DAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN e oorlog der toekomst: [ijdag 10 September 1937. No. 36 Vijf en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 i< THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken lag. Prijs per kwartaal iü; met Geïllustreerd a lagsblad 1,375, franco |l post ƒ1,65 15 ct. J kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBL1CATIEN BEGROOTING. irgemecster en Wethouders van en brengen ter openbare kennis, de begrooting van de inkomsten 3 litgaven der gemeente en van de eenlebedrijven, voor het dienst- 1938, van heden tot den dag behandeling in den Raad, ter gc- nte-secretarie voor een ieder ter ig zijn neergelegd en, tegen be- g der kosten, algemeen verkrijg- rresteld. olen, 30 Augustus 1937. 16 INSCHRIJVING VOOR DEN DIENSTPLICHT .,r Burgemeester van Tholen maakt I;nd, dat in October 1937 voor den stplicht moeten worden inge- even personen, die geboren zijn ,919. Poor de aangifte ter inschrijving in liet bijzonder gelegenheid kl den gegeven ter gemeentesecre- i op Maandag 4 October 1937 des 1 middags tusschen '10 en 11 uur. oor nadere bijzonderheden raad- e men de aanplakbiljetten, n holen, 10 September 1937. 19 Grondstoffenprobleem. n, idert de legers met hun geme- liseerde bewapening, hun tanks, i's en vliegtuigen tot in bet on- elijke zijn gegroeid en daarmede hun behoefte aan minerale grond- »n, js de oorlog der toekomst meer uitsluitend als een twee- p der legers, docb ook als een der industrieën, der uitvinders :onstructeurs, kortom als een og van geesten en materialen te :liouwen, waarvan de uitslag enkel illeen van de oplossing van het ïdstoffenprobleem afhangt, e grondstoffenbehoefte voor de ile veldslagen in den oorlog der omst is van te voren haast niet berekenen De deskundigen ge- dat een moderne divisie 10.000 geweren, 700 tot 800 le en zware machinegeweren, 80 100 stuks licht en zwaar geschut, tot 30 tanks en 10 tot '15 eigen ;ers) in één gevechtsdag ongeveer ton, dus in een vijfdaagschen ,slag ongeveer 800 ton munitie verbruiken. Een leger van 250 300 divisies en 6000 vliegtuigen derhalve voor een enkelen groo- veldslag circa 200.000 ton munitie omstreeks anderhalf millioen lerbommen van alle grootten lig hebben. De sterkte der legers le geweldige fronten in aanmer- genomen, is het zoo goed als enkbaar, dat in een grooten veld- van vijf a tien dagen de beslis- zon kunnen vallen en zoo kan zich slechts een zeer vaag be- vormen van de komende mate- m- en grondstoffenbehoefte. Het an ook te begrijpen, dat de groote taire mogendheden alles in het k stellen, om in het bezit van ïdstoffen te komen, of zich door opslaan van voorraden, door het U1 len van surrogaten, enz. van den ïdstoffeninvoer in geval van oorlog zooveel mogelijk onafhankelijk hten te maken. De Amerikaan gj Eckl schat de benoodigde grond- lenhoeveelheid voor één millioen aten op ongeveer 200.000 ton 300.000 ton ijzer en staal, 4 mil- n ton steenkool. Intusschen breidt de motoriseering van de legers steeds uit, zoodat men als be- iigde hoeveelheid van de boven- oemde voornaamste drie oorlogs- ïdstoffen wel veilig het dubbele kan aannemen. Een berekening van H. Steinberg taxeert de oliebehoefte van een groot leger van ongeveer 250 divisies voor een oorlog vnn enkele weken op circa 12 72 millioen ton. Nu zijn de grondstoflen als volgt over de wereld verdeeld Amerika bezit 31, Europa 19, Rusland met Siberië 14, de tropische gebieden bijna 29% van de totale wereld voorraad. De jaarlijksche wereldpro ductie aan mineralen bedraagt 2 mil- liard ton. Op bet oogenblik is de belangrijkste eu kostbaarste grond stof voor f,e oorlogsvoering petroleum, die echter door den sinds 70 jaar bedreven roofbouw binnen afzien- baren tijd uitgeput zal zijn. De olie velden van Amerika, die 80% van de geheele wereldproductie leveren, zullen over ongeveer 50 jaar uitgeput raken, terwijl men de olievelden van Roemenië en Polen nog 100 jaar, die van Rusland, Mexico en Britsch Indië nog 200 jaar geeft. Aangezien echter reeds in vredestijd het petroleum- verbruik der wereld snel stijgt, is het niet volkomen zeker, of deze ramingeD, ingeval er