WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT &BWTENUW NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN /rijdag 12 Februari 1937. No. 6 Vier en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer "uers naar' plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijk» UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 det probleem der tjonge werkloozen I Wonden en P'' Huiduitslag THOOLSCHE COURANT it blad verschijnt eiken rijdag. Prijs per kwartaal 0,80met Geïllustreerd ondagsblad ƒ1,375, franco er post ƒ1,65 15 ct. isp. kosten. PUBLICATIEN. GEVONDEN VOORWERPEN. belastingmerk bij C. J. de Ouden larkt. 1 paar dameshandschoenen |Q|an het politiebureau. *1) teVan straatslenter tot misdadiger.. Herhaaldelijk wordt in de bladen Hjtieklaagd over de groeiende misda- igheid onder onze jeugdige werk lozen. Deze beklagenswaardige jonge lenschen zijn natuurlijk geen haar [echter of beter dan hun kameraden ie wel werk hebben, maar de om- tandigheden brengen nu eenmaal nede, dat zij er al spoedig toé over man, hun tijd op straat en in goed- oope cafés te verdrijven, en daar omen zij helaas inaar al te spoedig nder slee ten invloed. Gelukkig ziel men sinds eenigen b ijd in, dat het werkelijk de straat is, I! lie haar verderfelijken invloed op de pwerklooze jeugd uitoefent en onder iden dwang van de tragische cijlers ier crimineele statistiek wordt de rensch steeds luider tot uitdrukking ebracht, op dit gebied afdoende hulp verschaffen. Voorloopig ontbreekt chternog het initiatief om het pro- >leem der jeugdige werkloozen in ;ijn geheelen omvang op te lossen, net andere woorden, men vinctniet len moed om totwerkelijk ingrijpende itaatsmaatregelen over te gaan. Voorloopig neemt rnen genoegen net een aantal individueele maatre gelen. Er bestaan een aantal werk kampen voor jeugdige werkloozen. daar het aantal dezer kampen, die ïitsluitend de schepping zijn van larticulieren en vereenigingen, is ge- neten naar 't werkloozencijfer onder de jeugd, meer dan bescheiden. Kort geleden zijn een aantal kin- lerrechters bijeengekomen, om over ti tleze vraagstukken te beraadslagen. Id Maar ook hier gold het weer geen poging om het kwaad in zijn wortels aan le tasten. Waarnaar men zocht, was een maatregel, om de gevaar lijkste gevolgen van de werkloosheid onder de jeugd, die een onmiddelijke bedreiging voor de openbare orde en rust vormt, te voorkomen. Tot dit doel zou een stichting in het leven geroepen moeten worden, die tot taak zou hebben, kampen aan te leggen voor misdadig aangelegde of in moreel gevaar verkeerende jonge werkloozen. De hiervoor benoodigde middelen zouden langs particulieren weg moeten worden ingezameld, hoewel ook de regeering in de on kosten zou bijdragen. Het is niet onaardig eens na te gaan, hoe de noodzakelijkheid van dergelijke werkkampen aan de massa wordt duidelijk gemaakt. Aldus re deneert menhel is niet mogelijk, alle jeugdige misdadigers in tucht huizen onder te brengen, daar hier voor eenvoudig de benoodigde ruimte ontbreekt. De kinderrechters zijn daarom steeds meer gedwongen, aan jeugdige misdadigers voorwaardelijke straffen op te leggen en dergelijke straffen hebben meestal ten gevolge, dat nieuwe misdaden worden begaan en de desbetreffende jonge lieden voor eens en voor altijd het verkeerde opgaan. Daarom heeft de over heid er groot belang bij, juist deze jonge werkloozen van de straat af te balen en aan 'n gedisciplineerd leven van arbeid te gewennen. De overwegingen, waarvan hierbij wordt nitgegaan, zijn ongetwijfeld juist. Maar het wil ons toch voorko men, dat een werkelijk sociale zin hierbij ietwat te veel ontbreekt. Ten behoeve van de misdadige jonge werkloozen zullen weliswaar met be hulp van de openbare liefdadigheid maatregelen genomen worden, om hen aan de gevaren van de straat te onttrekken en weer aan regelmatigen arbeid te gewennen. Maar bij dit alles blijft de jeugdige werklooze enkel en alleen het object, waarlegen de maatschappij zich zoekt te beschermen, voor het geval, dat hij verleid door zijn treurig leven de wetten van deze maatschappij schendt. De breede massa is kennelijk