WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ^BMITENLAÜ NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN rijdag 17 September 1937. No. 37 Vijf en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. 1NTERC. 16 - POSTREK. 1043 ',r'Jsvermll",6ri"°- THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken jdag. Prijs per kwartaal ,80; met Geïllustreerd dagsblad 1,375, franco post ƒ1,65 -f" 15 ct. p. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke PUBLICATIEN )e Burgemeester van Tholen maakt end. dat tegen Vrijdag den 24 itember, des namiddags 2'/2 ure, ie openbare vergadering van den ad is belegd. 'unten van behandeling: Ingekomen stukken. Verhuur van het woonhuis Dalemsche straat no. 23. Verhuur van een stukje weiland aan den üudenlandsche dijk. Verhuur van een stukje grond aan de Contr. 'Escarpe. Vaststelling eener nieuwe Leges- verordening. Voorloopige vaststelling van de rekeningen der bedrijven en van gemeenterekening over 1936. Goedkeuring der rekeningen van de instellingen van weldadig heid over 1936 Conversie var. geldleeningen. 'holen, 17 September 1937. 28 Een nieuwe mond- en klauw- zeerepidemie in aantocht Bestrijdingsmaatregelen en wetenschappelijk onderzoek. Buitenlandsche Zaken krijgt een eigen leider. Mutaties aan Defensie. De lichte Brigade in actie. Vorstelijke bezoeken aan Deventer en Utrecht. dr. Frenkel, directeur van het staats" veeartsenij kundige onderzoekings instituut te Rotterdam, die waar schijnlijk den verwekker van de. ge vaarlijke ziekte reeds op het spoor is Het zal thans niet lang meer, duren of het Nederlandsche Kabinet dat zich er deze stille zomermaanden mee kon vergenoegen twee zware portefeuilles aan één persoon te zien toevertrouwd, zal weer voltallig zijn. Na lange vergeefsche pogingen cm in kerkelijke kringen een waardig hoofd van het belangrijke departe ment van buitenlandsche zaken te vinden, is thans onze gezant te Brussel, mr. J. A. N. Patijn, oud-burgemeester van Leenwarden en van Den Haag, en voormalig gezant te Rome, aan gezocht zich met de leiding van dit departement te willen belasten. Mr. Patijn zal met ingang van 1 October zijn nieuwe functie aanvaarden. Aan het departement van Defensie zullen eenige mutaties plaats vinden. De administrateur van dit departe ment, tevens hoofd van de afdeeling comptabiliteit de heer C. Ringeling, zal benoemd worden tot secretaris generaal van Defensie, terwijl hij in zijn huidige functie zal worden op gevolgd door het waarnemend hoofd van genoemde afdeeling, den hoofd officier van administratie 2de klasse, den heer T. A. Appels, dte vooral in 1927 onder den toenmaligen minister van marine Lambooy zijn sporen aan dit departement heeft verdiend. Voor dit departement breekt overigens thans weer een gewichtigen tijd aan. De jaarlijksche groote legeroefeningen die ditmaal in Brabant en den Gelderschen Achterhoek ge houden zullen worden, staan weer voor de deur. De vooroefeningen van de Lichte Brigade zijn heden reeds aangevangen Zij bestonden in een oefening in Noord-Brabant onder leiiittg van kolonel baron van Voorst tot Voorst en een oefening tusschen Uchelen en Dieren onder leiding van luitenant-kolonel van der Mandele. Wielrijders, huzaren, pantserwagens en rijdende artillerie hebben aan den strijd deelgenomen. De leden van ons Vorstenhuis gaven deze week weer blijk van hun mede leven en belangstelling in de ge beurtenissen van ons land. H. M. de Koningin door een onofficieel bezoek te brengen aan de Indische tentoon stelling te Deventer ter gelegenheid van het 25-jarig beslaan van de Koloniale Landbouwschool aldaar Z H. K. Prins Bernhard door een bezoek aan de