2 MRIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN 20°|o KORTING DE ZOOM rijdag 1 December 1933 No. 48 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. I6 - POSTREK. 1043 Pehdec^Jidscke!/m//mia TIJDELIJK -W STOOMEN EN VERVEN Fa. ASSELBERG'S THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken jdag. Prijs per kwartaal ,80; met Geïllustreerd ïdagsblad 1,375, franco post ƒ1,65 15 ct. ;p. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. LEVENSWIJZE WOOhDEN. Waarom vindt men onder alle tssen van de Nederlandscbe samen- ring zoo'n groote belangstelling voor t vliegwezen Dat heb ik mij dik- jls afgevraagd, en ik geloof er nu jdelijk het juiste antwoord op ge- nden te hebben. Maar eerlijk moet daarbij erkennen, dat ik het ant- lord niet aan mezelf, doch aan een n de bekende Nederlandscbe vliegers u de Koninklijke Luchtvaart Mij., danken heb. Het is de vlieger, de er A. Viruly, die mij het antwoord geven heelt en ik zoude wel sr.oo- iijk ondankbaar zijn, zoo ik zijn .ara niet met dankbaarheid hier lemde. Er is een verklaring voor het succes de vliegerij. En iedereen kent i, die haar maar kennen wil, omdat niet alleen geldt voor de geheele chtvaart of voor de bemanning van stvliegtuigen naar Indië, maar ;elijk voor de gansche bemanning ,zer planeet op reis door de we- druimte. Namelijk deze Dat, wie niet waagt, niet wint. Dat alleen genomen sico's het leven waarde geven en leen de hooge inzetten, de hooge jnsten kunnen brengen. Dat aan Ht leven van hen, die niet bereid is n zijn lichaam of zijn ziel onvoor- aardelijk in te zetten, kracht en eur onvoorwaardelijk ontglijdt. Dat f ij, zin ol geen zin, maar te kiezen jbben tusschen ongevaarlijk maar in geestelijk-dood verder te leven, risico's te nemen, met de glorieuze os op aller droomen-vervulling. at wij moeten beslissen tusschen venslange kerker, of dobbelen tus- :hen de strop en de vrijtieid. Als dit niet zoo was, was de heele iegerij nonsens en moester niemand de luchtvaart, maar iedereen veilig provinciale griffie of op het de- irtement van defensie gaan werken, an was het nemen van ieder schijntje svaar alleen maar een bêtise, de ereldgeschiedenis maar een patho- gisch gebeuren, iedere held een gek de gezeten burger, geassureerd k{A-Z polis, ons aller ideaal. Maar zij, die diepzinnig vragen, of t vervoer van een zak luchtpost q slotte wel het riskeeren van enschenlevens waard is, stellen de "aag verkeerd. Natuurlijk is dat niet io. Wij kunnen van meening ver- hillen over de waarde van geld, li eel, democratie of intellect, maar. Ie moeders en wij, als we bij ons ïrstand en van goede spijsvertering *1 jn, zullen het er over eens moeten ezen, dat het menschelijk loven alle aarden, ook een zak met brieven fi briefkaarten,te boven gaat. Althans lopn gaan, mits het geleefd en met an geleefd wordt. Maar de zak post of haar waarde oet niets ter zake die is maar de eikome reden om het spel te spelen. Om nog veel minder dan een zak )st, om de mooie oogen van een rinses .desnoods, hebben de geheele istorie door, allerleikerels nog wel idere risico's genomen dan die van m hedendaagseh vliegtochtje. „Indië" 'as voor de bemanning van Gohimbus- :hepen maar een reden om uit de svangenis te komen en het feit, dat varen gingen, kwam er voor hen leer op aan dan de vraag, of hun