'AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ^BUITENL/p NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN [rijdag 3 September 1937. No. 35 Vijf en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. 1NTERC. 16 - POSTREK. 1043 n THOOLSCHE COURANT blad' verschijnt eiken [ijdag. Prijs per kwartaal ,80; met Geïllustreerd dagsblad 1,375, franco |1' post ƒ1,65 -f- 1^ ct. ip. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN e BURGEMEESTER van Tholen op Zaterdag den 11 September 1937, middags te 12 uur, ten Raadhuize aar 10 46434 EEN HOOP COMPOST bliek verkoopen. De aanwijzing geschiedt door den rreinan. INSCHRIJVING VOOR DEN DIENSTPLIICHT. De Burgemeester van Tholen maakt lcend, dat in Oclober 1937 voor den instplicht moeten worden inge- ïreven personen, die geboren zijn 1918. Voor de aangifte ter inschrijving het bijzonder gelegenheid irden gegeven ter gemeentesecre- •ie op Maandag, 4 October 1937 s voormiddags tusschen lOen 11 uur. Voor nadere bijzonderheden raad- ;ge men de aanplakbiljetten. 1'holen, 1 September 1937. 19 Koninginnedag in Nederland. Opgewekte feestviering aller wegen. Zeeland in afwachting van Vorstelijk bezoek. Het vertrek van de mijnenvegers. Brand aan boord van de Kota Agoeng. Schippersconflict te Zwolle. moderne verkeer. Het zou ons te ver voeren, de vele feestelijkheden, die er hebben plaats gevonden, in den breede op te sommen. Maken wij dus slechts een uitzondering voorde jaarlijksche parade, die ook ditmaal weer onder groote belangstelling van de zijde van het publiek en in tegen woordigheid van den minister van Defensie en vele hooge gasten op het Malieveld in de Residentie werd gehouden, doch volstaan wij overigens met te constateeren, dat deze Oranje Dinsdag de schoone traditie der Koninginnedagen op waardige wijze heeft voortgezet. Na den blijden feestdag eischen de plichten ook de Landsvrouwe weer op. Op Maandag 6 Sept. zal H.M. een bezoek brengen aan de land bouwtentoonstelling te Hulst. Vervolgens wordt Middelburg be zocht, waar H. M. het Zeeuwsche gedenkteeken ter nagedachtenis aan wijlen de Koningin-Moeder zal ont hullen. Een groote dag dus voor onze altijd min of meer geïsoleerd gelegen Eilandeu-provincie, die echter in Oranjeliefde daarvan is dit ge denkteeken al weer een sprekend bewijs voor geen andere onderdoet. In verband met den gevaarlijken toestand in het Verre Oosten ver dient alles wat met onze Neder- landsch-Indische weermacht verband houdt, onze belangstelling. Telken male wanneer deze versterkt wordt met een of meer eenheden is dit dan ook een belangrijke gebeurtenis. Zoo is het begrijpelijk, dat het vertrek van de vier mijnenvegers naar Indië begin dezer week te Vlissingen groote belangstelling trok. Uitgeleide gedaan door H.M. m.s. Brinio aanvaardden de vier oorlogsbodems de reis naar de verre koloniën. Niet alleen van ons land uit wordt van lijd tot tijd de Indische weer macht versterkt, ook in Indië zelf wordt daaraan gewerkt. Zoo is op het Marine Etablissement te Soera- baja de eerste stalen torpedomotor boot gebouwd, welke voor een com missie van onderzoek aan verschil lende proefnemingen zal worden enderworpen. Van den uitslag van dit onderzoek zal het mede afhangen, of verdere torpedobooten in ons land dan wel in Indië zelf zullen worden gebouwd. Van de oorlogsvloot naar de koop vaardijvloot is een voor de hand liggende stap. Aan boord van de Kota Agoeng, het motorvracht- en passagiersschip van den Rotterdam- schen Lloyd, dat zich tusschen Aden en Colombo bevond op weg van Rot terdam naar Batavia, is brand uitge broken in een der ruimen. Met het oog op het groote ontploffingsgevaar werd een lading dynamiet over boord geworpen. Luidens