AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT wimm' vfeBUITENLAP rijdag 19 Maart 1937. No. 11 Vier en vijftigste jaargang dagsbïad /ï^T^franco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Hoofdpijn, Kiespijn wtt Wat deed de Centrale voor Werkloozenzorg in 1936 I BÏLi! THOOLSCHE COURANT blad^chant elken NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN regels 75 ct.; iedere regel dag. Prijs per kwartaal Advertentiën van 1 tol 4 ƒ1,65 15 ct. kosten. meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN Gevonden voorwerpen Jbhele gouden horlogeketting terug bekomen bij Abr. v. d. Zandc jfstraat 12, Tholen. Drie nieuwe baggermolens in plaats van de verongelukte „Kantoeng". Kapitein Ka'k- man vertelt. De strijd om het goedkoope biertje. Metamor fose of maskeeiing Krijgt Nederland een nieuwe lange- golflengte ie tinbaggermolen Kantoeng, met ks onprettig avontuur geheel ierland in de afgeloopen week fl meegeleefd, ligt thans aan de elsche kust, dicht bij het plaatsje rey ondersteboven en meteen ^"Sr groote gaten in zijn ponton. ■0 eze laatste heeft de havenmeester Fowey erin laten boren, om te ïinderen, dal het gevaarte weer drijven en aldus gevaar voor de sepvaart gaat opleveren, itussehen zijn ook de beide sleep- oten, welke inet het transport van n molen belast waren, in het n Ierland teruggekeerd. Kapitein ukman van de „Schelde" heeft in Of grappig zeemanstaaltje nog bet •1 en ander over het vergaan van t: n molen verteld: „Het was heele- il geen slecht weer, dat wil zeggen, landrot zou misschien van storm iken, maar het was een stevige s van windkracht vijf tot zes en ,v' bij lange na niet, wat men in Golf van Biskaye of op den intischen Oceaan zooal te door- in kan krijgen. Er liep wel wat tmaar de molen lag orn zoo te als een blok in het water." erder blijkt dan, dat de molen ronbekenden oorzaak slagzij kreeg I een onderzoek naar het manke- :it niet mogelijk was en dat de runners, die tot het critieke ment op den molen waren gebleven hun redding do r bet oog van naald zijn gekropen. >e oorzaak van het kapseizen blijft nog een raadsel, temeer waar het onderzoek van een expeit Smit ei Co's Internationalen pdienst geen licht in de duisternis ft vermogen te brengen, laar waarom naar raadsels raden "baggermolen is vergaan, helaas, ar alreeds heeft de Billiton Mij. nieuwe opdracht gegeven voor levering van drie baggermolens, is voor Nederland dus beter werk doen. Onze werven zitten, mede ien een aantalopdrachten voor jelsche rekening, weer tot over ooren in het werk. Zou de crisis erdaad tot het verleden behooren? leden van de Nederlandsche ners van Koophandel staan zeker als drinkebroers bekend, en in- n deze heeren dan ook telegrafisch deu minister van Financiën ver ken, op korten termijn over te m tot een verlaging van de accijns bier en gedistilleerd, kan men van opaan, dat bet ben niet te in is, om door middel van een jsverlaging in staat te worden deld, nu eens een glaasje bier 'er te drinken. Neen, achter een 'gelijk telegram moeten degelijker tieven schuilen. En dat is ook erdaad het geval. De accijns op t bedraagt op het oogenblik 1250% dat kan men ten minste op het '•rviltje op zijn stamtafel lezen. elk een uitstekende gelegenheid smokkelaars en clandestiene tillaleurs, om een flink duitje te "dienen waarvan zij natuurlijk >ruik maken ookMaar dat gaat ^zelfsprekend ten koste van den nafiden handel en van den fiscus, - gestadig minder ontvangt. De Kamers van Koophandel nu )e meenen, dat in dezen loesland slechts verbetering kan worden gebracht door een drastische verlaging van den accijns, en dit liefst voor den aanvang van het a.s. zomerseizoen, zoodat dan met een eenige verlichting kan wirden gebracht in de Bijzonder moeilijke omstandigheden, waaronder het hotel-, café en restaurantbedrijf alsmede het vreemdelingenverkeer werken. Als de minister nu maar gunstig op het verzoek beschikt, zal dus van den zomer ons koele biertje wat goedkooper zijn. U noodig heeft om deze pijnen te verdrijven is een Mijnhardt's Poeder. Per stuk 8 c. doos 45 c. Bij uw