Agrarische Afdeeling van de Jaarbeurs. Al gaat ook blijkens de gegevens van den Rijksdienst der Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemidde ling de werkloosheid onmiskenbaar in dalende lijn, zij blijft toch nog altijd het zorgenkind van onze regeering. Het Werkloosheidssubsidiefotids blijkt over 1936 een tekort te hebben opgeleverd van ruim 20'/2 miillioen gulden, zoodat bij de Tweede Kamer een wetsontwerp moest worden in gediend tot verhooging van de Rijks bijdrage aan dit fonds met genoemd bedrag. Aan dezen tegenvaller zullen vermoedelijk ook wel de verhoogde prijzen van materialen voor de werk- verschaffingswerken schuldig zijn. RECHTZAKEN. ARR. RECHTBANK TE BREDA Zitting van den Politierechter van Maandag 13 September 1937. Slaag gekregen. Voor de zitting van den Politie rechter te Breda moesten Maandag vier eilandbewoners de reis naar die stad maken, twee als verdachten, twee als getuigen. De verdachten waren de 18-jarige landarbeider M. Br. uit Sint Annaland en diens eveneens daar wonende tweeling-broer, landbouwersknecht L. J. Br. getuigen waren de land bouwer M. J. B. uit Poortvliet die door de Br.'s op Zaterdag 5 Junij.1. mishandeld zou zijn, en de landbouwer P. de H. wonende de St. Annaland. Aan de beide Br.'s werd ten laste gelegd dat zij opzettelijk tesamen den Poortvlieter opdien Zaterdag in zijn eigen woonplaats mishandeld zouden hebben, M. Br. door hein te schoppen en tevens te slaan, L. J. Br. door B. te schoppen en tevens te slaan met een schrabber. Dit pak slaag was den Poorvlieter toegedacht als uitvloeisel van een loon kwestie tusschen de beide twee lingen en hem omdat het naar hun meening toekomend loon niet aan de broers was uitbetaald gaven zij hem slaag Dit ongeoorloofd eigenmachtig optreden was echter niet goed te praten en na het verhoor der twee getuigen en het verweer der beide verdachten requireerde de Olï. van Justitie Mr. G. J. B. v. d. Dussen tegen ieder der jongens f 10. boete subs. 10 d. hechtenis. De Politierechter Mr. F. Bielders betrachte nog meer clementie en stuurde de tweeling naar ons eiland terug met een vonnis waarbij zij ieder f 5 boete subs 5 d. hechtenis bekwamen. Waarmee de jongelui blij mogen zijn er zoo goedkoop af te komen Thomas G. Masarijk. de president-bevrijder vanTsjecho Slowakije, is op 87-jarigen leeftijd ontslapen. Het accoord van Nyon. Italië weigert medewerking. De Volkenbond bijeen. De strijd in het Verre Oosten. Heel Frankrijk zoekt naar de daders der bomaan slagen te Parijs. Thomas G. Masarijk, de president bevrijder van Tsjecho Slowakije, is heengegaan. Het verlies, dat dit land, de Kleine Entente en de met Tsjecho Slowakije verbonden staten daardoor hebben geleden, kan moeilijk over schat worden. Masarijk zelf heeft eens verklaard„Een staat vindt zijn be houd in de ideeën, waarop hij ge grondvest werd". Zeker is, dat de personificatie der „staatsstichtings- idee" en als zoodanig moet Masarijk worden beschouwd steeds tot het behoud van een staat zal bijdragen. Door zijn werk en zijn daden is Masarijk ver buiten de grenzen van zijn vaderland beroemd geworden hij was reeds tot een soort levende legende geworden, welke niet slechts het prestige van Tsjecho-Slowakije verhoogde, maar bovendien nog een zeer recele waarde had. Opmerkelijk was, dat hij door zijn groote verstand en uitnemende goedheid niet slechts de liefde van zijn Tsjechen en Slo- waken, maar ook die van de andere bevolkingsgroepen van de republiek, welke tegen Praag dikwijls in de oppositie waren, wist te winnen. Nog bij zijn laatste herkiezing tot staats president stemden b.v. alle z.g. Su- deten-Duitsehe afgevaardigden voor