het eerste tele gram heeft de brand zich gelukkig tot een ruim beperkt, zoodat het schip op eigen kracht de reis naar Colombo kan voortzetten, waar het Woensdagavond wordt verwacht. Te Zwolle is een ernstig conllict ontstaan tusschen de bevrachtings commissie aldaar en de vrachtschip pers, die voor deze commissie basalt- ladingen vervoeren. De schippers achten de door de commissie vastge stelde tarieven ten eenenmale onvol doende. Toen zij de vorige week weer een partij basalt kregen te verschepen naar vrij ongunstig gelegen plaatsen, weigerden zij eenparig het vervoer op zich té nemen. Toen zij ook den volgenden dag bleven weigeren, heeft de bevrachtingscommissie het besluit genomen, alle bij dit conflict betrok ken schippers ten getale van hon derd, voor* één maand van alle ver voer in Nederland uit te sluiten. De schippers zijn door dit besluit wel zeer gedupeerd, want zij ontvangen thans ook geen steun. Inmiddels hebben de schippers reeds de hulp ingeroepen van hun diverse bonden, die daarop bij monde van hun voorzitters besprekingen hebben gevoerd met de leiding van het bureau Scheepvaart van het departement van Waterstaat. Deze heeft verklaard, dat de regeering geen beslissing zal nemen, alvorens het rapport van de bevrachtingscom missie te hebben ontvangen. Het conflict in het Verre Oosten. Rondom het niet- aanvalsverdrag tusschen China en Rusland. Een apathische wereld. Weinig nieuws uit Spanje. De permanente raad van de Kleine Entente verga dert. Het conllict in het Verre Oosten heeft dezer dagen een verrassing gebracht in den vorm van het be richt, dat China een niel-aanvalsver- drag heeft gesloten met de Sovjet- Unie. Van Chineesche zijde heeft men daarbij verklaard, dat men zich bij het huidige conllict met Japan door deze overeenkomst met Rusland in den rug heeft willen dekken. Deze verklaringdoetietwat eigenaardig aan, wijl er in geheel China wel niemand zal zijn, die gelooft, dat Rusland ge- meene zaak met Japan zou willen maken. Veel waarschijnlijker is dan ook de verklaring, dat China tot dit verdrag heeft besloten om de vele communisten in het Hemelsche Rijk- tot een algeheele samenwerking met Nanking in den strijd tegen de Japan- neezen te bewegen. Maar van welke zijde men ook overigens dit verdrag bekijkt, steeds weer komt men tot de conclusie, dat de voordeelen daaraan verbonden meer aan Russischen dan aan Chineeschen kant zijn. Want zeker is, dat de nationalistische Chi neesche beweging een deel van de sympathie, welke hij tenslotte ook nog in Duitschland en Italië bezat, verloren heeft. Van het conflict in het Verre Oosten laat zich intusschen meer in het algemeen zeggen, dat nog wel nimmer een gebeurtenis van dergelijke dimen sies een zoo waschecht apathische wereld gezien heeft. En hoe kan het ook andersAlles is hier even dui delijk. In de eerste plaats is er geen schuldvraag, die de gemoederen zou kunnen verhitten. Ot er ergens ter wereld iemand leeft, die zou willen bestrijden, dat Japan de aanvaller is, mag betwijfeld worden. Verder is het even duidelijk, dat het een „gelocali- seerde" strijd zal blijven, d. w. z. dat geen vreemde mogendheid zich in het conflict zal mengen. Incidenten ter zee en in de internationale con cessies, zooals b.v. de beschieting van het Amerikaansche schip de „Hoover" en de verwonding van den Engelschen ambassadeur Ilugessen, zijn, wanneer de kanonnen schieten en de vlieg tuigen bommen werpen, natuurlijk steeds mogelijk en zelfs onvermijde lijk. Maar geen mogendheid zal daarin meer willen zien dan slechts een incident. Dat blijkt wel uit de zeer gematigde nota, welke Engeland in verband met den aanval op Hugessen aan Japan heeft doen toekomen. Nog