Drog. Het communistisch dagblad „De „Tribune" zal binnenkort in een nieuwen vorm verschijnen. Het blad krijgt den schoonen naam van „Volks dagblad voor Nederland". Het klinkt wel wat super-nationalistisch voor een internationale beweging van het communisme. Metamorfose of wel maskeering Lange golven zijn in de radiowereld een begeerd bezit. Nederland heeft zooals hekend, de beschikking over de golf van 1875 meter, die overigens niet zoo heel gunstig is. Gaarne zag men zich hjer dan ook nog een andere lange golllengte toegewezen. De Nederlandsche delegatie heeft na op de conferentie van de Union Inter national, welke te Berlijn vergaderd heeft, wederom de positie van de lange golf in Nederland ter sprake gebracht. Tijdens deze besprekingen heeft een afgevaardigde van Noor wegen officieel medegedeeld, dat zijn land afstand zou doen van de thans bij Noorwegen in gebruik zijnde frequentie van 258 kc/s (golflengte 1186 M.) De Nederlandsche delegatie was er nu als de kippen hij, om hiervan de directie van het staatsbedrijf der P.T T. 'in kennis te stellen en haar te adviseeren om, met behoud van de golf van '1875 M. ook deze thans vrijgekomen golf voor den Neder- landschen Omroep officieel bij het internationale bureau te doen noti- ficeeren. Hetgeen is geschiedt, maar niet zonder dat er door eenige der be trokken landen bezwaren ingebracht werden tegen dezen notificatie. Daarbij werd de wenschelijkheid uitgesproken, dat Nederland ver schillende andere Europeesche admini straties zou uilnoodigen tot een con ferentie in Den Haag, waarop men zou trachten de thans zeer uiteen- loopende opvattingen omtrent de verdeeling van den langen golf in Europa nader tot elkaar te brengen. Daar Nederland te allen tijde be reid is om door vriendschappelijke samenwerking tot een bevredigende oplossing van dit vraagstuk te ge raken, zal het gaarne zijn mede werking hiertoe verleeneu en nog mag men dus eerwachten, dat de Residentie weer eens de plaats van een internationale conferentie zal zijn. De „Centrale werd opgericht door den Raad van Nederlandsche Kerken voor practisch Christendom, en in 't kort wil zij nl. de bestrijding van de geestelijk-zedelijke gevolgen der werk loosheid. In 1936 heeft de „Centrale" voor de tweede maal een beroep gedaan op de offervaardigheid van Christelijk Nederland, omdat de bijeengebrachte som in 1935 door de zeven werk kampen werd opgebruikt. Wij ont vingen toen f 125.000.waardoor we in staat waren, nog twee werk kampen te openen, nl. te Chaam en te Beekbergen. Onze 9 werkkampen zijn in de volgende gemeenten gelegen Ede ('t Wijde Veld), Rockanje (Schaaps- kooy), Bussum (Gooiland), Ommen (Eerde), Oude Mirdum (Elfbergen), Roden (Roden), Chaam ('t Putven), Rumpen (Ouverberg), Beekbergen (de Kuil). In het jaar 1936 zijn daar 4750 deelnemers geweest, die er in totaal 170.000 dagen hebben vertoefd. Sinds het eerste kamp in Mei 1935 openging, zijn er omstreeks 6500 jeugdige werk- loozen van christelijken huize, in onze werkkampen geweest. Bijna vijf duizend jonge menschen zijn in 1936 gedurende acht weken onttrokken geweest aan de sleur van het niets doen. Ze hebben daar weer den zegen van het werk gesmaakt en nuttigen arbeid verricht. Het geschiedde onder de leus: „Werk maakt ons sterk." De vrije tijd werd besteed door deel name aan cursussen, lezingen, voor drachten, filmavonden, sport en spel. Het christelijk gezinsleven wordt zooveel mogelijk benaderd. De dag wordt begonnen met schriftlezing, gebed en zangterwijl de avond wordt besloten met een korte „aan dacht. Dan klinken de liederen over dc hei of door het bosch en de een zame wandelaar staat even stil om te luisteren naar het lied door honderd jongenskelen en harten gezongen, waarna hij zijn reis weer met blijd schap vervolgt. De jongens krijgen een flinke overall met 'n paar werkschoenen in bruik leen. Naast de warme middagpot, eten de meeste jongens nog een brood per dag. Op één dag,is honderd en vijftig liter snert met een groot stuk worst niets voor 109 gezor.de Hol- landsche jongens, die llink in het bosch gewerkt