AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSDHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN No. 27 Vijf en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Rechtsvragen. THOOLSGHE COURANT blad verschijnt eiken [jdag. Prijs per kwartaal ,80; met Geïllustreerd idagsblad ƒ1,375, franco post ƒ1,65 -|- 15 ct. p. kosten. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.; iedere regel meer '175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bijabonnementaanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN RANDGEVAAR DOOR H00IBR0EI. lURGEMEESTER EN WETHOUDERS VUU dlen vestigen de aandacht van de dbouwers op de maatregelen van rzorg, welke naar het oordeel van kundigen, op ervaring gegrond, inengenomen worden tegen brand- aar door hooibroei. n hoofdzaak komt dit oordeel op het jende neer: llereerst is het uoodig, dal hel s werkelijk hooi zij, alvorens het -dt binnengehaald. 'en opzichte van krachtig hooi is echter niet genoeg, en bij regen- tig weer ook niet altijd mogelijk. )aarom is in de tweede plaats idig, dat een behoorlijke hoeveelheid l in het hooi gestrooid wordt en n oud hooi of stroo er lusschen rden aangebracht. Zout verhoogt endien den smaak van het hooi. let oude hooi en vooral het stroo nen hierdoor zeer in voedings- trde toe. leide (het zout en de de lagen oud ji en stroo) temperen den broei, n de derde plaats behoort elke lilas van len minste één luchtkanaal zijn voorzien, dat gemakkelijk te vaardigen is van stevige manden- kerstwijgen of van eenvoudig lat- •k. let is vrij zeker, dat zich geen aarlijke broei zal voordoen, wan- t de drie bovenomschreven maat- elen zijn genomen, ën slotte achten zij het wenschelijk wijzen op den inhoud van artikel van het wetboek van strafrecht, irbij o.a. straf bedreigd is tegen n, aan wiens schuld brand is te len, en wel gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen ontstaat gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden, indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. Tholen, 5 Juli 1937. 70 let is misschien niet ongewenschl» laatste Spaansche incidenten, welke slotte tot gevolg bebben gehad, Italië en Duitschland zich uit de itröie-commissie hebben terugge- kken, eeus niet van politiek, maar juridisch standpunt uit te be ken. Want slechts op deze wijze iet mogelijk om aan te toonen, welke eigenaardige wegen Europa enlijkinden loop der laatste jaren geraakt. Ware Europa niet zoo lang en zoo ensief tot onjuist denken inplaats tot juist-denken opgevoed, dan er over datgene, wat zich op Mei met de Deutschland en op en 18 Mei met de Leipzig heeft ;espeeld, nimmer een meenings- 'schil, een „schuldvraag" mogelijk i geweest. De details en omstan- ;heden, waaronder bommen op de utschland en naar van Duitsche de beweerd wordt torpedo's op Leipzig werden afgeschoten, zou- n dan een ieder onverschillig kun- n laten. Daar de een bommen rpt op den ander, werpt de andere tuurlijk bommen op den eenen ar Spanje ten deele met behulp n Duitsch oorlogsmateriaal ver ast wordt, vernielt Spanje natuur- c Duitsch oorlogsmateriaal. Welke rtij in dezen strijd bij een zekeren ad van oorlog nu toevallig hetjinitia- f had, zou niemand interesseeren. Er moest eerst uitgevonden worden dat een slaat oorlog kan voeren zonder oorlogvoerende te zijn er moest eerst de inderdaad toch waan zinnige idee rijpen, dat men de oorlogvoerende partij tegelijkertijd ook tot onpartijdig controleur zou kunnen benoemen, den bok tegelijker tijd tol tuinman, den dief tegelij kertijd tot politie-agent er moest eerst dezen graad van ontwrichting bereikt worden, alvorens er een zoo genaamde rechtsvraag kon opduiken. Een staat heeft zeker het recht, op een ander te schieten, welke hem alle dagen zelf beschiet. Maar in dit geval staat men voor de complicatie, dat Duitschland slechts practisch, niet echter officieel schiet. Officieel was het, integendeel, door een heilig ver drag belast met het ambt, er over te waken, dat geen onbevoegde onof ficieel aan het schieten zou mede werken. Een bewaarder van rust en orde echter tuoet gerespecteerd wor den. Mag Spanje