IVAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ^BUITENLAP NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Tijdag 19 November 1937. No. 46 Vijf en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 i DAMPO Vulpotlooden THOOLSCI COURANT it blad verschijnt eiken rijdag. Prijs per kwartaal 0,80met Geïllustreerd ondagsblad l,376, franco r post ƒ1,65 15 ct. isp. kosten. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van holen maken bekend, dat het ver- oek van J. Lievisse-Adriaanse, meu- elmaker, te Tholen, om vergunning ithet oprichten en inwerkingbrengen an een electromotor van 21/2 P.K. i het perceel kadastraal bekend emeente Tholen, Sectie F no. '182, oor hen is toegestaan. 14 Tholen, 16 November 1937. DIENSTPLICHT. De Burgemeester van THOLEN rengt ter algemeene kennis, dat en uitspraak op aanvraag om vrij- telling van den dienstplicht, welke itspraakisgedagteekend 9 November 937, ter secretarie voor een ieder er inzage is gelegd. Voor verdere bijzonderheden raad- ilege men de aanplakbiljetten. Tholen, 12 November 1937. 13 Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN Ui De aanbieding van het geschenk van de Kon. Landmacht. Installatie van prof. Aalberse. Op Sint Nicolaas de winkels dicht. Handelsbesprekingen met Italië. Internationaal ge- rerechtshof voor strafzaken te 's-Gravenhage. boden, waarna luitenant generaal Roëll nog een uiteenzetting gaf van de tot standkoming en de symboliek van het geschenk Met bijzondere ingenomenheid aanvaardde Prins Bernhard het geschenk, daarbij den gevers derv dank overbracht van Prinses Juliana, die verhinderd was bij de aadbieding tegenwoordig te zijn. Merkwaardig voor het nageslacht noemden wij dit geschenk, omdat het geschonken werd juist in een tijd, dat het leger- weer Verkouden kinderen? Wrijf don dadelijk rug en borstje in met Wonderlijk zooals dót helptl Pot 50 ct. Doos 30. Bij Apofh. en Drogisten n v wy r ttii m u n h a r o t BBrnssm 409 8 een zooveel grooter plaats in het leven van ons volk gaat innemen. Zoo zal het later tevens te beschou wen zijn als een herinnering aan het eindelijk zwichten voor den alge- meenen drang naar versterking der defensie, waarvan ons land zich ge durende jaren na den oorlog zoo zeer afkeerig had getoond. Het Smt-Nicolaasfeest valt dit jaar op een voor den winkelstand wel zeer ongelukkigen dag, namelijk op Zondag. Ieder weet, hoe het nu een maal in den aard van de menschen ligt, om tot het laatste oogeiblik te wachten en hoe er dientengevolge juist op den laatsten dag, den feest dag zelf, nog gekocht wordt. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de minister van Economische Zaken van verschillende zijden verzoeken heeft ontvangen, om voorden vijfden December ontheffing van verschil lende verbodsbepalingen der winkel sluitingswet te verleenen, opdat de winkelstand geen schade lijdt door het zoo ongunstig samentreffen van Sint Nicolaasdag op Zondag. De mi nister is evenwel van oordeel, dat het geen groote bezwaren kan op leveren, het Sint-Nicolaasfeest in plaats van op Zondagavond op Zater dagavond of Maandagavond te vieren en hij vindt daarom geen aanleidtng ontheffing van bepaalde verbodsbe palingen van de winkelsluitingswet te verleenen. Intusschen geldt deze ministrieele beschikking, die voor vele neringdoenden een groote teleur stelling zal zijn, niet voor het geheele lnnd, althans niet voor de hoofdstad. In Amsterdam toch mogen de win kels op grond van do plaatselijke winkelsluitingsverordening op den vijfden December geopend blijven. Ten aanzien van