s IfAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT r-'"— NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN rijdag 3 November 1933 No. 44 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 i AHA... ieaan jcheuHUiiiek ASPIRINE lwg* THOOLSCHE COURANT t blad verschijnt eiken •ijdag. Prijs per kwartaal 1,80; met Geïllustreerd ndagsblad ƒ1,375, franco post ƒ1,05 -j" 15 ct. p. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. GEMEENTERAAD. JD-VOSSEMEEB, 30 Ociober 1933. Voorzitter burgemeester J. G. Hamer, oretaria de heer W. v. d. Ploeg. Afwe- wethouder des ËogelsmaD. De notulen van de vorige vergadering rden voorgeleseo. Naar aanleiding van de notnlen merkt heer Mees op dat er staat bij de be- odeling van de rekening van het wee- armbestnur dat de zaak is opgelost dat de heer Heijboer de gelden die bij eerlijk heeft ontvangen aan de verschil- diaooniëo lerug zal betalon, maar is nog niet gebeurd, voorz. merkt op dat dit niets te iken heeft met de notnlen. Dhr Mees zegt geen genoegen te nemen 'deze notulen. De voorz. antwoordt dat in hel rapport jod dat de zaak opgelost was en daar ihoeft hier niet verder over te worden sproken. Het is nn een zaak voor het inbeslnur. Dhr Mees wilde dan nog deze vraag ellen als bet Diet goed gaat bij bet eezen armbestuur, waar moet bij zich in vervoegen. De voorz. antwoordt dat zal wel in het iglement slaan. Dhr Mees zegt heeft de voorz. en o der leden van het armbestoar het cht om een besluit van bet beslunr te iroietigeD, en dat is in het weezen roobestnnr gebenrd. Waar moet bij zich ao vervoegeD. De voorr. antwoordt nogmaals dat dit el in bet reglemeDt zal staan. Dhr Mees zegt in het rapport is er ok op gewezen dat hij de rekeniog van et weezen armbestnnr niet heeft ooder- eekend. Er is gelezen dat de heer Heij- oer de gelden terug zou betalen eu dat tot op heden neg niet gebeurd. De voorz. zegt Dogmaals dat dit niet en zaak is 7oor den raad maar voor het rmbestuur. Dhr Heijboer wil deze zaak nader toe- ichteo, maar de voorzitter vraagt hem of it wel noodig is in den raad. Dhr Heijboer volstaat dan met te zeggen l&t bij den beer Ampt gezegd beeft dat gelden uitbetaald kunnen worden en at de meoscben er om kunnen komen. Dhr Mees merkt op dat de meoscben liet verplicht zijn er om te komen, men noet het terug brengen en spr. houdt 'ast aan zij o vraag waar moet bij aicb ervoegen als het niet goed gaat. De voorz. zegt toe het reglement hier as op na te zullen zien en het hem iede te deeleD. Dhr Daane wilde nog iets vragen om rent het straatje onder den molen. De voorz. rnerKt op dat het hier gaat h irer de zaak zijn de notnlen goed of niet (jt ;oed. Dit kao men beter dan vragen bij rondvraag. Dhr Daane meende goed te doen bel ar dq dadelijk maar te vragen, maar als men lever heeft dit te doen bij de rondvraag dan zal hij dat doen. De notuleo worden hierna ongewijzigd Vastgesteld, logekomen slokken Een schrijven van Ged. Staten dat de el ïoa w erordening is goedgekeurd. Een schrijven vau bet alg. armbestuur dat door het bedanken van den beer den sman als waarn. voorzitter ia be noemd de heer J. van den Honten. Van den voorzitter van het centraal stembureau dat de beer van Dienst zijn beooeming tot lid van den raad beeft aangenomen. Van de Prov. commissie voor werk lozenzorg een schrijven waarin wordt bepleit werkverschaffing en steunregeling. De voorz. merkt op dat hier beide is. Van het weezen armbeBtaor mededeeliog dat zij geen gelden beschikbaar kanoen ■tellen voor de werkloozen. B. en W. stellen voor deze stokken voor kennisgeving aan te nemen, waartoe met alg. st. besloten wordt. B. en W. stellen voor een wijziging van de verordening regelende