AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN idag 20 Augustus 1937. No. 33 Vijf en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 htvaart en Handelspolitiek THOOLSCHE COURANT '3 ad verschijnt eiken ,g. Prijs per kwartaal met Geïllustreerd gsblad 1375, franco ufost 15 ct. costen. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke mensch van de komende gene- zal „vlieg-mensch" zijn, zooals insch van onzen tijd „spoorweg", „auto-mensch" is. Hieraan valt )ie twijfelen. Want als wij de erscijfers van onze K. L. M. de laatste jaren beschouwen, het duidelijk, dat de toekomst e lucht is. Alleen reeds in het e verslagjaar steeg het vracht- er van de K. L. M. met ca. 50 rgelijking met het jaar tevoren ersonenvervoer zelfs metV200 juist omdat ons nationale lucht er nog een enorme toekomst is het begrijpelijk, dat in den en tijd de vraag is gehoord, in ti rre het mogelijk is, „de K. L. M. iet buitenland onafhankelijk te n". Men ging daarbij uit van jAit, dat de K. L. M. gedwongen haar Indië-route van buiten- che vliegvelden gebruik te n en den dienst met buitenland- met Amerikaansche machines Onderhouden, en men stelde als dat de K. L. M. meer dan het geval is, zich onafhankelijk maken door in het buitenland vliegvelden te gebruiken en bij de nationale industrie haar ines te bestellen, e juist deze gedachte en hoe htvaardigd deze eisch ook zijn, practische verwezenlijking komt snkbeeld nauwelijks in aanmer- Het aanleggen en onderhouden vliegvelden op buifenlamjsch Igebied is niet alleen een kwestie /ergunning van den betreffenden maar ook een kwestie van geld. el van zooveel geld, dat er niet ;edacht behoeft te worden, der- e plannen ten uitvoer te brengen, bij berust het geheele interna- luchtverkeer in Europa, en ook >uilen, op het principe van onder samenwerking, hetgeen tol nog rij goed heeft voldaan, t de nationale vliegtuigindustrie t echter een andere zaak. In lanvang van het luchtverkeer lf orden wij mede tot de leidende r< ;n op dit gebied. Dat de K. L. M. tot buitenlandsche machines jng, vindt zijn oorzaak hoofd- ijlc in economische overwegin- Ook het luchtverkeer is per slot e rekening een aangelegenheid, die akelijk oogpunt bezien moet en. 1 t huidige luchtverkeer eischt het uik van machine-materiaal, dat de hoogste technische eischen Jet. Dit geldt vooral ook voor dienst op Indië. Aan het be- s iklaar afleveren van dergelijke ellen gaan echter zoo vele expe- nten en proefnemingen vooraf, illeen serie-productie van derge- machines loonend kan zijn. Hier- is het precies eender gesteld iij de automobielindustrie. En als dit voor een nationale auto- elindustrie het geval is waarbij omstandig heden door grooter mogelijkheden nog gunstiger staat of valt ook een nationale strie van groote vliegtuigen met of niet aanwezigheid van inter- >naleafzetmogelijkheden. En deze zoogoed als niet voorhanden, en kan er zich bovendien van tuigd houden, dat de bevoegde ^epntie en zeker de directie van de M. zelf, deze mogelijkheden d|s lang terdege hebben onder- t. Juist om economische en finan- e redenen werd van nationale uctie afgezien en tot het com- nis van licentie-aanmaak van een irikaansch type overgegaan. Dit iker geen ideale oplossing, maar is voorloopig het meeste, dal jJikt kon worden. Doch bij deze beschouwingen opent zich nog een geheel ander perspec tief. Het machinepark van de K. L. M. bestaat bijna uitsluitend uit Ameri kaansche Douglas-machines. Aanlei ding hiertoe is natuurlijk in de eerste plaats de kwaliteit geweest. Maar dat er ook nog andere motieven in het spel waren, is gebleken, toen de K. L. M. met haar uitbreidings plannen naar Australië en de Philip- pijnen voor den dag kwam, teneinde aansluiting aan het luchtnet van de Panamerican Airways te verkrijgen. Terwijl Australië niet ongeneigd bleek, aan deze plannen zijn medewerking te verleenen, stuitte men daar, waar men het 't minst verwacht had, bij de Amerikanen op tegenstand. Ame rika, dat de ruggegraat van het nieuwe trajectenplan van de K. L. M. moest worden, wees de voorstellen van de maatschappij kort en goed van de hand. Zonder