idië, nu wei eigenlijk Indië was. Luchtmail, mooie oogen, Indië merika en de rest hadden gemeen, at ze een kans boden op bevrijding, pen verten en overwinning. Zoekende naar voldoend serieuze idenen om van huis weg en uit de leur te komen, teneinde ergens ri- ico'stegaan nemen, hebben slimme erels zoo wat de geheele wereldge- ihiedenis gemaakt. De Grieken kwa len op het Gulden Vlies en Troje, e Romeinen bedachten Garthago, de idders: Draken en Jeruzalem, Co- hmbus en de zijnenAmenka, Na- oleon Moskou, Anarchisten de Bourgeoisie en de postjagers de nood zaak om brieven nog gauwer weg te gaan brengen dan ze al gingen. Er is nu eenmaal geen grens aan de menschelijke fantasie en laat ons hiervoor danken, want de wereld blijft er levend door De vlieger heeft de daad. Maar de thuiszittende Nederlander heeft den vlieger, om daaraan ook zijn behoefte naar het avontuurlijke uit te kunnen leven. Wij kunnen niet allen naar Indië gaan vliegen. Maar de groote belangstelling van alle klassen der Nederlandsche sa menleving wortelt in de ongeweten en onuitgesproken begeerte van ieder onzer iets van avontuur te hebben in het gelijkmatig leven van alle dag. Daarom is die belangstelling zoo begrijpelijk en zoogezond menschelijk. (Nadruk verboden). GEMEENTERAAD. SCHERPENISSE, 24 Nov. 1933. Voorzitter Burgem. W. L. Klos. Secr. dhr L. C. vau Doorn. Aanwezig alle leden. De notulen van de vorige vergaderingen worden voo-gelezen en oogewijzigd vast gesteld. Ingekomen stukken: Eöu Kou. Besl. dat het raadsbesluit tot aanvulling vau art. 164 der politiever ordening is geschorst tot 1 Mei 1934. Van Ged. Staten dat het salaris van de Ambt. vau den Burgerlijken Staod is gebracht op f 3U0. Van Ged. Siaien een regeliDg be- trefteode een tijd. korting op de salarissen van burgemeesters en Secretarissen en Ambt. van den Burg. S'aud en dit zal gebracht worden op 12y2% mel inbegrip van pensioeusaftrek. Met alg. stemmen wordt deze regeling goedgevoodeD. Van den Directeur van den rijksdienst der werkloosheidverzekering en arbeide- bemiddeling dat het bedrag der normale aobsidie voor het 3e kwartaal bedraagt f235 en voor de exira subsidie ook t 235, Van deu Minister van Financiën be treffende de korting op het gemeente fonds. Dit zal vermoedelijk 1% ziju, en ongeveer f 46. Van den Min. van Soc. zakeu be treffende steunregelingen werkverschaffing. Een verzoek vao bet Alg. Armbestuur om eeo verhoogde subsidie daar zij op het oogenblik eeo te kort hebben van f 807.29»/2. B. en VV. stellen voor de subsidie met f 800 te verhoogen, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Van den Min. van Soc. zaken dat op de bijdrage voor werkverschaffing en steunregeling f 100 voorschot wordt ver leend. Van den Commissaris der Koningin een verzoek om enkele kleioe wijzigingen te brengen in de verordeuing voor het benoemen en bezoldigen van de gemeente veldwachters. Met alg. st. wordt hiertoe besloteD. Van den MiD. van Soc. zaken be- treffeode een verzoek van de afd. Zeeland van Ned. Gemeenten dat er geeo bezwaar bestaat om gelden te voteeren voor bet delveD vau slooten e.d. voor werkver schaffing. De Voorz. zegt dat B. en W. aan het werk zullen gaan om werk te zoeken en dan zoo spoedig mogelijk beginnen. Dhr van Ast informeert naar de loon- staudaard. De Voorz. kan dit nog niet