de eiscben van benoembaarheid van de veldwachters. Deze wordt met alg. stemmen goedge vonden. weder onderwijs te laten geven aan de rijpere jeugd. De voorz. zegt het hoofd vaD de school heeft reeda opgegeven dat er al 10 of 11 leerlingen zijn. Dhr. Daane kan zich met het voorstel vereenigen. Maar gesteld dat er aan de R.K. School maar eens 7 of 8 komen, kan dit dan toch doorgaan en kaD dan evenals het vorig jaar weer toestemming gegeven worden. De voorz. antwoordt dat er vorig jaar geen toestemming is gegeveo, want het aantal was voldoende. Nu kan echter de verordening gewijzigd worden en het getal 10 veranderd worden in 7. Dhr. Daaoe merkt op dat als er nn maar eens 7 of 8 komeD, hoe moet het dan Want als men nu eerst afwacht, dan dnurt het weer een maand eer dat het vervolg onderwijs kan beginneo. De voorz. antwoordt dat de raad dan een besluit moet nemen om bet cijfer 10 te veranderen in 7. Dbr. Ampt vindt het een nuttige zaak en zou bet op 7 willen zetten. Dhr. Heijboer wilde het maar op 10 houden. Het is eeD prikkel voor onder wijzers om te trachten dit a&Dtal te krijgen en voor de ooders om hoo kinderen er naar toe te storen. Spr. meent dat er meer dan 10 sollen komen, men kan het gerust op 10 houdeD. Dhr. Ampt viodt dit een beetje ge vaarlijk. Hij zoo het jammer vindeD dat voor die zeven het onderwijs niet gegeven kao worden. Hij is het eeos met de heer Daane om niet uit te stellen. Dhr. Daane merkt nog op dat verschil lende kinderen van de R K. School wijd moeten komen en dat kon wel eeDS een bezwaar zijn voor de ouders. Men zal echter alles io het werk stellen om er zooveel mogelijk te krijgen. De voorz. merkt op dat het vorig jaar ook hierover is gesproken eu toen is het bepasli op 10. Wanneer men nu weer gaat verminderen dan moet men zich aan dit geval houden en bet komende jaar weer niet gaan verminderen. Men kan nu beter afwachten en dan bet volgend jaar dit nader ooder oogen zien. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Een verzoek van A. J. Lindboot om ontheffing van schoolgeld daar zijn aanslag in de inkomstenbelasting zoo is verminderd dat hij buiten de termen valt. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. B. en W. stellen voor om bet raads besluit dat er een geldleening aangegaao zal worden vau f 9200 voor de havenwerken in te trekken en daarvoor in de plaats te nemen een geldleening van f 10.000, aan gezien niet alle bedragen nit de gewone middelen koonen worden betaald. Dbr. Liodboot vraagt of nu met die verschillende rekeningen de post met f 800 is verhoogd. De voorz. antwoordt dal alle dingen bij elkaar eeo bedrag vormen van bijoa f 800. Met alg. st. wordt biertoe besloten. B. en W. stellen voor de begrootiog van 1933 te wijzigeD, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Nu volgt onderzoek van de geloofs brieven van den heer G. van Dienst. De voorz. beooemd als leden der commissie tot het nazien hiervan de heereu Mees, Ampt eo Liodhout. De vergadering wordt geschorst. Na heropening der vergadering deelt de heer Ampt bij monde van de commissie mede dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden. Met alg. stemmen wordt de beer Van Dieost als raadslid toegelaten. Aan de orde komt vaststelling van de begrootiog dienst 1934 en de begrootingen van de armbestnren. De commissie heeft deze nagezien eo een rapport ingediend. De voorz. leest dit rapport voor en ant woordt puut voor punt. De commissie begint dan met dezelfde woorden als bij de rekening van 1933 dat eeD goed fioancieel beleid Doodig is en hel doet hun genoegen dat zonder belas- tiogverhoogiog B. en W. de begrooting sluitend hebben gemaakt. De voorz. merkt bierbij op dat