minder zal de Volkenbond, die reeds in 1931 weinig voor China kon doen, ingrijpen. En al even weinig waar schijnlijk is het, dat Sovjet-Rusland in dit conflict openlijk aan de zijde van de zwakste partij, hoewel deze volkomen in haar recht is, zal gaan strijden. Zoo blijft slecht de vraag over welke wapenen zullen - overwinnen Zal de aanvaller succes behalen, of zal dè verdediger weten stand te houden Misschien is het ietwat voor barig: maar voorloopig schijnt de openbare meening het ook over dit punt reeds eens te zijn. Men moet ver, zeer ver in de boeken van de geschiedenis terugbladeren, voordat men een oorlog vindt, waarin het edele philosofen-volk der Chineezen niet verslagen word. En het is niet waarschijnlijk, dat slechts eenige jaren van gebrekkige hervorming de mili taire kracht van het land sterk hebben opgevoerd. Zoo schijnt zich dus alles in een weinig verrassende richting te moeten ontwikkelen. Van het andere oorlogsterrein, n.1. dat in Spanje, valt na den val van Santander weinig nieuws te vermelden. Aan het Baskische front zetten de troepen van Franco hun opmarsch rustig voort, terwijl aan het front van Aragon het initiatief aan de zijde van de regeeringstroepen is. In de kringen van Franco bestrijdt men intusschen, dat dit offensief de stad Sagarossa in gevaar zou kunnen brengen. Overigens geeft men ook te Madrid zelfs na den val van Santander nog geen blijken van moedeloosheid. Men schijnt in de Spaansche hoofdstad, die zich nu reeds zoo lang met succes tegen de aanvallen van Franco ver dedigd, de val van Santander niet van groote beteekenis te beschouwen. Terwijl het in het diplomatieke spel rondom Spanje nog steeds rustig is de vacantietijd behoort immers nog niet tot het verleden ver gadert de permanente raad van de Kleine Entente te Sinaia in Roemenië. De Kleine Entente bestaat op het oogenblik zestien jaar, en hoewel zij vooral in den laatsten tijd eenige ge voelige klappen gekregen heeft, kan men toch niet zeggen, dat het verbond van Tsjecho Slowakije, Roemenië en Zuid-Slavië in den loop van de jaren al te veel verzwakt is. De individueele leden van de Kleine Entente mogen af en toe eens genoe gen vinden in een llirtation met deze of gene groote mogenheid, ten aanzien van principiëele vraagstukken heerst er tusschen hen toch steeds eensge zindheid. Zoo heeft men dit keer b. v. weer besloten te Genève steun te verleenen aan het Tsjechische standpunt ten aanzien van het incident van dat land met Portugal en boven dien bij de verkiezingen voor den niet permanenten zetel van den Volkenbondsraad solidair op te treden. GEMEENTERAAD. POORTVLIET, 31 Augustus 1937. Voorzitter en Secretaris de heer W. Dronkers. Aanwezig alle leden. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze, waarbij hij levens den Ileere een zegen afsmeekt voor H. M. de Koningin, die dezen dag haar 57slen verjaardag viert en vraagt in zijn gebed dat II. K. II. nog vele jaren gespaard moge blijven voor Land en Volk. De voorzitter stelt voor aleer men overgaat tot afhandeling der zaken een telegram van gelukwensch aan II. M. de Koningin te zenden, waar van hij de tekst voorleest. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. De notulen van de vorige verga dering worden voorgelezen en onge wijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken Een bericht van de Wed. J. Elen- baas- van het overlijden van haar man Joh Elcnbaas. Burg. 