zeggen, want dit wordt door de minister bepaald. Met alg. st. wordt goedgevonden dat B. eu W. deze zaak zallen uitwerken. Van den Min. van Soc. Zaken dat de steunregeling verlengd is tot 4 Maart 1934. Van den Minister vau Binnenl. Zaken omtrent de samenstelling van het Orgaan voor de steooverleeniog. Van den Min. van Soc. Zaken dat de verdiensten van de vrouw van de steun regeling voor 2/3 moeten worden afge trokken. Een verzoek vao J. Hage te St. Maar tensdijk om een lokaal v&d de openbare scQuui voor bet boudeu vau een inotor- curcos. B. en W. stellen voor een lokaal be schikbaar te stellen. Dhr Vos merkt op dat hij er niet tegen is dat een schoollokaal beschikbaar wordt gesteld, maar daar de belastingen in Scherpenisse reeds zwaar drukken, zon hij er voor zijn dat voor licht en de kolen werd betaald. Als onze leerlmgeD naar Bergen op Zoom gaan moeten wy ook gbetalen. Het zijn veel leerliDgen oit andere gemeeuteD. Hij zou er voor zijn dat een Hein bedrag betaald werd voor licht en kolen. Hij vraagt waarom moet dit altijd in Scherpenisse geoeuren. DeVoorzitter autwoordt omdat dit ge makkelijk is. Het is zoo ongeveer bet middelpant. Dhr Vos zegt nogmaals bet ziin meest leeilingen uil andere gemeenten en bij zon een zeker bedrag willen laten belalen er behoeft geeo winst aan te zijn. Dhr Rijstenbil is er ook voor bet kan DOOS 20 CT-TUBE 35 EN 60 CT. 1 15y 8 43056 btschouwd worden als eeu schadeloos stelling. Dhr Vos merkt nog op dat de ge- meenie Tholen toch ook om sobs. beeft .gevraagd, Dbr Van A9t zegt dat bier geen snbs. gevraagd worpt. Dhr Vos zegt als men door de school straat komt u bet des avonds altijd een zee vaD licht, bet lokaal is nooit vrij. De Voorz. zegt dat dit in bet belang van de gemeente is zoo'n cursus. Zij is zeer nattig en bet is goed als wij er ook wat aan doeo. Dhr Vos zegt als de gemeeDte een lokaal geeft van 68 uur wordt het soms tien nor en de kosten zijn dan steeds booger. De Voorz. merkt op dat als er eeo motorcarsus is, is dit om 9 uur afge- loopeD, maar is meD aau een onderwerp bezig en men blijft doorgaan dan loopt er geen mensch weg, dus er blijkt wel genie te zijn. Dbr Vos zegt juist daarom zoa bijeen kl-iin bedrag willeu stellen als vergoediug zonder beperking van ureo. Hij meent dat als men voor de twee corcussen nl. de motor- en de landbouw- carsus f 15 vraagt er dau geen winst aan is. Dhr van Ast zou de gemeenschap willen laten betalen, er zijn ook arme jongens bij. Wetb. Hartog vraagt dan en de andere Vereenigingen die in de school zitten. Dhr van Ast acht bet een algemeen belang en het gaat niet over subs. want dat kan men behandelen bij de begrootiog Van dit lokaal kuuneo alle vereeotgingen profiteeren en laat de gemeenschap dat betalen. Ook is liet voor de ontwikkeling van de jeugd en men houdt ze er mee vao de straat. Laat men ze nn betaleo, dan wordt bet op de leerlingen verhaald. Dbr Vos zegt wij hebben moeite om de begrootiDg slnitend te krijgen. Groote dingen zijn er niet das wij moeten bet hebben van de kleinigheden. Bij stelt voor om f 15 te vragen voor de landboow- en de motorcarsus omdat daar ook buiten menscben van profiteeren de andere ver eenigingen laat bij rusten. Dit voorstel ondersteunt door den beer Rijstenbil komt in stemming en met 4 tegen 3 stemmen aangenomen. Tegen de heeren