geen nieuwe vindplaatsen worden ontdekt, zullen uitkomen. Immers heeft men bere kend, dat de 40 millioen automo bielen der wereld rond 60 milliard liter benzine per jaar verbruiken. In oorlogstijd hebben de legers van de zes groote militaire mogendheden in enkele weken 200 milliard liter benzine noodig, zoodat één jaar van oorlog gemakkelijk 500 millioen ton olie zal vereischen, d. i. veel meer dan er op het oogenblik geproduceerd kan worden. Dit verklaart het streven, om de kostbare, in tijd van oorlog slechts moeilijk te verkrijgen olie door andere brandstollen te vervan gen. Men kan echter niet zeggen, dat de tot nog toe ondernomen po gingen voor de productie van syn thetische benzine reeds veel resul taat hebben opgeleverd, ook in Duitschland niet. De grondstof, welke na petroleum de belangrijkste is, is steenkool. Doch de steenkoollagen liggen in vele ge vallen dicht bij bedreigde grenzen en staan dus aan vijandelijke aan vallen bloot. Wegens haar bij- en afvalproducten is de steenkool van bijzonder groote beteekenis voor de oorlogsvoering. Steenkool is dedrijf- stof voor zoo goed als alle bij de oorlogsindustrie betrokken bedrijven, evenals van de spoorwegen steenkool maakt bet den bevelhebber mogelijk, heele legers te verplaatsen en in den strijd te brengen, steeukool is de onontbeerlijkste grondstof voor den strateeg. Dan volgt het ijzer. Veredeld wordt het in toenemende mate gebruikt voor de fabricage van granaten en andere projectielen. De staallegeeringsmeta- len nikkel, wolfram, chroom, enz. zijn eveneens zeer belangrijkegrondstoilén voor de productie van pantsergrana ten, pantserplaten enz. Nog een groot aantal andere mineralen, die in kleinere hoeveelheden voorkomen, behooren tot de voor den oorlog noodzakelijke grondstoffen. Wij noe men hier slechts koper, dat, dikwijls in legeering met zink en messing, gebruikt wordt voor de fabricage van patronen- granaathulzen, electrische apparaten, leidingen enz. verder lood voor geweerkogels en shrapnellkogels, zink, aluminium voor den vliegtuig bouw en thermiet voor de vulling van brandbommen. Verder kunnen nog genoemd worden kwikzilver voor de brisantbommen, antimonium voor shrapnellkogels, tin en tenslottezwave- en zwavelzuurverbindingen als grondl stof voor de productie van sprinstoffen en mijnen. Naar de mate, waarin de natuur de verschillende landen met minerale grondstoffen heeft begiftigd, komen de Vereenigde Staten op de eerste, Rusland op de tweede plaats. Daarbij zijn Rusland's grondstoffen voorraden en de enorme bedrijven van zijn oorlogsindustrie in het centrum van het reusachtige rijk gelegen en zelfs met vliegtuigen zoo goed als onaan tastbaar. Doch de belangrijkste grondstof voor de oorlogsvoering, goud en zilver, bezitten slechts enkele staten in zoo groote hoeveelheid als noodig voor de gewenschte bewapening. Zeeland haalt Oranje binnen. Het bezoek van H. M. de Koningin aan de Landbouw tentoonstelling te Hulst. Ont hulling van het standbeeld te Middelburg. Nederland ter Volkenbondsvergadering. „Kniertje" heengegaan. Een auto-racebaan te Apeldoorn. De a.s. blijde gebeurtenis. De groote gebeurtenis, waarnaar de provincie Zeeland al wekenlang reikhalzend had uitgezien, heeft dan eindelijk plaats gehad. Het bezoek van H. M. de Koningin ontstak de toch ai van Oranjeliefde warm gloei ende harten der stoere Zeeuwen in laaiende feestvreugde en zoo is Hurer Majesteits bezoek aan ons gewest een ware zegetocht geworden. Het bezoek had tweeërlei doel. In de morgen uren was Hulst in Zeeuwsch-Vlaan- deren het middelpunt, waarom zich aller belangstelling concentreerde, want deze anders zqo stille plaats, die toch al in de 1 atste dagen een ongekende drukte beleefde, stond thans het eerste bezoek van de Lands vrouwe te wachten, Die de enkele dagen tevoren geopende landbouw tentoonstelling kwam bezichtigen. Het behoeft geen betoog, dat liet Koninklijk bezoek aan dezen verren uithoek van ons land op hoogen prijs werd gesteld en overal langs den weg, dien de Koninklijke auto's namen, laaide het enthousiasme dan ook boog op. Deze ongewone drukte, deze samenstrooming van kleurige en fleurige