fAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ©BUITENLAP NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN ijdag 1 October 1937. No. 39 Vijf en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 olksgasmaskers THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken dag. Prijs per kwartaal }0; met Geïllustreerd dagsblad 1,376, franco post ƒ1,65 45 ct. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. geheel Duitschland worden op oogenblik z.g. volksgasmaskers een prijs van slechts vijf mark stuk verkocht. De aankoop zal, il niet de jure, dan tochdefacto, dicht zijn, zoodat na verloop van ge weken of maanden inderdaad geheele Duitsche volk met eigen naskers uitgerust zal zijn. Het is nemelijk, dat dan ook de cursus iet gebruik der gasmaskers, welke Is eenige malen door de Duitsche eniging voor luchtbescherming •ganiseerd is, herhaald of zelfs een permanente instelling ge- ikt zal worden. Want inderdaad ft de geheele Duitsche bevol- gedurende de laatste twee 'n aan een dergelijke cursus, die stens zes lesuren omvatte, deel- omen. Oud en jong werd in het ruik der gasmaskers onderwezen, at de menschen in geval van ernst ninste eenigszins weten, hoe zij te gedragen hebben. Tot nog otere oefeningen zal thans in band met de h'erfstmanoeuvres rgegaan worden. Niet slechts in nmeren en Mecklenburg.heteigen- manoeuvregebied, rnaar tot diep iet achterland, met inbegrip van lijn, zullen luchtbeschermings- eningen gehouden worden. De olking neemt daaraan niet slechts door medewerking te verleenen het donker maken van de steden, zij zal zich bovendien in de len, waar het luchtalarm weer- iflikt. naar de speciale luchtbescher- gskelders begeven (binnen 10 mi- en), uitgerust met een bepaalde tie mondvoorraad. De oefening dus zoo werkelijkheidsgetrouw als maar eenigszins mogelijk is men kan wel zeggen, dat men te doen heelt met de eerste loeuvre van den „totalen oorlog", irbij ook de geheele burgerbevol- betrokken wordt. Vanneer men dit alles vergelijkt hetgeen er in andere landen ter fbereiding van den passieven itoorlog wordt gedaan, komt mén de conclusie, dat er eminente schillen bestaan. Zonder twijfel ft men in Duitschland op dit ge- d heel wat meer gepresteerd. ,nt nog bijna geen enkel volk is met gasmaskers uitgerust rzoover ons bekend is naast het itsche slechts het Tsjecho Slowaak- e. lok in Nederland bezit de burger- 'olking geen gasmaskers (hoewel waarschijnlijk voorgeval van ernst ote voorraden gereed liggen) lerwijs en oefeningen in het ge lik der maskers zijti zoo goed als ïeel onbekende zakenindien er sommige steden al luchtbescher- ïgskelders bestaan, weten vele nschen deze niet eens te vinden van oefeningen op groote schaal er, afgezien van het in het donker ten van eenige steden, tot nog toe ui sprake geweest, lu is het de vraagin hoeverre voorbereidingswerk van waarde Na eenige weken van oorlog zal zeker veel van zijn beteekenis 'loren hebben, want een ieder ft dan reeds lang in de practijk eerd, hoe men zich te gedragen ftjJdaar desondanks staat een ding it-vpSraatheid kan nimmer een teel zijn. Dat is voldoende om het nschelijk te maken, dat in ons d, dat zeker niet minder dan tere landen bedreigd wordt, de zichzelf juiste afkeer van het tien van onrust onder de menschen t meer op den achtergrond wordt Irongen en er meer voorbereidend rk wordt verricht. (Nadruk verboden). De Spaansche ronselaars weer aan het werk. De 18de Volkenbondsvergadering. Nederlandsche uiteenzetting inzake het grondstoffenvraag- stuk. Bezoek van Prins Bern- hard aan het Nederlandsche Paviljoen te Parijs.. Het Prin selijk Paar te Reckenwalde. Nieuwe uittredingen uit de N. S. B. Aardbeving op Java. Nog altijd zetten de Spaansche ronselaars hun verraderlijk bedrijf in ons land voort. Keer op keer ver schijnen er berichten in de bladen over de verdwijning van jonge mannen, die het slachtoffer zouden zijn geworden van de Spaansche recrutenjagers. Toch is het niet geheel juist deze jonge mannen uitsluitend als „slacht offers" te bestempelen, want ook zij maken zich schuldig aan wetsover treding, Immers is bij Kon. Besluit van Tl Juni 1937 een nieuw