Bolier, vaD Ast en Hartog. Een schrijven van bet gemeentebestuur van Bergen op Zoom betreffende de regeling volgens art. 18 der besmettelijke ziektewet. Met alg. stemmen wordt deze regeling goedgevonden. Van het bestoor van de waterkeering van bet cal. waterschap een verzoek om gezamelijk de schade te dragen ontstaan door het instroomen van bet water. De Voorz. acht dit onuitvoerbaar en stelt voor om eeD commissie te benoemen die al de stukken hieromtrent inziet. Hij stelt dan voor om deD gebeele raad in die commissie te benoemen en de zaak aan te bonden. Dhr Vos zegt dat* op de laatste ver gadering van den dijkraad bier over is gesproken en er is niets vao te vinden. De Voorz. zal al de stokken voor de commissie ter inzage leggep. Dbr Bolier zegt dat men niet zal be weren dat er door de doorgang van de gemeente geen water is gekomen. De Voorz. zegt we zullen er niet verder over spiekeu de gegevens liggen voor de commissie ter inzage. Dhr Rijstenbil merkt op dat bij ook gaarne de rechten en plichten wil weten. Met alg. stemmen wordt besloten de zaak aan te boaden. Van de prov. commissie voor werk- loozenzorg een circolaire betreffende werk- verschalfiug en slennregtliog. B. en W. stellen voor dit voor kennis geving aan te nemen, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Esn - erzoek van G. Snnrland en K. Snnrland vermindering van pacht. B. en W. stellen voor niet alleen hoD, maar alle pachters vaD land van de ge meente een redactie te geven van 40 Wordt met alg. st. goedgevonden. Een verzoek vaD de laudarbeidersveree- nigiog om redactie op de betaling van rente eD aflossing, daar zij geen kans zien bet volle bedrag van t 245.35 te betalen B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beechikkeu, daar al reeds tweemaal een korting is toegepast. Met alg. st. wordt hiertoe besloteD, Een verzoek van baarders van gemeeote- woningen om verlaging van hoor. De voorz. zegt B. en W. zallen trachten gedaan te krijgeo de boor te verlageD. Dbr Vos meent dat io deze omstandig heden de huur ook wat te hoog is. De voorz. zegt dat men zal trachten ze te krijgen op f 100 per jaar is f 2 per week. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Van deD MiD. van Soc. zaken dat de regeling betreffende de kolentoeslsg is goedgekeurd. B. en W. stellen voor om kolen te geven naar behoefte. Wetb. Hartog vraagt wie dat nit zal maken. Dbr vaD Ast zegt verleden jaar moesteo de meoschen op de bonnen de eeoe week daar en de aodere week bij eeo andere de kolen balen. Hij zon na voor willen stelleu, de menecheD vrij te laten. Wetb. Hartog zoo de menschen die f 1 willen geven. Dbr vaD Ast merkt op dat dit niet gaat. Dbr Vos zegt tegen bet voorstel vaD van Ast is een bezwaar, Wij hebben hier twee kolenbandelaren Hartog en Geoze, beide zijn belastingbetalers. No zon bij bet onbillijk vinden als de een b.v. f 25 kreeg en de aDder maar f10. Hij is er voor dat beide hetzelfde krijgen. Hij acht het niet noodig dat de eeD boven deD ander bevoordeeld wordt. Dhr van Ast zegt dat sommige men scben geklaagd hebben. Men deokt ving dat meD wordt verongelijkt eD als men ze nn vrij laat, dan is dit afgeloopeD. Dhr Rijsteubil zegt er is voor beide voorstellen wat te zeggen, hij is voor vrijheid. Dbr v. d. Wetff is er ook voor dat de menscben zich vrij bewegen