costumes in het zoo schilder achtige Zeeuwsche landschap was een schouwspel, waarvan ongetwijfeld ook H. M. genoten zal hebben. Doch het hoogtepunt van den voor Zeeland zoo onvergetelijken Maandag was toch wel de onthulling te Middelburg van het Zeeuwsche monument ter nage dachtenis aan Koningin Emma. De menschenmassa's die voor deze grootsehe gebeurtenis naar de hoofd stad van het gewest waren gestroomd, waren onbeschrijfelijk. Duizenden en duizenden waren per trein, autobus of boot naar de aloude Abdijstad gekomen, ja het leek wel. of de geheele provincie was leeggestroomd. Zichtbaar onder den indruk van deze overweldigende belangstelling, begaf H. M. zich naar de Koninklijke tribune, die voor deze plechtigheid was opgericht. Nadat de voorzitter van het plaatselijk comité, de heer de Graaf H. M. bad welkom geheeten, voerde de commissaris van de Konin gin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford bet woord. Deze herinnerde aan de groote trouw en aanhankelijk heid, welke juist de provincie Zeeland altijd aan het Oranjehuis heeft betoond en die haar erkenning vond bij de verschillende Oranjevorsten, waarvan ook wijlen Koningin Emma door her haalde bezoeken aan dit gewest heeft blijk gegeven. Na deze toespraak verrichtte H. M. de onthullingsplech tigheid en het fraaie standbeeld, dat Koningin Emma in zittende houding weergeeft, vertoonde zich voor de eerste rnaal aan de oogen der duizen den toeschouwers. Het dankwoord, dat II. M. vóór deze plechtigheid nog tol de Zeeuwen heeft gericht, was van hart tot hart gesproken en zal niet hebben nage laten, de banden tusschen Oranje en Zeeland nog te versterken. Na de overdracht van het monument door jhr. Quarles van Ufford" en een rede van burgemeester Fernhout, die zich gelukkig prees, dat Zeeland thans een eigen monument bezit, dat de her innering aan de geliefde Oranjevor- stin zal levendig houden, vertrok H. M. de Koningin, luide toegejuicht door de onafzien ba re menschenschare. Zeeland heeft een dag beleefd, als zich niet zoo spoedig zal herhalen. In den Volkenbond is ons land van den aanvang afzijn plichten met nauwgezetheid nagekomen. Thans staan daar weer nieuwe werkzaam heden te wachten. Op 13 September a s. neemt de achttiende Volkenbonds vergadering te Gonève een aanvang en ons land zal daar vertegenwoor digd zijn dooreen delegatie, bestaande uit de heeren dr. H. Colijn, oud- minister De Graaff, hel lid van den Raad van State mr. Limburg en liet Eerste-Kamerlid mr. Van Lanschot. Plaatsvervangende vertegenwoordi gers zijn nog onze gezant te Berlijn, dr. A. Loudon, de afdeel in gschef van Buitenlandsche Zaken prol. Franfois en de referendaris van ditzelfde depar tement, mevrouw Kluyver. De eerste vergaderingsweek zal de Nederland- sche delegatie onder leiding staan van minister Colijn, die echter voor de opening der Staten-Generaal weer naar ons land moet terugkeeren, waarna oud-minister de Graaff de leiding der delegatie van hem zal overnemen. Een droevige tijding, die evenwel niet onverwacht komt, bereikte ons uit de tooneelwereld.Estherde Boer van Rijk, Nederlands oudste nog werkzame actrice, en wij mogen wel zeggen Nederland's meest populaire tooueelspeelster, is in den hoogen ouderdom van 84 jaar van ons heen gegaan. Wij behoeven haar beteekenis voor het Nederlandsche tooneelleven hier niet in den breede te schilderen, het grootste deel van ons volk heeft er zich door eigen aanschouwing en bij herhaling van kunnen overtuigen, welk een groote plaats deze geliefde actrice tot in het einde van haar optreden in de harten van tooneel- minnend Nederland innam. Met haar is een zeer markante, een zeer aparte figuur in ons tooneelleven heenge gaan, die niet spoedig te vervangen zal zijn. Waar te eeniger plaatse leven heengaat, komt te anderer plaatse nieuw leven thans in de betee kenis van nieuw bedrijf tot bloei. Te Apeldoorn is een naamlooze ven nootschap opgericht, die te Loenen, gemeente Apeldoorn, een auto race baan zal exploiteeren. Dat het hier een zeer omvangrijke onderneming betreft, blijkt wel uit de kosten van aanleg, welke geraamd zijn op f 1.200 000. Het plan omvat een auto