bet jaist is en dat de begrootiog voor 1934 een jaist financieel beleid noodig zal maken. L tabletten Uitsluitend verkrijgbaar In de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjeiakjes van 2 tabl. a 10 ets. 9 42974 Dan wijst de commissie op de posten betreffende kosten overbrenging krankzin nigen, subsidie van bet Rijk voor steon- iegeliog en werkverschaffing. De commissie meent dat de inkomsten te hoog zijn geraamd en de uitgaven te Dan meent de commissie dat de post onvoorzien wel wat hooger had mogen zijo. De voorz. antwoordt dat wat betreft deze posten dit maar een slag in de locbt is. B. en W. is nog Diets bekeod wat hiervan zal gebruikt moeten worden. Maar B, eu W. zullen de zoinigheid be trachten en dan is bet mogelijk dat van de eene post overgeschreven kao worden op een andere. De begrooting is en blijft een raming. Bij de post druk- en bindwerk dringt de commissie aan op zuinigheid en ook wat betreft de aboQuementen op Staats bladen e. a. De voorz. antwoordt dat de postdruk- en bindwerk maar een ramiog is, er komen veel stukken omdat men steeds nieuwe wetten krijgt. Dan wat betreft de post onderhoud straten en pleinen. De commissie zag gaarne dat de putten gelicht werden eu het noodige onderhoud op tijd wordt verricht, zoodat cuen Diet spoedig tot vernieuwing behoeft over te gaaD. Ook raadt de com missie aan deze werkzaamheden te doen in de slappe tijd en niet als bet drukke vervoer begint. De voorz. antwoordt dat B. en W.daar volkomen mee accoord gaan en zij zullen met de weok van de commissie rekening bonden. De commissie zag ook gaarne dat zoo veel mogelijk door den gemeentewerkman werd verricht. De voorz. antwoordt dat dit geschiedt. Bij de post verlichting en verwarming school, wijst de commissie er op dat deze post nogal hoog is, zon het Diet mogelijk zijn hier ook stukkolen te gebruiken, ioplaats van dure aotbraciet. De voorz. antwoordt dat B. en W. dit reeds bij de gemeenterekeoing beeft ge zegd. De reparaties aan de kachels zullen nu niet zoo groot zijn en wat betreft bet stookmateriaal, B. en W. willen gaarne dit doen als bet beter is. Spr. vindt het een moeilijk punt om nit te makeD wat het beste stoken is io die kachels. Dhr Heijboer viodt dat men toch Diet de duurste authraciet behoeft te nemeD. Bij viodt de post ook abnormaal hoog. De voorz. zegt de kweatie ia dit neemt men goedkoopere aotbraciet dan koekt deze misachieu weer en dan kunnen de roosters dat niet houdeD. Het ia werkelijk moeilijk en het heeft de aandacht van B. en W. Het is een moeilijk punt, wie zal dat nn eens precies uitmaken wat het beste is. Ook moet men rekenen dat het groote lokalen zijo aan de school. Dhr Mees gelooft dat het met stukkolen veel goedkooper zal zijn. De voorz. vraagt of men dan ook een behoorlijke hitte heeft. Dhr. Mees antwoordt bevestigend. Dhr Daane zegt io de R. K. school stookt men ook stukkolen eo dat zijn toch ook groote lokalen. Men moet die reke ning maar eeua nazien, dat scheelt aan merkelijk. Spr gelooft ook dat ze er eiei- kolen bij stokeD. Eu wat beeft men du met aotbraciet. Ala men daar des middags om 3 uur de kachel mee opstookt, dan brandt ze des morgeDs bijna nog eo dat is toch niet noodig. Hij zou er voor zijn om het eens te probeeren. Dhr Lindboot zegt laten wij het een maand probeeren met stukkolen eo een maand met antrachiet, dan kan men zelf zien, men moet echter niet vergeten dat men met stnkkolen kwade damp io de school krijgt. De voorz. vraagt of men ook met eierkolen een kwade damp krggt. Hij zal echter eens informeeren eu dau dit in B. en W. besprekeD. De commissie vindt de post vergoeding aan de bijzondere scholen hoog. De voorzitter merkt op dat