onze handelsbe trekkingen met het buitenland blijft de regeering diligent. Thans is Italië aan de beurt. Naar dit land is heden een delegatie vertrokken, bestaande uit dr. F. L. Rutgers Wzn. van het departement van Koloniën, ir. R. P. Bonthuis, inspecteur van den Land bouw en de heeren d'Ailly van de Vereeniging voor den Effectenhandel, Golthoff namens het Centraal Insti tuut voor de bevordering van het normale handelsverkeer en anderen. De delegatie, welke onder leiding staat van mr. A. van Kleffens, zal te Rome handelsbesprekingen voeren. Een belangrijke onderscheiding is Den Haag als internationale confe- rentiestad opnieuw te beurt gevallen. De Volkenbondsconferentie ter be strijding van het terrorisme, welke van 1 tot 16 November te Genève is gehouden, heeft namelijk besloten, Den Haag aan te wijzen als zetel voor het te stichlen internationaal gerechtshof voor strafzaken. Bij dit gerechtshof zullen strafzaken betref fende terroristische aanslagen aan hangig kunnen worden gemaakt, waarna den bedrijvers door dit hof eventueel straf kan worden opgelegd. Men hoopt op deze wijze daden van terreur als de vermoording van Koning Alexander van Joego-Slavië to Marseille te kunnen tegengaan. Voor de kenze van Den -Haag als zetel van het nieuwe gerechtshof bracht de Nederlandsche gedelegeerde ter Volkenbondsconferentie, prof. mr. J. A. van Hamel, den dank der Ne derlandsche regeering over. De oorlog in het Verre Oosten. Unaniem besluit van de niet-inmengingscommissie. De besprekingen te Berlijn. Koning Leopold in Engeland. De dappere tegenstand van de Chineezen, die de geheele wereld verrast heeft, is niet in staat geweest de Japansche troepen te bedwingen en zooals wel te voorzien was, begint hun militair verzet langzamerhand ineen te storten. In het Noorden kan eigenlijk nog slechts van een guerilla- oorlog worden gesproken, die overi gens aan de Japanner last genoeg veroorzaakt, terwijl thans ook liet front bij Sjanghai doorbroken is. De weg naar Nanking schijnt thans voor de Japanners open te liggen, want het ziet er niet naar uit, dat Tsjiang Kai-sjek van plan is de „Zuidelijke Hoofdstad" te verdedigen. Het civiele bestuur is reeds van Nanking naar Tsjetsjoean verplaatst. Ondanks de militaire tegenslagen schijnen de Chineezen zich toch niet aan de Japanuers te willen onder werpen. Het millioenenvolk is in dit opzicht zeer eensgezind en ook Tsjiang Kai-sjek weet, dat een eendrachtig China, dat eenigszins op de steun van de Westersche democratieën en Amerika zou mogen rekenen, den strijd nog zeer lang vol kan houden en Japan nog tot het brengen van enorme offers kan dwingen. En nu de gang van zaken te Brus sel, waar de vertegenwoordigers van de negen mogendheden a.s. Maandag weer bijeenkomen, een voor China gunstiger verloop schijnt te zullen nemen, behoeft men in het Ilemel- sche Rijk nog niet alle optimisme te laten varen. Eigenaardig blijft onder deze om standigheden de houding van Japan. Indien het op het oogenblik eenige inschikkelijkheid betoonde, zou het ongetwijfeld zeer veel van China kunnen verkrijgen en kon het aan den kostbaren oorlog, waartoe Tokio economisch en financieel ternauwer nood in staat ir, een einde maken. Desondanks blijft het land op het oogenblik hardnekkig eischen, dat de eerste stap tot verzoening van den onderworpene, dus China, zal uitgaan. Kennelijk verkeert men op het oogenblik in Japan in een soort overwinningsroes en stelt men onder den indruk daarvan onmogelijk te vervullen eischen aan China en de conferentie van Brussel. Maar als men in