dezen bewaarder nog bommen opzijn slagschip werpen, nog torpedo's op zijn kruiser afvuren Eerst na deze kromme constructie zijn wij zoo ver, dat het natuurlijkste van alle rechten een rechtvaardiging behoeft en dat hvee bommen, die op de Deutschland vielen en eenige tor pedo's, die misschien niet eens op de Leipzig werden afgevuurd, ge heel anders moeten worden gewaar deerd dan eenige bonderduizenden Duitsche projectielen, die b.v. een gat sloegen in den ijzeren ring van Bilbao. Intusschen, voor vele milli- oenen menschen in vele landen hangt van deze waardeering alles af. Zij vroegen en vragen zich af, mochten deze bommen geworpen worden, zijn deze torpedo's inderdaad gelanceerd Om deze vraag te kunnen beant woorden is een onderzoek noodig, een onderzoek, dat nog niet heeft plaatsgevonden en naar alle waar schijnlijkheid-wel nooit zal plaats vinden ook. Waarom het recht zijn loop te laten hebben, een Europa, waar velen slechts het recht van den sterkste gehandhaafd willen zien? Intusschen valt er in den toestand na het incident met de Deutschland en dien na het gebeuren met de Leipzig een groot en men mag ondanks alles zeggen verheugend verschil waar te uemen. Zochten na het incident met, de Deutschland Engeland en Frankrijk hun toevlucht nogmaals in een politiek vancapitu lalie, na het incident met de Leipzig was men daartoe niet meer bereid en eischte men een onderzoek. Eerst moest komen vast te staan, of Valen- cia werkelijk schuld trof en indien dit het geval bleek te zijn, kon dan tot strafmaatregelen worden overge gaan. Maar ook niet eerder. Kennelijk hebben Londen en Parijs ingezien, dat een Europa, waarin in het geheel geen recht meer zou heerschen, geen toekomst meer heeft, tenzij dan een toekomst van willekeur, wapenge- rinkel en tenslotte oorlog. Wil Europa van den oorlog gered worden, dan zullen niet de meest elementaire rechtsbeginselen verkracht mogen worden. Helaas heeft men dat in Berlijn en Rome nog niet ingezien, men heeft daar gewenscht, dat aan de Duitsche bewering een hoogere waarde werd toegekend dan aan de Spaansche, zonder dat nochtans het resultaat van eenig onderzoek daartoe aanleiding had gegeven. En toen men zijn wil niet wist door te zetten, hebben deze beide landen zich uit de controle-commissie teruggetrokken Dit is jammer, want aan de hoop, welke de zich afteekenende toenade ring in Europa van twee weken ge leden had opgewekt, is thans weer den bodem ingeslagen. Maar deson danks is het een verheugend ver schijnsel, dat men tenminste in een groot deel van de oude wereld er niet over denkt, het recht nog langer op den achtergrond te laten schuiven. Het overlijden van Mr. J.J. I. Harte van Tecklenburg. Bekend letterkundige overleden Schoolkinderen brengen hun vacantie bij hun ouders in Indië door. De snelle groei van de postcheque- en giro dienst. De „Torpehall" met Spaansche kostbaarheden in de haven van Vlissingen. Dezer dagen is op 83-jarigen leef tijd overleden Mr. J. I. Harte van Tecklenburg. Met ingang van '1 Mei 1934 was hem eervol ontslag verleend als lid van de Raad van State, welke hooge functie hij- gedurende 26 jaar bekleedde. Voor hij in dit hooge Staatscollege zitting nam was hij minister van Financiën in hel kabinet Kuyper. Als lid van de Tweede Kamer heeft hij een initiatief voorstel inge diend tot aanvulling van artikel 118 van het Wetboek van Strafrecht, betreffende herzieningen van arres tanten en vonnissen, welk voorstel werd aangenomen. Mr. J. J. I. Harte van Tecklenburg was in zijn arbeid zaam leven o a. lid van de commissie van de handelspolitiek en die voor de pensionneering van werklieden en voor de statistiek. In de laatste vergadering van de Raad van State, welke ook bijgewoond werd door Prins Bernhard, heeft Staatsraad Hasselman met enkele woorden het oud-lid herdacht. De vergadering heeft dezen toespraak slaande aangehoord. Ook is in de Residentie overleden Edward B. Koster, bekend letterkun dige en oud-leeraar in de oude talen aan het gymnasium. Deze bekende figuur is te Londen geboren. Hij studeerde aan gymnasium en H.B.S. Daarna studeerde hij te Leiden in de classieke letteren. In 1891 pro moveerde hij. Vele bundels met gedichten verschenen van zijn hand. Ook leverde hij Shakespeare-verta- lingen. Door het moderne verkeer kunnen thans veel schoolkinderen, wier ouders in Indië wonen en die hier studeeren hun vacantie thuis doorbrengen. Eenige dagen geleden o a. kon men op Schiphol een aardig schouwspel zien. Eenige leerlingen van een gymna sium deden hun vriendinnetje uit geleide, die haar vacantie in Palem- bang bij haar ouders door ging brengen. Door de voordeelige tarieven en door den korten tijd, die een reis naar Indië per K.L.M.