nog niet doordrongen van den ver- schrikkelijken psychisch en nood, waarin de jonge werkloozen verkeeren. Anderzijds moet echter worden toe gegeven, dat de kennis van den waren stand van zaken zich meer en meer baan breekt en dit wettigt de hoop, dat eens de dag zal komen, waarop het vraagstuk van onze jonge werkloozen op bevredigende wijze zal worden opgelost. (Nadruk verboden) Prins Carnaval in Brabant en Limburg. Ware hoogtij dagen bezuiden den Moerdijk. Het verblijf van H. M. de Koningin te Zeil am See. Prinses Juliana en Prins Bernhard uit Krynica vertrokken. Waarheen Ernstige overstroomingen in Brabant. Breda en omgeving staat blank. De „Kerstosono" in aanvaring met een Britschslag schip. Nederlandsche sleep- booten ter assistentie uit gevaren. In het Zuiden deslands, van Bergen op Zoom tot Maastricht, heeft Prins Carnaval, in alle plaatsen, waar Car naval wordt gevierd, zijn luisterrijken intocht gehouden. In alle plaatsen, waar hij verscheen, heerscht een feestelijke stemming. Ieder café en café'tje, van welken rang of stand ook, is in een feestzaal omgetooverd waarin naar hartelust wordt gedanst en pret gemaakt. De Prins is natuurlijk het centrum van alle vreugde en eerbetoon. Overal waar hij verschijnt en dat is in heel wat gelegenheden, wordt hij met het gebruikelijkceremonieel ont vangen en welkom geheeten. Er wordt geklonken en gedronken en de fijnste gerechten moeten 's Prinsen tong streelen. Hoe Zijne Hoogheid nog een uitweg weet tusschen al die dranken en spijzen, is voor velen een raadsel, maar het is nu eenmaal traditie dat men over den Prins in verwondering staat. In de groote plaatsen, zooals Den Bosch de stad van Jeroen Bcsch Bergen op Zoom, Venlo en Maastricht, woidt Carnaval met even groote opge wektheid gevierd als in de talrijke kleine dorpen en gehuchten, welke Brabant en Limburg tellen. In Bergen op Zoom is de intocht van Prins Carnaval, welke op Zaterdag avond werd gehouden, een ware zegetocht geworden. Zijn intocht werd bijgewoond door een talrijk publiek, welks stemming in één woord „oké" was! In Den Bosch, Venlo en Maastricht was de vreugde over den intocht van den Prins al niet minder groot. Ja, de Brabanders en de Limburgers verstaan het als de besten hun zorgen voor een paar dagen te vergeten en het leven te nemen, zooals bet voor een oogenblik valt. Wij kunnen ons dan ook uitstekend in de blijdschap van de vele vreemdelingen verplaatsen, die voor enkele dagen de vreugde van Carnaval duurt niet langer dan drie of vier dagen in de gezellige Brabantsche of Lim- burgsche sfeer hun dagelijksche be slommeringen trachten te vergeten Terwijl bezuiden den Moerdijk Carnaval hoogtij viert, houden de leden van het Koninklijk Huis hun wintervacanlie nog immer in het buitenland. M. M. de Koningin bevindt zich, zooals men weet, in het Oosten rijksch Kurort Zeil am See, een schilderachlig plaatsje gelegen in het mooie berglandschap van de Hooge Taurn. Het incognito van het bezoek wordt streng gehandhaafd en zoo is het begrijpelijk, dat men maar weinig hoort over het verblijf van H. M in het buitenland. Soms echter wordt een bericht naar de Nederlandsche bladen doorgegeven, waaruit men kan lezen, hoe de Koningin Haar dagen doorbrengt. Prinses Juliana en Prins Bernhard doen niet minder geheimzinnig. Dezer dagen hebben Zij Krynica het Poolsche wintersportplaatsje, waar zij zulke heerlijke weken hebben doorgebracht, verlaten, zonder dat men weet, waar Zij naar toe getrokken zijn. Het zal ons benieuwen, welke correspondent er het eerst in slaagt, Hun verblijf plaats op te sporen. „Een geluk bij een ongeluk" zegt een oud gezegde Draaien wij het om dan zijn wij niet zoo ver bezijden de waarheid, Hel geluk, dat de intocht van Prins Carnaval overal in Brabant heeft verspreid, is op sommige plaa sen verstoord door ernstige over stroomingen. I UROL verzacht en geneest Doos 30 en 60 ct. Bij Apothekers en Drogisten. 