'en weth. hebben ook namens den raad een bericht van-rouw beklag gezonden, wat door den voorzitter wordt voorgelezen. Het jaarverslag van de N. V. Water leidingmij. Tholen over 1936 Dit zal bij de leden circuleeren. Een verzoek van de Centrale Espe ranto propaganda commissie betref fende het geven van lessen in Espe ranto en het beschikbaar stellen van een lokaal. De voorzitter stelt voor hierop niet diep in te gaan, daar hij hier nie mand weet die hier in les zou kunnen geven. De heer Krijger merkt op dat er wel enkele zijn die het leeren. De heer Boogaart is er voor dat de jongeren zich ontwikkelen, men houdt ze er mee van de straat. Spr. geeft dan ook in overweging aan burg. en weth. dat indien er zich een gelegenheid mocht voordoen, een lokaal te verschaffen. De voorzitter antwoordt dat als er iemand kwam die daar les in kon geven, burg. en weth. altijd bereid zijn mee te werken. Een schrijven van Ged. Staten be treffende de definitieve vaststelling van de gemeenterekening over 1935. De voorzitter zegt er zijn nog enkele opmerkingen bij, de meeste daarvan zijn van administratieven aard, maar er zijn er nog bij waai de aandacht op gevestigd moet wor den en wel dat is de achterstallige inkomst van de landarbeidersstichting, het bedrag van f650 moet nog aan de gemeente betaald worden. De heer Boogaart merkt op dat men kan schrijven aan Ged. Staten dat men de aandacht hierop zal ves tigen. De stichting kan het nog niet betalen, maar heeft beloofd het te zullen doen, als de aflossing van het rijk klaar is. Dan is daar de uitkeering aan de bijz. school. Ged. Staten deelen mede dat de uitkeering over 1935 verkeerd is berekend. De kosten per leerling voor de openb. lag. school waren f 10.06, dus moest dit ook berekend worden voor de bijz. school en dat was totaal f593.54, terwijl er uitbe taald is f871.91, teveel alzoo f278.37, welk bedrag teruggevorderd dient te worden. Nu is er nog een kans om een grooter uitkeering te krijgen dan de openb. school, maar dan moet het bestuur dit aanvragen aan den minis ter en daar de heer Krijger voor zitter is van het schoolbestuur wil hij dit wel mededeelen. Dan is er aan het armbestuur een kasgeldleening gedaan van f 1500, waarop goedkeuring is ontvangen van Ged. Staten, maar later is er nog eens f 1500 bij gedaan en daar is geen goedkeuring van. Nu geven Ged. Staten in overweging alsnog daar een besluit van te nemen en ter goedkeuring in te zenden. De voorzitter leest het concept besluit voor, wat met alg. st. wordt goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor vast te stellen een beroepsverordening reglement autovervoer personen. De voorzitter leest het concept voor. De heer Krijger kan er mee mee gaan, als dit soepel wordt toegepast. De voorzitter zegt dat er gehandeld zal worden aan de hand van de wet. De heer Niemantsverdriet heeft gehoord, dat wanneer een particulier iemand onderweg oppikt en mee neemt in zijn auto, hij strafbaar is. De voorzitter antwoordt dat het uitsluitend is voor degenen die auto's verhuren. Deze moeten vergunning hebben van burg. en weth. en dezen stellen ook de tarieven vast, die in de auto worden opgehangen. Vraagt nu iemand een vergunning aan en weigert burg. en weth. deze te geven, dan kan zoo iemand in beroep gaan bij den' raad. Met alg. stemmen wordt de ver ordening vastgesteld. Nu komt aan de orde vaststelling van de instructie van den gemeente opzichter, in verband met benoemen van een nieuwen opzichter. De voorzitter zegt dat burg., en weth. voor stellen het salaris dat thans f210 is, vast te stellen op f 150. De heer Boogaart zegtbij ons waren er twee stroomingen, de een wilde f150 en de ander f125. De voorzitter zegt dat burg. en weth. gemeend hebben het salaris te verlagen en achtte f150 billijk. Wethouder van Ast raadt aan niet lager te gaan. De heer Niemantsverdriet zegt: er is hier weinig werk voor een ge meente-opzichter.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1