-vliegluig in beslag neemt, is het thans voor vele kinderen mogelijk hun ouders in Indië te bezoeken. Er zijn er dan ook, vooral in de laatste weken, velen geboekt voor een retourvlucht naar Indië. Dat de Postcheque- en giro-dienst in een behoefte voorziet, bewijst wel dat onlangs de 300.000e postrekening is geopend. In Nederland is dit aantal wel zeer sterk gegroeid, daar het een van de laatste landen was, die tot dé instelling van het postgiro verkeer is overgegaan en thans in vergelijking met het buitenland op de tweede plaats staat. Dagelijks worden 3 a 400 000 betalingen door middel van postrekeningen verricht, hetgeen voor de betrokkenen van onschatbare waarde is. De jaarlijksche keuring van Roode Kruis honden werd dit jaar gehouden op het landgoed «Eikenhorst» aan de Leidscheweg te Wassenaar. De eischen van de keuring waren zeer zwaar gesteld. Het bewijs hiervan is wel dat slechts éen hond het diploma «Roode Kruishond» kreeg. Dit was de herdershond van dhr. G. Nielen te Amsterdam. De overige deelnemer- behaalden allen «onvoldoende». De «Torpehall», een schip, varende onder Engelsche vlag, naar het schijnt een bezit van een Griek, ligt met Spaansche kostbaarheden aan boord, in de Vlissingsche haven gemeerd. Voor den val van Bilbao werden de bankinstellingen in deze stad leeggehaald en de effecten, juweelen enz. naar 3 schepen getransporteerd, waaronder de «Torpehall». Twee schepen zijn te Frankrijk in beslag genomen, maar de «Torpehalb wist te ontkomen Nu is de lading echter in de haven van Vlissingen in beslag genomen. Het schip wordt streng bewaakt. De leden van de bemanning mogen het schip niet verlaten, zoodat zij geen contact krijgen met het vaste land. De kwestie over de kostbare lading is in behandeling. Woensdagmiddag is door den waarnemend president van de Mid- delburgsche rechtbank mr. Ph.Pont- heine in kort geding de zaak behandeld. Na de pleidooien van de verdedigers der in deze zaak betrokken partijen nl. de z.g. Baskische regeering en de banken te Bilbao, waar de waarde- objeclen werden weggehaald,bepaalde de president de uitspraak op Zaterdag 10 Juli a.s. Belanghebbenden zullen trachten te verkrijgen, dat de lading te Vlis singen wordt gelost en opgeslagen. Zullen zij hierin slagen, dan kan het schip vertrekken. Het eigenlijke proces zal eerst op 8 September in behandeling komen. Tenslotte vermelden wij nog een interessant Fransch oordeel omtrent de Nederlandsch-Belgische betrek kingen inzake de aftapping van het Maaswater. Men meende dat nu er na 12 jaar een einde aan deze kwestie is gekomen, dit zeer goede gevolgen op de regeling van de nog hangende kwesties zal hebben. Men verheugt zich dat Nederland zich zoo zonder morren bij deze beslissing heeft neergelegd en ver wacht een politieke toenadering. De wereld kent geen afstanden meer. Maar komen nu ook de volken nader tot elkaar Minister-president van Zeeland laat zich optimistisch over zijn bezoek aan Roosevelt uit. Nog geen overeenstemming in de niet-inmengings-commissie. Eigenaardige uitlatingen van de zijde van Franco. Weer zijn de afstanden op onze wereld kleiner geworden. De proef vlucht over het noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan met groote vliegbooten in beide richtingen is schitterend geslaagd; zoowel het Ame- rikaansche vliegtuig, dat van West naar Oost vloog, als het Engelsche, dat de tocht in omgekeerde richting maakte, is op den berekenden tijd aangekomen. Bedenkt men daarbij, wat er reeds op het gebied van de geregelde