fAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN rijdag 15 October 1937. No. 41 Vijf en vijftigste jaargang Uk Uian Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 prU»""»""»™,- THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken dag. Prijs per kwartaal 8Ümet Geïllustreerd dagsblad 1,375, franco post ƒ1,65 -f 15 ct. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 178 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke Nieuwe Oslo-conferentie in Kopenhagen. De steunactie voor de werkloozen. Inzame lingen eerst in November. Regeling van de kindertoe slag in bewerking. Een alarm kreet uit ZeelandOp voor de Zeeuwsche kleederdracht, e samenwerking tusschen ons 1 en de andere leden van de jconventie, welke volgens besluit de laatste gehouden conferentie )en Haag zal worden uitgebreid, ikt het houden van andere be- ikingen noodzakelijk. Deze be- ikingen, welke te Kopenhagen en worden gevoerd, zijn om ichillende redenen uitgesteld, h thans zullen zij binnenkort te lenhagen ten departement van isler Munch een aanvang nemen, slaat dus voor eenige onzer isters binnenkort weer een reisje het programma. och ook voor de departements- fden, die binnen onze grenzen ven, is er werk genoeg aan den kei. Van de nieuwe kabinetsleden het wel vooral de minister van iale Zaken, die reeds aanstonds zijn optreden een groote activiteit den dag legt en het meest van doet spreken. Zijn actie tot steuu de werkloozen en bij de werk- schaffing te werk gestelden, heeft men er overigens ook over moge ikcn, in elk geval de verdienste t groote voortvarendheid le zijn gepakt en het is dan ook meteen it gevoel van teleurstelling, dat wij ns moeten hooren, dat'dit voort- ende tempo eenigszins vertraagd moeten worden. De minister had aanvankelijk voorgesteld, dat de •inzamelingen voor het steunfonds de maand October zouden worden ouden, opdat begin November gelden afgedragen zouden kunnen verdwijnen van de mooie Zeeuwsche kleederdracht. Veertien personen, die geen enkel materieel belang er bij hebben, doch slechtsgedreven worden door hun gevoel voor de artistieke zijde van deze aangelegenheid eerste onderteekenaar is de heer van Brucken Fock, lid van de Prov. Schoonheidscommissie hebben een manifest het licht doen zien, waarin deZeeuwsche bevolking wordt wakker geschud en haar gewezen wordt op het „gevaar" dat hier dreigt. Nog is de schilderachtige Zeeuwsche dracht volop te bewonderen, doch het is evenzeer een feit, dat zij in „verontrustend snel tempo" aldus het manifest aan hei afnemen is. Inderdaad is voor een dergelijk verschijnsel een alarmroep op haar plaats. Dat zelfs het geïsoleerde Zeeland op den duur niet voor de „gewone kleedingbacil" gespaard zou kunnen blijven, was moeilijk anders te verwachten, maar als het kwaad nu reeds in snel tempo om zich heen grijpt, gaat het er leelijk uitzien en wordt het tijd, dat er iets tegen gedaan wordt. Want wat zou ons mooie Zeeland zijn zonder de schil- achtige kleedij van zijn vrouwen en meisjes, om de eenvoudiger, doch niet minder karakteristieke dracht der mannen maar geheel buiten beschouwing te laten Gaat Zeeland zich schamen voor iets dat mooi is en karakter heeft, zooals wij slechts zelden meer zien 7 Of verlangt men er naar, de Engelsche en Amerikaansche toeristen en anderen uit binnen- en buitenland te zien wegblijven en te worden tot een in letterlijken zin kleurloos gewest? Want dat zal zeker gebeuren, als Zeelands bevolking haar schoone kleedij, die terecht een attractie is voor den vreemdeling, gaat afleggen. Gelukkig is het nog lang niet zoo ver, zoodat het thans nog tijd is, om door systematische propaganda aan het voortschrijdend euvel paal en perk te stellen. Zeeland in Zeeuwsche dracht, dat is pas Zeeland Japans positie tegenover de wereld. Amerika niet langer afzijdig. Het vrijwilligersvraag- stuk. Het Duitsch-Belgische accoord. Nu Japan zoo