hem. Zeker is, dat de minderheden in Tsjecho Slowakije, welke overigens bij lange na niet zoo slecht behandeld worden, als men wel eens in bepaalde landen voorgeeft, in Masarijk den waarborg voor een betere toekomst zager.. Voorloopig zal er nu in politiek opzicht in Tsjecho-Slowakije een ontspanning intreden, wijl in de schaduw van deze groote gebeurtenis alle meeningsverschillen zullen ver dwijnen en het president Benesj ongetwijfeld gelukken zal, alle par tijen aan de baar van Masarijk te vereenigen. Er is intusschen niet veel inzicht toe noodig, om te voor spellen, dat mettertijd de herinnering zal verbleeken en de politieke strijd in Tsjecho-Slowakije, ongerijmd door dit symbool der eenheid, opnieuw zal opvlammen en misschien zelfs scher pere vormen zal aannemen. In zoo verre beteekent de dood van Masarijk ook een keerpunt in de nog zoo jonge geschiedenis van Tsjecho Slowakije. Masarijk is overigens heengegaan in een tijd, welke weinig op een verwezenlijking zijner grootsche ideeën geleek. Masarijk streefde naar een wereld, samengesteld uit eerlijk samenwerkende democraties. Nu, de samenwerking tusschen de democra ties bestaat inderdaad, maar daarnaast zijn er een aantal autoritaire staten, welker staatsvorm Masarijk zoozeer verfoeide, die de algemeene samen werking niet bepaald bevorderen. Zoo ook weer ten aanzien van het accoord van Nyon. Nadat in dit Zwitsersche plaatsje besloten was, aan de zeerooverij in de Middellandsche zee een einde te maken door politie toezicht van de Fransche en Engelsche vloot, heeft Italië thans geweigerd aan dit accoord deel te nemen, indien het niet een even groot aandeel krijgt in dit politie-toezicht als Frankrijk en Engeland. Nu zal deze weigering weinig aan de te nemen maatregelen veranderen. Engeland en Frankrijk zijn besloten, dit keer hun wil door te zetten, ook al ontbreekt de hand- teekening van Italië onder het accoord. Maar men zal moeten erkennen, dat de weigering tot samenwerking van Italië het werk van Engeland en Frankrijk niet vergemakkelijkt. In Genève vergadert de Volkenbond weer. Italië ontbreekt ook dit keer weer en ook de Negus heeft zich niet laten zien. Het is te begrijpen, dat een Volkenbond, waarvan vele groote mogendheden geen lid zijn, geen groote beslissingen kan nemen. In het bijzonder voor China, dat de hulp van den Volkenbond tegen Japan heeft ingeroepen, is dit jammer. Men kan er van op aan, dat men na de on gunstige ervaringen, welke men met de sancties tegen Italië heelt opgedaan, niet tot dergelijke maatregelen tegen Japan zal besluiten. Tokio zal dus vrijwel ongestoord zijn actie tegen China kunnen voortzetten.Ongestoord door het buitenland. Want de Chineezen zelf verzetten zich taai tegen den veroveraar. In het bijzonder bij Sjanghai. Wel trekken de Chinee zen daar langzaam terug op hun tweede verdedigingslinie, hun z.g. „Hindenburglinie", maar dit beteekent voor de Japanneezen nog zeker geen voordeel. Trekken de Chineezen verder terug, dan zijn troepen onbe reikbaar voor het scheepsgeschut der Japansche vloot. Frankrijk is nog steeds in onrust over de bommenaanslagen in de beide vereenigingsgebouwen der werkge vers. De geheele politie is op debeen om de daders op te sporen en de regeering heeft zelfs 100.000 francs uitgeloofd voor den gene, die aan wijzingen kan geven, welke tot arrestatie van den dader zouden leiden. Overigens heeft men reeds interes sante ontdekkingen gedaan. De bommen zijn van buitenlandsch fabrikaat en zouden volgens de des kundigen slechts in een groote, modern ingerichte fabriek kunnen zijn ver vaardigd. Men houdt dan ook rekening met de mogelijkheid, dat de aanslag zou