hebben. Dan ontvangen de jongens nog een kleine vergoeding in den vorm van zakgeld a f 1.75 per week en vergoeding voor het gebruik van de fiels. Zij, die geen rijwiel hebben, ontvangen een fiets van de „Centrale in bruikleen. Op een groot aantal plaatsen zijn onze comité's bezig geweest de werk- loozen (de jongens er. de volwassenen) te helpen, door 't cursuswerk te be vorderen en ontspanningslokalen te openen. Dank zij de medewerking van meer dan 200 comité's werden de jongens in de kampen geplaatst. En naast dit alles heeft de „Cen trale" door middel van de Commissie „Vrouwen Crisis Zorg" een internaat voor opleiding tot huishoudelijke diensten geopend en reeds 40 meisjes een opleiding kunnen geven. Dit alles mocht de Centrale onder Gods zegen voor de crisisslachtoflers doen. Dank zij de offervaardigheid van Christelijk Nederland. En die mogelijkheid om te offeren komt weer in de week van 31 Maart tot en met 6 April, dan is er een collecte door heel Nederland. Op 31 Maart wordt door de N.C.R.V. een radio-avond gewijd aan dit werk der „Centrale." Hebt ge U reeds voor deelname aan het plaatselijk comité gemeld Het adres is voor Bergen op Zoom en omstreken F. BOON, Vrederust Bergen op Zoom, voorzitter; CHR. MINDERHOUD, Zoolaan, Bergen op Zoom, secretarisMej. W. MAR- CHAND, Wouwscheweg 11, Bergen op Zoom, penningmeesteresse, post rekening 205336. RECHTZAKEN. ARR. RECHTBANK TE BREDA Zitting van den Politierechter van Maandag 15 Maart 1937. Met de klomp geslagen De 18 jarige landarbeider J. C., wonende te Oud-Vossemeer, moest Maandag de reis naar Breda maken, omdat hij zich daar wegens mishan deling moest komen verantwoorden voor den Politierechter. 't Jongmensch had op 15 Januari j.1. een zijner klompen misbruikt als wapen, maar het ergste was dal hij dit houten wapen gebruikte tegen den veldwachter en jachtopziener A. v. d. Bogaard te Oud- Vossemeer. Deze politie kreeg met des jongelings klomp zoo'n mep tegen het hoofd, dat de dienaar van den H. Hermandad pijnlijk werd getroffen. Maar de klompenzwaaier ging niet naar Breda dus werd verstek tegen henj verleendna verhoor "an den veldwachter als getuige werd C ver oordeeld lot f 6 boete subs. 6 dagen hechtenis. 't Werd dus wel een dure klomp voor het driftige jongmensch. Nieuwe diplomatieke activiteit rondom Locarno. Delbos ontvangt de buitenlandsche gezanten te Parijs. Minister Sandler te Lon den. De koning van Denemarken bezoekt Hitier. Valencia richt een nota aan Genève. Mussolini in een rol, welke hem niet toe komt. Engeland wenscht geen tweede Carthago te worden. Op stand in Frankrijk. Sir Austen Chamberlain overleden. Er heerscht op het oogenblik in Europ weer 'n hvendige diplomatieke activiteit; zoo heeft de Fransche minister van Buitenlandsche Zaken de gezanten van België, Rusland en Italië bij zich ontvangen. De Zweed- sche minister van buitenlandsche zaken, Sandler, bracht een bezoek aan Londen, terwijl hij binnenkort ook Parijs acte de presence zal geven. En ten slotte vond er te Berlijn een bespreking plaats tusschen den koning van Denemarken en Hillerl Men zal de plank niet ver misslaan indien men aanneemt, dat deze nieuwe diplomatieke activiteit min of meer verband houdt met het thema, dat men meestal kortweg met den naam Locarno" aanduidt. Houden wij ons eerst even bezig met de bezoeken van de buitenland sche gezanten aan Delbos. De Fransche bladen weten daaromtrent het vol gende mede te deelenDe Russische ambassadeur heeft Delbos ingelicht over de meening van het Kremlin ten aanzien van het antwoord van Duitschland en Ralië op de bekende Engelsche vragenlijst van November 1936. Het is geen geheim, dat Duitsch land en Italië Rusland uit het Euro peesche concert willen uitschakelen. Zeker, Rusland wordt in de Duitsche nota, voor zoover de tekst daarvan mag worden verondersteld als bekend, niet uitdrukkelijk genoemd, maar zij beveelt toch een onvruchtbaarmaking van het Fransch-Russische verdrag aan. Derhalve stuit zij op het wan trouwen van Moskou en ook van Parijs. Want het lijdt welhaast geen twijfel, dat Frankrijk, gesteld