verkeersvliegerij wordt ge presteerd en wat men zooal op het experimenteele terrein heeft bereikt (de tocht van de Russen van Moskou naar Vancouver via de Noordpool en de proefvluchten van re Duitschers op de meer zuidelijke routes van den Atlantischen Oceaan), dan zal men moeten toegeven, dat een reis, zelfs naar de verst verwijderde streken van de aarde nog slechts 'n kwestie an dagen is. Maar of nu ook de volken zooveel nader tot elkaar zijn gebracht? Som migen beantwoorden deze vraag met optimisme, b.v. de Belgische minister president van Zeeland, die zich in een interview met den Brusselschen correspondent van de N.R.C. welis waar zeer vaag, maar toch met een flink portie enthousiasme over de resultaten van zijn kort geleden ge bracht bezoek aan Roosevelt en ITull uitliet. Bij zomerkleeding behoort een mooie bruine huid. Dat staat sportief en charmant. Uw gelaat, hals en armen worden snel, écht bruin, indien U deze bij fietstochten en bij verblijf in de zon, inwrijft met AMILDA-zonnebruincrême. Deze be schermt U tevens volkomen legen vervellen en de zoo pijnlijke zonne brand. 13 40334 Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25ct „Ik ben teruggekeerd met de vasle overtuiging",aldus minister-president van Zeeland, „dat redelijk gesproken op de medewerking van de Vereenigde Staten voor het bereiken van dit dub bele doel (betere economische betrek kingen en beperking der bewapening) kan worden gerekend door alle lan den, die met denzelfden geest bezield zijn. Indien zekere voorwaarden, welke ik nader nog niet mag bepalen, ver wezenlijkt worden, zullen wij ook dichter bij de practische werkelijk heid komen." Zooals men ziet, de heer van Zee land is ten aanzien van de toekomst zoo pessimistisch nog niet gestemd. Maar dat neemt niet weg, dat er tusschen de practische verwezenlijking van de beide groote ideeën en het heden nog «zekere voorwaarden» staan, waaraan eerst zal moeten worden voldaan, alvorens men met het wer kelijk constructieve werk kan be ginnen. Van Zeeland laat zich over den aard van deze voorwaarden zeer ten rechte niet uit. Men heeft in den laatsten tijd verschillende malen kunnen consta- teeren, dat een voorbarige publiciteit zeer veel kwaad kan stichten. Wij zullen er dan bok maar niet naar raden. Vastgesteld kan echter worden, dat de toestand in Europa er zoowel in economisch als in politiek opzicht nogs teeds niet naar is, om te gelooven dat de idealen der menschheid nu spoedig verwezenlijkt zullen worden. Zoo is men het in de niet-inmen- gingscommissie te Londen na de vastgeloopen besprekingen van de vorige week nog steeds niet over den nieuw te volgen weg eens geworden. Officiéél zijn op het ooogenblik de Duitsch Italiaansche voorstellen nog in onderzoek, maar er bestaat geen twijfel aan, dat Engeland en Frankrijk deze ook op de vergadering van a s. Vrijdag voor onaanvaardbaar zullen verklaren. Of dit dan het einde der niet-inmenging zal beteekenen Dat is onaannemelijk, want dit zou het oorlogsgevaar aanzienlijk vergrooten, en oorlog wenscht men zeer bepaald in geen der Europeesche hoofdsteden. Er zal dus tenslotte een compromis worden gevonden, waarbij elke partij natuurlijk zal trachten zooveel moge lijk voordeelen te verkrijgen. En dat Londen en Parijs, mits zij stand vastig blijven, daarbij niet aan het kortste eind behoeven te trekken, staat wel vast. Overigens heeft de ontwikkeling der Spaansche kwestie dezer dagen een eigenaardigen loop genomen. Kapitein Moniz, een vriend en ver trouwensman van Franco, heeft van Portugal uit door de radio zijn af keuring uitgesproken over de Duitsche en Italiaansche houding bij de jongste crisis in de niet-inmengingscommissie. Hij verklaarde, dat deze twee mogend heden een accoord over het herstel van de controle hadden belemmerd, om Franco te beletten, betere be trekkingen met Frankrijk en Engeland aan te knoopen. En na deze opmer kelijke verklaring verscheen er in Franco's persorgaan, de Diario Vasco, een artikel, waarin op de terugtrekking van alle buitenlandsche vrijwilligers wordt aangedrongen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1