Tsjetsjoean en de Belgische hoofdstad voet bij stuk weet te houden, is het niet onwaarschijnlijk, dat de economische toestand in Japan Tokio tot inbinden zal dwingen. Hopelijk ligt voor het arme Ghinee- sche volk' dit oogenblik niet ver moer af. 9 L.l. Dinsdag is de sub-commissie voor de niet-inmenging weer eens bij elkaar gekomen. Ditmaal was het wel een zeer onbewogen vergadering die in recordtijd kon worden beëin digd. Dit is wel in hoofdzaak te danken aan de verklaring van den Russischen vertegenwoordiger, dat Moskou nu bereid was het Britsche plan in zijn geheel, zonder eenig voorbehoud te aanvaarden. Daarmede is een van de grootste hindernissen voor de verwezenlijking van het plan, n.1. de z.g. uiianimi- teitskwestie, voor goed uit den weg geruimd Zooals men weet, had Rusland tot nog toe geweigerd zijn goedkeuring te hechten aan toeken ning van oorlogvoerende rechten, zoolang niet alle vrijwilligers uit Spanje zouden zijn teruggetrokken. Voor Rome en Berlijn was dit aanleiding geweest om nieuwe moei lijkheden te scheppen en hun mede werking aan de uitvoering van het plan afhankelijk te maken van een oplossing van het door Rusland ge schapen gebrek aan unanimiteit. Door de verklaring van Rusland zijn deze obstakels thans uit den weg geruimd, hoewel er ook zonder verdere oneenigheden nog wel eenige tijd zal verstrijken, alvorens de eerste vrijwilligers Spanje verlaten. In ieder geval kan de commissie echter thans in afwachting van de antwoorden van Salamanca en Va- lencia, die in den loop van deze week verwacht worden, rustig haar technische voorbereidingen treilen. Overigens schijnt de verandering in de houding van Moskou niet geheel onverwacht te zijn gekomen. Litwinof moet reeds te Brussel aan Delbos en Eden hebben laten weten, dat zijn regeering niet bij haar verzet zou blijven volharden. Anderzijds is het ook niet onmogelijk dat de reis van Halifax naar Berlijn voor Moskou aanleiding is geweest om te pogen, weer bij Londen in het gevlei te komen. Aan de reis van lord Halifax naar Berlijn is intusschen nog een storm voorat gegaan, zij het gelukkig ook een storm in ee i glas water. In de «Evening Standard» was een artikel verschenen, waarin voorspeld was, dat Hitier aan Halifax zou voorstellen in ruil voor een vrije hand in Oost en Centraal-Europa zijn koloniale ambities voor tien jaren te vergeten. In Duitschland heelt dit artikel nogal veel kwaad bloed gezet en een oogen blik zag het er naar uit, alsof de reis zou worden uitgesteld. Nu lord Halifax intusschen te Berlijn is aan gekomen, kan deze episode echter als afgedaan worden beschouwd. Interessant is nog het feit, dat het bewuste artikel geschreven .is door een Engelsch journalist, die zeer Italiaanschgezind,daarentegen echler sterk anti-Duitsch is. Indien men nu bovendien weet, dat men in Rome de Berlijusche besprekingen zeer ongaarne ziet, zou men werkelijk eenigszins aan de hechtheid van de vriendschap tusschen Rome en Ber lijn gaan twijfelen. Al te zeer ver trouwen de heide vrienden elkaar toch klaarblijkelijk niet. Koning Leopold van België is op het oogenblik gast te Londen. Men weet te melden, dat hij van zijn verblijf in de Engelsche hoofdstad gebruik wil maken, om een poging te ondernemen, de besprekingen over een nieuw westelijk pact op gang te helpen. En indien iemand daartoe in staat is, is het zeker wel de jonge Belgische koning,die reeds meermalen blijk heeft gegeven, over groote diplomatieke talenten te beschikken. Bovendien heeft hij het voordeel, dat een ieder van zijn onpartijdigheid overtuigd