voor de keuze van een nieuw Locarno of het behoud van het Fransch Russische pact, onder de huidige omstandighe den de laatste zou kiezen, hoeveel bezwaren het ook overigens tegen 't Sovjet-regime moge hebben. Want wat kan het nieuwe Locarno-pact Frankrijk brengen? Denkbaar isslechts een onuitgelokte aanval van Duitsch land. Frankrijk kon volgens het oude Locarno en kan volgens 't nieuw Locarno, indien men afziet van België in dat geval nanspraak maken op den steun van Engeland en Italië. Nu, van den steun van Engeland kan het verzekerd zijn, Locarno of geen 1 Locarno, en de steun van Italië blijft problematisch, of er nu al dan geen West-pact bestaatVoor de fiictie van 'n nieuw Locarno zal Frankrijk dan ook zeker de realiteit van het Fransch-Duitsche militaire verdrag niet over boord werpen. Deze verze kering zal dhr. Potemkin, de Russi sche gezant te Parijs, wel van Delbos hebben ontvangen. Eigenaardige geruchten knoopen zich aan het bezoek van den Belgi schen minister aan Delbos vast. Vol gens de „Excelsior" maakt men zich in België ongerust over de wat al te nadrukkelijke aansporingen van Rome en Berlijn aan Brussel, om voort ts blijven gaan op den weg van de neutraliteit, die België in 1914 zoo duur is komen te staan. Het bezoek van den Belgischen gezant, baron de Kerckhoven, zou dan ook ten doel hebben gehad, de Fransche regeering te verzekeren, dat België trouw blijft aan de fundamenleele beginselen van den Volkenbond. De Italiaansche ambassadeur heeft, naar men meent, Delbos een afschrift van de nota van Italië aan Londen overhandigd. De kwestie van de neutraliteit van de Scandinavische landen in geval van 'n Duitsch-Russisch conflict zou indien men de Fransche en En gelsche berichten mag gelooven Sandler naar Londen gebracht hebben. In de kringen van de Engelsche ad miraliteit meent men, dat Scandinavië niet al te bezorgd behoeft te zijn, want het zou zoowel voor Rusland als voor Duitschland uiterst moeilijk zijn, vlootoperaties in de Oostzee uit te voeren. Er zou dus niets anders overblijven, dan het conflict in de IJszee uit te vechten. Hopelijk is deze meening van de Britsche zee-officieren juist. In geval van ernst zou het barre Pool klimaat de woede van de beide kemphanen toch wel spoedig doen bedaren Met het bezoek van Sandler aan Londen viel het bezoek van den Deenschen koning aan Hitier samen. Natuurlijk gaf dit aanleiding tot vele geruchten, die naar alle waarschijn lijkheid echter elke grond van waar heid missen. Zoo kan men b.v. hooren verkondigen, dat Hiller aan den Deenschen koning zou hebben voor gesteld, tusschen Duitschland en De nemarken een non-agressiepact te sluiten. Gezien de positie van den koning als constitutioneel monarch lijkt het al zeer onwaarschijnlijk, dal over dergelijke zaken gesproken is. De desbetreffende Duitsche en Deensche dementies klinken dan ook geloof waardiger. Waarschijnlijker is de le zing, dat 't een gewoon beleefdheids bezoek gold, en dat de Deensche koning van deze gelegenheid meteen gebruik heeft gemaakt om de Duitsche stemming van het oogenblik ten aanzien van het kleine Denemarken eer.s te peilen. Naast de diplomatieke bedrijvigheid rondom het Locarnopact vraagt de Spaansche kwestie dit keer in het bijzonder weer eens de aandacht. Niet de burgeroorlog zelf deze woedt nog steeds op de oude wijze voort. Neen, het zijn de bijkomstige dingen die weer eens een onrust in Europa hebben gebracht. Het is geen geheim, dat er aan de zijde van Franco tienduizend Italianen strijden, waarvan er nog velen na 28 Februari j.1den dag, waarop de staten hun onderdanen verboden in Spanje dieqst te nemen, in het land van den burgeroorlog zijn gekomen. Deze Italianen zouden, als alle andere in Spanje strijdende buitenlanders, vrijwilligers zijn. De Spaansche re geering meent echter te kunnen be wijzen, dat er van vrijwilligers geen sprake is, wel van geregelde itali aansche troepen. Bij den hevigen strijd in den Gua- dalajara-sector zijn er heel wat Ita lianen in handen derregeeringstroepen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1