UAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN No. 28 Vijf en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Uil THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken dag. Prijs per kwartaal }0; met Geïllustreerd dagsblad ƒ1,375, franco post ƒ1,65 15 ct. kosten. Advertentiën van 1 tot regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Het Internationaal Congres van de Landbouwindustrieën te Scheveningen bijeen. Het instortingsgevaar van de Groote Kerk te Alkmaar. Nederland- sche film „propaganda" op de Parijsche wereldtentoonstelling. Liftongeluk te Rotterdam. De vierdaagsche afstandsmarschen )cze zomer staat wel in het teeken den landbouw. Na het groote irnationale landbouwcongres en daarbij aansluitende congres van internationale landbouwpers in de ige maand, is thans het vijlde ernationale Congres der Landbouw- ustriecn, eveneens te Scheveningen lengekomen. Het congres werd isdagmorgen in de groote zaal van Kurhaus geopend. Dat ook dit ïgres zich evenals zijn voorgangers de belangstelling der autoriteiten g verheugen, bleek wel uit de lyezigheid van H. M. de Koningin, mede van tal van vooraanstaande •sooulijkheden uit de kringen van ;eering, wetenschap en techniek, zeker niet in het minst uit het dat minister Steenberghe zich 'eid verklaard had, de openings- chtigheid te verrichten. Evenals Landbouwcongres splitste zich dit congres voor zijn werkzaam- den in verschillende secties, waar- n de voornaamste, die voor de ltuur van industriegewassen, voor ntenziekten, voor de beetwortel- ikerfabricage, voor de verwerking n fruit en groenten en die voor verwerking van alcohol in ver- andingsmotoren bereids denzelfden ddag hun werkzaamheden aan- gen. Des avonds vond in de rid- rzaal eeu receptie van decongres.- iten plaats door den Minister van :onomische Zaken en mevrouw een berghe, waarbij ook verschil- ïde andere leden der regeering jenwoordig waren. Minder opbou- ind en constructief dan op deze ngressen gaat het te Alkmaar toe. tegendeel, de berichten, die over m toestand van de Groote Kei k daar worden verstrekt, klinken ieds meer verontrustend. De di- cteur van Rijksmonumentenzorg, J. Kalff, heelt geadviseerd tot middellijke afzetting van het par- erterrein bij het Kerkplein, daar t gevaar voor instorting aan die jde inderdaad zeer groot is en te- ms tot ontruiming van het post- intoor, dat eveneens in ernstige ate wordt bedreigd. De Zuidgevel, aarin zich thans ook scheuren ver- onen, loopt groot gevaar in te stor- n en wanneer deze het begeeft, zal >k de Westgevel, waartegen een der ooiste kerkorgels van ons land staat, t onherroepelijk moeten afleggen, at het in ons land met zijn monu- entenzorg en bouwtoezicht tot een ergelijken staat van ergerlijka ver- aarloozing is kunnen komen, is een iliande voor onze natie. Het zal ïans zaak zijn, dat alle handen snel eendrachtig ineengeslagen worden, roeinde erger te voorkomen en te idden wat er nog te redden valt. ovendien is snel ingrijpen nood- ikelijk, want het gevaar, dat voor e omgeving dreigt, is niet denk- eeldig. Dat de kosten voor een der- lijke, ingrijpende restauratie zeer oog zijn zij zijn geraamd op ton zal niemand verwonderen, och dit mag geen beletsel zijn, om >t"spoedige uitvoering van de eerst oodige maatregelen over te gaan. >e regeering heeft reeds blijk ge- even, zich eveneens op dit stand- unt te stellen, door in afwachting an het bijeenbrengen van verdere mdsen. terstond reeds eer. bedrug an f 15000 voor de allernoodzake- jkste werkzaamheden ter beschik king te stellen. Een voorbeeld, dat in ruimen kring navolging verdient. Dat het postkantoor verplaatst moet worden, zal overigens niemand die den toestand ter plaatse kent, kunnen betreuren. Een meer onwaardige en verborgen behuizing voor een zoo belangrijken publieken dienst kan men zich ..moeilijk voorstellen. Mis schien mag men hierin het spreek woordelijke geluk bij een ongeluk zien. Eveneens een smaad voor ons land, zij het in geheel ander opzicht, is de wijze, waarop op de internationale tentoonstelling te Parijs, waar be zoekers uit alle deelen der wereld zich een denkbeeld moeten kunnen vormen van hetgeen ons land met zijn koloniën is en vermag, reclame wordt gemaakt voor ons belangrijkste overzeesche gewest, voor Nederland- sch-Indië. Zooals men weet, worden in het Nederlandsche paviljoen o m. films vertoond van propagandistische strekking, althans dal beoogen zij. Bruin staat sportief. Alleen A M I L D A-zonnebruincrême bevat Pigmentol dat Uw huid, óok bij geen zon, direct mooi bruint en zonnebrand voorkomt. Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25 ct. 8 Wie nu echter mocht meenen,dat men hiervoor aantrekkelijk nieuw materiaal, speciaal voor dit toch zoo belangrijke doel samengesteld en uitgevoerd door onze beste Neder landsche cineasten, die toch door opdrachten van gelijke strekking uit het buitenland reeds voldoende be wezen hebben hiervoor capabel te zijn, heeft gekozen, zal zich in zyn verwachtingen deerlijk teleurgesteld zien. Het zijn oude, afgespeelde, na gesynchroniseerde films met een onverstaanbare Engelsche tekst, die hier worden vertoond als propaganda voor ons mooie Insulinde. En dat het toch waarlijk wel de moeite en de kosten zou loonen, hier met uitgezocht propagandamateriaal voor den dag te komen, bewijst het drukke bezoek, dat zelfs de thans vertoonde onge lukkige films trekken. De belangstelling voor ons landen zijn koloniën is er, laat men er zich daarom toch dubbel voor wachten, het groote internationale publiek, dat op deze tentoonstellingeen uitgezochte gelegenheid vindt althans dient te kunnen vinden om deze belang stelling te voeden, door dergelijke onbeholpen «propaganda» teleur te stellen en als gevolg daarvan verder dan ooit van zich te verwijderen. Ons overzicht blijft in mineur ge steld, want het ernstig ongeluk, dat Dinsdagmiddag te Rotterdam plaats vond, mag niet onvermeld blijven. In het gebouw van een groote verzekerings-maatschappij aan de Boompjes begaven zich ophetlunch- uur 6 personen met de lift naar de koffiekamer. Bij ontstentenis van den liftjongen werd de lift door een van hen bediend. Of hierin de oorzaak van het droevige ongeval gezocht moet worden, is niet bekend, doch een feit is, dat de lilt in plaats van te stoppen op de derde verdieping, waar de koffiekamer gelegen is, door schoot m ar de zolderverdieping, tegen het eind van de liftschacht opbotste met het gevolg dat alle kabels af knapten en dc lift neerstortte. De inzittenden liepen allen ernstige verwondingen op, doch gelukkig meldden latere berichten, dat hun toestand bevredigend is. Besluiten wij meteen opwekkender klank. Voor de internationale vier daagsche afstandmarschen, waarvan Nijmegen het privilege bezit, blijkt de belangstelling dit jaar grooler te zijn dan ooit. Niet minder dan 4460 personen, waaronder600 dames, lieten zich inschrijven. Door het buitenland wordt ook weer druk deelgenomen, namelijk door Engeland, Frankrijk, Duitscldand, Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken. Deze populaire sportgebeurtenis belooft dus weereen succes te worden. CRISISPUBLICATIEN In verband met de bepaling, dat er bij verkoop van vlas binnen 5 dagen een exemplaar van het door den teler op te maken verkoopbriefje aan den districtssecretaris moet worden toegezonden, vestigt de Land- bouw-Crisis-Organisatie voor Zeeland er de aandacht op, dat er sedert geruimen tijd verkoopbriefjes bij den districtssecretaris verkrijgbaar zijn. Zij, die hun vlas verkochten in den tijd, dat er geen verkoopbriefjes verkrijgbaar waren, dienen er dus thans zorg voor te dragen, dat zij bovenomschreven verplichting onver wijld nakomen. Zij, die zich hieraan niet houden, stellen zich bloot aan tuchtrechtelijke vervolging. 46349 De Landbouw-Crisis-Organisatie 26 voor Zeeland. De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Zeeland maakt bekend, dat aanvragen voor denaturatie van aard appelen, uiterlijk op 15 Juli a.s. bij den districtssecretaris moeten zijn binnen gekomen. De denaturatie zelf mag nog na genoemden datum geschieden. GEMEENTERAAD ST.MAARTENSDIJK, 13 Juli 1937. Voorzitter Burgemeester Mr. H. H. Schuller. Secretaris de heer J. E. B. Meloen. Afwezig wethouder Koopman. De notulen van de vergaderingen van 15, 21 en 22 Mei worden onge wijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken: Een dankbetuiging van Prins