hiermede op de aankoop- en uitbreidingspolitiek van de K.L.M. .ook maar in het minst critiek te willen uitoefenen, moet hier toch de vraag worden opgeworpen, of thans niet de tijd gekomen is, om een andere oriënteering in dit opzichtte overwegen, een oriënteering die ook uit economisch en handelspolitiek oogpunt te verdedigen zou zijn. Wij willen hier slechts de feiten duidelijk laten spreken Wij waren fatsoenlijke en goede klanten van de Amerikanen en hebben als goede zakenlui gedacht, dat ook zij het spreek woord dat de eene dienst de andere waard is, kenden. Dit is nu een mis rekening gebleken. Nu moeten wij het roer dan ook omgooien en het kan niet anders, of wij keeren dan tot Europa terug. Want ook op de Europeesche markt zijn vliegtuigen, die als men allereerst de kwali teitsvraag overweegt niet voor de Douglas behoeven onder te doen. Mede wegen echter nog twee andere vragen in hoeverre zijn aan den aankoop van Europeesche fabrikaten van gelijkwaardige kwaliteit voor ons wezenlijke economische en handels- voordeelen verbonden? Eerst de kwaliteitHet is bekend, dat allerwegen onder hoogen druk aan de productie van groote, vier motorige vliegtuigen wordt gewerkt. Wij denken aan de Engelsche De Havilland, de Fransche Farman en, zeker niet in de laatste plaats de Duitsche Junkers, die in zijn nieuwe type,de viermotorigelaagdekker Ju 90, een machine geschapen heeft, welke voor dag- en nachtverkeer met. pas sagiers zoowel als vracht bij uitstek geschikt is. Dit nieuwe type moet van alle moderne comfort zijn voor zien en aan 40 passagiers plaats bieden. Het is noodig voor de toekomst van ons luchtverkeer, dat men de ontwikkeling van de buitenlandsche vliegtuigindustrie volkomen zakelijk en zonder eenig spoor van politieke sympathie of antipathie gadeslaat. En even zakelijk en vrij van politieke vooroordeelen dient men de andere vragen, die bij aankoop den doorslag geven, te overwegen. Zoo de econo mische en handelspolitieke perspec tieven, die zich bij een gewijzigde aankooppolitiek van de K. L. M. zou den openen. En dan behoeft er niet lang over gepraat en gedacht te wordeneen dergelijke transactie met Duitschland zou niets dan voor- deelen met zich mede brengen. De handelsbalans NederlandDuitsch land is, actief en globaal beschouwd, actiever dan die tusschen Nederland en de Vereenigde Staten. Tenslotte nog iets over de verhou ding tusschen Nederlandsch-Indië en Japan. Men zal zich herinneren, dat de Japansche gezant te Den Haag, Baron Koewajima, zich kort geleden officieel voor een luchtverbinding BataviaManillaTokio heeA uitge sproken. Een verleidelijk perspectief voor de uitbreidingsplannen van het Nederlandsch-Indische lijnnet van de K. L. M. Doch ook in ander opzicht veelbelovend, want de tegenwoordig zoo goede verstandhouding tusschen Japan en Duitschland zou ook op het terrein van de luchtvaurtpolitiek voor ons van voordeel kunnen zijn. Thans reeds maakt de Duitsche vlieg tuigindustrie een goede kans, uitver koren te worden voor de uitbreiding van het Japansche luchtvaartnet. Men ziet dat er meer kanten aan dit probleem zijn dan men bij opper vlakkige beschouwing zou denken en dat het waard is, grondig overdacht te worden met nuchter, zakelijk ver stand. (Nadruk verboden). GEMEENTERAAD THOLEN, 13 Augustus 1937. Voorzitter Burgemeester Mr. A. J. van der Hoeven. Secretaris de heer V. Laban. Afwezig met kennisgeving de heeren Overbeekeen van Vessem. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Als punt 8 wordt aan de agenda toegevoegd wijziging schoolgeldver ordening. De notulen van de vorige vergade ring worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken Eenige missives van Ged. Staten betreffende goedkeuring raadsbe sluiten. Van het centraal bureau van veri ficatie en fin. adviezen proces verbaal van kasopname bij den gemeente ontvanger, bij den secretaris-ontvanger van hetalg. armbestuur en het rapport van het nazien van de boeken en bescheiden van het brug bedrijf. Van Ged. Staten bericht van ont vangst van de verordeningen volgens ex. art. '208 der gemeentewet en goedkeuring raadsbesluit tot uitgifte van grond. Al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Van Ged. Staten een verzoek om een wijziging aan te brengen in de kapitaaldienst van de begrooting van het gasbedrijf. Burg. en weth. stellen voor aan dit verzoek te voldoen, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Burg. en weth. stellen voor de posten welke door den gemeente ontvanger aangegeven zijn als onin baar, oninbaar te verklaren. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Een verzoek van Mej. "Wed. C. de Haan om haar een uitweg te geven naar de openbare weg van het per ceeltje tuingrond in het Boschje. Burg. en weth. stellen voor hierop afwijzend te beschikken, aangezien zij ook geen eigenares is van dat stukje grond. De heer Bogert vraagt of aan dat perceeltje wel voldoende uitweg is. De voorzitter antwoordt dat er een uitweg is, maar aangezien ze erfpacht betaald, kan er niet gesproken worden over eigenares. Met alg. stemmen wordt het voorstel van burg. en weth. aangenomen. Een verzoek van D. de Vos agent arbeidsbemiddeling om hem een rijwieltoelage toe te kennen. Burg. en weth. stellen voor om aan dit verzoek te voldoen en hem voor de verschenen jaren f 40 te geven en voorts elk jaar f 20 op de begrooting te plaatsen. Met alg. stemmen wordt dit goed gevonden. Een uitvoerig schrijven van het dag. bestuur der Z.L.M. met teekening en begrooting voor het stichten van een gebouwtje voor het geven van landbouw-huishoudonderwijs en een cursus van voorlichting aan arbeiders vrouwen. In dit schrijven wordt ge wezen op het nut van beide cursussen en ook op de groote medewerking die het dag. bestuur steeds van de gemeente heeft mogen ontvangen, maar nochthans is de thans beschik bare ruimte niet voldoende. Het dagelijks bestuur van de Z. L. M. verbind er de voorwaarde aan dat als de gemeente Tholen, hiertoe over zou kunnen gaan, ze dan steeds de cursussen voor het geheele eiland in de gemeente Tholen zullen houden. De voorzitter zegt dat burg. en weth. dit wel op prijs stellen, maar eerst zullen onderzoeken of het niet voordeeliger uit zal komen als de exploitatie alleen gedaan wordt door de gemeente en stelt dan ook voor de beslissing aan te houden. Met alg. stemmen wordt dit goed gevonden. Een verzoek van C. Duine e.a. bewoners van de Eendrachtsweg om maatregelen tetreffen tegendeoverlast die zij ondervinden van de samen scholingen van jongens op de hoeken aldaar. De voorzitter stelt voor dit in handen te geven van den burgemeester ter afdoening daar de politieverorde ning voldoende maatregelen bevat om daar tegen op te treden. Met alg. stemmen wordt dit goed gevonden. Burg. en weth. bieden de gemeente rekening over 1936 aan en de voor zitter benoemt tot leden van de commissie tot het nazien daarvan de heeren Moelker, Overbeeke en van Vessem. De voorzitter deelt mede dat hem door den Commissaris der Koningin van 14 tot en met 27 Augustus verlof is verleend. De voorzitter zegt het vorig jaar is de begrooting behandeld in comité- generaal door alle leden van den raad en hij stelt voor hel dit jaar op dezelfde manier te doen voor de be grooting van 1938, met alg. st. wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor om mee te werken tot het stichten van de Zeeuwsche Grondverbeterings Maatschappij gevestigd te Middelburg, deel te nemen in het stichtingskapi taal tot een bedrag van f 100 en vragen machtiging orn ter zake de noodige voorzieningen te treffen. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Burg. en weth. stellen voor een beroepsverordening reglement auto vervoer personen vast te stellen, zooals dit voor de heeren ter inzage heeft gelegen. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Burg. en weth. stellen voor over te dragen aan de Provincie de Grind weg en wel het stuk gelegen tusschen het slachtveld en de grens van de gemeente Oud-Vossemeer volgens het concept zooals dit ter inzage heeft gelegen, Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Vastgesteld wordt het kohier reini gingsrechten (wisseltonnen) voor het 3e kwartaal 1937. Burg. en weth. stellen voor de reclames reinigingsrechten en be grafenisrechten af te handelen zooals achter iederen naam is vermeld en de reclames schoolgeld aan te houden in verband met de wijziging die straks behandeld zal worden. Men alg. st. wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor een wijziging van de schoolgeldverorde- nillS- De voorzitter zegt er zijn veel reclames ingekomen over de huidige schoolgeldregeling dat deze te hoog is en spr. acht dat deze menschen gelijk hebben, hoewel men niet moet vergeten dat de vroegere schoolgeld- regeling aanmerkelijk te laag is ge weest en dat men daarom zoo ver schrokken is. Om nu aan de bezwaren tegemoet te komen hebben burg. en weth. een concept klaar gemaakt en wel als volgt de aanslagen naar de huurwaarde te laten opklimmen met f 25 in plaats van f 15, hetgeen voor de klassen boven de f 125 reeds een voor deel brengt, maar de laagste klassen van 13 en f6 blijven behouden omdat dit volgens de wet niet anders kan, dan op de aanslagen naar de ge mengde hoofdsom een reductie te geven van 20%, door den korten tijd was het niet mogelijk het tarief te veranderen en dan ten slotte de reductie voor meerdere kinderen allen met 10 te verhoogen. De heer Moelker merkt op dat het thans zoodanig is geregeld, tot zoo ve'r wij zelf kunnen gaan. Het is waar dat men van het nieuwe tariet is geschrokken, maar hij geeft ook toe dat het vroegere tarief minimaal was en daardoor is men des te harder geschrokken. Spr. meent echter dat deze wijzigingen wel eenige verlich ting geven. Met alg. st. wordt het voorstel van burg. en weth. aangenomen. Hierna sluiting. De Nederlanders in China. Snelle groei van het lucht verkeer op Indië. De Volks raad van Indië officieel be sloten tot de bouw van een vierde kruiser. Felle brand in een loods van de Neder- landsche Spoorwegen te Amersfoort. Hartjesdag te Amsterdam. Prins Axel van Denemarken in ons land, In verband met de toestanden in het verre Oosten, heeft de torpedo jager „Van Galen" opdracht gekregen naar de wateren van Sjanghai te vertrekken, teneinde zich daar voor assistentie gereed te houden. Ook verzocht de Nederlandsche regeering de Koninklijke Paketvaart- Maatschappij, het vertrek van het stoomschip „Tasman" dat zich te Sjanghai bevond, met het oog op eventueele evacuatie van Neder landers uit te stellen. De „Tasman" is het dan ook ge lukt 182 personen aan boord te nemen waarvan 75 vrouwen, 57 kinderen en 50 mannen. Voordat het schip naar Hongkong kon vertrekken, is het zes mijl van Woesoeng ten anker gegaan in af wachting van het voorbijtrekken van een typhoon. Nadat de evacuatie der Nederlanders uit Sjanghai was geslaagd, werd de „Tasman" beschoten. Het schip werd echter niet getroffen. Toen men in een algemeen omroepsein waar schuwde, dat de „Tasman" werd bescholen, heeft men het vuren gestaakt. Dat onze Luchtvaart nu vrijwel onmisbaar is, bewijst wel de snelle vooruitgang. Met ingang van 1 Üctober namelijk zal de driemaal wekelijksche dienst van de K.L.M. Amsterdam-Batavia in werking treden. Het eerste vliegtuig zal dezen dienst op 2 üctober in de richting Amster dam—Batavia aanvangen. In de richting Batavia—Amsterdam zal het eerste vliegtuig 9 üctober vertrekken. De invoering van deze driemaal wekelijkschedienstis noodig gebleken, in verband met den hoogen be- zettingsraad der vliegtuigen. In de Douglasdienst blijft het normale winterdienst-schemagehand haafd. De datum van 1 üctober de dag, waarop de driewekelijksche dienst Amsterdam—Batavia v.v. in dienst zal treden, zal dan voor de Luchtvaart een van de gedenkwaar digste momenten worden. Inde Volksraad deelde de regeerings- geinachtigde voor Marine mede, dat het Opperbestuur, thans officieel beslissing heeft aangenomen inzake de bouw van een vierde kruiser. üp de begrooting van 1938 zullen dan ook gelden worden aangevraagd, voor de bouw van dezen kruiser. Tevens zullen gelden vooreen torpedo jager worden aangevraagd. De bouw van de nieuwe kruiser zal drie jaren in beslag nemen. In een loods van de Nederlandsche Spoorwegen te Amersfoort werd dezer

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1