zijn gepleegd door buitenlanders, welke onrust in Frankrijk willen stichten. GEMEENTERAAD OU D-V OSSE M EER710 "SëpO 937. Voorzitter burgemeester mr. J. J. Versluijs. Secretaris de heer W. van der Ploeg. Aanwezig alle leden. De notulen van de vorige vergade ring worden voorgelezen. Wethouder Lindhout zegt naar aanleiding van de notulen, wat be treft het abuis met de stembiljetten, hij gesproken heeft over den secre taris, maar het is een kleine vergis sing geweest van den burgemeester en het was niet zijn bedoeling de secretaris te krenken. De heer Heijboer zegt dat er in de notulen staat, dat hij gezegd heeft, toen er gesproken werd over het leggen van buizen, dat hij daar geen been in zaghij heeft deze uitdruk king niet gebezigd en zag gaarne, dat dit werd veranderd in „geen bezwaar." De secretaris zal dit veranderen. De notulen worden vastgesteld. Ingekomen stukken Het jaarverslag van de N.V. Waterl. mij. Tholen over 1936. Dit zal bij de leden circuleeren. Van den heer A. Toornstra, dat hij zijn herbenoeming tot lid van de com missie tot wering van schoolverzuim aanneemt en van den heer J. Francois dat bij zijn benoeming van diezelfde commissie aanneemt. Een verzoek van den leider der plaatselijke B. V. L. om weder te mogen ontvangen de jaarlijksche subsidie. De voorzitter stelt voor dit te be handelen bij de begrooting. Met alg st. wordt dit goedgevonden. Een schrijven van den commissaris der Koningin, dat kon. is goedgekeurd de verordening heffing schoolgeld. Deze stukken worden voor kennis geving aangenomen. Burg. en weth. stellen voor vast te stellen een beroepsverordening huur auto's en taxi's. De heer Heijboer vindt het treurig dat weer een nieuwe verordening moet worden gemaakt om het vrije bedt ijl aan banden te leggen. De voorzitter antwoordt dat het niet is om het vrije bedrijf te be lemmeren, maar tot bescherming van de personen die er gebruik van maken. De heer van Gorsel acht het goed dat de wagens gekeurd worden, dat is toch heel nuttig, want er is gevaar genoeg aan verbonden en ook als men ziet waar men tegenwoordig mee durft te rijden, dan is het goed dat er zoo'n verordening komt. De heer Heijboer zegt, na deze toelichting wel sympathiek te staan tegenover liet hoofddoel. Wethouder Lindhout acht het ook goed dat er goed wordt gereden, maar men dwingt de menschen er toe de auto's te laten keuren, waar men ook weer voor moet betalen en dat is een bezwaar. De heer Heijboer zijn bezwaar is dat ook kan dit nu niet opgelost worden in de wet. De voorzitter antwoordt dat de wet spreekt, dat de menschen dit moeten betalen en dat is f 10 p. jaar. Met alg. stemmen wordt de ver ordening vastgesteld. Burg. en weth. stellen voor bij te dragen in het plan verbetering weg St. AnnalandOud-Vossemeer en wel f75. De voorzitter zegt: de vorige vergadering is hier over gesproken en de gemeente St. Annaland heeft ook besloten om f75 bij te dragen, zoodat dit voorstel van de gemeente Oud-Vossemeer nu ook is gekomen. De vraag is echter eerst gedaan aan Ged. Staten, dat wanneer er niet wordt deelgenomen aan den weg, de gemeente toch die f75 terugontvangt. Daar is antwoord op gekomen, dat als de weg er komt, dit bedrag op genomen zal worden in de totale som, waaruit dus de conclusie kan getrokken worden dat de gemeente het geld terug ontvangt. De heer van Gorsel zegtals de weg niet uitgevoerd wordt, dan is men de f75 kwijt, maar anders krijgt men ze terug. Wethouder Lindhout gaat daar niet mee accoord, hij zou ten allen tijde verzekerd willen zijn, dat die f75 terugbetaald wordt, zoo is dat ook besproken bij burg. en weth.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1