Bern- hard voor de gelukwènschen bij de gedenking van zijn geboortedag ontvangen. De voorzitter zegt het was de eerste maal dat wij dit mochten doen en hij hoopt dat Prins Bernhard nog vele geboortedagen in ons land mag vieren en dat God hem nog vele jaren mag sparen. Eenige ïnissives van Ged. Staten betreffende goedkeuring raadsbeslui ten. Van den Commissaris der Koningin dat kon. is goedgekeurd de verorde ning heffing besmett ziektengelden en opcenten gem. fondsbelasting. Van het centraal hureau van verificatie en fin. adviezen, proces verbaal van kasopname bij den ge meente-ontvanger en van het woning bedrijf. Een schrijven van don minister van Onderwijs 'K. en W. dat nog verschuldigd is in de bijdrage voor de R. H. B. S. te Utrecht over 1935 f6.31. Van de Rijksinspectie der werk verschaffing in Zeeland dat de ge- subsideerde steunregeling alsmede het te werk stellen van werkloozen van 19 Juli t.m. 16 October dient te werden stopgezet. De heer Bout zegtdat is een lange termijn; dat is nog nooit voor gekomen. Hij meent d;v ie minister een groote slap heelt gedaan en de tijd zal ook leeren of dit zal gaan. De voorzitter antwoordt dat men altijd nog kan zien. De heer Bout zegt: men moetalles niet naar het weezen armbestuur sturen, dat wordt veel te vaak gezegd, dat heeft ook geen centen. De voorzitter merkt op, dat deze kwestie ook reeds is besproken in burg. en weth De zaak is zoo: het weezen armbestuur krijgt toch ook een subsidie van de gemeente, komt dit nu te kort, dan kan het aankloppen bij de gemeente. De moeilijkheden komen wanneer de gemeente zou gaan geven en het armbestuur geeft. Het is toch veel beter als alles in éen lichaam is geconcentreerd, laten wij dan liever een grootere subsidie geven. De heer Hage zegt: de steunrege ling is stop gezet tot 16 October en als het nu mocht blijken, dat dit te lang is, dan zullen burg. en weth. toch wel het oog er op houden. Het is toch een prikkel om werk tejzoeken. De heer op den Brouw merkt op dat de steunregeling 14 dagen geleden al stopgezet is. De voorzitter antwoordt dat de steunregeling 1 Juli is stopgezet, maar de werkverschaffing nog niet. Het werk in de haven wordt echter eerst klaargemaakt. Een verzoek van M. Cornelisse om hem van de lijst af te voeren voor hondenbelasting, daar hij nimmer een hond heeft gehad. Burg. en weth. stellen voor aan dit verzoek te voldoen, daar gebleken is dat dit een vergissing is. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Een schrijven van Ged. Stalen inhoudende mededeeling dat van de door de regeering ingestelde com missie van overleg inzake de gemeen- tebegrootingen bericht is ingekomen dat de post voor de werkloosheids uitgaven voor 1937 te hoog is geraamd en zij acht een bedrag van f12660 voldoende. Ged. Staten verzoeken daarom dit bedrag te wijzigen. De heer Bout merkt op, dat hoe minder men uitkeert, hoe minder men krijgt. Opgemerkt wordt echter dat het bedrag toch nog 72% van het totaal is. Met alg. stemmen wordt besloten aan het verzoek te voldoen. Een schrijven van den commissaris der Koningin betreffende benoeming van capitulanten voor gemeente veldwachter wordt voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van den Inspecteur van het 1. o. betreffende de banken in de school. Hij raadt aan de nieuwe banken in de laagste klassen opnieuw te laten lakken en voor de hoogste klassen de oude banken, die totaal niet meer volgens wettelijke voor schriften zijn, te vervangen door nieuwe. De voorzitter zegt dat de Inspec teur is geweest tijdens zijn verlof en toen is hij met weth. Quakkelaar in de school geweest en toen is hij later nog eens gekomen en is spr. ook mee geweest en heeft hij op deee dingen gewezen. Het is een kwestie dat offers zal vragen, maar hij zou toch in overweging willen geven dat de raad een besluit nam, om hiertoe over te gaan, het aanschaffen van nieuwe banken zal ongeveer een be drag van 7 a f860 vragen, maar wij zouden kunnen trachten dit over en kele jaren te verdeelen. De heer Hage kan daar zoo dadelijk maar niet mee meegaan. Als het zou gebeuren dan is het beter dit te doen op het nieuwe boekjaar. Deze school opziener is nieuw voor ons en die bankkwestie is al lang