dit de ramiDg is. De post voor vernieuwing van de spouwmuur is bier reeds afgetrokken en dan blijft er maar over f 625 voor oüderhoad vau de school. Dhr Heijboer gelooft dat alles wel oüder nieuwbouw begrepen kaD worden. Want als die spoowmaar niet gezet was, had al bet andere achterwege kunnen blijven, want die goot had nog best 50 jaar kannen blijven zitteD, bij vindt dan ook jammer dat die niet meer gebruikt is. Dhr Lindhout merkt op dat het zoo niet kon blijven. Dhr Heijboer wil het heelemaal be schouwen als nienwbouw. De commissie wijst daD op de post vergoeding onderwijs aan de rijpere jeugd. Zij stelt voor om het lesgeld te breügen van f 1.50 of f 1.25 per uur voor de onderwijzers. De voorz. zegt dat B. eu W. met die zienswijze mee kunnen gaaD. Dhr Daane vraagt wat het vervolg onderwijs bet vorig jaar heeft gekost. De voorzitter aDlwoordt f 549. Dhr Daane zegt toeD ik wethouder werd was het vervolgooderwijs er niet. Wij hebben het toen weer ingevoerd, want de kwestie was dat het strande om dat de heeren geen genoegeD namen met het salaris dat daarvoor werd gegeveD. hel was overal 12.Wij hebben toen contact gezocht met die heeren en voor f 1.50 per aur zoudeD zij het dot>n. M. de V. nu weet spr. het niet maar is het Diet denkbaar dat die heereu daar geeD zin in hebben voor f 1.25. Het ie 2 our des avonds en daD moeteu zij vrouw eu kinderen alleen lateD zou het niet beter geweest zijn als B. en W. eens met de hoofden der scholen gesproken had. Men bad ze kuanen wijzen op de crisistijd en dat er bezuinigd moet wordeD eu dat men bd, wil komen met f 1.25. Het zon spr. spijlen als het onderwijs gevaar liep. B. en W. hadden kunnen vrageo of de heereD bereid waren het voor f 1.25 te doen, bet is beter dat men contact zrekt dat bespaart veel geharrewar, indien ze nu zeggeo wij doen het niet minder dan f 1.50 De Voorz. uieikt opdos de raad is onderworpen aan de wil van die heereD. Dhr Daane ootkeDt dit. De Voorzitter zegt men moet coDt&cl zoeken en als ze daD zeggen wij gaan er niet mee accoord en de raad vindt het vervolgonderwijs een nattige zaak, daD is men dos verplicht om f 1.50 te geven, dan haogt men toch af van de wil van de heereD. Dhr Daaoe zijn bedoeling is met ge organiseerd. overleg. Spr. weet wel dat als men salarisvermindering gaat geven dit ook niet eerit aan de heeren wordt ge vraagd, maar dit is wat anders. Het zoa dq een besparing zijn van f 100 en daar mag men het vervolgonderwijs toch niet voor laten schieten. Hij zou liever gezien hebben dat er met de heeren gesproken was, hij vindt het salaris van f 1.25 ook niet slecht. Dhr Lindhoot zegt men beslnit tot verlaging en nu meent spr dat het toch niet gaat om voor zoo'n kleine verminde ring oppositie te gaan voeren, omdat dit met hen niet besproken if, want indien ze er geeD genoegen mee nemen zoo dat ook geweest zijn al had meD het besproken. De Voorzitter viodt fl.50 hoog cd f 1.25 is goed betaald. Als meD privaatles geeft aan kinderen krijgt men f 0,50 of f 0.75 per nor en dan zitten vronw en kinderen toch nok alleeD. Dhr Daane zegt f 1.25 is een goed loon maar z'n bedoeliog is als men zegt f 1.25 is te weinig, het moet f 1.50 zijo. Zijn standpuDt is als men gemeenschappelijk overleg had gepleegd, dan had men zeker heid gehad. Hij vindt gemeenschappelijk overleg altijd een heel mooie zaak. Het is niet lekker als men een strop om deD hals krijgt eD men weet er niets vau. Het is toch geen bezwaar om met die heeren te sprekeD. Zijn meeniDg is dat overleg altijd goed werkt, dan kan men eeDS van ge- dachteo wisselen. No is het daar hebt je het eo je moet het zoo maar aanpakken. De Voorzitter merkt op hoe moet het dan gaan bij groote