langzamerhand de geheele wereld met uitzondering van de fascistische staten tegen zich krijgt, begint het zich min of meer onbe haaglijk te gevoelen en zint op mid delen om zijn positie te versterken. Allereerst moet het daartoe in het eigen land zoo sterk mogelijk staan, want reeds zijn er symptomen van verdeeldheid in de binnenlandsche openbare meening aan den dag ge treden. Op voorstel van minister president Konoje is thans besloten, een „braintrust" te vormen, welke zoolang het Chineesch-Japansche conflict duurt, als raadgeefster van het kabinet zal optreden. De generaals Oegaki en Araki, de admiraals Abo en Suet-Soegoe, baron Ikeda, oud-gouverneur van deJapan- sche bank, alsmede de leiders van de Minseito en Seijoekai-partij zullen er deel van uitmaken. Op deze wijze zullen leger en vloot, de financieele wereld en de politieke wereld in deze „braintrust" vertegen woordigd zijn. Door dezen raad van advies zal de Japansche regeering b haar beslissingen inzake het conflict met China en ten aanzien van haar houding tegenover de andere mogend heden, steeds het contact kunnen houden met alle kringen van het land en daardoor haar besluiten meer kracht kunnen bijzetten. Overigens is door de jongste be schieting van Britsche ambassade auto's de verhouding tusschen Japan en Engeland er heel wat minder op gewoiden. Het feit, dat de Japanners van te voren gewaarschuwd waren en de auto's duidelijk de Britsche kenteekenen droegen, maakt, oat men de zaak te Londen zeer ernstig inziet en steeds meer geneigd wordt tot krachtdadig optreden tegen Japan. Zeker zal dit nieuwe incident geen goed doen aan de stemming ten op zichte van Japan op de aanstaande negen mogendhedenconferentie, welke einde dezer maand te Brussel zal bijeenkomen. Intusschen is het nog lang niet zeker of Japan zelf aan deze conferentie zal deelnemen. De Belgische gezant te Tokio heeft, nu het vaststaat dat de conferentie zal doorgaan, de Japansche regeering terzake gepolst. Amerika daarentegen heeft zich reeds bereid verklaard, aan de Zuid- zeeconferentie deel te nemen. Na Roosevelts radio-rede te Chicago welke feitelijk de aankondiging van heteinde van Amerika's afzijdigheids politiek ten aanzien van de interna tionale verwikkelingen was, heelt de Amerikaansche president deze koers wijziging Dinsdagavond in een radio toespraak ter gelegenheid van „Co- lumbus-Day" nog eens onderstreept. In deze rede herhaalde Roosevelt, wat hij ook reeds te Chicago had gezegd, namelijk dat het Amerika s allereerste plicht is, het land buiten den oorlog te houden, doch anderzijds verklaarde hij zich bereid, met andere staten samen te werken, om inter nationale verwikkelingen tot een oplossing te brengen en gezamenlijk te zoeken naar middelen om den vrede in den wereld te verzekeren. Vasthouden aan de moreele wetten van fatsoen in de betrekkingen tus schen de naties, waartoe allereerst behoort het eerbiedigen van weder- zijdsche verdragen, waarmede tegen woordig maar al te lichtvaardig wordt omgesprongen, noemde Roosevelt als fundamenteele eisch voor het behoud beter gezegd voor den terugkeer van den internationalen vrede. Mogen alle verantwoordelijke perso nen. die in onzen tijd verdragsbepa lingen langzamerhand als van nul en geener waarde zijn gaan beschouwen, deze presidentieele woorden ter harte nemen. Terugkeer van het vertrou wen in de onschendbaarheid van ver dragen zal ongetwijfeld de internatio nale verstandhouding zeer ten goede komen. Inzake het vraagstuk der inmen ging in Spanje beslaat nog steeds de grootst mogelijke onzekerheid. Zoowel Londen als Parijs hullen in diep stil zwijgen, ook al is thans het Fransche standpunt in deze kwestie ter kennis van de Engelsche regeering gebracht. Vermoedelijk zijn de scherpe kantjes van de eerste ontstemming over Mussolini's weigering al wat afgesleten zoodat van een snel en doortastend gemeenschappelijk Fransch