zoo. Wat be treft het lakken van die nieuwe ban ken dat kan onder onderhoud vallen. De heer Langejan is het met den heer Hage eens. Men had den inspec teur er op kunnen wijzen dat er ieder jaar een lokaal geheel wordt geverfd en dat is ook een groo# uitgaaf voor de school, het is ge makkelijk praten, maar wij moeten rekening houden met de financiën. De voorzitter zegt dat het inder daad waar is dat die banken ver ouderd zijn, want volgens zeggen zijn ze 40 jaar geleden gemaakt door de dorpstimmerman. De inspecteur heeft wel degelijk te lekten op het mate riaal en als hij met de wet rekening gaat houden dan moet het, want ze voldoen totaal niet meer aan de voor schriften. De heer Bout is wel voor aanschaf fing van nieuwe banken, maar niet te betalen in 4 of 5 jaar, hij wil baas blijven, want dat moet dan toch betaald worden. De heer Langejan merkt op dat dit ook nooit zal gaan. De heer Bout kan dit niet zeggen, men heeft thans graag een goede order wat betreft het schilderen van de banken dat moet toch gebeuren in de vacantie. De voorzitter meent dat het lakken van de banken maar normaal onder houd is en wat dit kost kan hij niet zeggen, maar dat zal toch niet zooveel zijn. Als men lang wacht dan wordt hel meer en men moet niet vergeten dat als men niet goed onderhoudt, men later voor veel grootere kosten komt te staan, ook zou dit bestreden kunnen worden uit de post van on voorzien, die thans nog f2400 is. Er wordt nog wat over gesproken, waarna de voorzitter voorstelt om dan voorloopig alleen de banken telakken. Dit voorstel wordt verworpen met 2 tegen 4 st. Voor de heeren Bout en op den Brouw. De heer Bout stelt echter voor over te gaan tot het aanschaffen van nieuwe banken, daar dit voorstel niet wordt ondersteund komt het niet in stemming. Een verzoek van A. G. de Graaf om uitstel van betaling van de huis huur en ook vermindering van huis huur, daar hij het «iet kan betalen. Tevens wordt voorgelezen een ver zoek van Vroegop om die gemeente woning te mogen huren, met de mededeeling er bij dat hij de Graaf dan in zal nemen en voorhem zorgen. Burg. en weth. stellen dan voor om de Graaf de huur op te zeg gen en de woning te verhuren aan Vroegop met de voorwaarde om ook de achterstallige huur te betalen, hetgeen tot op heden nog f55 is. De heeren Langejan en Bout mee- nen dat dit niet zal gaan, terwijl de heer Hage opmerkt dat Vroegop aan burg. en weth. gezegd heelt dit te willen doen. De voorzitter stelt dan eerst voor ie besluiten op de vraag van de Graaf om de huishuur te verminderen. Met alg. st. wordt dit verzoek af gewezen. Nu stelt de heer Hage voor om de woning aan Vroegop te verhuren en te trachten de achterstallige huishuur binnen te halen. Nog eenige discussie volgt hierover en besloten wordt met alg. st. de woning aan Vroegop te verhuren en dat burg. en weth. met Vroegop een regeling treffen voor de achterstallige huur. De heer op den Brouw merkt er echter bij op, dat hij deze keer nog eens voorstemt, maar hij zou liever willen dat men zich aan de lijst hield. De voorzitter is daar ook voor, maar het zijn steeds buitengewone gevallen. Verder is ingekomen een verzoek volgens art. 13 der landarbeiderswet. Burg. en Weth. stellen voor hieraan te voldoen. Hierover ontstaat een discussie en tenslotte merkt men op dat deze aanvraag eigenlijk niet volgens de wet is, want er is veel te weinig grond bij. Ook zou de grond dan komen op f4500 per gemet, wat vol gens de opmerking van dhr. Nelisse veel te hoog is. Met alg. stemmen werdt dan ook besloten dit aan te houden tot de volgende vergadering. De heer op den Brouw vraagt of er niet meer ingekomen stukken zijn, hij meende dat er nog een van Van den Hoek was. De voorzitter zegt dat dit zoo is; dat is een verzoek om een stukje gemeentegrond in erfpacht te mogen ontvangen voor het plaatsen van een weegbrug. In principe wordt besloten aan dit verzoek te voldoen, mits hij niet in het verharde van de rijweg komt en tegen een prijs van 45 cent. Met alg. stemmen wordt goedge vonden een wijziging van de begroo ting van de gemeente en het wo ningbedrijf voor 1936 en een van de gemeentebegrooting voor 1937,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1