wetsar tikel in het leven geroepen, dat het verrichten van eenige handeling, die gericht is op dienstneming bij een der strijdende partijen in Spanje of dit doel zou kunnen bevorderen, strafbaar stelt. Tot nog toe kon nog geen der geronselde jongemannen door de politie worden achterhaald. Zij bevonden zich of reeds over dc grens, of waren intijds van hun plannen tot dienstneming in Spanje teruggekomen. Thans echter zullen wij binnenkort het eerste proces van dezen aard beleven, want de Haagsche politie heeft de hand weten te leggen op een 26-jarigen man geen onmondige jongen dus meer die zich in verbinding had gesteld met een buitenlandseh ronselaarsbureau voor Spanje. Ook in o s land moeten dergelijke bureau's nog bestaan, doch men is er nog niet in geslaagd ze op te sporeDit eerste proces zal misschien echter velen Hollandschen jongens een waarschuwing kunnen zijn, zich niet door schoonklinkende beloften aangelokt of door zucht naar avonturen, gedreven, met deze ronse laars in te laten. Nu het vacantie- en reisseizoen weer achter ons ligt, gaan allerwegen in de stad en daarbuiten de vergader zalen weer open. Ook in 's werelds internationale vergaderzaal Genève is de lucht weer zwaar van gewichtige en ernstige besprekingen. Bij de voort gezette discussies van de 18de Volken bondsvergadering zette de Neder landsche gedelegeerde, het Eerste- Kamerlid Mr. W. M. van Lanschot, het Nederlandsche standpunt inzake het grondstolTenprobleem uiteen. Het belang, dat ons land, arm als het is aan grondstoffen, heeft bij een zoo vrij en oribelemmeid mogelijk ruil verkeer stelde de Nederlandsche afgevaardigde duidelijk in het licht. Men zal Nederland dan ook altijd een warm voorstander vinden van afschaffing der contingenteeringen. Toch zullen deze niet alle gemist kunnen worden een uitzondering moet gemaakt worden voor de con tingenteeringen, welke in het leven geroepen zijn tusschen eenige staten ter verbetering van de onderlinge economische betrekkingen, of die welke als afweer dienen tegen dum ping of deviezencontróle. Ook voor afschaffing van de de viezencontróle, die de zoo hinderlijke clearingsovereenkomsten als verdedi gingsmiddel heeft uitgelokt, voerde mr. van Lanschot een overtuigd pleidooi. Moge de stem van den Nederland- schen gedelegeerde weerklank vinden te Genève en bijdragen tot den terug keer van vrijere en gezondere eco nomische verhoudingen in onze thans zoo ingewikkelde wereld. Nauwelijks zijn de groote leger- manoeuvres, die Z.K H. Prins Bern- hard van dag tot dag met zooveel belangstelling heeft bijgewoond, af- geloopen, of reeds is onze actieve Prins op de trein geslapt, om een bezoek te brengen aan de Parijsche wereldtentoonstelling en meerspeciaal aan het Nederlandsche paviljoen al daar. Te dier gelegenheid was Maan dagmorgen het Nederlandsche pavil joen voor het gewone bezoek gesloten, zoodat de Prins rusligde verschillende inzendingen in oogenschouw kon nemen. In den middag van denzelfden dag werd Prins Bernhard door de Neder landsche kolonie ontvangen, die niet weinig verheugd was op zoo onge dwongen wijze met den gemaal van onze Kroonprinses te kunnen kennis maken. Na deze korte scheiding is het Prinselijk Paar thans weer ver- eenigd, echter niet in de Prinselijke woonstede te Soestdijk, doch op het Vorstelijk Reckenwalde, waar beiden een familiebezoek brengen. De crisis in de N.S.B. is nog niet tot staan gekomen dagelijks worden nog nieuwe uittredingen gemeld en voor den buitenstaander wordt het al moeilijker een zuiver inzicht in den toestand te krijgen. Want terwijl eenerzijds vernomen wordt, dat het geheele conflict terug te brengen is tot ernstige meeningsverscbillen tus schen de heeren Mussert en Van Geelkerken, die elkaar de leiding zouden betwisten, wordt anderzijds en nog wel bij monde van den leider zelf, verklaard, dat er geen sprake is van aantasting van zijn gezag en dat de verstandhouding tusschen hem en den heer Van Geelkerken niets te wenschen overlaat. Volgens deze laatste publicatie bedraagt bovendien het ledental van de N.S.B. nogaltijd ongeveer 49.000, of slechts 2000 minder dan vóór de verkiezingen. Zeer