is. Overigens heerscht in zijn land nog steeds de kabinetscrisis en mr. Janson, de liberale minister van staat, is dag en nacht in den weer om een oplossing te vinden. Hopelijk is hij bij den terugkeer van zijn koning uit Londen zoover, dat de crisis dan nog slechts een kwestie van enkele dagen behoeft te zij"- GEMEENTERAAD^ Slot raadsvergadering van St. Maartens dijk van 9 November 1937. Nu volgt bespreking om over te gaan tot het heffen van begrafenis rechten. De voorzitter zegt de bedoeling is met het heffen van begrafenisrechten dat de onkosten van de begraaf plaats ten deele worden gedekt. De vraag is dus kunnen burg. en weth. dit verder uitwerken en de raad in principe besluiten daartoe over te gaan. De heer Hage doet het genoegen dat dit voorstel komt. Spr. blijft op het standpunt dat er een middel gezocht meet worden om de onkosten van de begraafplaats zooveel mogelijk te dekken, alleen vindt hij het jam mer dat dit komt na behandeling van de begrootiug. De heer Bout vraagt of de moge lijkheid is om ontheffing te verleenen en wie dat zal geven. Want hier is het de gewoonte dat alles op den dag van de begrafenis wordt betaald en men kan toch niet eerder vragen 12 46600 vindt U bij ons in ver- verschillende kwa'iteiten, in prijzen vanaf 15 cent. Firma J. M. C. POT- T HOLEN dan als er een sterfgeval is, dus dunrt het hoogstens 4 dagen en burg. en weth. komen ook niet eiken dag bij elkaar. De heer op den Brouw is er ook voor eenige categorieën vrij Ie laten. De voorzitter meent dat dit juist hel grootste In v.aar is om enkele categoriën uit lo sluiten, want wie kan dit i'.oen. Spr. heeft in verschil lende gemeenten geïnformeerd en bij de meeste konden burg. en weth. ontheffing verleenen. Dit acht spr. ook het beste, want de begrafenis rechten worden toch niet dadelijk ingevorderd en al was dat gebeurd dan kunnen deze toch altijd terug worden gestort. De heer Bout zegt: maar voor- deeliger zal het niet worden. De voorzitter antwoordt, dat hel hier zoo is: als de bury wordt ge bruikt dan wordt daar voor betaald en voor de koets niet en die is het duurste in onderhoud. De heer Bout zegtdie koels zal mijn leven wel duren. De voorzitter antwoordt, dat wij hier niet zitten voor heden, maar voor de toekomst. De heer Langejan acht dat dit een belasting wordt bij een belasting en er wordt gewerkt om de belasting te verlagen. Nadat door verschillende heeren het voor en tegen ervan naar voren is gebracht wordt het voorstel van burg. en weth. in stemming gebracht en aangenomen met 4 tegen 3 st. Tegen de heeren Bout, op den Brouw en Langejan. De voorzitter zegt nog een vraag te moeten beantwoorden omtrent de uitsluiting van G. P. Gunst De voor zitter memoreert dat Gunst n ver schillende tijdvakken heeft gewerkt en dan weer wel en dan weer niet naar de werkverschaffing ging, zoodat hij volgens de staat had kunnen verdienen 159.52 en maar heeft verdiend f37.67, hetgeen dus f21.85 minder is. Dan ook heeft hij gewei gerd om naar de werkverschaffing te gaan. Hierover is geschreven aan het departement en het antwoord was dat deze man moest worden uitgesloten. Dit Lebben burg. en weth. niet gedaan maar hebben hem één maand uitgesloten. Toen is hij in het vrije bedrijf gegaan en toen heeft hij zooveel verdiend dat hij boven den norm kwam en dus geen steun kon krijgen. De heer Bout zegt dat Gunst ge tracht heeft zonder steun zelf in komsten 4e verwerven, maar dit is mislukt en nu wordt hij daar boven dien nog voor gestraft ook. Toen hij

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1