541 46237 In de laatste dagen is het water in de nabijheid van Breda op ont stellende wijze gerezen. De kleine rivieren kunnen het water, dat uit België komt, niet meer verstuwen en het gevolg is geweest, dat het ver buiten de oevers is getreden. Breda is er wel het ernstigst aan toe. Daar vindt men geheele wijken, die vol komen blank staan en waar bet ver keer is stopgezet. Sommige gelegen heden kan men slechts bereiken door inderhaast opgeslagen loopbruggen. Dorpen in de omgeving van Breda zijn vrijwel geïsoleerd, zoo ernstig zijn de overslroomingen. Indien men thans een bezoek aan de stad brengt en meü ziet de uitgestrekte landerijen en tuinen, welke blank staan, kan men zich wellicht een voorstelling maken van de geweldige ramp, welke Amerika heeft getrotïen. Daar zijn gebieden overstroomd, welke in op pervlakte gelijk zijn aan een land als Duitschland God zij dank, dat de overstrooming in het Zuiden van ons land niet zoo ernstig is, maar de belemmeringen, welke men nu reeds ondervindt en de schade, welke door het water is aangebracht, is reeds vrij aanzienlijk en daarom is bet maar te hopen, dat het water van de Mark spoedig gaat dalen. Nog een ongeluk heeft deze week plaats gevonden. Het stoomschip «Kertosono» van de Rotterdamsche Lloyd is ter hoogte van Oporto in ernstige aanvaring met het Britsche slagschip «Malaya» geweest De «Kertosono» kreeg een schéur in den voorsteven, even boven de waterlijn. Het schip kon echter op eigen kracht naar een Portugeesche haven varen. Voor alle veiligheid bleef het Britsche slagschip in de nabijheid, om zoo noodig onmiddel lijk hulp te verleenen. Later werd 't schip aan de «Sufalte» vastgemaakt, om naar Lissabon te worden gesleept. Intussehen zijn eenige sleepbooten vertrokken, om het gehavende schip op sleeptouw te nemen. De ernstige botsing, welke waar schijnlijk aan een dichten mist moet worden toegeschreven, heeft gelukkig geen persoonlijke ongevallen tenge volge gehad. Malaga gevallen. Die schoone niet-inmenging. Burgeroorlog in de Belgische Kamer. De knuppel in het kippenhok van de Kleine Entente. Roosevelt tegen de „dictatuur van de negen grijsaards". Sneller dan men verwacht had, is Malaga in handen van Franco gevallen. Klaarblijkelijk hebben de regeerings- troepen het maar beter gevonden tegenover deovermacht in Franco's troepen streden volgens vrij betrouw bare berichten niet minder dan 20.000 Italianen mede te retireeren. Naar de zenders der opstandelingen mede deelen zouden alle verbindingen tusschen Madrid en de Oostkust (dus ook met Va'encia) verbroken zijnen de hoofdstad zich dus in een hache lijke positie bevinden. Dit bericht is echter onmiddellijk van de andere zijde gedementeerd, hier te lande b.v. door de Spaansche legatie te 's Gravenbage. Maar hoe dit ook zij, zeker is, dat de strijd om de hoofdstad thans met vernieuwde heftigheid zal losbarsten en dat in en om Madrid toch voor loopig het lot van Spanje zal worden beslist. Over de niet inmenging en het controle stelsel, dat het zenden van vrijwilligers moet verhinderen, bèhoeft ditmaal niet veel gezegd te worden. Het feit, dat er in de laatste dagen weer duizenden Italianen in Cadiz zijn geland, bewijst voldoende, welk een enorme vooruitgang op dit gebied reeds is behaald. Het is alleen maar jammer, dat de wereld er zoo weinig van bemerkt en de Londensche commissie van niet-inmenging niet den lof toezwaait dien zij verdient. De Spaansche burgeroorlog heeft overigens nog meer eigenaardige gevolgen gehad, nu b.v. weer eens een flinke kloppartij in de Belgische Kamer. De bekende socialistische afgevaardigde Kamiel Huysmans, die bovendien voorzitter van de Belgische Kamer is, bad in navolging van zijn Fransche en Engelsche collega's een bezoek aan Madrid gebracht en zich daarna in verschillende uitlatingen een groot propagandist voor de Spaansche regeering getoond. Inmenging in de politiek van een buitenlandsche mogendheid! Dat komt voor een Belgischen Kamervoorzitter niet te pis. Dat was niet slechts de meening van de extreme groepen, zooals rexisten en Vlaamsch Natio nalisten, maar ook van de Katholieken. Toen nu Dinsdag de Belgische Kamer, die sinds Kerstmis vacantie had gehad, haar werkzaamheden hervatte, brak het lieve leven los... Rexisten en Vlaamsch Nationalisten verlangden een uitleg van den voor zitter