lichamen. Spr, viodt bet goed betaald en bij meent dat er geen bezwaar tegen is dat wij nn fl.25 per aur gever. Weth. van Gorsel vindt bet rijk be taald en hij gelooft ook niet dat onder wijzers der scholen er tegen op zollen komen, dat ze een beetje Daar beneden gaan, want bet is een zeer moeilijken tijd om de boel bij elkaar te houdeD. Hij zegt nogmaals ze worden rijk betaald. Dhr Ampt zegt te wijzen op bet eerste pont van het rapport en daar wordt ge wezen op bezuiniging en daar is de com missie van uit gega&D. Er wsb eerst Dog eeo andere gedachte iu de commissie, maar besloten is om er daD maar eeo beetje af te doen en bet tebreogen op f 1.25 Dbr Dsdb zegt daar Diets van maar hij wil liever georganiseerd overleg. Het is spr bedoeling niet dat het niet genoeg is, dat hij zijn stem er niet aan zal geveD, waDt het is en blijft een goede bezoldiging, maar om alles te vermijden had het beter geweest eerst met de heeren te sprekeD. Met alg. stemmen wordt besloten f 1.25 per lesoor te geven. Bij de post algemeeoe begraafplaats, bad de commissie de opmerking gemaakt om bet verhoogeD als werkvesschaffiog stop te zetten omdat de kosten te hoog zijn. Er is dq 1/4 gedeelte gereed en laat het andeie over voor bet nageslacht. Zij acht beter om dan slooteD te gaan delven. De Voorzitter zegt dat B. en W. zich hier niet mee kannen vereenigen. Men is be gonnen met de begraafplaats eD een ge deelte is er nn klaar eD men i9 er tegen het andere terrein zoo te laten liggen. Men heeft l&Dg gezocht voor werkver schaffing en toeD is de begraafplaats ge- gekomen en B. en W. zijn er tegen daar nu vanaf te stappen. Bij B. en W. is iu overweging om bet rechtsachterste ge deelte te DemeD, daar wordt nog begraven en daarkomt men spoedig io bet water. B. en W. willen liever doorgaan met de begraafplaats, laat dit iets meer kosten, maar daar heeft de gemeente iets aaD, maar sloten delven dat is voor particulieren en dat is niets voor de gemeeDte. Als er du niets was, daD is natunrlijk werken beter daD steuntrekken en daD kon men nog overwegen om slooten te gaan delven Dhr Ampt zegt dat hem bij onderzoek is geblekeD dat het N.O. gedeelte vao de begraafplaats Dog te laag is, dus om dit Dog te lateD verboogeo en als dit dan ge benrd is, dan ander werk op zoeken b.v. delveu van slooten. De Voorzitter merkt op dat dit maar een klein stok is. Dhr Ampt zegt nogmaals als het niet voldoende is, dan ander werk zoeken. De Voorzitter vindt het niet goed ander werk op te zoekeD, daar er nog werk is. Dhr Ampt acht het niet noodzakelijk dat heel de begraafplaats wordt opgehoogd. Hij is er ook niet voor om het geheel Btop te zctteD. De Voorzitter merkt op dat dit veel werk veroorzaakt, als men nu met het gedeelte vau de begraafplaats klaar is, dau weer ander werk op te moeten gaan zoeken. Spr. vindt de begraafplaats op- hoogeo een nuttige zaak. Dbr Ampt acht het nuttiger als er ander werk ook gebeurde. Vele klein- laudbouwers kanoën geen slooten delven. Het is ook een nattig werk als wij die helpcu. Do voorz. ziet bet nut er Diet van iu voor de gemeente. Dhr Ampt zegt het werk aaD de begraaf plaats is voor vele jaren en laat bet nage slacht daar daD voorzorgen. De voorz. merkt op dat men geen geld leening meer aan kan gaan voor werk verschaffing, dus het moet nit de gewone middelen betaald worden. Dat kan dns nooit drukken op het nageslacht en daarom is bet niet goed als de gemeente zelf een werkobject heeft, werk te gaan doen voor particulieren. Dhr Ampt vindt dit een algemeen be lang. Op vele plaatsen gebeurd het en waarom kao het hier niet? De voorz. stemt dit toe, maar dan ia

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1