Engelsch optreden met het doel Italië schrik aan te jagen, wel niet veel zal komen. Italië in elk geval voelt zich op het oogenblik te dien aanzien weer heel wat geruster dan in de eerste dagen na het bekend worden van zijn nota. Engeland blijkt steeds minder tot overijlde stappen bereid en wenscht slechts na grondige gedachten wisseling met Frankrijk tot eenige gemeen schappelijke actie over te gaan. Na langdurige onderhandelingen, welke aanvankelijk niet recht wilden vlotten en meer dan eens op het punt stonden afgebroken te worden, is thans, eigenlijk nog als een verrassing, tusschen Duitschland en België een accoord tot stand gekomen, waarbij Duitscnland zich verbindt, België niet aan te vallen en de onschendbaarheid van het Belgische grondgebied te eerbiedigen, van Belgische zijde staat hier geen enkele verplichting tegen over, zoodat hier dan ook geen sprake is van een eigenlijk pact, doch slechts van een eenzijdige, officieele verklaring van Duitschland, die niettemin voor België haar v\aarde heeft en dan ook algemeen groote voldoening heeft gewekt. L.atere ge ruchten doen echter aan deze waarde wel eenigzins afbreuk. Berlijn zou namelijk het voorbehoud hebben gemaakt, dat de verklaring slechts van kracht is, mits geen andere mogendheden Belgisch grondgebied als militair operatieterrein gebruiken. GEMEENTERAAD Slot verslag vergadering Raad van OUD-VOSSEMEER van 6 October 1937. Nu komt aan de orde vaststelling van gemeentebegrooting 1038, met belastingvoorstellen en adres Vrij willige Landstorm. De voorzitter leest het rapport van de commissie voor en behandelt dit punt voor punt. De commissie schrijft met de voorstellen in de begrooting neerge legd om de opcenten op de hoofdsom der Personeele belasting van '200 op 150 te brengen en die van de fonds- belasting van 75 op 50 zich te kunnen vereenigeu. Billijker hadden zij het geacht, wanneer ook eenige vermindering was voorgesteld van de opcenten op de hoofsom der vermogensbelasting. Zij geven direct toe, dat, waar 40 opcenten op de vermogensbelasting slechts voor de gemeente plm. f800 opbrengen, een kleine vermindering niet van veel beteekenis voorden belastingbetaler is. Evenwel, nu er belastingverlaging mogelijk is, ware met een kleine vermindering toch te kennen gegeven, dat ook met de belangen van die groep belastingbetalers rekening ge houden wordt. Er is nu rekening ge houden met de groep, welke personeele belasting, ook met de groep welke fondsbelasting betaalt, maar niet met de groep welke vermogensbelasting betaalt. Waar er nog pl.m. f 2000 beschik baar is, ongeacht een onvoorzien van f4611.51 waaraan nog niet ten volle een bestemming is gegeven, kan wellicht met een gedeelte van die f'2000 vermindering opcenten ver mogensbelasting plaats hebben. De voorzitter antwoordt hierop dat er in burg. en weth. beslo ten is aan die f'2000 een bestem ming te geven en wel dit te gebrui ken voor de op te richTen fraude onderlinge, liet met f'280 te vermin deren daar het crisiscomité nog f'280 te goed heeft en daar er nu kans bestaal om te bestraten, sleenen aan te koopen tot een bedrag van f1100 Besloten is ook om de vermogens belasting niette verlagen, maaralleen de fonds- en personeele belasting. De heer Vroegop zegt te zijn voor vermindering van fonds- en perso neele belasting en de vermogens belasting. Hij staat op het standpunt dat degene die kan betalen, dat ook doen, maar als er nu geen tekort is dan ook deze belasting le verlagen. De heer van Gorsel is er ook voor deze belasting een beetje te verlagen en wel met 10 opcenten dat maakt zooveel niet uit en voor deze cate gorie is dan ook wat gedaan. De heer Mees meent dat met de verlaging van vermogensbelasting de menschen niet veel voordeel zullen hebben. Het is toch beter de perso neele belasting met 50 en de fonds belasting met 25 opcenjen te verlagen en de vermogensbelasting zoo te