over zijn activiteit in Spanje, lluvsmans meende, dat zijn werk zaamheden Kuiten de Kamer niemand aangingen, hij wilde zich echter niet aan een debat onttrekken en stelde voor de kwestie bij de begrooting voor buitenlandsche zaken te bespreken. Daar wilden de Rexisten echter niets van weten, zij bleven bespot door communisten en socialisten bij hun eisch en zelfs maken zij het tumult nog wat grooter door het geroep van „outslagontslagEn toen barstte de bom. Een rexist en een Vlaamsch-Nationalist liepen op den voorzitter toede socialisten dachten, dat zij Huysmans te lijf wilden gaan en het handgemeen was daarDe socialist Dr. Marteaux en de Vlaamsch-Nationalist Dr. Lau- ridan bleken boksers met aanleg te zijn, de communistische mevrouw Andere kaapte de tele'oon van de tafel van Minister Bovesse en sloeg daarmede in het rond als met een echten strijdbijl, boeken vlogen links en rechts in het rond en een van deze projectielen bracht burgemeester Max van Brussel een schampschot toe. Kortom, het was een Spaansche burgeroorlog in het klein, overwin naars bleven tènslotte de zaalwachters en soldalen van de wacht en voor onze zuiderburen is dat maar het beste ook. Ook verder heerscht er in Europa weinig Pais en Vree. Nu liggen zelfs de landen van de kleine Entente met elkaar overhoop. Aanleiding daartoe is een boek, dat de Tsjechische ge zant te Boekarest, Sjeba, reeds eeni gen tijd geleden over de idee van een gemeenschappelijke Russisch Tjechische grens had geschreven. Niet als plan of gedachte van zich zelf, maar meer als een geschied kundige beschrijving van de plannen, die sommige lieden bij de opstelling van vi edesverdragen voor oogen hadden gezweefd. Handige buiten landsche propaganda (vooral van Duitschland en ook van Polen) wist intusscben van het boek gebruik te maken. Het Tjechisch—Russische militaire verdrag is in Midden-Europa en ook in Roemenië, dat als door- marsch gebied zou moeten dienen, in geval van een gewapend Euro- peesch conflict, verre van populair en in Polen is dat al evenmin het geval. Warschau en Boekarest ver wachten de ergste gevolgen van een eventueelen doormarsch der Russi sche troepen door hun gebied. Van daar dat het boek van Sjeba, mits handig geïnterpreteerd, zeer goed kan dienen om de angst van Polen en Roemenië nog wat grooter te maken. En dit is meer dan goed ge lukt. Praag en Boekarest verwijderen zich zienderoogen van elkaar en Belgrado blijft zijn gang gaan, zonder zich naar de een of andere zijde te oriënteeren. Ten minste op het oogen blik bestaat de Kleine Entente nog slechts in schijnBerlijn lacht Parijs huilt. Maar genoeg nu over Europa. Aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan zijn op het oogenblik dingen aan den gang, die de Yankees nog meer bezig houden dan de overstroo ming en de groote staking in de automobielindustrie. Roosevelt wil ontsnappen aan de „dictatuur van de negen grijsaards", de leden van het Federale Hooggerechtshof, die tijdens Roosevelt's eerste ambtsperi ode belangrijke onderdeelen van zijn New Deal torpedeerden. Zooals be kend wil de President het Hof uit breiden met zes hem toegedane rech ters. Tegen dit plan bestaat vooral van republikeinsche zijde groote oppo sitie. Heeft het Hof practisch niets meer te zeggen, dan is Roosevelt in feite dictator, zoo redeneert men in dit kamp en vol schrik 'denkt men daarbij aan al de „nieawigheden", die Roosevelt dan zonder tegenstand zal kunnen invoeren. En nu wordt de voorzitter van het Congres over stroomd met protesttelegrammen en gaan de couranten weer hevig tegen den President te keer. Daarover maakt Roosevelt zich echter niet al te ongerust. Ook voor de verkiezing kozen de bladen party voor zijn tegenstander Landon. En wat heeft dat de republikeinen geholpen? Hij blijft vertrouwen, dat hij zijn plan zal kunnen uitvoeren, zij het in den vorm wellicht van een com promis. Zeker is, dat dit wetsontwerp over een groot deel van de teekomst van Amerika zal beslissen. Blijft men nieuwe wegen bewandelen of keert men langzamerhand weer tot het oude terug

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1