onduidelijk in deze zaak is ook de kwestie met den microfoon, die het conflict een bepaald weerzin- wekkenden kant verleende, doch waarvan het bestaan bij herhaling pertinent door de leiding wordt ont kend. Wat in de laatste weken in deze politieke beweging plaats grijpt een partij die op haar grondvesten triltleidtals vanzelfde gedachten naar de aardbeving, die begin der week Midden- en Oost-Java teisterde. Er werden zeer zware schokken waargenomen, waardoor verscheiden huizen instortten of scheurden, doch gelukkig zijn er, naar verhouding van de hevigheid en den omvang van de aardbeving, slechts weinig per soonlijke ongelukken te betreuren. De aardbeving deed zich het hevigst gevoelen in de streek tusschen Ma- gelang, Solo, Madioen en Kediri. Vooral te Solo en omgeving werd groote schade aangericht. Mussolini's bezoek aan Duitschland. Verontwaardiging over Japan's wijze van oorlog voeren. Del Vayo heeft geen succes. Het bezoek van Mussolinie aan Duitschland behoort reeds weer tot het verleden en rnen zal moeten toegeven dat het minstens voor de regiseurs een groot sncces is geworden Niet slechts, dat men de bevolking in het binnenland met alle middelen van een uitstekend beheerschte moderne propaganda-techniek tot een welhaast ongekenden graad van geest drift heeft opgezweept, ook het buiten land heeft men weten te bewegen aan deze gebeurtenis vele [tonnen courantenpapier en ontelbare vaten drukinkt te spendeeren. Aller oogen zijn dan ook op de regeeringschefs van Duitschland en Italië gericht geweest en indien men zich slechts dit tot doel gesteld, kan men rustig zeggen, dat de organi satoren in hun opzet zijn geslaagd. Maar daarmede is ook alles gezegd. Want dat de beide dictatoren thans voor hun ideeën, welke zij nog eens te Berlijn in een toespraak tot het Duitsche volk hebben uiteengezet, in West-Europa en Amerika zooveel meer aanhang hebben gevonden, kan uit de perscommentaren van deze landen geenszins worden opgemaakt. Hitier en Mussolini hebben weer eens verklaard den vrede en internationale samenwerking te wenschen. te wen schen. Men heeft dat ongetwijfeld met genoegen aangehoord, maar dat men zich in Engeland, Frankrijk en ook elders met de voorwaarden welke Mussolini en vooral ITitler daartoe gesteld hebben, nl. isoleering van de Sovjet-Unie, kan vereenigen, is niet waarschijnlijk. Van het communisme moet men in de democratische staten over het algemeen al even weinig hebben als in Duitschland en Italië. Terecht vreest men, dat een uitbreiding van het bolsjewisme de ondergang van onze cultuur zou kunnen beteekenen. Maar al evenmin ziet men gaarne een veldwinnen van het fascisme en nationalisme met hun onderdrukking van het individu, kunst en weten schappen. Ook daarvan vreest men voor de Europeesche cultuur het ergste. Ondanks zijn afkeer voor de dicta turen ziet men in Londen, Parijs, Washington en de hoofdsteden der kleine staten zeer goed in, dat men met deze toch op de een of andere wijze zal moeten samenwerken, wil men de wereld voor een nieuwen oorlog sparen en men is er van overtuigd, dat deze samenwerking tusschen verschillende regimes ook zeer goed mogelijk is. Niet mogelijk echter is het Sovjet- Russische wereldrijk als een paria buiten deze samenwerking te houden, evenmin als men dit overigens met het Duitsch-Italiaansch- bloc zou kunnen doen. En aan deze meening der democratische staten heeft het bezoek van Mussolini aan HUler zeker niets kunnen veranderen zoodat in dit opzicht de wereld er nog precies eender uitziet als voor het bezoek. Ook het feit, Mussolini de Duitsche legermanoevres heeft bijgewoond en een bezoek aan de Krupp-fabrieken heeft gebracht, is nog geen sensatie. Op zichzelf is dit niet belangrijker dan het deelnemen van de Engelsche stafchef aan de Fransche manoeuvres Het is waarschijnlijk, dat er voor geval van nood eenige afspraken tusschen den Duitschen en Italiaan- schen staf zijn gemaakt, maar dit is reeds geschied voor het bezoek van Mussolini, zoodat er ook in dit opzicht geen enkele reden is om al te veel ophef van de verschijning van den duce op het Duitsche manoeuvre- gebied te maken. Over