laten. De voorzitter merkt op dat de heer van Gorsel buitendien de vermogens belasting met 10 opcenten wil ver lagen. Weth. Daane zegt ook niet voor vermindering van de vermogensbe lasting te zijn. Hij gaat niet van het idee uit laten de groote vermogens maar belalen, want het is ten slotte geen knoop van hun jas, maar hij meent ook dat men meer gebaat is met de verlaging van de personeele belasting met 50 opcenten en van de fondsbelasting met 25. Spr. raadt aan voorzichtig te zijn om niet te straf de zaak aan te pakken met verlaging, want met dit voorstel staan wij boven andere gemeenten en als wij nu nog meer belastingverlaging zouden gaan toepassen, dan is de kans dat men overeen paar jaar de belasting weer moet gaan verhoogen en dan is men daar de dupe van. Hij zegt nogmaals niet voor het idee te zijn laat ze maar betalen, maar hij meent dat in deze een goed financieel beleid wordt gevoerd en dat wij het daarmede kunnen houden. Mocht er in de toe komst nog verlaagd kunnen worden dan is hij er voor de vermogensbe lasting met 10 opcenten te verlagen, maar thans raadt hij aan voorzichtig te zijn. Spr. meent dat burg. en weth. de zaak goed bekeken hebben en zoo ingegrepen hebben om het ook te kunnen houden. Daarom laten wij er niet te diep inspringen want dan zouden wij fiasco kunnen loopen op den duur, want spr. meent ook dat het rijk wel meer zal gaan nemen voor steunregeling enz. De voorzitter waarschuwt daar ook voor, want als men te veel belasting zou gaan verlagen, dan gaal het rijk zeggen dan heb je ook minder sub sidie noodig. De heer van Gorsel merkt op dat als wij van de vermogensbelasting 10 opcenten afdoen, dat is maar een klein bedrag en daar kan de ge meente toch niet op stranden, het is niet goed dat deze menschen er nu precies uitgelaten worden. De voorzitter antwoordt dat ze toch in beide andere verlagingen vallen. De heer van Gorsel stelt voor om de opcenten van de vermogensbelas ting te brengen van 38 op 30. Dit voorstel door den heer Vroegop ge steund in stemming gebracht wordt verworpen met 2 tegen 4 st. Voor de heeren van Gorsel en Vroegop. De commissie schrijft verder dat een doelmatige brandvrije kast voor opberging van archief bescheiden als notulenboeken, rekeningen enz. geen overbodige luxe is. De voorzitter is het daarmede eens en er zullen gelden voor worden uitgetrokken. De commissie schrijft verder bij de post onderhoud van straten en pleinen. Meermalen is de aandacht gevestigd op het eind keiweg onder de Molen. De uitvoering van het wegenplan Oud-Vossemeer—St. Annaland kan misschien nog twee jaar op zich doen wachten. Waar er oude keien beschik baar zijn, zouden ze de keibedekking onder den Molen toch eenigzins willen verbeteren, om te voorkomen dat de toestand ter plaatse onhoud baar wordt. De voorstellen nopens de verbete ring van het rijden uit de Kalisbuurt in de Achterstraat, door aankoop van eenige -c.a. grond worden door ons tegemoet gezien. Door hen is gehoord dat ook pogin gen in het werk gesteld worden om tot afronding te komen van den hoek der woning, toebehoorende aan den heer G. Havermans. Mochten die pogingen mislukken, dan kan verbete ring ter plaatse verkregen worden door versmalling van het trottoir voor de woning van den heer Douw e.a. en door verplaatsing van de lichtpaal. De voorzittei antwoordt wat betreft het eerste dat zal worden uitgevoerd en wat betreft het andere het een is gebeurd en het ander is in bewerking. De commissie schrijft bij de post onderhoud van riolen. Beweerd wordt dat de functioneering van de riolee- ring in de Kalisbuurt en achter de woningen oostzijde Molenstraat veel te wenschen overlaat. De buizen dienen opgegraven en schoongemaakt te worden. Mocht dit werk in '1938 uitgevoerd worden, dan is naar hun meening een raming van f 600 te laag. De voorzitter zegt wat betreft he

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1