kannen, dat is het gemakkelijkst. Dhr Vos is er voor dat het verdeeld wordt en dat ieder evenveel krijgt, dan behoeft de een niet znur Daar den ander te kijken. Het gaat uit vao de gemeeDte eD dan dient men gelijk te stellen. Dbr vso Ast zegt er is al zooveel ge bondenheid, laten wij Diet meer binden. Dhr Rijstenbil vindt dit joiat. Dhr Vos zegt B. en W. schrijven een bon eu laten de eene week bier gaan en de andere week daar. Dhr van Ast merkt op dat bet gelijk blijft, want er wordt gegeven naar bf- boefle en de eene week kan bet dan 5 mod zijn en bij de aodere 10 mod. Dbr Vo« merkt op dan ieder de helft te geven. De voorz. acht dit van ondergeschikt belang eo steil voor bet over te laten aaD B. eD W. die kuoaeo dan precies dit uitmaken. Dhr van Ast zon het vrij willen laten en zegt nogmaals dat er veel klachteD zijn omdat de menecheD geen verstand van kolen hebbeD, Daarom laat men ze vrii dan kannen ze gaaD waar ze willen. Wetb. Hartog zou die f 1 willen geven. De voorz. merkt op dat gaat niet. Om aan alles eeo einde te maken stennt ten slotte de heer Rijstenbil bet voorstel van den heer van Ast, om alle* vrij te laten. Dit voorstel in stemming gebracht wordt aangeoomen met 5 tegen 1 stem. Tegen de heer Vos. Wetb. Hartog hield zich boiteu stemming. Beooemd wordt als afgevaardigde naar de Waterl.mij de beer C. G. Hartog met 4 st., dhr W. L. Klos verkreeg 3 st. B. en W. stelleo voor het crediet bij de Bank van Ned. Gemeenten te breogen vao f 5000 op f 7000. Met alg. st. goed gevonden. Nn volgt vaststelling vaD de begrootiDg. Dbr Vos bondt hierbij een heel relaas over de oordeelen Gods en orer besluiten van booger bard, die niets zeggen om* trent de begrooting van de gemeeDte eo beslnit dau met te zeggeD dat er niet voldoende bezuinigd is op de begrootiDg. Hij hoopt dat B. en W. zich stipt zal bondeD aan de begrootiDg. Dbr van Ast zegtdhr Vos spreekt daar over de oordeeleD Gods maar het kapitaal stelsel dat deugt niet eu dat is de oorzaak. Als men ziet wat gebeurt aan de draadoagelfabriek te Tiel, waardoor 700 arbeiders werkloos zijn gewordeo. Hij meent dat men niet met Gods woord moet beginDeD. De begrootiog wordt nn behandeld en worden eerst gelezen de posten van nitgaaf. Bij de post presentiegelden stelt de beer Vos voor deze te verminderen met 50%. Dit voorstel wordt aaDgeDomeD met 4 tegen 2 stemmen. Tegen de hb. Bolier en van Ast. Bij de post straatverlichting merkt de heer Vos op dat dit geraamd is op f750. Is dit niet te boog voor eeo dorp met 1300 zieleo. Hij acht het voldoende als de lantaarns branden tot 9 unr des avonds, uitgezonderd aaD de boofdlantaarns. De voorz. antwoordt dat indertijd een contract met de P. Z. E. M. is aange gaan cd moet er verbruikt worden voor f660. Wij kunneD toch niet in den OP AL ONZE REEDS STERK VERLAAGDE PRIJZEN VOOR NIEUWSTE MODEKLEUREN VOOR HET AANSTAAND SEIZOEN VRAAGT ONZE NIEUWSTE VERLAAGDE PRIJSCOURANT ONZE AFLEVERING STAAT AAN DE SPITS BERGEN OP ZOOM 50-JARIGE REPUTATIE 43061 40 doüker gaaD zitteD eo toch geld betalen. De post blijft dos zoo gehandhaafd. Bij de post burgerwacht stelt de beer van Ast voor deze te schrappen. Dit voor stel wordt echter niet oodersteond. Post Gezondheidscommissie wordt ge schrapt, omdat die wordt opgeheveD,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1