renbaan van '12 km. met een zevental restaurants en voorts een wielerbaan en een paarden-renbaan op het mid denterrein. Het geheel is opgezet als een zuiver Nederlandsche onderne ming, welke uitsluitend met Neder- landsch kapitaal werkt. De „St atscourant" van Woensdag bevat een bericht van de geneesheeren dr. G. L. de Jongh en dr. J. de Groot, waaruit blijkt, dat de gezondheids toestand van H.K.H. Prinses Juliana niets te wenschen overlaat en dat de blijde gebeurtenis over 4 a 5 maanden tegemoet kan worden gezien. Geen cadeaux. In verband met geruchten omtrent plannen, welke reeds thans zouden bestaan tot het aanbieden van ge schenken naar aanleiding van de te verwachten blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin, verzoekt men ons mede te deelen, dat, hoezeer ook ieder blijk van belangstellingen medeleven in dezen zal worden gewaardeerd, het op prijs zal wordengesteld, indien niet opnieuw een beroep wordt gedaan op de burgerij tot het beschikbaar stellen van gelden voor het aanbieden van kostbare geschenken in grooter of kleiner verband. Met groote dank baarheid terugdenkende aan de vele prachtige en waardevolle geschenken, welke ter gelegenheid van hun huwelijk werden aangeboden, meent het Prinselijk paar, in navolging van den bereids door de Koningin kenbaar gemaakten wenscb met betrekking tot de herdenking van Haar aanstaand regeeringsjuhileum, het verzoek te moeten doen om zooveel mogelijk ook nu eenzelfde gedragslijn te volgen. Conferentie van Nyon gaat door. Engeland wil voet bij stuk houden. Russisch protest te Rome. Rijkspartijdag te Neurenberg hijeen. - Hitier eischt koloniën. Gevecht hij Sjanghai duurt voort. Balans blijft in evenwicht. De kwestie der „Nationale Bank" in de Belgische Kamer. De conferentie van Nyon, bijeen geroepen door Engeland om maat regelen te beramen, welke een einde kunnen maken aan de zeerooverij, gaat door, desnoods ook zonder deel name van Rome en Berlijn. Zoo heeft Engeland het beslist en vele andere landen zijn het over de juistheid van deze beslissing roerend eens. Wat men in Londen wenscht, is voor alles een einde te maken aan het handwerk der piraten, die de scheepvaart in de Middellandsche Zee bedreigen, onafhankelijk van de vraag tegen wie deze barbaarsche actie gericht is. En men is vast van plan, dit keer zijn wil wet te doen worden. Moskou heeft het daarbij aan Engeland niet gemakkelijk gemaakt. Toen men in Londen reeds vrijwel zeker was van de deelname van Italië aan de conferentie, richtte de Russische ambassadeur te Rome in opdracht van zijn regeering een protest-nota aan Italië, waarin ge protesteerd werd tegen de torpedee ring van twee Russische schepen door een ltaliaansche duikboot. Daarop groote verontwaardiging in Rome, dat heftig ontkende, dat men hier met een ltaliaansche duik boot te doen zou hebben en ver klaarde, dat de schuldigen in Valencia zouden zitten. Dit werd in Rome en Berlijn overigens ook bij den aanval op de „Havock" en het Britsche tankschip beweerd, maar buiten Duitschland en Italië kan men toch moeilijk aannemen, dat deSpaansche regeering zeerooverij tegen zichzelve pleegt. Want vast staat in ieder geval dat de actie van de geheimzinnige duikboot of duikbooten in de laatste weken steeds tegen de regeering van Valencia gericht was In dit feit moet men ook wel de verklaring van het Russische protest in Rome zoeken. Het is niet aan te nemen, dat men zich in Moskou over het algemeen al te druk maakt over een schending van het internationale recht, maar in dit geval wil men aan de over tredingen een einde maken om de regeering van Valencia behulpzaam te zijn. In Moskou vreest men namelijk, dat Italië de te nemen maatregelen in de Middellandsche Zee zoo ondoel treffend mogelijk zou willen maken, maar door zijn protest hoopt men nu Italië ter conferentie in een zoo on gunstig mogelijke positie te manoeu vreeren. Kennelijk willen de Russen een overeenkomst op de conferentie van Nyon onmogelijk maken, wijl zij meenen, dat de onafhankelijke actie, waarmede Engeland in dat geval dreigt, veel doelmatiger zal zijn en

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1