armerNeen, heusch, we meenen dit ook nog ten veile. Vraagt U het rnaar eens aan de hotel-bezitters en de restaurant-eigenaren van Leipzig. Ieder jaar zoo'n proces dat is hun innige wensch. En laat dan een ander maar voor een gezellig Rijksdag brandje zorgen. Zij zullen wel zor; dragen, dat er voldoende rijkelijl gegarneerde zuurkoolschotels te ver orberen zijn. Maar, ditmaal, in ernsl voor het Leipziger hotel en restau rant-bedrijf is de verhuizing vai Rijksdagbrand-proces van Saksei naar de Duitsche Rijkshoofdstad eei slag van beteekenis. Heel het gerechtelijk apparaat i: uit Leipzig naar Berlijn vertrokken met den nasleep van beklaagden getuigen en vertegenwoordigers vai de internationale pers, die in d< zijgangen van het, alweer vrij we herstelde Rijksdaggebouw natuurlijl over een speciaal postkantoor me liefst 40 telefooncellen de beschikking heeft. Maar overigens is de stemming tf Berlijn er niet beter op geworden want de drie Bulgaren zijn in eer ongenietbare luim, terwijl in hel bijzonder Dimitrof voor de noodigt interrupties zorg draagt. De Duit sche communistische leider, Torgler schijnt aan gezondheid te hebbei ingeboet en de Nederlander, Marinui van der Lubbe, behoudt het droevig* figuur, dat hij reeds te Leipzig zoc ruimschoots heeft geslagen. Zoo er een mensch is, die bij di monsterproces een werkelijk deernis wekkenden indruk maakt, dan onge twijfeld de verwarde en ontwricht! jonge Leidenaar, die een wereld dacbi te hervormen, juist het tegendeel vai het gestelde doel bereikte en nu ter overvloede vermoedelijk met eiger hoofd voor zijn warhoofdige denk beelden zal moeten boeten. Slechts een enkel ding is merk waardig geweest op de eerste zittin; van het Rijksgerecht te Berlijn. Vai der Lubbe heeft gesproken en d< tolk heeft de luttele woorden, die d< hoofd beklaagde heeft gezegd, nog verkeerd vertaald ook. Op de vraag of hij alleen of niet alleen het Rijks daggebouw is binnengeklommen, heef van der Lubbe geantwoord„Da kan ik niet vertellen welke woor- den de tolk vertaalde met de woor den „Das kann ich nicht sagen Straks zal vermoedelijk over dez« onjuiste vertaling wel het noodige te doen zijn, want hebben de woor den van den hoofdheklaagde eenigen zin dan wijst alles er op, dathiei de meest belangwekkende uitlating van den jongen Leidenaar, door fou tieve vertaling, onbegrepen en onge weten aan het Rijksgerecht is voor bijgegaan. Dollfuss is klaarblijkelijk ondereen gelukkig gesternte geboren. Eerst een aanslag op zijn leven, door een revolverschot op een Meter afstand, waaraan ieder ander sterveling zou zijn overleden. Dollfuss heeft een knoop bij de hand, waarop de kogel afstuit, spreekt des avonds voor den Oostenrijkschen omroep en viert den volgenden dag en driedubbel en dwars gehuldigd zijn geboortedag. Eerst pakt hij de Oostenrijksche nationaal-socialisten aan, datdestnk- Icen er af vliegen. Nu zijn de Oosten rijksche sociaal-democraten aan de beurt. Weenen is altijd een roode burcht in Oostenrijk geweest, in volkomen tegenstelling met het Oos tenrijksche platteland, dat van roode tendenzen vrijwel niets moet hebben, gelijk gemeenlijk met de uit den aard der zaak conservatieve landbouwende bevolking het geval is, niet slechts in Oostenrijk, doch overal in de wereld. Nu is de oudste socialistische ar-ï beiders zangvereeniging te Weenen ontbonden en de bekende Weensche »Arbeiterzeitung" dat in Oostenrijk de Tol vervult van „Het Volk" hier le lande, kan voorloopig slechts per post tegen dubbel tarief worden ver zonden. Het vroeger invloedrijke dagblad, waaraan de Oostenrijksche Troelstra, Victor Adler, vader van den ietwat opstandigen Friedrich Adler, die indertijd de zoogenaamde:

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1