blijft dus slechts de propa gandistische winst, welke hoofdzake lijk voor het Duitsche en Italiaansche binnenland bestemd is. Voor het buitenland blijft het bezoek in ieder geval zonder veel zichtbaar belang. Vrede willen niet slechts Hitier en Mussolini, ook Japan heeft her haaldelijk verklaard, dat het niets anders wenscht. En wanneer de „domme" Chineezen nu maar de wapens neerlegden en gewillig hun noordelijke provincies aan Japan, dat toch het beste met hen voor heeft, afstonden, zou er geen vuiltje aan de lucht zijn. De Chineezen denken daar echter niet over en dus is Tokio, gezien de „edele veronswaardiging" van het Japansche volL wel gedwongen steeds nieuwe legere en bommen- eskaders tegen de zich taai ver dedigende Chineezen in het veld te sturen. Ja, deze edele verontwaardiging of is het wellicht de moed der Chineezen? dwingt Tokio zelfzijn toevlucht in zeer onedele middelen te zoeken. Men bombardeert de burgerbevolking van groote steden en degradeert zichzelf daarmede tot moordenaar van weerlooze vrouwen en kinderen. En ziet, de beschrijving van de verschillende Japansche misdaden is voldoende geweest om de wereld, welke zich overigens niet spoedig meer in zijn gemoedsrust laat storen, uit haar lethargie te helpen. De Engelsche, Fransche en Amerikaan- sche regeering hebben reeds scherpe protesten in Tokio laten hooren, maar meer dan dat spreekt het feit dat men in vele landen de bevolking tot boycott van Japansche waren aan spoort, tct de verbeelding. Wellicht dat dit op zichzelf nog niet zoo heel veel beteekent, maar zeker is, dat de openbare meening steeds krachtiger een optreden van haar regeeritigen tegen Japan eischt. Deze zullen op het oogenblik uit overwegingen van staatsmanschap zeker nog niet tot economische sancties tegen Japan willen besluiten. Maar het blijft de vraag of zij ook in de toekomst den drang der openbare meening zullen kunnen weerstaan. Onder groote belangstelling heeft de politieke commissie der Volken bondsvergadering de Spaansche kwestie behandeld. Del Vayo, de Spaansche vertegenwoordiger, eischte daarbij de opheffing van de niet- inmenging welke volgens hem de regeering veel meer zou hebben geschaad dan de rebellen. In dezen eisch werd hij zelf door Litwinoff slechts zwak gesteund terwijl Frankrijk en Engeland zich op het standpunt stelden, dat de niet-inmenging, on danks haar vele feilen, Europa voor den oorlog had behoed en dat zij daarom, tenminste nog voorloopig gehandhaafd moest blijven. GEMEENTERAAD. THOLEN, 24 September 1937. \Toorzitter burgemeester mr. A. J. van der Hoeven. Waarn. secretaris de heer P. J. Blaas. Afwezig met kennisgeving de heeren Potappel en Overbeeke. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Op voorstel van den voorzitter wordt een punt 9 aan de agenda toegevoegd Ontslag van een onder wijzeres aan de openb. lagere school. De notulen van de vorige verga dering worden ongewijzigd vastgesteld Ingekomen stukken Eenige missives van Ged. Staten, betreffende goedkeuring raadsbeslui ten. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van Ged. Staten, dat ze de gewijzigde schoolgeldverorde ning niet goedkeuren, daar ze be zwaar maken tegen de verlaging van de tarieven van de aanslagen in de gemengde hoofdsom. De voorzitter zegtde vorige ver gadering hebben wij besloten om de schoolgeldverordening te wijzigen en wel in de le plaats voor de aanslagen in de pers. belasting, in de 2e plaats voor de aanslagen naar de gemengde hoofdsom en in de 3e plaats een ver hooging voor de kinderaftrek. Nu maken Ged. Staten bezwaar tegen de verlaging van de aangeslagenen in de gemengde hoofdsom en burg. en weth. hehben het vanmorgen ook nog besproken en zij adviseert aan den wensch van Ged. Staten momen teel te voldoen, daar wij dan nog wat krijgen. In Januari 1938 zal er wel een nieuwe regeling komen en dan zullen wij zien deze ook weer in elkaar te zetten. De heer Moelker gelooft ook dat dit het beste is, want anders zullen wij met deze verordening blijven zitten en krijgen niets. Spr. vindt het wel vervelend dat er geen goed-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1